Přechodná opatření

Od akademického roku 2013/14 dochází k úpravám studijních plánů a vybraných předmětů. Také dochází k dokončení změn popsaných v katalogu 2012/13.

Změny oborů

U bakalářských oborů dochází jen k velmi mírným úpravám u některých oborů. U oboru Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka dochází k rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů, rozšíření je platné i pro stávající studenty. U oboru Počítačová grafika a zpracování obrazu dochází ke změně v povinných předmětech (nový povinný předmět Úvod do digitálního zpracování obrazu).

Změny se letos týkají především magisterských oborů, jde o upřesnění volby základních předmětů a o aktualizace oborově specifických předmětů a podmínek oboru, aby lépe reflektovaly aktuální nabídku předmětů FI. Studenti, kteří začali studium dříve než v semestru podzim 2013, studují podle svých studijních plánů a nejpozději do 1. 10. 2013 mohou změnit obor při zachování původního studijního plánu. Při přestupu po 1. 10. 2013 se na studenta vztahují nové studijní plány.

Obecně ohledně změn podmínek oborů platí následující princip (na FI dlouhodobě uplatňovaný): studenti si mohou vybrat, zda bude jejich studium hodnoceno podle podmínek platných v době, kdy začali studovat daný obor, nebo podle aktuálních podmínek (tj. podle nejnovějšího katalogu).

Změny kódů předmětů

Dochází ke změně kódů následujících předmětů:
Předmět Starý kód Nový kód
Algebra I MB008 MV008
Algoritmy a datové struktury II IB108 IV003
Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty IA039 PA039

Předměty se starým a novým kódem jsou považovány za stejný předmět, což mimo jiné znamená, že v případě neúspěšného ukončení v akademickém roce 2012/13 má student povinnost předmět opakovat (pod novým kódem) v akademickém roce 2013/14 (vzhledem ke změně kódu však toto opakování nebude automaticky vynuceno Informačním systémem, student je povinen jej provést sám).

Změny názvů předmětů

Dochází k drobným úpravám názvů některých předmětů, např. MA002, UA442, UA542, PA157, PA158. Změny názvů nemají žádný vliv na plnění podmínek studia (bere se v potaz kód předmětů).