ZNALOSTI 2004 Logo
 Domovská stránka
 Profil konference
 Historie konferencí
 ZNALOSTI 2003
 ZNALOSTI 2001
 Dobývání znalostí 2000
 Dobývání znalostí 1999
 Kontakty
 Program, Editor sborníku
 Organizační záležitosti
 Výbory
 Stálý řídicí výbor
 Programový výbor
 Organizační výbor
 Nástěnka PV
 Program
 Zvané přednášky
 Tutoriály
 Panel
 Vybrané příspěvky
 Prezentace projektů
 Postery
 Rozvrh
 Příspěvky
 Možné formy příspěvků
 Důležité termíny
 Pokyny pro autory
 Styly, šablony
 Zaslání příspěvku
 Registrace
 Platby, vložné
 On-line registrace
 Formulář - txt
 Formulář - pdf
 Registrovaní účastníci
 Lokalita / doprava
 Hotel Santon
 Doprava v Brně
 Sponzoři konference
IBM ČR  IBM ČR
 spol. s r. o.
25.2. — 27.2.2004

Brno
Hotel SANTON, Brno
 

Možné formy příspěvků

Příspěvky mohou být v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce.

Vybrané příspěvky z podaných nabídek a příspěvky podané do Industriální sekce budou zařazeny do hlavního sborníku konference vydaného VŠB-Technickou Univerzitou Ostrava.

Programový výbor doporučí zveřejnění nejzajímavějších textů v časopise Neural Network World (Editoři: Václav Snášel, Dušan Húsek, Jaroslav Pokorný).

Dále bude vydán doprovodný sborník, ve kterém budou publikovány postery a prezentace výzkumných projektů.

Podmínkou zařazení vybraného příspěvku, posteru a informace o výzkumném projektu do sborníku je registrace na konferenci alespoň jednoho z autorů příspěvku. V případě příspěvků podaných do Industriální sekce je podmínkou zařazení příspěvku do hlavniho sborníku uzavření smluvního závazku (viz níže).
Vybrané příspěvky
Nabídky do kategorie vybraných příspěvků budou vždy recenzovány třemi členy programového výboru. O přijetí bude na základě recenzí rozhodovat programový výbor.
Jejich předmětem mohou být jak teoretické, tak i aplikační aspekty získávání, zpracování, zpřístupňování a využívání znalostí. Přednost bude dávána originálním pracím vycházejícím z aktuálního stavu výzkumu resp. praxe v dané oblasti, s výsledky podloženými matematicky, analýzou dat, nebo případovými studiemi z reálného prostředí. Vítány budou zejména příspěvky zohledňující interdisciplinární charakter konference, tj. zaměřené na propojení několika relevantních témat.
Délka ústní prezentace vybraného příspěvku je 20 až 30 minut (vč. diskuse).
Rozsah vybraného příspěvku ve sborníku je 8 až 12 stran.
Programový výbor může rozhodnout o délce vybraného příspěvku, případně doporučit podání nabídky jako posteru.

Prezentace výzkumných projektů (PVP)
Smyslem PVP je poskytnout prostor pro prezentaci výsledků práce českých a slovenských výzkumných týmů, které již byly publikovány (obvykle v zahraničí), a nemohou být proto nabídnuty formou standardních příspěvků. Účastníci konference (jak ze sféry výzkumu, tak zejména z praxe) tak budou mít možnost dovědět se o perspektivních technologiích vyvíjených v tuzemském prostředí.
V programu budou mít stejně velký prostor jako standardní referáty (20--30 minut, délka bude stanovena programovým výborem). Mělo by jít o ucelenou prezentaci výzkumného projektu, ať už formálního nebo neformálního. Musí jít o projekt v dostatečné fázi zralosti, jehož výsledky je alespoň do jisté míry možné využít v praxi. Prezentujícím by měl být zkušený vědecký pracovník.
Prezentaci je možné spojit s demonstrací softwarového produktu.
Nabídnuté rozšířené abstrakty PVP budou recenzovány podle stejných kritérií jako standardní příspěvky, s jedinou výjimkou: neplatí, že musí jít o práci dosud nepublikovanou. Naopak je žádoucí, aby rozšířený abstrakt obsahoval citace významných (zpravidla v zahraničí vydaných) prací, které již byly v rámci projektu publikovány nebo jsou nabídnuty k publikaci.

Postery
Nabídky do kategorie posterů budou vždy recenzovány třemi členy programového výboru. O přijetí bude na základě recenzí rozhodovat programový výbor.
Postery nebudou prezentovány ústně.
Maximální velikost vystavovaného posteru je omezena formátem A2.
Maximální rozsah posteru v doprovodném sborníku jsou 4 strany.

Příspěvky do Industriální sekce
Příspěvky do Industriální sekce mají formu ústních prezentací (do 20 minut) a/nebo publikací v hlavním sborníku konference.
Maximální rozsah příspěvku v Industriální sekci havního sborníku jsou 4 strany.
Příspěvky do Industriální sekce nepodléhají schvalování programovým výborem, jejich přijetí je součástí plnění vzájemných smluvních závazků o realizaci propagační činnosti mezi organizací pořádající konferenci a firmou. Pro uzavření smlouvy o realizaci propagační činnosti kontaktujte Organizační výbor konference -- Jan Staudek.
Kategorie Max. délka nabízeného textu Max. délka finální verze ve sborníku Podléhá recenznímu řízení? Požadavek, aby práce nebyla publikována jinde? Způsob prezentace
Standardní příspěvek 12 stran 8 -- 12 stran (a) Ano Ano Ústně 20--30 minut (a)
Poster 4 strany 4 strany (b) Ano Ano Jen poster
Prezentace výzkumného projektu 4 strany 4 strany (b) Ano Ne Ústně 20--30 minut (a)
Firemní prezentace 4 strany 4 strany Ne Ne Ústně 20 minut
(a) Délku určuje programový výbor.
(b) Rozšířený abstrakt -- v doprovodném sborníku bez ISBN.
counter 1/3/2004, Organizační výbor