Bakalářské studium 2023/2024

Bakalářské studijní programy jsou určeny pro uchazeče se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Uchazeči jsou povinni absolvovat Test studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU, případně u jednooborového studia požádat o prominutí konání přijímací zkoušky. TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Test je společný pro programy Informatika, Programování a vývoj aplikací a Informatika ve vzdělávání i Kyberbezpečnost.

U uchazečů s doloženým vážným tělesným postižením lze u odvolacího řízení přihlédnout ke vhodnosti přijetí s ohledem na budoucí uplatnění uchazeče.

Informatika, Programování a vývoj aplikací a Kyberbezpečnost – jednooborová studia

Uchazečům do jednooborového studia Informatiky, Programování a vývoj aplikací nebo Kyberbezpečnost bude prominuta přijímací zkouška v případě, že mají toto studium označeno jako první prioritu, nebyli již dříve zapsaní k bakalářskému studiu na FI MU a řádně doloží splnění některého z následujících kritérií:

Prominutí přijímací zkoušky

 • výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu 2. 4. 2023 mezi 20 % nejlepších,
 • výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu 2. 4. 2023 mezi 45 % nejlepších,
 • výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
 • výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
 • výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ pro dospělé prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130 a současně jejich studijní průměr na střední škole za poslední 4 roky ze všech předmětů na konci školního roku (u posledního ročníku se počítá výsledek v pololetí) jejich studia není horší než  1,5, (nejedná se o průměr průměrů z jednotlivých roků, ale o průměr všech známek přes všechny uvažované roky)
 • úspěšný řešitel alespoň okresního kola (tj. v případě, že soutěž nemá kolo okresní, posuzuje se kolo krajské nebo vyšší) středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ – programovací jazyky mládež, SŠ – programování webu)
  nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v v programovanie (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer)
 • úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika,
 • finalista Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti (pořádané AFCEA,https://www.kybersoutez.cz/),
 • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU.

Ve všech kritériích mohou být zohledněny pouze výsledky realizované v roce 2021 (kromě IQ - neomezeně) a později.

Uchazeč splňující kterékoliv z uvedených kritérií, který má zájem o prominutí přijímací zkoušky, musí o toto prominutí písemně požádat a písemnou žádost doručit v termínu na studijní oddělení FI. Pokud bude žádosti vyhověno, bude o tomto rozhodnutí písemně uvědoměn. Vyžadované dokumenty pro uplatnění jednotlivých kritérií budou specifikovány na webových stránkách FI a formuláři žádosti.

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení (v případě, že není nutné doložit úředně ověřenou přílohu, stačí vložit do e-přihlášky) tak, aby byla doručena do 28. února 2023, a to i v případě, že uchazeč doloží vyžadované dokumenty pro uplatnění některého kritéria až po tomto termínu, nejpozději však do 16. 4. 2023.

Programy Informatika a Informatika ve vzdělávání – sdružené studijní plány

Uchazeči o studium sdruženého studijního plánu (major/minor) musí pro přijetí do studijních programů Informatika a Informatika ve vzdělávání úspěšně složit přijímací zkoušku a vyhovět současně podmínkám přidruženého studijního programu. Prominutí přijímací zkoušky není u sdružených studijních programů možné kromě kombinací s Přírodověděckou fakultou. Podmínky prominutí přijímací zkoušky jsou zveřejněny na webu Přírodovědecké fakulty.

Předpokládané počty přijímaných studentů

 1. Informatika jednooborová – 350
 2. Informatika major – 20
 3. Informatika minor – 20
 4. Programování a vývoj aplikací – 150
 5. Kyberbezpečnost – 80
 6. Informatika ve vzdělávání – 20 – vypisujeme pouze v minor variantě, přihlášky podávejte na Přírodovědeckou fakultu MU (v kombinaci s Biologií, Fyzikou, Geografií a kartografií nebo Matematikou – vše se zaměřením na vzdělávání).

Termíny pro podávání přihlášek: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Schváleno Akademickým senátem Fakulty informatiky MU dne 1. 7. 2022.

Test studijních předpokladů

Termíny pro TSP: leden - duben  2023

Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či fakult) MU, absolvuje v daném roce test pouze jednou; výsledky budou započteny ke všem přihláškám, pro které je TSP relevantní.

Informace o Testu studijních předpokladů. Vstup do e-přihlášky, podání e-přihlášky