Sociální informatika

Garant: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.

Informační a komunikační technologie (ICT) mění způsob spolupráce ve společnosti, způsob života i hledání nových možností uplatnění lidského potenciálu ve výrobě, spotřebě, kultuře i využití volného času. Sociální informatika se zabývá zejména vlivem ICT na chování jedinců a sociálních organizací, studiem informační společnosti, aplikacemi ICT v sociálních vědách a veřejném sektoru, využitím ICT pro studium sociálních fenoménů. Sociální informatika se ale také zabývá vlivem sociálních aspektů na návrh a vývoj počítačových systémů, na jejich provozování a bezpečnost, a způsob jejich použití. Sociální informatika je z podstaty věci více oborová disciplína. Proto vyvstává potřeba výchovy odborníků, kteří jsou schopni fundovaně skloubit specifika informatiky a sociálních věd.

Absolvent bakalářského studia ovládá základy informatických disciplín a sociologie a získává tak perspektivní interdisciplinární znalosti. Studenti se seznámí s principy tvorby a používání informačních technologií a uplatnění informatiky v jiných disciplínách. Absolventi rovněž disponují základními analytickými schopnostmi v oblasti sociálního jednání, sociálních vztahů a fungování sociálních institucí. Mají osvojeny základní metodologické kompetence pro realizaci empirických šetření, statistické zpracování dat a jejich sociologickou analýzu.

V případě, že po absolvování bakalářského studia odejde absolvent do praxe, může najít uplatnění při návrhu a realizaci výpočetních systémů, zejména v oboru programování, při návrhu a správě informačních a databázových systémů a počítačových sítí, vývoje a údržby webových aplikací, apod. Absolventi se rovněž uplatní v oblasti využití ICT při marketingu (výzkumu trhu), výzkumu veřejného mínění, ve státní správě, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných vědeckých ústavech - všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat vliv ICT na sociální jevy a porozumět jim. Pokud se absolvent rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, může uvažovat zejména o dalším studiu sociologie nebo informatiky.

Standardní doba studia je 3 roky. Předměty oboru jsou tvořeny povinnými předměty, povinně volitelnými a volitelnými předměty. Povinné předměty tvoří jádro oboru, sestávající z úvodních přednášek a předmětů, kde dochází k maximální syntéze v oblasti informatiky a sociologie. Skladba těchto předmětů je volena tak, aby každý student, který obor absolvuje, získal vzdělání v klíčových oblastech sociální informatiky a současně mu bylo umožněno zvolit v magisterském studiu specializaci jak v oborech bližších sociálním vědám, tak i v oborech bližších informatice a aplikacím informačních technologií v sociálních vědách. Této flexibilitě napomáhá skladba povinně volitelných a volitelných předmětů umožňujících volbu zaměření zejména s ohledem na případné pokračování studia.

Požadavky

 • Získat nejméně 180 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Složit alespoň 25 zkoušek.
 • Absolvovat všechny povinné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Absolvovat nejméně 4 povinně volitelné předměty oboru nejvyšším možným zakončením.
 • Získat 10 kreditů za předmět SBAPR a obhájit bakalářskou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • FSS:SOC101 Úvod do sociologie (6 kr.)
 • FSS:SOC103 Obecná sociologická teorie (6 kr.)
 • FSS:SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie (6 kr.)
 • FSS:SOC105 Klasické sociologické teorie (6 kr.)
 • FSS:SOC106 Metodologie sociálních věd (6 kr.)
 • FSS:SOC107 Metody výzkumu v sociologii (6 kr.)
 • IB110 Základy informatiky (4+2 kr.)
 • IB112 Matematické základy (4+2 kr.)
 • IV064 Informační společnost (2+2 kr.)
 • PB168 Základy databázových a informačních systémů (4+2 kr.)
 • PB169 Počítačové sítě a operační systémy (4+2 kr.)
 • SIN01 Sociální informatika (2+2 kr.)
 • SIN02 Sociální aspekty informatiky a asistivní technologie (2+1 kr.)
 • SIN04 Řečová interakce a sociální sítě (2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.)
  • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
  • PB002 Základy informačních technologií (2+2 kr.)
 • alespoň 20 kreditů z předmětů se zaměřením na sociální vědy:
  • FSS:PSY174 Psychologie a internet (2 kr.)
  • FSS:SOC108 Statistická analýza dat (6 kr.)
  • FSS:SOC109 Demografie (6 kr.)
  • FSS:SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace (6 kr.)
  • FSS:SOC133 Sociologie kultury (6 kr.)
  • FSS:SOC137 Úvod do politické sociologie (6 kr.)
  • FSS:SOC142 Sociologie města (6 kr.)
  • FSS:SOC147 Základy marketingového výzkumu (6 kr.)
  • FSS:SOC148 Úvod do sociologie práva (6 kr.)
  • FSS:SOC151 Výběrová šetření v sociologii (6 kr.)
  • FSS:SOC172 Sociologie stratifikace a nerovnosti (6 kr.)
  • FSS:ZUR387 Psychosociální rizika a příležitosti používání internetu (4 kr.)
  • FSS:ZUR388 Specifika online komunikace (4 kr.)
 • alespoň 20 kreditů z předmětů se zaměřením na informatiku:
  • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
  • IV057 Seminář k informační společnosti (2+1 kr.)
  • IV109 Modelování a simulace (3+2 kr.)
  • PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči (2+2 kr.)
  • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
  • PV028 Aplikační informační systémy (2+1 kr.)
  • PV072 Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
  • PV180 Projekt ze sociální informatiky (2+1 kr.)
  • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
 • alespoň dva zápočty za tělesnou výchovu

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • FSS:SOC101 Úvod do sociologie (6 kr.)
 • FSS:SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie (6 kr.)
 • FSS:SOC105 Klasické sociologické teorie (6 kr.)
 • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.)
 • PB002 Základy informačních technologií (2+2 kr.)

2. semestr

 • FSS:SOC103 Obecná sociologická teorie (6 kr.)
 • FSS:SOC106 Metodologie sociálních věd (6 kr.)
 • IB112 Matematické základy (4+2 kr.)
 • PB169 Počítačové sítě a operační systémy (4+2 kr.)

3. semestr

 • FSS:SOC108 Statistická analýza dat (6 kr.)
 • IB110 Základy informatiky (4+2 kr.)
 • IV064 Informační společnost (2+2 kr.)
 • PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči (2+2 kr.)
 • SIN01 Sociální informatika (2+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)

4. semestr

 • FSS:PSY174 Psychologie a internet (2 kr.)
 • FSS:SOC107 Metody výzkumu v sociologii (6 kr.)
 • FSS:SOC109 Demografie (6 kr.)
 • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
 • SIN02 Sociální aspekty informatiky a asistivní technologie (2+1 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)

5. semestr

 • FSS:ZUR387 Psychosociální rizika a příležitosti používání internetu (4 kr.)
 • PB168 Základy databázových a informačních systémů (4+2 kr.)
 • PV028 Aplikační informační systémy (2+1 kr.)
 • PV072 Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
 • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
 • SIN04 Řečová interakce a sociální sítě (2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)

6. semestr

 • FSS:SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace (6 kr.)
 • IV109 Modelování a simulace (3+2 kr.)
 • PV180 Projekt ze sociální informatiky (2+1 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (10 kr.)