Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům do jednooborového studia bude prominuta přijímací zkouška pokud mají toto studium označeno jako první prioritu, nebyli již dříve zapsaní ke studiu na FI MU. Písemnou žádost na formuláři žádosti je třeba podat do 28. 2. 2021 a splnění podmínky doložit nejpozději 16. 4. 2021. Žádost vložte do e-přihlášky nebo ji odešlete poštou na studijní oddělení.

Pokud žádáte na základě NSZ nebo KSI stačí pouze vyplněná žádost.

V ostatních případech je nutno dokládat přílohy:

  • SOČ a odborná olympiáda - doložte naskenovaný diplom a výsledkovou listinu + připište adresu odkazu pro ověření na webu. Vše se vkládá do e-přihlášky.
  • IQ od Mensa ČR - doložte (poštou anebo jako naskenovaná příloha žádosti) studijní průměr na katalogovém listu, potvrzeným střední školou (razítko + podpis). Jedná se o celkový průměr všech známek na vysvědčení v 1.- 3. ročníku na konci šk. roku a ve 4. ročníku v pololetí.
  • IQ od Mensa SR - zašlete poštou úředně ověřenou kopii certifikátu Mensa a studijní průměr na katalogovém listu, potvrzeným střední školou (razítko + podpis). Jedná se o celkový průměr všech známek na vysvědčení v 1.- 3. ročníku na konci školního roku a ve 4. ročníku v pololetí.
  • SAT I z matematiky a Advanced Placement - doložte ověřenou kopii dokladu (akceptujeme i vytištění z oficiálních stránek webu, kde bude jméno + dosažený počet bodů – to vše vytištěno a potvrzeno střední školou s textem: „Stvrzuji správnost a platnost tohoto dokumentu“ + podpis a razítko SŠ). Stačí naskenovat do e-přihlášky
  • Kybersoutěž - do e-přihlášky se k žádosti přiloží naskenovaný certifikát
  • Pokud jste odmaturovali za jedna z matematiky (v ČR), měli z matematiky v externí části úspěšnost minimálně 85 % (v SR) nebo se zúčastnili matematické olympiády (IOI, CEOI, IMO), nejspíš máte nárok na stipendium pro perspektivní studenty. Podívejte se do Opatření děkana 6/2020.