Hodnocení předmětu

Zápočet

„Zápočet” je v tomto předmětu historický název pro nutnou podmínku k připuštění ku zkoušce. Pokud máte ukončení předmětu na zkoušku, pak splnění nebo nesplnění této podmínky v řádném termínu není hodnoceno známkou.

Pokud však ke splnění této podmínky nedojde ani po vyčerpání všech pokusů, bude uděleno hodnocení X.

Pro ukončení předmětu na zápočet jsou podmínky v této kapitole ekvivalentní podmínkám pro udělení zápočtu.

Podmínky

Pro udělení zápočtu musí studenti splnit všechny následující podmínky:

 • Nanejvýš 3 řádně neomluvené absence ze cvičení.

 • Alespoň 60 bodů z odpovědníků a domácích úkolů.

 • Alespoň 4 domácí úkoly s kladným hodnocením.

  Tuto podmínku lze splnit i bonusovým úkolem.

 • Úspěšná obhajoba vypracování některého domácího úkolu.

 • Alespoň jeden průchod zápočtovým drilem s úspěšností nejméně 90 %.

Zápočtový dril

Cílem tohoto drilu je ukázat studentům ještě před zkouškou, na kterých oblastech musí více zapracovat. Pro odpovědník s drilem platí tyto podmínky:

 • V odpovědníku bude 20 otázek, na které lze odpovědět pouze Ano nebo Ne.

 • Na vypracování bude 10 minut času.

 • Počet průchodů je neomezený.

  Dril lze skládat i po splnění podmínky pro další procvičování.

 • Odpovědník lze vypracovávat kdykoliv od zveřejnění, nejpozději však 24 hodin před posledním řádným termínem zkoušky.

 • Pro úspěšné splnění je nutno správně odpovědět na alespoň 90 % (18) otázek.

Diskuse s cvičícími

Součástí splnění zápočtu je úspěšné obhájení vypracování domácího úkolu v diskusi s cvičícími. Cílem této diskuse je zjistit, zda rozumíte vypracovanému úkolu, dokážete jej vysvětlit a použité konstrukce a jejich vlastnosti obhájit.

Jinak řečeno, tato diskuse svým účelem zčásti nahrazuje vypracování programovacího zápočtového příkladu z minulých semestrů, kde se vypracovaný kód stejně hodnotil až v diskusi s cvičícími.

V diskusi si cvičící zvolí některou domácí úlohu, kterou hodnocený student nebo studentka odevzdali. Pak se bude dotazovat na aspekty vypracování, například

 • Co dělá některá konstrukce v kódu?

 • Jak by se musel kód upravit, aby program dělal i něco jiného?

Cvičící může taky požadovat dopsání nebo úpravu nějakého krátkého kousku kódu.

 • Datum konání

  Poslední dva týdny semestru podle dohody s cvičícími seminárních skupin.

 • Formát

  Pro diskusi je nutné mít alespoň chytrý telefon nebo počítač s mikrofonem pro audio hovor. Podle potřeby a kvality Internetového připojení lze vést i formou video hovoru se sdílením obrazovky s kódem.

 • Členové

  Vždy alespoň dva vyučující předmětu (cvičící seminární skupiny a pomocníci nebo jiní cvičící).

 • Úkoly

  V řádném termínu cvičící vybere kteroukoliv z HW02, HW03 nebo HW04, kterou student nebo studentka odevzdali. Ve velmi výjimečných případech (např. pouze jeden vypracovaný úkol z uvedených, s velmi špatným hodnocením) se může doptat i na HW01.

  Studenti musí minimálně jeden z těchto úkolů vypracovat, jinak není možné splnit požadavku na 4 úkoly s kladným hodnocením.

 • Opravný termín

  Ve zkouškovém termínu bude možné se přihlásit na opravu neúspěšného pokusu.

Opravný termín

Opravný termín probíhá téměř stejně, jako řádný, s těmito rozdíly:

 • Pro diskusi lze zvolit i HW05 a HW06, pokud již byli odevzdané a vyhodnocené Kontrem.

 • Diskusi vede přednášející, nebo jim pověřený organizátor předmětu a alespoň jeden další cvičící. Nelze zaručit přítomnost cvičícího seminární skupiny.

Zkouška

Podmínky

Pro úspěšné hodnocení zkušebního termínu je nutné splnit všechny následující podmínky:

 • Splnění podmínek pro udělení zápočtu (výše) alespoň 24 hodin před zkušebním termínem.

 • Vypracování závěrečného testu.

 • Alespoň 85 bodů z celého semestru v součtu s hodnocením zkušebního termínu.

Body z neúspěšného pokusu o složení zkoušky se do dalšího pokusu nijakým způsobem nezapočítávají.

Vypracování zkoušky proběhne online v termínech, které budou vypsané v IS MU.

Při vypracování zkouškového testu je povoleno používat veškeré dostupné online i offline materiály. Zejména doporučujeme používat dokumentaci jazyka C (cppreference.com), vlastní řešení úkolů a cvičení. Není zakázáno používat zdroje jako Stack Overflow, nicméně s ohledem na plánovanou formu otázek to nedoporučujeme. Není povoleno komunikovat s jinými osobami počas skládání testu.

Zkouškový test

 • Zkouškový test bude obsahovat 37 náhodně vybraných otázek.

 • Na vypracování bude 80 minut čistého času.

Teoretické znalosti I
 • 15 otázek, celkem za 15 bodů

 • +1 b 0 b -1 b

 • Otázky s více možnostmi, vždy pouze jedna správná.

  Stejně jako v odpovědníku z přednášky.

Teoretické znalosti II
 • 15 otázek, celkem za 30 bodů

 • +2 b 0 b -2 b

 • Otázky s více možnostmi, vždy pouze jedna správná.

  Stejně jako v odpovědníku z přednášky.

Prakticky zaměřené otázky
 • 7 otázek, celkem za 35 bodů

 • +5 b 0 b -5 b

 • Otázky s ukázkami kódu s více možnostmi. Vždy bude alespoň jedna správná.

  V tomto typu otázky může být i více správných odpovědí.

 • Hodnocení otázky bude přibližně poměrně rozděleno mezi odpovědi.

Bodování

Body ze semestru

typ rozložení součet

domácí úkoly (včetně bonusů)

5 × 12 bodů

60 bodů

bonusový domácí úkol

≥ 10 bodů

odpovědníky

10 × 3 bodů

30 bodů

bonusové body

0 - 20 bodů

body k zápočtu (mezisoučet)

≥ 100 bodů

závěrečný zkouškový test

80 bodů

celkový počet bodů

≥ 180 bodů

Známky

Pokud splníte podmínky pro zkouškový termín, pak se známka určí ze součtu

 • celkového počtu bodů ze semestru,

 • počtu bodů z posledního úspěšného zkouškového termínu,

 • bodů z přepočtených KontrCoins.

podmínky zk

≥ 160 bodů

A

Z

≥ 140 bodů

B

≥ 120 bodů

C

≥ 100 bodů

D

≥ 85 bodů

E

< 85 bodů

F

< 60 bodů

N

nesplněné podmínky zápočtu

X