Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům do jednooborového studia Informatika, Programování a vývoj aplikací nebo Kyberbezpečnost bude prominuta přijímací zkouška v případě, že nebyli již dříve zapsaní k bakalářskému studiu na FI MU (u programu Informatika, kde lze volit více studijních plánů, je třeba mít navíc jednooborové studium označeno jako první prioritu). Písemnou žádost na formuláři žádosti je třeba podat do 29. 2. 2024 a splnění podmínky doložit nejpozději 16. 4. 2024. Žádost vložte do e-přihlášky nebo ji odešlete poštou na studijní oddělení. Elektronické podání je preferovaná varianta.

Pokud žádáte na základě NSZ nebo KSI stačí pouze vyplněná žádost. V ostatních případech je nutno dokládat přílohy:

  • SOČ a odborná olympiáda – doložte výsledkovou listinu, případně naskenovaný diplom + připište adresu odkazu pro ověření na webu. Vše se vkládá do e-přihlášky.
  • IQ od Mensa ČR – doložte studijní průměr na katalogovém listu, který potvrdí střední škola razítkem a podpisem. Připište vypočítaný jeden celkový průměr všech známek na vysvědčení v 1.–3. ročníku na konci šk. roku a ve 4. ročníku v pololetí. Vložte jako naskenovanou přílohu do žádosti (vkládáte-li současně s formulářem žádosti) anebo zašlete poštou (pokud jste žádost podal/la již dříve). Viz návod na doložení studijního průměru.
  • IQ od Mensa SR – zašlete poštou úředně ověřenou kopii anebo vložte do e-přihlášky sken certifikátu Mensa a studijní průměr na katalogovém listu, potvrzeném střední školou (razítko + podpis). Připište vypočítaný jeden celkový průměr všech známek na vysvědčení v 1.–3. ročníku na konci šk. roku a ve 4. ročníku v pololetí. Vložte jako naskenovanou přílohu do žádosti (vkládáte-li současně s formulářem žádosti) anebo zašlete poštou (pokud jste žádost podal/la již dříve). Viz návod na doložení studijního průměru.
  • SAT I z matematiky a Advanced Placement – doložte ověřenou kopii dokladu (akceptujeme i vytištění z oficiálních stránek webu, kde bude jméno + dosažený počet bodů – to vše vytištěno a potvrzeno střední školou s textem: „Stvrzuji správnost a platnost tohoto dokumentu“ + podpis a razítko SŠ). Stačí naskenovat do e-přihlášky.
  • Kybersoutěž – do e-přihlášky se k žádosti přiloží naskenovaný certifikát.