translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Doktorské studijní programy

Počítačová věda

(Informatika – česky)

je obecně zaměřen na různorodá témata současné informatiky a informačních technologií.
Jedná se o výzkum základních teoretických principů, na kterých je informatika a informační technologie založeny (viz specializace Základy informatiky), dále výzkum a získávání nových poznatků zaměřených na konkrétní využití informatiky v jiných oborech a reálném světě (viz specializace Výpočetní technika a metodika). Součástí doktorského programu může být i aplikovaný výzkum ve spolupráci s dalšími akademickými institucemi nebo průmyslovými partnery fakulty, pokud tento výzkum přináší nové (a disertační) poznatky v informatice jako vědním oboru. Cílem programu je vychovat absolventy, kteří mají široký přehled ve své oblasti informatiky, jsou schopni samostatné tvůrčí práce, analýzy složitých problémů a realizace originálních řešení. V neposlední řadě budou mít absolventi vynikající schopnost komunikace v anglickém jazyce, ve kterém provádějí svůj výzkum.

Abychom mohli v rámci jednoho programu lépe pojmout širokou škálu výzkumných témat v informatice, od čisté teorie po aplikované, nabízíme dvě specializace, které se liší především způsobem studia (nikoli tématy):

  • Základy informatiky
(Základy informatiky – česky)

Tato specializace je zaměřena především na základní (fundamentální) výzkum, tj. na teoretické či experimentální práce zaměřené na získávání nových poznatků zásadní povahy. Tato práce může být spojena s experimentálním ověřením relevantnosti a praktického přínosu získaných poznatků. Typickými výstupy základního výzkumu v informatice jsou články publikované v recenzovaných konferenčních sbornících a časopisech a/nebo experimentální implementace, které demonstrují výhody nově nabytých znalostí. Hodnocení průběhu studia klade důraz především na kvalitu získaných znalostí a na počet a kvalitu navazujících publikací.

  • Výpočetní technika a metodika
Technologie a metodologie počítačových systémů – česky

Tato specializace se zaměřuje především na aplikovaný (cílený) výzkum a vývoj inovativních výpočetních nástrojů a technik. To znamená experimentální nebo teoretickou práci, jejíž nedílnou součástí je získávání nových poznatků souvisejících s konkrétními a většinou předem stanovenými cíli využití, které mohou být formulovány ve spolupráci s výzkumníky z jiných vědních oborů nebo s průmyslovými partnery Fakulty informatiky. Typickými výstupy cíleného výzkumu v informatice jsou plně funkční softwarová díla nebo originální metodologické přístupy k návrhu systému, založené na původních a publikovaných myšlenkách a principech. Hodnocení průběhu studia klade důraz na praktickou využitelnost, originalitu a nový vědecký přínos dosažených řešení, vedle množství navazujících publikací.