Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům do jednooborového studia bude prominuta přijímací zkouška pokud mají toto studium označeno jako první prioritu a nebyli již dříve zapsaní ke studiu na FI MU. Písemnou žádost na formuláři žádosti je třeba podat do 28. 2. 2022 a splnění podmínky doložit nejpozději 15. 4. 2022. Žádost vložte do e-přihlášky nebo ji odešlete poštou na studijní oddělení. Elektronické podání je preferovaná varianta.

Pokud žádáte na základě NSZ nebo KSI stačí pouze vyplněná žádost. V ostatních případech je nutno dokládat přílohy:

  • SOČ a odborná olympiáda – doložte výsledkovou listinu, případně naskenovaný diplom + připište adresu odkazu pro ověření na webu. Vše se vkládá do e-přihlášky.
  • IQ od Mensa ČR – doložte studijní průměr na katalogovém listu, který potvrdí střední škola razítkem a podpisem. Vložte jako naskenovanou přílohu do žádosti anebo zašlete poštou. Jedná se o celkový průměr všech známek na vysvědčení v 1.–3. ročníku na konci šk. roku a ve 4. ročníku v pololetí.
  • IQ od Mensa SR – zašlete poštou úředně ověřenou kopii certifikátu Mensa a studijní průměr na katalogovém listu, potvrzeném střední školou (razítko + podpis). Jedná se o celkový průměr všech známek na vysvědčení v 1.–3. ročníku na konci školního roku a ve 4. ročníku v pololetí.
  • SAT I z matematiky a Advanced Placement – doložte ověřenou kopii dokladu (akceptujeme i vytištění z oficiálních stránek webu, kde bude jméno + dosažený počet bodů – to vše vytištěno a potvrzeno střední školou s textem: „Stvrzuji správnost a platnost tohoto dokumentu“ + podpis a razítko SŠ). Stačí naskenovat do e-přihlášky.
  • Kybersoutěž – do e-přihlášky se k žádosti přiloží naskenovaný certifikát.
  • Pokud jste odmaturovali za jedna z matematiky (v ČR), měli z matematiky v externí části úspěšnost minimálně 85 % (v SR) nebo se zúčastnili matematické olympiády (IOI, CEOI, IMO), nejspíš máte nárok na stipendium pro perspektivní studenty. Podívejte se do Opatření děkana 9/2021, článek 3.