Dlouhodobě platná sdělení

9. 6. 2015 – Způsoby ukončení studia na FI MU

ZANECHÁNÍ STUDIA - student může studium ukončit kdykoliv elektronickým (prostřednictvím IS) nebo písemným oznámením. V tomto případě přestává být studentem následující den poté co fakulta obdrží jeho elektronické/písemné oznámení. Podání oznámení prostřednictvím IS: Oznámení o zanechání studia

UKONČENÍ STUDIA PRO NESPLNĚNÍ POŽADAVKŮ - studium je ukončeno ze strany fakulty pro nesplnění povinností v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU. Rozhodnutí o ukončení studia je vyhotoveno až po ukončení období pro zápis do semestru (čl. 3 odst. 1b Studijního a zkušebního řádu MU) a je zasláno studentovi poštou/prostřednictvím IS jako zásilka do vlastních rukou. Studium je tedy stále aktivní a započítává se do celkové odstudované doby. V rozhodnutí NENÍ uvedeno konkrétní datum ukončení studia. Student má dle § 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. možnost podat si písemné odvolání k tomuto rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne jeho převzetí. Pokud svého práva na podání odvolání nevyužije, přestává být studentem 31. den ode dne převzetí rozhodnutí o ukončení studia.

1. 9. 2011 – Uznávání písemné zkoušky z angličtiny - platné od semestru podzim 2011

Studentům může být prominuta písemná část zkoušky Specialist English (VB001), jestliže získali tyto doklady o absolvování zkoušky: Cambridge English: First (dříve FCE), Cambridge English: Advanced (dříve CAE), Cambridge English: Proficiency (dříve CPE), IELTS (hodnocení 5.5/6.5 nebo vyšší) a TOEFL iBT (celkové hodnocení 87 nebo vyšší). Maturitní zkouška z angličtiny úrovně B2 se neuznává. Studenti musí předložit doklad (originál k nahlédnutí a kopii – nemusí být úředně ověřená) vedoucí Centra jazykového vzdělávání na FI MU Mgr. Rudolfové nejpozději jeden měsíc před začátkem zkouškového období, v němž budou skládat zkoušku Specialist English (VB001).

10. 4. 2009 – Poplatek za ISIC kartu

Poplatek za ISIC kartu studenti platí přes obchodní centrum IS MU. Studenti 1. ročníku ISIC kartu nehradí.

1. 10. 2008 – Způsob platby revalidačních přelepek

Revalidační přelepku uhraďte přes obchodní centrum v IS MU a po převedení částky si ji vyzvedněte na studijním oddělení.

10.7.2006 – Přelepky na ISIC pro opakovaně přijaté studenty a pro [1. roč.] navazujícího studia ZDARMA!

Přelepky je možné vyzvednout na studijním oddělení.

Omluva z výuky dle Studijního a zkušebního řádu MU

Účast ve výuce je pro studenty povinná s výjimkou přednášek a konzultací.

Student je povinen písemně omluvit na studijním oddělení fakulty svou neúčast do pěti pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána.

Nedostaví-li se student k ukončení předmětu v termínu, na který je přihlášen nebo zařazen, a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí tohoto termínu, je hodnocen stupněm "nevyhovující".

OMLOUVÁNÍ PROBÍHÁ NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM: student co nejdříve e-mailem či telefonicky ohlásí studijnímu oddělení svou nepřítomnost, nejpozději však do pěti pracovních dnů. Datum oznámení nepřítomnosti studijnímu oddělení se použije pro kontrolu, zda student vyhověl podmínkám Studijního a zkušebního řádu MU. Písemné doložení omluvenky je možné později. Typicky po skončení nemoci je dodáno potvrzení od lékaře o době trvání nemoci.
Studijní oddělení akceptuje i oskenované omluvenky (neschopenky apod.) od lékaře, na kterých budou zřetelně viditelné veškeré údaje zaslané z univerzitního e-mailu.

Pro omluvu absence můžete použít formulář.
Omluvenky zasílejte na studijni@fi.muni.cz.

Pokud potřebujete omluvit nepřítomnost z jiných vážných důvodů než je návštěva lékaře nebo nemoc, doporučujeme konzultovat omluvenku předem na studijním oddělení.
.

V případě déletrvající nemoci, rekonvalescence po operaci apod. je možné požádat písemně o přerušení studia ze zdravotních důvodů. Vždy je však nutno k žádosti doložit lékařskou zprávu. Tuto žádost neakceptujeme e-mailem, je třeba ji doručit na studijní oddělení fakulty osobně nebo klasickou poštou.

8. 11. 2005 – Ztráty - nálezy

Studijní oddělení upozorňuje, že ztracené a odložené věci, nalezené v prostorách budovy Fakulty informatiky, je možné si vyzvednout na studijním oddělení. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na vývěsce IS MU v sekci Ztráty a nálezy Pokud nalezené věci nebudou vyzvednuty do jednoho měsíce od zveřejnění, budou "uloženy" nenávratně do koše.

Archív dlouhodobě platných sdělení