O fakultě

Fakulta informatiky byla na Masarykově univerzitě založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice. Její vznik navazoval na budování oboru Matematická informatika na Přírodovědecké fakultě MU v předcházejících desetiletích i na významné zapojení osobností brněnské informatiky do budování tohoto oboru v měřítku národním i mezinárodním. Masarykova univerzita si byla v době zakládání fakulty dobře vědoma významu informatiky i mezioborových aplikací informatiky z hlediska potřeby poskytovat kvalitní vzdělání zaměřené na dobré pochopení této disciplíny i uplatnění informatických poznatků v praxi. Výsledky, kterých fakulta i její absolventi dosáhli, potvrzují oprávněnost tohoto záměru i schopnost fakulty i celé univerzity je naplňovat.

Z počátečních relativně skromných poměrů, se dvěma desítkami učitelů a necelými čtyřmi sty studentů, se fakulta od doby svého vzniku výrazně rozrostla. Dnes Fakulta informatiky s více než 2000 studenty nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Bakalářské studijní programy poskytují základní stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice. Magisterské studijní programy nabízejí druhý stupeň vysokoškolského vzdělání ve třech základních oborech a řadě specializací, od teoretické informatiky po informační systémy, zpracování přirozeného jazyka či grafický design.Vysoká úroveň výuky je úzce svázána s odpovídající úrovní vědeckého výzkumu. Učitelé a vědečtí pracovníci fakulty dosáhli významných úspěchů na mezinárodním poli v mnoha oblastech počítačové vědy, mj. v kvantové informatice, paralelních a distribuovaných výpočtech, databázových systémech, analýze obrazů a počítačové grafice, počítačových sítích a distribuovaných systémech, strojovém učení a dolování dat nebo ve zpracování přirozeného jazyka.