BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 2018/2019

Bakalářské studijní programy jsou určeny pro uchazeče se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Uchazeči jsou povinni absolvovat test studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU.

TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu.

Test je společný pro programy Informatika, Aplikovaná informatika a Informatika a druhý obor.

Pro program Informatika a druhý obor platí, že pokud uchazeč splní požadavky druhého oboru pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě MU a z kapacitních důvodů není na příslušném oboru jeho přijetí zamítnuto, je na základě výsledků testu studijních předpokladů přijat ke studiu dvouoborové kombinace Informatika a druhý obor na FI.

Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU.

Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů:

  • výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
  • výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,
  • výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
  • výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
  • výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ pro dospělé prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,
  • úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR,
  • úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné olympiády (odbornými olympiádami jsou myšleny předmětové soutěže vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR nebo Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu SR organizované v oborech fyzika, astronomie, chemie, biologie, matematika a programování),
  • umístění alespoň v okresním kole středoškolské odborné činnosti (SOČ) na 1. až 3. místě,
  • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU.

Ve všech kritériích mohou být zohledněny pouze výsledky realizované v roce 2016 (kromě IQ - neomezeně) a později.

Uchazeč splňující kterékoliv z uvedených kritérií může být na základě vlastní písemné žádosti zproštěn povinnosti konat písemnou zkoušku a bude o tomto rozhodnutí písemně uvědoměn. Vyžadované dokumenty pro uplatnění jednotlivých kritérií budou specifikovány na webových stránkách FI. Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do 28. února 2018, a to i v případě, že uchazeč doloží vyžadované dokumenty pro uplatnění některého kritéria až po tomto termínu, nejpozději však do termínu TSP včetně.

U uchazečů s doloženým vážným tělesným postižením lze u odvolacího řízení přihlédnout ke vhodnosti přijetí s ohledem na budoucí uplatnění uchazeče.

Předpokládané počty přijímaných studentů

INFORMATIKA - 400
APLIKOVANÁ INFORMATIKA - 400
INFORMATIKA A DRUHÝ OBOR - 20; Nebude v tomto přijímacím řízení nabízen!!!

FORMA, POPIS A VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIÍ PRO 2018/2019

Jednotný termín pro TSP v Brně: 21. 4. a 22. 4. 2018 (sobota – neděle).

Termíny TSP v ostatních městech budou zveřejněny a uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností.

Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či fakult) MU, absolvuje v daném roce test pouze jednou; výsledky budou započteny ke všem přihláškám, pro které je TSP relevantní.

Popis TSP (forma a obsah zkoušky)

Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se z 60 položek členěných do 6 subtestů. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Každý subtest obsahuje 9 položek. Výjimkou je subtest Kritické myšlení, který obsahuje 9 položek v češtině a 6 položek zadávaných v cizím jazyce. Každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů. Délka trvání TSP je 100 minut. Cizojazyčné položky v subtestu Kritické myšlení jsou prezentovány v anglickém, německém a francouzském jazyce. Uchazeč o studium si zvolí preferovanou jazykovou variantu v rámci elektronické přihlášky ke studiu.

Způsob vyhodnocení TSP

K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce k TSP. Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu získaných bodů a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně 100. percentil, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.

Doporučená literatura pro TSP

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete ve zprávě o výsledku přijímacího řízení.

Výběr termínu TSP

Uchazeči budou mít při podání přihlášky možnost preference termínů (v rámci technických možností).

Celouniverzitní kontaktní adresa a telefon pro záležitosti přijímacího řízení: prihlaska@muni.cz, 549 491 130.

Informace o Testu studijních předpokladů 2018/2019

Vstup do e-přihlášky, podání e-přihlášky

Termíny pro podávání přihlášek: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2018

Schváleno Akademickým senátem Fakulty informatiky MU dne 14. června 2017.