TAČR - Technologická agentura České republiky

TA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení projektů aplikované výzkumu v 10 programech:

 • Program ALFA - podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí
 • Program BETA2 - veřejné zakázky v výkumu, experimetálním vývoji a inovacích pro potřeby veřejné správy
 • Program GAMA - podpora ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a následného komerčního využití
 • Program DELTA - podpora spolupráce prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných institucí s významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami, se kterými má TAČR v době vyhlášení soutěže smlouvu
 • Program EPSILON - podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech v daných prioritních oblastech
 • Program OMEGA - podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastech celospolečenského života
 • Program ZÉTA - podpora spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů VŠ a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let
 • Program ÉTA - podpora aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • Program THÉTA - podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podpora projektů,Zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky
 • Program CENTRA KOMPETENCE - podpora vzniku center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovačním potenciálem
Výzvy jsou vyhlášovány průběžně dle finančních možností TAČR

Aktuální výzvy

Informace k průběžným a závěrečným zprávám

 • Termín na odevzdání průběžných zpráv byl na základě rozhodnutí předsednictva prodloužen do 30. 1. 2018.
 • Termín na odevzdání závěrečné zprávy je nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu.

Kontakty

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz