Školitelé a oblasti výzkumu

Následující odkazy uvádí oblasti výzkumu na Fakultě informatiky a jména školitelů se stručným vymezením jejich odborného zaměření. Tyto informace mohou pomoci uchazečům o doktorské studium při specifikaci oblasti odborného zájmu pro studium. U školitelů jsou uvedeni i konzultanti. Konzultantem se rozumí osoba, která pomáhá školiteli studenta odborně vést. Ke studiu se ovšem student musí hlásit u školitele.

Je vhodné, aby uchazeč předem konzultoval zamýšlené téma se školitelem. Po dohodě s některým ze školitelů je možné uvést i oblast odborného zájmu, která není obsažena v níže uvedené nabídce.

V případě pochybností, na kterého školitele se obrátit, může uchazeč kontaktovat proděkana pro výzkum, vývoj a doktorské studium.