Otázky INVS

Základy informatiky

 1. Složitost algoritmů a problémů. Třída prakticky řešitelných problémů. Význam pojmu NP-úplnosti.
  IB110
 2. Turingovy stroje a Churchova-Turingova teze. Pojem nerozhodnutelného a částečně rozhodnutelného problému.
  IB110
 3. Automaty a formální gramatiky jako nástroj pro rozpoznávání a generování jazyků.
  IB110
 4. Programovací jazyky: základní charakteristiky (kompilované, interpretované, imperativní, objektové, funkcionální); rozdíly mezi jednotlivými typy jazyků; příklady programovacích jazyků; základní principy objektově orientovaného programování.
  IB111
 5. Programování v imperativním jazyce: základní řídicí struktury (podmínky, cykly), funkce, rekurze; základní datové typy; základní datové struktury (fronta, zásobník, strom,…). Uvádějte v kontextu zvoleného programovacího jazyka.
  IB111,IB002
 6. Klasické algoritmy: Euklidův algoritmus, binární vyhledávání, třídící algoritmy, prohledávání grafu do šířky a do hloubky, kostra grafu.
  IB111,IB002
 7. Relační model: relační schéma, klíče schémat, integritní omezení. Základy indexování a hašování, B+ stromy.
  PB168
 8. SQL: syntaxe a sémantika příkazů; příkazy pro dotazování a aktualizaci dat; agregační funkce; spojování relací; příkazy pro definici dat. Transakční zpracování: definice transakce, vlastnosti.
  PB168
 9. Základy vývoje SW a datového modelování: tvorba DFD, principy strukturované analýzy, UML diagramy (diagram užití, diagram tříd, sekvenční diagram), návrh datových struktur, ER diagramy (entity, atributy, vztahy), grafické vyjádření, převod ERD do relačního modelu.
  PB168
 10. Operační systémy: architektury, rozhraní operačních systémů. Systém souborů: základní funkce, princip fungování vybraného souborového systému; principy řízení přístupu k souborům. Správa paměti: logický a fyzický adresový prostor; stránkování; virtualizace.
  PB002,PB169
 11. Plánování v operačních systémech: správa a plánování činnosti procesorů; správa a plánování činnosti V/V zařízení; procesy a vlákna, synchronizace procesů, uváznutí a metody ochrany proti uváznutí.
  PB002,PB169
 12. Počítačové sítě: model ISO/OSI, princip funkce jednotlivých vrstev, jejich protokoly s důrazem na protokoly aplikační vrstvy;síťové prvky. Základy bezpečnosti v počítačových sítích: firewall; autentizace dat, počítačů a uživatelů.
  PB002,PB169
 13. Počítačové sítě: spojované a nespojované sítě, rozdíly a příklady. IP sítě: architektura; síťové a transportní protokoly IPv4 a IPv6, jejich vlastnosti; adresace a základní mechanismy směrování.
  PB002
 14. Základy výpočetních systémů: von Neumanovo schéma počítače, jeho součásti a princip fungování. Číselné soustavy: vztahy mezi číselnými soustavami; zobrazení čísel v počítači; zobrazení reálného čísla.
  PB002
 15. Multimediální aplikace: převod analogového signálu na digitální; principy komprese; problémy přenosu zvuku a videa v sítích. P2P sítě: jejich princip a vlastnosti; rozdíly oproti klient-server architektuře. Bezdrátové sítě: princip ad-hoc sítí; senzorové sítě a jejich aplikace.
  PB002,PB169

Veřejná správa

 1. Principy organizace a činnosti moderní veřejné správy. Personální složka veřejné správy. Kontrola veřejné správy.
 2. Rozpočty územních samospráv v soustavě veřejných rozpočtů: základní charakteristika rozpočtů ÚSC, vnitřní struktura rozpočtového práva ÚSC, základní pojmy rozpočtů ÚSC.
 3. Rozpočtový proces rozpočtů ÚSC: Kontrola rozpočtového hospodaření, přezkoumávání hospodaření ÚSC, závěrečný účet ÚSC.
 4. Organizace Ú SC: Právní úprava organizačních složek, příspěvkových organizací ÚSC, hospodaření, vztah ke zřizovateli, vymezení majetku, fondy.
 5. Povaha Evropské unie a dřívějších Evropských společenství: Evropská unie jako mezinárodní vládní organizace s nadnárodními rysy. Evropská unie ve srovnání s jinými mezinárodními organizacemi a s federacemi. Nadstátnost a její projevy.
 6. Orgány Evropské unie: Evropský parlament, Rada, Evropská rada, Komise, Soudní dvůr a další soudy Evropské unie. Jejich složení, ustavování a role ve srovnání s typickými státními orgány.
 7. Primární a sekundární právo Evropské unie: Povaha, charakteristické rysy, prameny a mechanismy jeho tvorby. Zásady aplikace v členských státech - přednost a přímý účinek.
 8. Právo na informace a ochrana osobních údajů v ústavním pořádku ČR (výklad obecných ustanovení Listiny - čl. 1 až 4, dále čl. 10, 17 a 35 Listiny).
 9. Vztahy moci zákonodárné a výkonné (základní východiska dělby moci čl.2 Ú stavy, odpovědnost Poslanecké sněmovně - čl. 68n., vázanost exekutivy na zákony - čl. 78, 79 Ústavy).
 10. Ústavní základy územní samosprávy (přehled o úpravě v čl. 99-105Ústavy, dále ochrana práva na samosprávu v čl. 83 a čl. 87Ústavy).
 11. Správní právo procesní- pojem, obsah (rozsah působnosti správního řádu, subsidiarita správního řádu, základní zásady činnosti správních orgánů - obsah a význam).
 12. Zahájení a průběh správního řízení (subjekty správního řízení,procesní pojmy a instituty, prostředky k zajištění průběhu a účelu řízení).
 13. Správní rozhodnutí (pojem, druhy, znaky, právní moc a vykonatelnost, ochrana před nečinností správních orgánů).
 14. Opravné a dozorčí prostředky podle správního řádu (pojem, dělení, znaky, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví).
 15. Správní exekuce (podmínky a formy uplatnění, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouvy, tzv. jiné úkony správních orgánů - pojem a znaky těchto procesních postupů).
 16. Soudní přezkum v režimu správního soudnictví podle části páté OŠR (úloha a pravomoc Nejvyššího správního soudu, ústavní soud).
 17. Organizace a povaha státní správy a samosprávy. Formy činnosti veřejné správy. Záruky zákonnosti ve veřejné správě.
 18. Právní databáze a právní informační systémy: Zdroje právních informací Publikace legislativy a judikatury v České republice Internetové portály veřejných institucí v České republice - Parlament ČR, ministerstva, justiční orgány.
 19. eGovernment, eJustice a jejich základní instituty (informační systémy veřejné správy, datové schránky a doručování elektronických dokumentů orgánům veřejné moci, konverze dokumentů, elektronické zadávání veřejných zakázek, eParticipation).
 20. eFinance (regulace platebních karet, bankovních peněz, elektronických peněz a virtuálních peněz) Veřejné rejstříky, informace veřejného sektoru a osobní údaje (informace veřejného sektoru, jejich opakované využití, ochrana osobních údajů v informačních systémech, základní registry veřejné správy a ostatní veřejné rejstříky).
 21. Autorské právo a Internet (právní ochrana autorských děl a počítačových programů, veřejné licence, DRM, právní aspekty sdílení autorských děl). Právní aspekty Internetu (jurisdikce na Internetu, právo doménových jmen, Internet governance). Odpovědnost ISP (poskytovatelů služeb informační společnosti) a nekalá soutěž na Internetu (právní úprava, vymezení, typologie).
 22. Prameny práva v ČR. Subjekty práva. Metody interpretace práva.