logo

Rodina a práce - prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT


Příjemce

Masarykova univerzita

Partneři projektu

  • Vesněnka, o.p.s.
  • INTELEK spol. s r.o.
  • Mycroft Mind, a.s.

Období řešení projektu

4/2012 - 3/2015

Popis projektu

Podstatou projektu je vytváření příznivých podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů a sladění rodinného a pracovního života na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Výstupy a aktivity projektu budou zaměřeny jak na zaměstnavatele a zaměstnance / zaměstnankyně Masarykovy univerzity na IT pracovištích (Fakulta informatiky) a partnerů, tak na širší veřejnost. Realizací projektu bude podpořeno zavádění politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky na Masarykově univerzitě, popř. u partnerských subjektů. Jedním z nástrojů dosažení stanoveného cíle je investice do tohoto projektu, v jehož rámci bude mj. realizován interní genderový audit s analýzou požadavků zaměstnanců / zaměstnankyň a doprovázený workshopy a semináři v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí pro vedoucí pracovníky / pracovnice. Pomocně bude vytvořen e-learningový informační portál tematicky zahrnující zjištěné skutečnosti a potřebné pomocné informace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí a bude zřízena a provozována školička pro děti rodičů zaměstnaných na FI MU.

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v Jihomoravském kraji.

Na tento cíl navazují specifické cíle projektu, kterými jsou:

  • podpora slaďování pracovního a rodinného života na Fakultě informatiky MU a u partnerů z řad podnikatelských subjektů
  • zvýšit motivaci MU a partnerských subjektů k implementaci opatření podporujících rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života
  • rozvoj služeb péče o děti za účelem podpory sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců / zaměstnankyň MU na IT pracovištích, a to také za pomoci pilotního projektu fungujícího Dětského koutku na FSS MU
  • rozvoj služeb péče o děti za účelem podpory sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců / zaměstnankyň partnerských subjektů

Cílové skupiny projektu

  • zaměstnanci
  • zaměstnavatelé

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Knotek
Tel: 549 49 5979
E-mail: knotek(atsign)fi(dot)muni(dot)cz

Odpovědná osoba: Ing. Tomáš Knotek