translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Doktorské studijní programy

Počítačová věda

(Informatika - česky)

se obecně zaměřuje na různá témata současné informatiky a informačních technologií.
To zahrnuje výzkum základních teoretických principů, na nichž jsou založeny počítačové vědy a informační technologie (viz Základy specializace informatika), jakož i výzkum a získávání nových znalostí zaměřených na konkrétní využití výpočetní techniky v jiných oborech a reálných svět (viz specializace Výpočetní technika a metodika). Doktorský program může také zahrnovat aplikovaný výzkum ve spolupráci s dalšími akademickými institucemi nebo průmyslovými partnery fakulty, pokud tento výzkum přinese nové (a disertable) poznatky z oblasti informatiky jako vědecké oblasti. Cílem programu je vzdělávat absolventy, kteří mají široký přehled v oblasti informatiky, jsou schopni samostatné tvůrčí práce, analýzy složitých problémů a realizace originálních řešení. V neposlední řadě budou mít absolventi vynikající schopnost komunikovat v anglickém jazyce, ve kterém provádějí svůj výzkum.

Abychom lépe vyhověli široké škále výzkumných témat v oblasti informatiky, od čisté teorie po aplikovaná, nabízíme dvě specializace:

  • Základy informatiky
(Fundamenty informatiky - česky)

Tato specializace je zaměřena především na základní (základní) výzkum, tj. Na teoretickou nebo experimentální práci zaměřenou na získání nových znalostí základní povahy. Tato práce může být spojena s experimentálním ověřováním relevantnosti a praktických výhod získaných znalostí. Typickými výstupy základního výzkumu v oblasti informatiky jsou články publikované v recenzovaných konferenčních sbornících a časopisech a / nebo experimentální implementace, které prokazují výhody nově získaných znalostí. Hodnocení průběhu studie klade důraz především na kvalitu získaných znalostí a počet a kvalitu navazujících publikací.

  • Výpočetní technika a metodika
(Technologie a metodologie počítačových systémů - česky)

Tato specializace se zaměřuje především na aplikovaný (cílený) výzkum a vývoj inovativních výpočetních nástrojů a technik. Jedná se o experimentální nebo teoretickou práci, jejíž nedílnou součástí je získávání nových znalostí souvisejících s konkrétními a většinou předem stanovenými cíli využití, které lze formulovat ve spolupráci s vědci z jiných vědeckých oborů nebo s průmyslovými partnery Fakulty informatiky. Typickými výstupy cíleného výzkumu v oblasti informatiky jsou plně funkční softwarová díla nebo originální metodologické přístupy k návrhu systému založené na původních a publikovaných nápadech a zásadách. Hodnocení pokroku studie klade důraz na praktickou použitelnost, originalitu a nový vědecký přínos dosažených řešení, kromě počtu následných publikací.


Akreditace pro doktorské studijní programy / obory uvedená níže skončí do roku 2021.
Do těchto oborů nemohou být přijímáni žádní noví studenti doktorského studia.

Informatika

poskytuje studentům hlubší znalosti a zkušenosti ve vybraných oborech informatiky a pomáhá jim rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru na akademické půdě nebo v průmyslu. Uchazečům, kteří úspěšně obhájí dizertační práci a složí státní zkoušku, je udělen titul PhD.

Rozhodující část doktorského studia je věnována výzkumu, jehož výstupy jsou publikovány v sbornících a časopisech.

Mnoho aktivit doktorského programu je k dispozici (a doporučeno) také studentům vysokých škol. Účast na speciálních přednáškách, výzkumných seminářích a práce ve výzkumných laboratořích je pro magisterské a bakalářské studenty dobrým způsobem, jak si prohloubit své dovednosti a připravit se na doktorské studium.

Uchazeči o doktorandské studium FI MU mohou využívat dobré pracovní podmínky srovnatelné s hlavními zahraničními univerzitami (včetně cestovních fondů).

Doktorské studium se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti výzkumu a vývoje. Jsou však také učiněny kroky k přípravě studentů na pozice v průmyslu a k rozvoji základních znalostí a zkušeností v řídících, servisních a vedoucích pozicích, které nabízejí i základy práva a ekonomiky.

  • Informatika

Základní informatika je zaměřena především na základní (vyšetřovací) výzkum - teoretický a experimentální - za účelem získání nových znalostí a zkušeností základní povahy ve všech oblastech informatiky. Typickými výstupy jsou publikace v knihách, časopisech, sbornících a konferencích a softwarové systémy zaměřené na ověřování a aplikaci výsledků teoretických výzkumů. Úspěch ve studii je hodnocen především kvalitou a kvantitou publikačních výstupů. Současná koncentrace je zaměřena na ověřování souběžných systémů, návrh a analýzu algoritmů, umělou inteligenci, zpracování přirozeného jazyka, databázi, vyhledávání, internet a web- systémy a motory, kryptografie, zpracování obrazu, bioinformatika, medicína-informatika a kvantová informatika.

  • Počítačové systémy a technologie

CST je zaměřen především na teoretické a experimentální zkoumání a inovativní návrh počítačových systémů a souvisejících protokolů a technologií. Typickými výstupy jsou kvalitní publikace popisující nové nebo inovativní softwarové a hardwarové systémy založené na originálních nápadech. Samotné systémy, široce prokázané a obvykle dostupné na základě otevřených licencí, jsou dalšími očekávanými výsledky studia v této oblasti. Současné zaměření odrážející vlastní výzkumnou práci supervizorů je na distribuovaných systémech a sítích, velkoobjemovém distribuovaném výpočetním a úložném systému, virtualizaci, distribuční soustavě a cloudovém systému, počítačové grafice a vizualizaci, zpracování obrazu, zpracování přirozeného jazyka, aplikované bezpečnosti a soukromí, spolupráci systémy a e-learning, vestavěné systémy a návrhy procesorů.