Program kolokvií pro semestr Podzim 2001

25. 9. 2001
Prof. Roland Vollmar, Fachbereich Informatik, Universitaet Karlsruhe,
The study center for blind and visually impaired students at the Universitaet Karlsruhe
Abstract: For persons with special needs, information technology brings some new problems but also offers a lot of possibilities for support. The efforts to realize such a support will be discussed using the example of blind and visually impaired students at a technically oriented university. The main goal is to enable a participation in "normal" daily, academic and professional life. Special attention has to be devoted to access to the different types of information. Computers connected to the World Wide Web have opened a new world, but the new trends of multimedia will bring new problems. The talk will concentrate on the experiences at our Study Center to enable a comparison with the "Blind and Visually Impaired Students Support Centre" at the Masaryk University.
2. 10. 2001
Doc. Jan Staudek, CSc, FI MU, Brno
Certifikacni infrastruktury verejnich klicu, PKI
Abstract: Motivace pro zavádění PKI, role PKI v infrastuktuře IT organizace, základní bezpečnosnostní principy v IT související s PKI, architektury a principy činnosti PKI, procesy ľivotního cyklu certifikátu. Přehled stavu standardizace. Aplikace na bázi PKI. Problémy implementace a zavádění PKI. Přehled dostupných produktů a poskytovaných sluľeb.
9. 10. 2001
Dr. Richard Mayr, Universitaet Freiburg, Deutschland
Automata theoretic models for recursive procedures with parameters
16. 10. 2001
Dr. Michal Winczer, MFF UK Bratislava
Medzinarodne sutaze v programovani -- pozadie uspechov MFF UK timov
Abstract: Teams of Comenius University, formed from the students of the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science of Commenius University, took part in the ACM International Collegiate Programming Contests for nearly ten years. Our teams participated seven times in the world finals. In the talk I will try to analyse the background of our success and also to answer the following questions:
** How is our success connected with the secondary school programming competitions: mathematical olympiad - category P, the Correspondent seminar in programming and with other high school activities?
** Can we expect that our success will continue or not?
** How successful are now our students that had been so successful in the above competitions?
In addition, I will talk about how are the ACM programming contests organized and what impact that has on the choice of the successful strategies of contestants.
23. 10. 2001
Dr Michael Nolle, Austria Research Centre Seibersdorf
Distributed image search
Abstract: Content-based retrieval allows to find information by searching about its content rather than about attributes like keywords. Based on the current state of content-based image and video retrieval art, this talk addresses the problem in distributed environments with large, heterogeneous, and dynamically changing data repositories. Besides motivation, it describes an appropriate system architecture, and outlines a potentionally automatic and generic retrieval approach based on invariants. A surveillance system will be used as a realistic testbed of a real world application scenario.
30. 10. 2001
Prof. Milos Dokulil, FI MU Brno
O exponencialnom vyvoji nasej civilizacie
Abstract: V tom case, ktery o sobe nevedel, ze bude "stredovekem", v Evrope zili lidi vesmes bez osobni identity a bez gramotnosti; s nizkou urovni vicemene prevazne zemedelske produkce. Sam svet byl vniman az do poloviny 19. stoleti staticky. Jeste na prelomu do 20. stoleti bylo druhou nepocetnejsi socialni tridou sluzebnictvo. Teprve ve 2. svetove valce vstoupila masove do pracovniho procesu zena. Brzy nato se rozpada soustava kolonii. Stale dramaticteji a vsestraneji se rozvijeji jednotlive, stale specialnejsi vedy. Na konci 20. stoleti mizi ve vyspelych statech jako socialni trida rolnictvo a status rodiny prestava byt navenek stabilni. Ekonomicka integrace a globalizace jsou na postupu. Vyroba od predchozi mechanizace presla v rade odvetvi k pocitacove rizenem procesum.
Dlouha, ale stale strmejsi cesta od kone, pary, elektriny, kabeloveho telefonu k tryskovym letadlum, atomove energii, mobilum; anebo take k laseru jako nositeli informace, k internetu, k bio- a k nanotechnologiim. Kdo se narodil po roce 1970, nemuze zkusenostne posoudit strmost exponencialy, jez modeluje naznaceny vyvoj.
6. 11. 2001
Doc. Libor Polak, CSc, PrF MU, Brno
Syntakticky semiring -klasifikace regularnich jazyku, rovnice v jazycich
Abstract: Eilenbergova korespondence mezi tzv. varietami regulárních jazyků a pseudovarietami monoidů dává transparentní pozadí pro Schuetzenbergerovu charakterizaci star-free jazyků, Simonovu charakterizaci piecewise testable jazyků a podobné věty převádějící vlastnosti jazyků na vlastnosti odpovídajících syntaktických monoidů. Nedávno autor zavedl tzv. syntaktický semiring jazyka. Ten je konečný právě kdyľ je daný jazyk regulární. Budeme prezentovat a dokumentovat příklady větu Eilenbergova typu pro tzv. konjunktivní variety jazyků a pseudovariety idempotentních semiringů. Syntaktický semiring je téľ vhodným nástrojem pro řeąení rovnic v jazycích typu $r(x_1,\dots,x_m) = L$, kde $L$ je daný regulární jazyk a $r$ je regulární výraz nad konečnou abecedou $A$ v proměnných $x_1,\dots,x_m$. Zejména zde umíme rozhodnout řeąitelnost a popsat vąechna maximální řeąení. Budeme se téľ věnovat algoritmu pro konstrukci syntaktického semiringu daného regulárního jazyka.
13. 11. 2001
Doc. Alexander Meduna, CSc, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VUT Brno
Paraleleni gramatiky
Abstract: Na rozdil od sekvencnich gramatik, paralelni gramatiky prepisuji radu symbolu* vetni formy behem jedineho derivacniho kroku. Lze je rozdelit do dvou zakladnich skupin. Do prvni skupiny patri uplne paralelni gramatiky, jako napr. L systemy, ktere prepisuji vsechny symboly vetni formy behem jednoho derivacniho kroku. Do druhe skupiny patri castecne paralelni gramatiky, jako napr. gramatiky s rozptylenym kontextem (scattered context grammars) ci multigramatiky, ktere simultanne prepisuji pouze nekolik symbolu a zbyvajici symboly vetni formy ponechavaji neprepsane. Prestoze kolokvium prehladne gramatiky obou skupin, bude se prevazne soustredit na gramatiky z druhe skupiny. Zameri se zejmena na diskusi jejich slozitosti popisu (descriptional complexity) nebot prave tato oblast je v soucasnosti intenzivne zkoumana v teorii formalnich jazyku.
20. 11. 2001
Prof. Jana Zvarova, DrSc, UI CAV, Praha
Medecinska informatika
Abstract: Medicína se tradičně zabývá studiem zdraví a nemoci, příčinami a důsledky nemocí, jejich rozpoznáním, léčbou a prevencí. Medicínská informatika odvozuje svou oprávněnou existenci z toho, ľe dosahuje nových praktických výsledků aplikovatelných v lékařství a zdravotnictví. Kromě toho, ľe je typickou aplikovanou vědou, medicínská informatika jiľ vytvořila řadu nových teoretických postupů pro řeąení medicínských problémů a tím přispěla k rozvoji vědeckého poznání v medicíně. Tato skutečnost je jasně viditelná na odborných článcích publikovaných v IMIA Yearbooks, které kaľdým rokem vydává Mezinárodní Asociace Medicínské Informatiky IMIA (International Medical Informatics Association). Výzkum a vývoj v oblasti medicínské informatiky je velmi rozsáhlý. Podrobněji se budeme věnovat výzkumu a vývoji elektronické zdravotní dokumentace, elektronických lékařských doporučení a systémů pro podporu rozhodování. Aktuální stav legislativy v oblasti poskytování zdravotní péče definuje určitým způsobem obsah, formu a přístupová oprávnění k uľívání zdravotní dokumentace občana. V České republice existuje jen omezené mnoľství podzákonných norem, předpisů, rozhraní a daląích standardů, které upravují zřizování a provoz zdravotnických informačních systémů určených k zabezpečení zdravotní dokumentace v elektronické podobě. Výzkum a vývoj zdravotnických informačních a znalostních systémů, včetně personálních, je součástí vznikající informační společnost ve zdravotnictví, která přivodí řadu změn. Pro mnoho lidí se postupně otevírá snaząí přístup k informačním zdrojům, zejména prostřednictvím Internetu. To se samozřejmě týká i informačních zdrojů o jejich zdraví a daląích informací o nemocech, potravinách, ľivotním stylu, lécích či systémech péče o zdraví. V budoucnu se očekává, ľe bude moľné prostřednictvím telekonsultací v případě naléhavé potřeby oslovit různé experty, a ľe pacienti sebou budou neustále mít vlastní elektronický zdravotní záznam. Internet/Web společně se sítěmi Intranetu nabízí otevřené a globální schéma spolupráce. Uvaľuje se o provozování zdravotnických informačních systémů přímo ze zdravotnických zařízení nebo jiných institucí, o nabídce informací o prevenci a léčbě nemocí, o lékařských konzultacích či volbě lékaře na dálku. Kliničtí pracovníci postupně získávají přístup k nezměrnému mnoľství mezinárodních databází a bází znalostí, které mohou slouľit pro daląí vzdělávání či jako virtuální elektronické knihovny. Mají tak snadný přístup k lékařským doporučením a protokolům, lékařské praxi zaloľené na evidenci a k výsledkům výzkumu. Interdisdiplinární výzkum a vývoj v medicínské informatice se dále soustřeďuje na rozvoj inteligentního vyuľívání dat a znalostí uloľených ve zdravotnických informačních a znalostních systémech a na rozvoj nových technologií v oblasti telemetrie a telemedicíny. Jeho hlavním cílem je zkvalitnit a zefektivnit diagnostické a terapeutické procesy a prevenci, zavést nové přístupy vyuľívání medicínských znalostí z lékařských publikací, kvalitně interpretovat data a znalosti a usnadnit rychlé vyhledávání informačních zdrojů.
27. 11. 2001
Dr. Barbara Koenig, TU Muenchen
Analyzing graph transformation systems
Abstract: Graph transformation systems provide intuitive ways to model concurrent systems, such as dynamic networks, interacting processes and mobile systems. However, the development of analysis and verification techniques for graph transformation systems is still in its early stages.
This talk presents one possible analysis technique which is based on the so-called unfolding approach for Petri nets. From a Petri net one can derive a (usually infinite) structure which represents all possible computations of a Petri net. This method can also be applied to graph transformation system. In order to obtain an analysis technique, it is possible to over-approximate this infinite unfolding by a finite structure.
This talk introduces graph transformation systems and the unfolding technique. It furthermore presents an algorithm which computes the so-called approximated unfolding and shows how it can be used for the analysis of concurrent systems specified by graph transformation rules.
In a simple example it will be shown how to model a network of mobile processes where our method can detect possible security violations.
4. 12. 2001
Doc. Karel Oliva, CSc
Formalni aspekty slovosledu prirodzenych jazyku
Abstract: V prvni casti prednasky vymezime pojem mira volneho slovosledu a potom srovname z tohoto hlediska empiricke vlastnosti cestiny a anglictiny (okrajove prip. i dalsich jazyku). Ukazeme tak, ze tradicni lingvisticke (intutitivni) pozorovani, ze anglictina ma slovosled pevnejsi nez cestina, je mozne postavit na formalni bazi, ze je mozne vymezit celou skalu stupnu volneho slovosledu a volnost slovosledu opravdu exaktne merit (alespon ve smyslu definovane miry).
V druhe casti prednasky se zamerime na vysledky, ktere lze pomoci teto miry dosahnout v oblasti asymptoticke komplexity analyzy (parsingu) vet prirozeneho jazyka. Ukazeme, ze analyza cestiny je prave kvuli vyssimu stupni volneho slovosledu nutne casove slozitejsi (exponencialne) nez analyza anglictiny (pro kterou lze najit polynomialni algoritmy).
11. 12. 2001
Prof. Jiri Jan, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VUT, Brno
TBA
18. 12. 2001
Prof. J. Koca, DrSc, PrF MU, Brno
Soucasne trendy a bolava mista pocitacoveho modelovani a simulaci molekul
Abstract: To, co fyzika a klasicka chemie zna uz relativne davno, zaziva chemie biomolekul nyni -- pocitacove modelovani a simulace se stavaji nedelnou soucasti vyzkumu v tomto teritoriu. Kolokvium se bude dotykat nekolika oblasti: Prvni bude zamerena na diskusi otazky, jakou informaci moze pocitacove modelovani a simulace v oblasti biomolekul prinest a co muzeme ocekavat od kvality techto informaci. Ve druhe casti budou uvedeny zakladni metody vypoctu energie, ktera je klicovym fenomenem pri pocitacovem modelovani a simulacich.
Treti cast bude venovana nejdulezitejsi a nejmodernejsi pocitacove metode soucasnosti -- molekulove dynamice, ktere umoznuje studovat trojrozmernou strukturu molekul v zavislosti na case.
Stvrta cast uvede na prikladech nekolik pripadu, kdy pocitacove modelovani a simulace poskytuje informace jen ztezka nebo vubec dostupn? experiment?ln?.
Zaverecna kapitola bude podrobneji diskutovat to, co bude zmineno ci naznaceno uz v kazde z predchozrich casti. Budou to klicove problemy (jak podstaty fyzikalni tak algoritmicke), ktere bezprostredne souviseji s pocitacovou implementaci vyse uvedenych metod, a ktere jsou tedy svim charakterem povahy informaticke.