Informatika ve vzdělávání

Cílem tohoto bakalářského studia je vybavit Vás odbornými znalostmi a nezbytným minimem psychologicko-pedagogických znalostí pro úspěšné působení ve vzdělávání v odborné oblasti informatiky.

Pokud se rozhodnete po absolvování tohoto programu pokračovat i v navazujícím magisterském programu, budete plně připraveni pro výkon středoškolské učitelské profese.

Studovat vzdělávání v informatice nabízené Fakultou informatiky je možné pouze v kombinaci s níže uvedenými programy Přírodovědecké fakulty. Studium je mezifakultní, ale kmenově je evidováno na Přírodovědecké fakultě, kam je také nutno podat přihlášku ke studiu.

Biologie Fyzika Geografie a kartografie Matematika

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia3 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolvent je připraven pro pokračování ve studiu v navazujícím učitelském studijním programu na MU, nebo může působit v různých školících střediscích se zaměřením na školení informační technologie.

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Součástí tohoto studijního programu je povinná pedagogická, souvislá a reflektovaná asistenská praxe v celkovém rozsahu cca 110 hodin (4 ECTS kredity).

Výzkum
Relevantní výzkumné skupiny

Studenti mají možnost zapojit se do vědecké výzkumné či vývojové práce v rámci výzkumných laboratoří FI. Na bakalářské úrovni studia, probíhá spolupráce typicky formou řešení projektů laboratoří, nebo formou laboratořemi vedených závěrečných prací. Typická témata takto zaměřených bakalářských prácí zahrnují vyhodnocení nových postupů, implementace prototypů, či participace na vývoji větších SW produktů.

Věda, výzkum a vývoj