Bakalářské studium 2019/2020

Bakalářské studijní programy jsou určeny pro uchazeče se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Uchazeči jsou povinni absolvovat Testu studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU, případně požádat o prominutí konání přijímací zkoušky.

TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu.

Test je společný pro programy Informatika a Programování a vývoj aplikací a Informatika ve vzdělávání.

Program Informatika ve vzdělávání je vypisován pouze ve variantě minor. Kmenová fakulta je Přírodověděcká fakulta a pro přijetí do tohoto studijního programu musí uchazeči vyhovět podmínkám pro přijetí stanoveným touto fakultou.

Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU. Níže jsou uvedena kritéria, na základě kterých může být uchazeči prominuta povinnost konat přijímací písemnou zkoušku.

Prominutí přijímací zkoušky

 • výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
 • výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,
 • výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
 • výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
 • výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ pro dospělé prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,
 • úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR,
 • úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Matematický klokan (kategorie Student), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu)
  nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer)
 • úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika.,
 • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU.

Ve všech kritériích mohou být zohledněny pouze výsledky realizované v roce 2017 (kromě IQ - neomezeně) a později.

Uchazeč splňující kterékoliv z uvedených kritérií, který má zájem o prominutí přijímací zkoušky, musí o toto prominutí písemně požádat a písemnou žádost doručit v termínu na studijní oddělení FI. Pokud bude žádosti vyhověno, bude o tomto rozhodnutí písemně uvědoměn. Vyžadované dokumenty pro uplatnění jednotlivých kritérií budou specifikovány na webových stránkách FI. Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do 28. února 2019, a to i v případě, že uchazeč doloží vyžadované dokumenty pro uplatnění některého kritéria až po tomto termínu, nejpozději však do termínu TSP včetně.

U uchazečů s doloženým vážným tělesným postižením lze u odvolacího řízení přihlédnout ke vhodnosti přijetí s ohledem na budoucí uplatnění uchazeče.

Předpokládané počty přijímaných studentů

 1. Informatika - 300
 2. Programování a vývoj aplikací - 300
 3. Informatika ve vzdělávání - 20 - vypisujeme pouze v minor variantě, přihlášky podávejte na Přírodovědeckou fakultu MU (v kombinaci s Biologií, Fyzikou, Geografií a kartografií nebo Matematikou - vše se zaměřením na vzdělávání).

Termíny pro podávání přihlášek: 1. 11. 2018 – 28. 2. 2019

Schváleno Akademickým senátem Fakulty informatiky MU dne 29. 6. 2018.

Test studijních předpokladů

Jednotný termín pro TSP v Brně: 27. 4. a 28. 4. 2019 (sobota – neděle).

Termíny TSP v ostatních městech budou zveřejněny a uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností.

Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či fakult) MU, absolvuje v daném roce test pouze jednou; výsledky budou započteny ke všem přihláškám, pro které je TSP relevantní.

Informace o Testu studijních předpokladů

Vstup do e-přihlášky, podání e-přihlášky

Celouniverzitní kontaktní adresa a telefon pro záležitosti přijímacího řízení: prihlaska@muni.cz, 54949 1130.