Bakalářské studium 2021/2022

Bakalářské studijní programy jsou určeny pro uchazeče se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Uchazeči jsou povinni absolvovat Test studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU, případně požádat o prominutí konání přijímací zkoušky.

TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu.

Test je společný pro programy Informatika, Programování a vývoj aplikací, Kyberbezpečnost a Informatika ve vzdělávání.

Program Informatika ve vzdělávání je vypisován pouze ve variantě minor. Kmenová fakulta je Přírodověděcká fakulta a pro přijetí do tohoto studijního programu musí uchazeči vyhovět podmínkám pro přijetí stanoveným touto fakultou.

Uchazečům do jednooborového studia Informatiky, Programování a vývoj aplikací nebo Kyberbezpečnost bude prominuta přijímací zkouška v případě, že mají toto studium označeno jako první prioritu, nebyli již dříve zapsaní k bakalářskému studiu na FI MU a řádně doloží splnění některého z následujících kritérií:

Prominutí přijímací zkoušky

 • výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
 • výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,
 • výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
 • výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
 • výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ pro dospělé prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130 a současně studijní průměr na střední škole za poslední 4 roky ze všech předmětů na konci školního roku (u posledního ročníku se počítá výsledek v pololetí) jejich studia není horší než  1,3,
 • finalista Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti (pořádané AFCEA,https://www.kybersoutez.cz/),
 • úspěšný řešitel alespoň okresního kola (tj. v případě, že soutěž nemá kolo okresní, posuzuje se kolo krajské nebo vyšší) středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ – programovací jazyky mládež, SŠ – programování webu)
  nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer)
 • úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika,
 • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU.

Ve všech kritériích (kromě IQ) mohou být zohledněny pouze výsledky realizované v roce 2019 a později.

Uchazeč splňující kterékoliv z uvedených kritérií, který má zájem o prominutí přijímací zkoušky, musí o toto prominutí písemně požádat a písemnou žádost doručit v termínu na studijní oddělení FI. Pokud bude žádosti vyhověno, bude o tomto rozhodnutí písemně uvědoměn. Vyžadované dokumenty pro uplatnění jednotlivých kritérií budou specifikovány na webových stránkách FI a formuláři žádosti. Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení ( v případě, že není nutné doložit úředně ověřenou přílohu, stačí vložit do e-přihlášky) tak, aby byla doručena do 28. února 2021, a to i v případě, že uchazeč doloží vyžadované dokumenty pro uplatnění některého kritéria až po tomto termínu, nejpozději však do 16. 4. 2021.

U uchazečů s doloženým vážným tělesným postižením lze u odvolacího řízení přihlédnout ke vhodnosti přijetí s ohledem na budoucí uplatnění uchazeče.

Předpokládané počty přijímaných studentů

 1. Informatika jednooborová – 400
 2. Informatika major – 20
 3. Informatika minor – 20
 4. Programování a vývoj aplikací – 200
 5. Kyberbezpečnost – 80
 6. Informatika ve vzdělávání – 20 – vypisujeme pouze v minor variantě, přihlášky podávejte na Přírodovědeckou fakultu MU (v kombinaci s Biologií, Fyzikou, Geografií a kartografií nebo Matematikou – vše se zaměřením na vzdělávání).

Termíny pro podávání přihlášek: 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021

Schváleno Akademickým senátem Fakulty informatiky MU dne 22. 7. 2020.

Test studijních předpokladů

Jednotný termín pro TSP v Brně: 24. a 25. 4. 2021 (sobota – neděle). Termíny TSP v ostatních městech budou zveřejněny a uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností.

Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či fakult) MU, absolvuje v daném roce test pouze jednou; výsledky budou započteny ke všem přihláškám, pro které je TSP relevantní.

Informace o Testu studijních předpokladů. Vstup do e-přihlášky, podání e-přihlášky

Celouniverzitní kontaktní adresa a telefon pro záležitosti přijímacího řízení: prihlaska@muni.cz, 54949 1130.