AKTION

Druhy stipendií

Stipendia jsou určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů, učitele a vědecké pracovníky českých veřejných vysokých škol, kteří mají české nebo slovenské občanství.

 • 1-2 semestrální stipendia a krátkodobá vědecko-výzkumná stipendia
 • Stipendia pro vysokoškolské pedagogy
 • Návazná stipendia pro vysokoškolské pedagogy
 • Stipendia pro zpracování disertační práce
 • Stipendia pro tandemové zpracování diplomové práce

Podmínky a postup při podání žádosti

 • O stipendium se mohou ucházet studenti během pregraduálního i postgraduálního studia pouze jedenkrát a učitelé VŠ ve věku do 45 let (rozhodujícím datem je 1. říjen daného akademického roku) všech oborů, vyjma uměleckých.
 • Studenti musí být v době podání žádosti nejméně ve III. ročníku. Žádosti studentů posledních ročníků budou přijímány jen tehdy, pokud bude žadatel v následujícím šk. roce pokračovat v postgraduálním studiu a bude mít o tomto doklad od budoucího školitele.
 • Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ, kde chtějí studium uskutečnit, a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny).
 • Termín pro podání žádosti: 15.3., 30.4. a 31.10.

Podklady k žádosti

(vše pouze 1x v němčině nebo v angličtině):

 • formulář žádosti o stipendium
 • doklad o znalosti němčiny/angličtiny; doklad o zkoušce (zkouška na VŠ, na státní jazykové škole, jazykový diplom, atp. s uvedením úrovně znalostí), příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí
 • strukturovaný životopis psaný strojem/PC
 • motivační dopis - podrobné zdůvodnění žádosti včetně studijního/pracovního plánu max. 2 strany)
 • příslib přijetí rakouského vysokoškolského pedagoga, u něhož uchazeč hodlá studovat ("Betreuungszusage")
 • doporučení od dvou různých pedagogů české VŠ
 • přehled klasifikovaných studijních výsledků za celou neukončenou etapu terciárního vzdělávání potvrzený studijním oddělením fakulty buď v němčině nebo v češtině s překladem do němčiny; u PG studentů také kopie diplomu a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách s překladem do němčiny
 • formulář AIA "návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia" v češtině

Pro potřeby výběrového řízení není třeba kopie předkládaných dokladů nechat úředně ověřit.

Pokud byl s rakouským univerzitním pracovištěm sjednán jako jazyk, v němž se má studijní pobyt uskutečnit, angličtina, doloží uchazeč tuto skutečnost.

Kontakt

Jednatelství AKTION
DZS MŠMT
Senovážné nám. 26
P.O.Box 8
110 06 Praha 1

tel: 224 230 069
fax: 224 229 697
e-mail: aktion(atsign)dzs(dot)cz
web:http://www.dzs.cz
http://www.oead.ac.at

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková