Informatika a druhý obor

Garant: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Dvouoborové studium je určeno pro studenty, kteří chtějí získat základní teoretické znalosti současně ve dvou oborech: v informatice a ve druhém oboru. Tyto znalosti jim umožní pokračovat v navazujících dvouletých magisterských studijních programech podle zvoleného profesního zaměření. V navazujícím studiu může absolvent zvolit jednooborovou orientaci s hlubším teoretickým zaměřením a dosáhnout vzdělání ekvivalentní tradičnímu pětiletému magisterskému studiu. Studium ale není koncipováno s tímto cílem. Je primárně určeno pro studenty, kteří se připravují na učitelské povolání a chtějí získat v navazujícím studiu aprobaci v obou zvolených oborech. V případě zájmu o navazující studium učitelství volí studenti tohoto bakalářského oboru druhý obor z nabídky Přírodovědecké fakulty MU tak, aby stejnou dvouoborovou kombinaci mohli studovat v navazujícím magisterském studiu. Realizace tohoto studijního oboru respektuje následující zásady.

Kombinace "informatika a druhý obor" jsou vytvářeny především s těmi obory, které stavějí na matematických základech (matematika, fyzika, chemie). V případě zájmu ze strany studentů a společnosti je možné i vytváření netradičních kombinací.

Obor obsahuje povinné a povinně volitelné předměty, matematické informatiky a programových a informačních systémů (skupiny předmětů IB, PB). Vzhledem k omezenému prostoru, který je vyhrazen pro každý z obou oborů, je ve srovnání s ostatními bakalářskými obory výrazně zmenšena možnost volby předmětů.

Obor je sestaven tak, aby absolventi mohli nalézt uplatnění v praxi, pokud se rozhodnou nepokračovat v magisterském studiu, toto kritérium však není při sestavování studijního oboru prioritní.

Součástí programu je řešení bakalářské práce zadané v jednom z dvojice oborů nebo mezioborově s cílem rozvinout a prokázat odborné znalosti a dovednosti. Řešení této práce je jako součást studijních povinností evidováno a kreditováno v rámci předmětu SBAPR s možností opakování, v doporučeném rozsahu 2 semestrů. Student je povinen získat celkem 10 kreditů za řešení bakalářské práce, rozvržení kreditové hodnoty v jednotlivých semestrech může volit rovnoměrně nebo nerovnoměrně podle vlastní úvahy. Sepsaný výsledek řešení je předkládán jako závěrečná bakalářská práce k obhajobě před oborově příslušnou komisí.

Požadavky

 • Získat nejméně 180 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Splnit povinnosti stanovené studijním plánem druhého oboru. Pravidla a požadavky vyplývající ze studia druhého oboru jsou dány studijním katalogem příslušné fakulty, která výuku druhého oboru zajišťuje.
 • Vypracovat bakalářskou práci s oborovým zaměřením (viz též pokyny).

Povinné předměty

 • IB112 Matematické základy (4+2 kr.) (tento předmět není povinný pro studenty studující v kombinaci s oborem Matematika se zaměřením na vzdělávání nebo Fyzika se zaměřením na vzdělávání)
 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PB168 Základy databázových a informačních systémů (4+2 kr.)
 • PB169 Počítačové sítě a operační systémy (4+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • jedna z variant:
  • VB001 Specialist English (1 kr.)
  • angličtina zakončená zkouškou na PřF podle podmínek druhého oboru
 • alespoň 1 z:
  • IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.)
  • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
  • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • alespoň dva zápočty za tělesnou výchovu

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.) nebo IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.) (viz poznámky k úvodnímu programování)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

3. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.) (PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.))

4. semestr

 • PB169 Počítačové sítě a operační systémy (4+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)

5. semestr

 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB168 Základy databázových a informačních systémů (4+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)

6. semestr

 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)