Cvičení 8: Súbory

Toto cvičenie má za cieľ precvičiť si základy práce so súbormi.

Úvod

Doteraz ste, možno nevediac, s troma súbormi pracovali. Konkrétne so štandardným vstupom stdin, výstupom stdout a chybovým výstupom stderr. Tieto súbory automaticky otvára systém pri spustení programu a zatvára ich pri ukončení.

Operácie ako printf(), scanf() a getchar(), ktoré ste doteraz používali, implicitne pracujú s týmito súbormi. Sú to však typicky len špecifické verzie iných funkcií, napr. fprintf(), fscanf() a fgetc(), ktoré umožňujú zadať súbor, s ktorým funkcia pracuje.

Zhrnutie teórie z prednášky k súborom je na konci zadania.

Toto cvičenie sa skladá z viacerých programov. V každej úlohe nezabudnite prepnúť cieľ v nastaveniach IDE.

IDE, súbory a príkazový riadok

Programy na tomto cvičení očakávajú parametre na príkazovom riadku a súbory v pracovnom adresári.

 • parametre príkazového riadka môžete nastaviť po zvolení cieľa v nastavení:

  • CLion: V prepínači cieľov vyberte Edit Configurations…​ → vyberte cieľ → Program arguments.

  • QtCreator: ProjectsRunCommand line arguments.

 • súbory spomenuté na tomto cvičení sa automaticky kopírujú na miesto, kde by ich programy mali nájsť; ak chcete pridať vlastné alebo si pozrieť výsledné súbory, pozrite sa v okne Run na cestu v nastavení Working directory, kde by tieto súbory mali vzniknúť

Funkcia readline() ešte raz

Z cvičenia 6 si možno spomeniete na funkciu readline(), ktorá mala zo štandardného vstupu prečítať celý riadok a vrátiť ho. Potrebnú pamäť si funkcia alokovala sama.

Túto funkciu máte v kostre úlohy prerobenú tak, aby načítavala vstup z konkrétneho súboru. Môžete ju použiť v úlohách censor a filesort napríklad takto:

char *line;
while ((line = readline(file)) != NULL) {
  // do something with the line

  free(line);
}
Stručné vysvetlenie teórie k súborom a popis rozdielov medzi textovým a binárnym režimom otvárania súboru nájdete na konci tejto stránky.
Kde sú jednotkové testy?

Výsledkom tohto cvičenia sú kompletné programy. Kostra programu síce obsahuje návrh na dekompozíciu programov, ale je v podstate na vás, či si funkcie premenujete alebo rozdelíte úplne inak. Preto toto cvičenie neobsahuje žiadne jednotkové testy.

Úloha 1: Cenzúra

Prepnite cieľ na program 01-censor.

Napíšte program, ktorý dostane ako parameter reťazec a dva súbory:

./censor STRING INPUT OUTPUT

Každý riadok zo súboru INPUT potom zapíše do súboru OUTPUT s tým, že každý výskyt reťazca STRING nahradí hviezdičkami. Pri implementácii môžete použiť funkciu readline().

Príklad vstupného súboru c-original.txt:

C is the third letter of the Latin alphabet. After B, and before C++, C#, Cb
and C-. C is also the big blue thing in which fish swim.

pričom po spustení programu takto:

./censor C# c-original.txt c-censored.txt

bude obsah c-censored.txt

C is the third letter of the Latin alphabet. After B, and before C++, **, Cb
and C-. C is also the big blue thing in which fish swim.
Tip: strstr().

Úloha 2: Xor Cipher

Prepnite cieľ na 02-cipher.

Napíšte program, ktorý vezme 3 parametre:

./cipher KEY INPUT OUTPUT

Zo súboru KEY prečíta presne 512-bytový kľúč v binárnom režime. Potom otvorí súbor INPUT a pre každý 512-bytový blok, ktorý z neho prečíta, tento blok "zašifruje" operáciou ^ (xor) s kľúčom po bytoch. Výsledný blok zapíše do súboru OUTPUT. Dajte si pozor na to, že súbor nemusí mať veľkosť deliteľnú 512 a preto posledný načítaný blok môže byť menší.

Na testovanie môžete využiť súbory aperture.key a aperture.xor. V tomto programe nepoužívajte readline()!

Tip: "rb", fread(), fwrite().

Úloha 3: File sort

Prepnite cieľ IDE na 03-filesort.

V súbore filesort.c je pripravená kostra programu. Doplňte vyznačené časti tak, aby súbor po spustení očakával 2 argumenty:

./filesort INPUT OUTPUT

Môžete predpokladať, že súbor INPUT obsahuje riadky tvaru

NUMBER: TEXT

Vašou úlohou je dopísať kód, ktorý zoradí riadky podľa NUMBER a potom do výstupného súboru OUTPUT zapíše už len výsledný zoradený text. Môžete použiť funkciu readline() a implementáciu spájaného zoznamu z cvičenia 7, ktorá je už pripravená v kostre spolu s bonusovými funkciami list_sort() a list_for_each().

Ako ukážku vstupu môžete použiť súbor gone.txt.

Tip: strtok() a použite pripravenú štruktúru line_info na uloženie načítaného reťazca, čísla riadka a textu.

Bonus 1: Pakety

Prepnite cieľ na 04-packets.

Napíšte program, ktorý otvorí súbor zadaný v jedinom parametri:

./packets FILE

Súbor FILE sa otvorí v binárnom režime a program z neho prečíta štruktúry typu struct packet, ktorá je v kostre programu.

struct packet
{
  uint16_t id;
  uint16_t length;
  char   data[28];
};

Pre každú štruktúru program skontroluje, že id je poradové číslo prečítaného paketu. Prvý paket má číslo 0. Potom vypíše na výstup toľko znakov z atribútu data, koľko je uložené v length.

Všimnite si, že namiesto typov short alebo int používa štruktúra typy pevných veľkostí, aby boli súbory programu prenositeľnejšie. Pochopiteľne to nestačí, problémom môže byť napríklad endianita.

Program môžete testovať na súbore glados.bin. Tu potichu predpokladáme, že cvičenia bežia na systémoch s little endian.

Bonus 2: Funkcia getline()

Prepnite cieľ na 05-getline.

Funkcia readline(), ktorú sme používali v prvých dvoch úlohách je rozhodne užitočná. Má však niekoľko nevýhod, ktoré možno bolo vidno už v prvej úlohe. Pamäť, ktorú si funkcia readline() alokuje, sa už totiž nedá znova funkcii predať a naplniť.

To je trochu neefektívne pri spracovaní súboru po riadkoch, kedy pracujeme v režime prečítaj riadokspracujopakuj do konca súboru, kde by sa zišlo využiť už alokovanú pamäť z predchádzajúcej iterácie.

Štandard POSIX ponúka ako riešenie funkciu getline(), ktorá pamäť pre reťazec nielen alokuje, ale umožňuje využiť už alokovanú pamäť na načítanie ďalších riadkov. V štandarde jazyka C sa ale táto funkcia (zatiaľ) bohužiaľ nenachádza, preto si ju implementujeme sami.

Do súboru getline.c implementujte funkciu getline():

long getline(char **lineptr, size_t *n, FILE *stream);

ktorá pracuje podobne ako readline() s tým rozdielom, že

 • ak *lineptr je NULL a *n je 0, potom funkcia alokuje potrebnú pamäť podobne ako readline(), pričom jeho kapacitu uloží do *n a pointer na reťazec do *lineptr

 • ak *lineptr ukazuje na pamäť veľkosti *n, potom funkcia novú pamäť nealokuje, ale použije *lineptr a v prípade potreby pamäť akurát zväčší

 • ostatné prípady, napr. lineptr je NULL, jedna z hodnôt je NULL resp. 0 ukončia funkciu s chybovým návratovým kódom.

Funkcia vráti počet znakov v reťazci bez koncovej nuly alebo -1 ak došlo k chybe alebo funkcia bola zavolaná s neplatnými parametrami. Ukazovateľ *lineptr potom ukazuje na načítaný reťazec a *n je veľkosť alokovanej pamäte (môže byť väčšia než dĺžka reťazca).

Štandard POSIX túto funkciu poskytuje s návratovým typom ssize_t, ktorý v C99 neexistuje. Tento typ je rovnaký ako size_t, ale podporuje aj záporné čísla.

Pripomenutie z prednášky

Funkcie na prácu so súbormi sa nachádzajú hlavne v hlavičke stdio.h.

FILE *fopen(const char *path, const char *mode);

Funkcia fopen otvorí súbor zadaný cestou path v režime mode. Režim sa popisuje reťazcom, pričom typicky si vystačíte s "r" (čítanie), "w" (zápis) a "a" (pridávanie na koniec). Ak potrebujete pracovať s binárnymi súbormi, mali by ste do reťazca taktiež pridať b, napr. "rb" (čítanie v binárnom režime). Ak sa otvorenie súboru podarí, vráti ukazateľ na štruktúru FILE, inak NULL a nastaví chybový kód do globálnej premennej errno.

int fclose(FILE *handle);

Zatvorí súbor handle. Keďže súbor, podobne ako pamäť, je z pohľadu systému druh zdroja, musí program každý explicitne otvorený súbor pred svojim skončením zatvoriť.

int  fgetc(FILE *stream);
char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);

Funkcie, ktoré zo súboru prečítajú znak resp. reťazec až do dĺžky size.

int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);

Podobné k printf a scanf, akurát pracujú so zadaným súborom stream.

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t count, FILE *stream);
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t count, FILE *stream);

Prečíta resp. zapíše do súboru stream dáta z pamäti, na ktorú ukazuje ptr, a ktorá obsahuje count objektov veľkosti size. Dajú sa použiť napríklad na zápis štruktúr alebo polí.

Tieto funkcie sa typicky používajú na prácu so súbormi otvorenými v binárnom režime.

int feof(FILE *stream);
int ferror(FILE *stream);

Predikáty, ktoré zisťujú, či sa súbor dočítal až na koniec resp. súbor je v chybnom stave.

Pozor, EOF sa nastavuje až pri prvom pokuse čítať za koniec súboru. Tj. ak má súbor 4 znaky a prečítate 4 znaky, feof(file) ešte vráti false, až ďalší pokus o čítanie nastaví pre súbor EOF.

Binárny a textový súbor

Na súbor sa môžeme zjednodušene pozerať ako na sekvenciu bytov. Bez ďalšieho popisu formátu takéto súbory typicky nazývame binárne. Ak sa však na súbor pozeráme ako na postupnosť 0 a viac riadkov, kde každý riadok pozostáva z 0 a viac tlačiteľných znakov alebo medzier ukončených \n, potom hovoríme o textovom súbore.

Definícia textového súboru sa môže líšiť medzi platformami alebo môže závisieť od kódovania. Napríklad na Windows je bežné, že posledný riadok textového súboru nemusí končiť znakom nového riadka, kým na Unixových systémoch sa na takýto súbor programátori dívajú podozrivo.

Využitie textových súborov je zrejmé, tieto súbory dokáže čítať a upravovať aj bežný používateľ, za predpokladu, že rozumie jeho formátu. U binárnych súborov je to ťažšie, pretože napríklad čísla bývajú typicky uložené tak, ako boli v pamäti počítača. Takéto súbory je často nutné upravovať špecializovanými nástrojmi, ktoré poznajú ich formát. Napríklad kým textový súbor môže obsahovať 32-bitové číslo zapísané takto:

42

tj. tri znaky '4', '2' a '\n', binárny súbor s ekvivalentným obsahom v little endian by mohol byť

*<NUL><NUL><NUL>

kde <NUL> je byte s hodnotou 0 a * je ASCII znak s hodnotou 42. Binárne súbory ukladajú väčšinou dáta, ktoré nemá zmysel reprezentovať textom alebo by to bolo príliš zložité, napríklad obrázky, zvuk a video.

Ako sa líši textový režim od binárneho?

Záleží od platformy.

Napríklad na Unixových systémoch riadky textových súborov končia typicky \n. Aby však bolo pohodlnejšie presúvanie súborov medzi inými platformami, niektoré systémy pri čítaní textového súboru s inými koncami riadkov (povedzme \r\n) tieto môžu nahradiť za \n, takže z pohľadu C sa konce riadkov tvária konzistentne. Príznak b toto chovanie vypína.

Naopak implementácie štandardnej knižnice C na OS Windows môžu v textovom režime meniť pri zápise jedného \n za dvojicu znakov \r\n, pričom otvorenie súboru v binárnom režime takéto chovanie vypne.

Inak sú tieto režimy v podstate zameniteľné, na binárnom súbore je možné volať fprintf() a na textovom fread(), aj keď nie vždy dávajú tieto operácie zmysel.