translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Pravidla

PŘEDPISY STŘEDNÍHO EVROPSKÉHO OLYMPIADU V INFORMATICE

Úvod

Olympiáda je organizována ministerstvem školství nebo jinou vhodnou institucí jedné z osmi zemí střední Evropy.
Podle pravidel přijatých iniciátory CEOI jsou jako pravidelní účastníci zváni týmy osmi zemí střední Evropy, tj. Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko (pozastaveno). Navíc hostitelská země může také pozvat účastníky.
Mezinárodní výbor (CE) CEOI se skládá z osmi vedoucích týmů a zástupce hostitelské země, který předsedá zasedáním IC. Hostitel, který je ochoten zorganizovat CEOI v daném roce ve své zemi, musí svůj záměr oznámit alespoň jeden rok před tímto CEOI (během předchozích dnů soutěže CEOI). Výběr dalšího hostitele provádí IC většinou hlasů. Revize nařízení CEOI přijme ÚS dvoutřetinovou většinou hlasů. Rozšíření nebo snížení počtu zemí CEOI lze přijmout pouze konsensem.

Cíle

Cílem CEOI je motivovat středoškoláky střední Evropy k:
  • více se zajímají o informatiku a informační technologie obecně,
  • testovat a prokázat jejich schopnost řešit problémy s pomocí počítačů,
  • vyměňovat si znalosti a zkušenosti s dalšími studenty podobných zájmů a kvalifikací,
  • vytvářet osobní kontakty s mladými lidmi středoevropského regionu.

Kromě toho CEOI může:
  • poskytovat školení studentům účastnícím se Mezinárodní olympiády v informatice (IOI),
  • zahájit diskusi a spolupráci v oblasti informatiky ve středních školách středoevropských zemí.

Obecné předpisy

Každý tým se skládá ze čtyř studentů středních škol, vedoucího týmu a zástupce vedoucího týmu. Pouze náklady na cestu do az místa soutěže by měly platit týmy; všechny místní výdaje jsou pokryty pořadateli.
Doprovodné osoby a pozorovatelé jsou vítáni, ale měli by platit za svůj pobyt. Zainteresovaným osobám doporučujeme kontaktovat místní organizátory.
Úředním jazykem je angličtina. Studenti mohou používat svůj mateřský jazyk. Programovací problémy budou formulovány v angličtině a následně přeloženy vedoucími týmu do mateřského jazyka jejich týmu. Obě verze budou dány studentům. Vedoucí týmů musí být schopni mluvit a psát v angličtině, stejně jako jazyk jejich týmu.
Počítače budou kompatibilní s IBM PC s vybranými softwarovými balíky. V soutěži mohou být použity pouze počítače a software se zabudovanými pomůckami poskytovanými organizátory. Zejména bude zakázáno používat tištěné materiály. Programovací jazyky soutěže jsou Pascal, C a C ++; přesné verze těchto jazyků budou aktualizovány každý rok. Kompilátory a programovací prostředí pro výše uvedené programovací jazyky budou nainstalovány na pevný disk.

Složení týmu

Soutěžící - student střední školy - není starší než dvacet let. Vedoucí týmu bude členem Valného shromáždění. Pozorovatelé a osoby doprovázející delegaci musejí zaplatit poplatek.

Valné shromáždění

Valné shromáždění (GA) se skládá z vedoucích týmů zúčastněných zemí a předsedy jmenovaného hostitelskou zemí. Valné shromáždění vybírá problémy, které je třeba řešit v rámci soutěže, ze souboru problémů, které připravil a navrhl vědecký výbor.
Postup výběru je následující:
  • Předseda vědeckého výboru rozděluje návrhy. Jejich počet se rovná počtu problémů, které mají soutěžící vyřešit.
  • Členové GA mohou buď přijmout nebo v případě velké nejednoznačnosti formulace nebo jiných závažných důvodů návrhy zamítnout hlasováním. Kdy a kdyby byl návrh zamítnut, bude GA nabídnut další připravený návrh. V takových případech by vědecký výbor měl pro každé kolo připravit nejméně dva další návrhy. Text přijatých návrhů GA nemění, s výjimkou menších přeformulování, které je nutné, aby se předešlo menším nejednoznačnostem.
  • Vybrané problémy přeloží vedoucí týmů do národních jazyků týmů.

Vědecký výbor

Vědecký výbor (SC) se skládá z předsedy a řady odborníků (členů SC) z hostitelské země. Stává se aktivní před zahájením olympiády a má za úkol výběr a přípravu problémových návrhů.
Dalším úkolem vědeckého výboru je ověřit a vyhodnotit řešení soutěžících.

Problémy, konkurence

Soutěž se skládá ze dvou kol za dva dny. V obou kolech je pracovní doba pět hodin a soutěžící dostanou jeden až čtyři problémy, které je třeba vyřešit. Vybrané problémy přeloží vedoucí týmů do národních jazyků týmů.
Soutěžící mohou vědeckému výboru předkládat písemné otázky týkající se formulování a interpretace problémů po celou dobu trvání soutěže. Soutěžící mohou používat svůj národní jazyk při dotazování dotazy během první hodiny soutěže. Otázky předložené později mohou být pouze v angličtině.
Mohou být přijaty pouze otázky, které mohou být zodpovězeny za "Ano", "Ne" nebo "Bez komentáře". Odpovědi vypracují členové vědeckého výboru a schválí jej předseda co nejdříve.
Po ukončení soutěže by každý závodník měl připravit své řešení pro hodnocení podle předpisů vydaných pořadateli.
Pro vyřešení problémů nebudou potřebné žádné zvláštní hardwarové požadavky nebo softwarové balíky (např. Grafické balíčky). Celá komunikace mezi úřady CEOI a soutěžícími bude v písemné podobě.

Hodnocení

Po skončení pracovní doby budou řešení každého soutěžícího zkontrolována hodnotitelem, a to za použití dříve nepublikovaných testovacích údajů. Hodnocení vychází pouze z údajů o testování a odpovědí na programy. Postup hodnocení se uzavírá na schůzi vědeckého výboru, kde jsou projednávány hodnotící zprávy. Potenciální neshody jsou rozpuštěny hlasováním. Dosažení řádného a vyváženého hodnocení odpovídá vědeckému výboru. Pokud vedoucí týmu nepřijímá výsledky hodnocení, může se obrátit na valnou hromadu. Nakonec předseda SC nebo IC předkládá generálnímu shromáždění anonymní výsledky, aby přijala konečná rozhodnutí.

Výsledky a ceny

Valné shromáždění určí minimální hodnocení zlatých, stříbrných a bronzových medailí.
Podíl těchto zlatých, stříbrných a bronzových medailí by měl být přibližně 1: 2: 3. Asi 50% soutěžících by mělo obdržet medaile. Každý soutěžící obdrží certifikát o účasti. Medaile, certifikáty a další ceny budou soutěžícím dány při oficiálním slavnostním ukončení.