Dlouhodobě platná sdělení

Způsoby ukončení studia na FI MU

ZANECHÁNÍ STUDIA - student může studium ukončit kdykoliv elektronickým (prostřednictvím IS) nebo písemným oznámením. V tomto případě přestává být studentem následující den poté co fakulta obdrží jeho elektronické/písemné oznámení. Podání oznámení prostřednictvím IS: Oznámení o zanechání studia

UKONČENÍ STUDIA PRO NESPLNĚNÍ POŽADAVKŮ - studium je ukončeno ze strany fakulty pro nesplnění povinností v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU. Rozhodnutí o ukončení studia je vyhotoveno až po ukončení období pro zápis do semestru (čl. 3 odst. 1b Studijního a zkušebního řádu MU) a je zasláno studentovi poštou/prostřednictvím IS jako zásilka do vlastních rukou. Studium je tedy stále aktivní a započítává se do celkové odstudované doby. V rozhodnutí NENÍ uvedeno konkrétní datum ukončení studia. Student má dle § 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. možnost podat si písemné odvolání k tomuto rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne jeho převzetí. Pokud svého práva na podání odvolání nevyužije, přestává být studentem 31. den ode dne převzetí rozhodnutí o ukončení studia.

Uznávání písemné zkoušky z angličtiny - platné od semestru podzim 2011

Studentům může být prominuta písemná část zkoušky Specialist English (VB001), jestliže získali tyto doklady o absolvování zkoušky: Cambridge English: First (dříve FCE), Cambridge English: Advanced (dříve CAE), Cambridge English: Proficiency (dříve CPE), IELTS (hodnocení 5.5/6.5 nebo vyšší) a TOEFL iBT (celkové hodnocení 87 nebo vyšší). Maturitní zkouška z angličtiny úrovně B2 se neuznává. Studenti musí předložit doklad (originál k nahlédnutí a kopii – nemusí být úředně ověřená) vedoucí Centra jazykového vzdělávání na FI MU Mgr. Rudolfové nejpozději jeden měsíc před začátkem zkouškového období, v němž budou skládat zkoušku Specialist English (VB001).

Poplatek za ISIC kartu

Poplatek za ISIC kartu studenti platí přes obchodní centrum IS MU. Studenti 1. ročníku ISIC kartu nehradí.

Způsob platby revalidačních přelepek

Revalidační přelepku uhraďte přes obchodní centrum v IS MU a po převedení částky si ji vyzvedněte na studijním oddělení.

Přelepky na ISIC pro opakovaně přijaté studenty a pro 1. roč. navazujícího studia ZDARMA!

Přelepky je možné vyzvednout na studijním oddělení.

Omluva z výuky dle Studijního a zkušebního řádu MU

Účast ve výuce je pro studenty povinná s výjimkou přednášek a konzultací.

Student je povinen písemně omluvit na studijním oddělení fakulty svou neúčast do pěti pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána.

Pokud má student nařízenou karanténu nebo pozitivní test na Covid-19, má povinnost zadat tuto skutečnost do aplikace MU a současně je potřeba pro omluvu z výuky zaslat na studijni@fi.muni.cz doklad od lékaře s uvedením doby trvání od – do.

Nedostaví-li se student k ukončení předmětu v termínu, na který je přihlášen nebo zařazen, a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí tohoto termínu, je hodnocen stupněm "nevyhovující".

OMLOUVÁNÍ PROBÍHÁ NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM: student co nejdříve e-mailem či telefonicky ohlásí studijnímu oddělení svou nepřítomnost, nejpozději však do pěti pracovních dnů. Datum oznámení nepřítomnosti studijnímu oddělení se použije pro kontrolu, zda student vyhověl podmínkám Studijního a zkušebního řádu MU. Písemné doložení omluvenky je možné později. Typicky po skončení nemoci je dodáno potvrzení od lékaře o době trvání nemoci.
Studijní oddělení akceptuje i oskenované omluvenky (neschopenky apod.) od lékaře, na kterých budou zřetelně viditelné veškeré údaje zaslané z univerzitního e-mailu.

Pro omluvu absence můžete použít formulář.
Omluvenky zasílejte na studijni@fi.muni.cz.

Pokud potřebujete omluvit nepřítomnost z jiných vážných důvodů než je návštěva lékaře nebo nemoc, doporučujeme konzultovat omluvenku předem na studijním oddělení.
.

V případě déletrvající nemoci, rekonvalescence po operaci apod. je možné požádat písemně o přerušení studia ze zdravotních důvodů. Vždy je však nutno k žádosti doložit lékařskou zprávu. Tuto žádost neakceptujeme e-mailem, je třeba ji doručit na studijní oddělení fakulty osobně nebo klasickou poštou.

Ztráty - nálezy

Studijní oddělení upozorňuje, že ztracené a odložené věci, nalezené v prostorách budovy Fakulty informatiky, je možné si vyzvednout na studijním oddělení. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na vývěsce IS MU v sekci Ztráty a nálezy Pokud nalezené věci nebudou vyzvednuty do jednoho měsíce od zveřejnění, budou "uloženy" nenávratně do koše.

Archív dlouhodobě platných sdělení