Hodnocení předmětu

Vnitrosemestrální povinnosti

Pro získání známky je nutno splnit vnitrosemestrální povinnosti (dříve označované jako “podmínky pro zápočet”). Splnění těchto podmínek ještě nestačí na úspěšné ukončení předmětu, nesplnění však bude hodnoceno známkou X.

Podmínky

Nutným požadavkem pro úspěšné ukončení předmětu zkouškou nebo zápočtem je splnění všech následujících podmínek:

 • Nanejvýše 2 absence ze cvičení bez řádné omluvy vložené studijním oddělením.

 • Alespoň 60 bodů z odpovědníků a domácích úkolů.

 • Alespoň 4 domácí úkoly s kladným hodnocením.

  Tuto podmínku lze splnit i bonusovým úkolem.

 • Alespoň jeden průchod zkouškovým drilem s úspěšností nejméně 90 %.

Odpovědníky ze cvičení jsou popsané v dokumentu Cvičení, domácí úkoly v dokumentu Domácí úkoly.

Zkouškový dril

Cílem drilu je ukázat studentům ještě před zkouškou, na kterých oblastech musí více zapracovat. Pro odpovědník s drilem platí tyto podmínky:

 • V odpovědníku bude 20 otázek, na které lze odpovědět pouze Ano nebo Ne.

 • Na vypracování bude 10 minut času.

 • Počet průchodů je neomezený.

  Dril lze skládat i po splnění podmínky pro další procvičování.

 • Odpovědník lze vypracovávat kdykoliv od zveřejnění. Vypracování není vázáno na cvičení.

 • Pro úspěšné splnění je nutno správně odpovědět na alespoň 90 % (18) otázek.

Ukončení předmětu zkouškou

Podmínky

Pro úspěšné ukončení předmětu zkouškou je nutno splnit všechny následující podmínky:

 • Splnění vnitrosemestrálních povinností.

 • Úspěšné složení praktické části zkoušky.

  Test minimálních znalostí a programovací příklad.

 • Vypracování závěrečného testu v teoretické části zkoušky.

 • Alespoň 85 bodů z celého semestru v součtu s hodnocením teoretického zkušebního termínu.

Body z neúspěšného pokusu o složení zkoušky se do dalšího pokusu nijakým způsobem nezapočítávají.

Praktická část

Praktická část zkoušky se skládá ze dvou podčástí, a to testu minimálních znalostí a programovacího příkladu. Obě části probíhají ve stejném termínu.

 • Řádný termín

  Datum řádného termínu bude znám ve 4. týdnu semestru

  Vypracovaný programovací úkol se hodnotí v diskusi s cvičícími skupiny. Proto bude řádný termín probíhat hromadně ve dnech, pro které studijní oddělení rezervuje učebny, a studenti budou na tyto termíny přihlášeni automaticky s ohledem na časové vytížení cvičících.

 • Opravné termíny

  K dispozici budou i opravné termíny. Studenti, kteří se řádného termínu nezúčastní bez omluvy na studijním oddělení, mohou tyto termíny využít i jako řádné, formálně se však vzdají práva dvou opravných termínů.

 • Náhradní termíny

  Studentům, kteří se řádného termínu neúčastní a absenci budou mít řádně omluvenou na studijním oddělení, bude umožněno složit praktickou část v náhradním řádném termínu.

 • Hodnocení

  Z této části se žádné body neudělují, hodnocení je pouze splněno nebo nesplněno.

Klauzule o formálním vzdávání se opravných termínů existuje pro případ, že nebude možné z různých důvodů vypsat více než tři termíny (nedostatek učeben, opravujících, atd.). Pokusíme se vypsat více termínů, pokud to bude třeba, ale nelze to garantovat.

Praktická část: Test minimálních znalostí

Cílem testu je ověřit minimální znalosti, které se očekávají od úspěšných absolventů předmětu.

 • Odpovědník lze vypracovat pouze na fakultním počítači v učebně.

 • V odpovědníku bude 5 otázek s více možnostmi, přičemž je vždy právě jedna správná.

 • Na vypracování bude 10 minut času.

 • Pro úspěšné splnění je nutno správně odpovědět na alespoň 3 otázky.

Studenti, kteří test nesplní, jsou automaticky hodnoceni nevyhovujícím stupněm a druhé části praktické zkoušky se neúčastní.

Praktická část: Programovací příklad

Vypracování programovacího příkladu probíhá ihned po úspěšném složení testu znalostí. Příklad na řádném termínu hodnotí obvykle cvičící skupiny daného studenta nebo studentky.

 • Příklad lze vypracovat na fakultním počítači nebo vlastním zařízení.

 • Před začátkem bude vyhrazeno 5 minut na přečtení zadání. Po tuto dobu bude zakázáno programovat.

 • Na vypracování příkladu bude 60 minut čistého času.

 • Výsledek programovací části závisí od diskuse s cvičícím, která proběhne po odevzdání řešení.

Při vypracování příkladu je:

 • Povoleno používat vlastní kódy ze cvičení a úkolů.

 • Povoleno používat materiály z přednášek.

 • Povoleno používat online materiály, např. dokumentaci jazyka C a různá diskusní fóra (i Stack Overflow).

  Z těchto materiálů však nesmíte kopírovat kód! Pokud při diskusi opravující zjistí, že vydáváte cizí kód za vlastní, nebo vlastnímu kódu nerozumíte, udělí hodnocení „nesplněno“.

 • Zakázáno spolupracovat na řešení s jinými osobami, nehledě na způsob komunikace.

 • Zakázáno používat cizí kódy, a to včetně vzorových řešení domácích úkolů a cvičení.

 • Zakázáno používat mobilní telefony nebo jiné komunikační prostředky.

Vlastní síť

Zákaz v posledním bodě se vztahuje i na použití mobilního telefonu pro vytvoření vlastního hotspotu a nahrání řešení do ISu. Pokud chcete pracovat na notebooku, doporučujeme si vzít i vlastní USB klíč pro případ technických potíží s připojením k Wi-Fi.

Problémy s vlastním zařízením

Pokud se rozhodnete vypracovat programovací příklad na vlastním notebooku, ujistěte se před začátkem, že máte funkční nabíječku a plně nabitou baterku. V případě technických potíží s vlastním počítačem nevzniká žádný nárok na prodloužení času ani na náhradní termín.

Vypracované řešení se nahrává do odevzdávárny v ISu. Nespouští se žádné automatické testy, hodnocení závisí pouze na diskusi s opravujícími.

Praktická část: Diskuse

Studentům, kteří po vypracování příkladu odejdou bez diskuse s cvičícími, bude z praktické části uděleno hodnocení „nesplněno“.

Po vypracování příkladu budou studenti postupně diskutovat svoje řešení s opravujícími. Pro řádný termín to budou pravděpodobně cvičící skupiny.

Při diskusi se může od studentů požadovat prokázání následujících znalostí nebo schopností:

 • Vysvětlení použitého algoritmu, konstrukce nebo funkce v kódu.

 • Práce se zdroji (paměť, soubory).

 • Úprava části programu i nad rámec zadání.

 • Ukázka ladění, zejména pokud řešení nefunguje podle zadání.

Pokud opravující při diskusi nebude schopen s jistotou rozhodnout o výsledném hodnocení, může se zeptat i na řešení některého odevzdaného řešení domácího úkolu.

Teoretická část

 • Zkouškový test bude obsahovat 37 náhodně vybraných otázek.

 • Na vypracování bude 80 minut čistého času.

Teoretické znalosti I
 • 15 otázek, celkem za 15 bodů

 • +1 b 0 b -1 b

 • Otázky s více možnostmi, vždy pouze jedna správná.

Teoretické znalosti II
 • 15 otázek, celkem za 30 bodů

 • +2 b 0 b -2 b

 • Otázky s více možnostmi, vždy pouze jedna správná.

Prakticky zaměřené otázky
 • 7 otázek, celkem za 35 bodů

 • +5 b 0 b -5 b

 • Otázky s ukázkami kódu s více možnostmi. Vždy bude alespoň jedna správná.

  V tomto typu otázky může být i více správných odpovědí.

 • Hodnocení otázky bude přibližně poměrně rozděleno mezi odpovědi.

Ukončení předmětu zápočtem

Pro úspěšné ukončení předmětu zápočtem je nutno splnit všechny následující podmínky:

Podmínky semestrových povinností je nutno splnit v celém rozsahu, včetně zkouškového drilu, a to i přesto, že se teoretická část zkoušky při ukončení zápočtem neskládá.

Bodování

Body ze semestru

typ rozložení součet

domácí úkoly (včetně bonusů)

5 × 12 bodů

60 bodů

bonusový domácí úkol

≥ 10 bodů

odpovědníky

10 × 3 bodů

30 bodů

bonusové body

0 - 20 bodů

body k zápočtu (mezisoučet)

≥ 100 bodů

závěrečný zkouškový test

80 bodů

celkový počet bodů

≥ 180 bodů

Známky

Pokud splníte podmínky pro zkouškový termín, pak se známka určí ze součtu

 • celkového počtu bodů ze semestru,

 • počtu bodů z posledního úspěšného zkouškového termínu,

 • bodů z přepočtených KontrCoins.

podmínky zk

≥ 160 bodů

A

Z

≥ 140 bodů

B

≥ 120 bodů

C

≥ 100 bodů

D

≥ 85 bodů

E

< 85 bodů

F

< 60 bodů

N

nesplněné vnitrosemestrální povinnosti

X