Studijní katalogy

Studijní katalog obsahuje pro každý obor na FI informace o povinných a povinně volitelných předmětech (neboli o prerekvizitách ke Státní závěrečné zkoušce).
Katalog je aktualizován každý rok. Pokud jste nepřerušili studium, platí pro vás ty podmínky, za kterých jste začali studovat. Vyberte si tedy svůj katalog:

Studijní katalogy