Učitelství výpočetní techniky pro střední školy

Garant: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Posluchači magisterského dvouoborového studijního programu studují předměty, ve kterých si prohloubí teoretické znalosti ve vybraných oblastech a získají všeobecný přehled o současných poznatcích a vývojových trendech obou oborů. Studium je určeno k získání učitelské aprobace ve dvou aprobačních předmětech: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy a Učitelství druhého oboru pro střední školy. Ke studiu budou přijímáni studenti s ukončeným bakalářským nebo magisterským vzděláním. Studijní program je koncipován jako návazné studium pro všechny absolventy bakalářských studijních programů, v případě absolventů předchozího magisterského studia se v souladu se zněním zákona o vysokých školách bude jednat o další nenavazující studijní program. Největší část budou zřejmě tvořit studenti, kteří absolvovali úspěšně dvouoborové bakalářské studium na FI MU/PřF MU ve shodné kombinaci (Informatika/druhý obor), dále pak absolventi z jiných fakult a univerzit, kteří budou mít dobrý základ v matematických předmětech a alespoň všeobecné znalosti informačních technologií a odpovídající znalosti druhého oboru. Struktura studia je připravena tak, aby umožnila absolvování programu během 2 – 3 let v návaznosti na znalosti, které student získal v předchozím studiu.

Každý aprobační obor stanoví celkové povinné znalosti oboru. Tomuto požadavku bude odpovídat i skladba a náročnost předepsaných povinně volitelných předmětů. Vzhledem k tomu, že dvouleté studium tohoto oboru poskytuje relativně malý prostor pro volbu, jsou programy sestaveny především z povinně volitelných bloků náročnějších předmětů.

Studenti si musí během studia doplnit požadované odborné znalosti z informatiky a druhého oboru. Doplňující studium se započítává do předepsané zátěže pro daný semestr, nenahrazuje však předměty (kredity) předepsané pro magisterský program. Nezbytnost absolvovat předměty bakalářského stupně může vést k prodloužení studia o jeden až dva semestry nad standardní dobu studia.

Součástí programu je řešení diplomové práce v jednom ze zvolených aprobačních předmětů. Téma je zadáno co nejdříve, obvykle před začátkem druhého semestru. Vznikne tak dostatečný prostor pro samostatnou práci studenta, ale i možnost téma práce později upravit nebo změnit. Řešení této práce je jako součást studijních povinností evidováno a kreditováno v rámci předmětu SDIPR s možností opakování, v doporučeném rozsahu nejméně 2 semestrů. Jestliže student řeší diplomovou práci na FI (tj. z aprobačního předmětu výpočetní technika), pak je povinen za její řešení získat 20 kreditů. Rozvržení kreditové hodnoty v jednotlivých semestrech může volit rovnoměrně nebo nerovnoměrně podle vlastní úvahy.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).
 • V rámci aprobace výpočetní technika musí student získat nejméně 30 kreditů, přičemž je nutné dodržet následující strukturu: povinné předměty (bez diplomové práce): 7 kreditů; povinně volitelné předměty: alespoň 10 kreditů;volitelné předměty: doplnění do celkové zátěže na 30 kreditů.
 • Pravidla a požadavky vyplývající ze studia druhého aprobačního oboru jsou stanoveny studijním katalogem příslušné fakulty, která výuku druhého oboru zajišťuje.

Povinné a povinně volitelné předměty

 • PřF:XS050 Školní pedagogika (2 kr.)
 • PřF:XS060 Obecná a alternativní didaktika (2+2 kr.)
 • PřF:XS080 Speciální pedagogika (3 kr.)
 • PřF:XS140 Základy psychologie (2+2 kr.)
 • UA442 Pedagogická praxe na ZŠ (4 kr.)
 • UA542 Pedagogická praxe na SŠ z VT (4 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMIO Státní zkouška (magisterský studijní program, Učitelství VT pro SŠ) (0 kr.)
 • UA104 Didaktika informatiky I (2 kr.)
 • UA105 Didaktika informatiky II (3+2 kr.)
 • alespoň 10 kreditů za následující předměty:
  • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
  • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA008 Překladače (3+2 kr.)
  • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
  • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • PA163 Programování s omezujícími podmínkami (3+2 kr.)
  • PA167 Rozvrhování (2+2 kr.)

Doporučení

Doporučené předměty (přestože některé z doporučených předmětů patří svým zařazením na bakalářskou úroveň, jsou zde uvedeny s přihlédnutím k významu, který mohou mít pro budoucí povolání učitele výpočetní techniky): PB009 Základy počítačové grafiky (3+2 kr.), PB016 Úvod do umělé inteligence (3+2 kr.), PB029 Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.), PB069 Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET (4+2 kr.), PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.), PV004 UNIX (2+2 kr.), PV005 Služby počítačových sítí (2 kr.), PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.), PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.).

Doporučený průchod studiem

1. semestr

2. semestr

 • PřF:XS080 Speciální pedagogika (3 kr.)
 • UA104 Didaktika informatiky I (2 kr.)
 • UA290 Vývojová a sociální psychologie pro učitele (3+2 kr.)
 • UA391 Obecná a alternativní didaktika (2+2 kr.)
 • UA442 Pedagogická praxe na ZŠ (4 kr.)

3. semestr

 • UA105 Didaktika informatiky II (3+2 kr.)
 • UA542 Pedagogická praxe na SŠ z VT (4 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)