Cvičení 7: Spájaný zoznam

Toto je prvá časť z trilógie cvičení zameraných na dátové štruktúry, jednotkové testovanie, vstup a výstup. Cieľom tohto cvičenia je naimplementovať jednosmerný a obojsmerný spájaný zoznam (angl. linked list). Funkčnosť implementácie si overíte priloženými jednotkovými testami napísanými v testovacom nástroji od J. Weisera.

Zadanie

V hlavičkovom súbore list.h sa nachádza deklarácia typov struct node a struct list, ktoré budú tvoriť uzly zoznamu resp. celý zoznam. Okrem toho tu nájdete deklarácie a dokumentáciu k funkciám, ktoré implementujete v list.c.

Stručné vysvetlenie teórie k spájaným zoznamom nájdete na konci tejto stránky.

Aby nedochádzalo ku zmätkom v implementácii, zjednoznačníme terminológiu použitú v zadaní cvičenia:

zoznam

inštancia štruktúry struct list

uzol zoznamu

inštancia štruktúry struct node

prvok alebo položka zoznamu

hodnota, na ktorú ukazuje atribút data štruktúry struct node

Typové aliasy

Ak chcete, môžete si k jednotlivým typom vyrobiť alias pomocou kľúčového slova typedef. Dajte si však pozor na konvencie a konflikty s cieľovou platformou.

Pre pokročilejších

Na začiatku hlavičky list.h sa nachádzajú makrá, ktorými si môžete zapnúť trochu zaujímavejšie (a zložitejšie) vlastnosti zoznamu.

LLIST_ENABLE_TWO_LINKS

Povolí v štruktúre node ukazovateľ na predchádzajúci prvok, tzn. prev, čím sa zo zoznamu stane dvojsmerný zoznam (doubly-linked list). Toto makro si zapnite napr. po dokončení implementácie jednosmerného zoznamu.

LLIST_ENABLE_FAM

Namiesto node→data ako ukazovateľ na ďalšiu pamäť zmení štruktúru uzla tak, aby data bolo tzv. Flexible Array Member (vlastnosť jazyka C od C99). Stručné vysvetlenie je na konci cvičenia.

LLIST_ENABLE_ALL_ENDS

Povolí testy a operácie pre Bonus 1.

Testovanie

Svoju implementáciu môžete testovať nastavením týchto cieľov pre cmake:

 • playground: vlastný kód v main.c

 • tests: jednotkové testy v tests/tests.c

 • tests-bonus: testy pre pokročilé operácie so zoznamom (bonus 2)

Testy sú napísané tak, aby pri správnej implementácii uvoľňovali všetku použitú pamäť. Môžete teda použiť valgrind na otestovanie korektnej práce s pamäťou.

Pokiaľ nie je pri funkciách explicitne uvedené chovanie na NULL argumentoch, nie je chovanie v takom prípade definované a netestuje sa. Odporúčame na takéto prípady použiť makro assert().

Ladenie

Testovací nástroj púšťa testy v samostatných podprocesoch, čo spôsobí, že ladenie z IDE pravdepodobne nebude fungovať podľa očakávania (testy sa spustia, ale program nezastaví na breakpointe).

Toto chovanie sa vypne povolením makra DEBUG pri kompilácii:

 • na príkazovom riadku pridajte ku kompilácii prepínač -DDEBUG

 • v IDE sa prepnite do režimu Debug

Alternatívne si môžete napísať krátky kód do playground a ladiť ten.

Úloha 1: Inicializácia

Ak si nie ste istí, ako máte niektorú z nasledujúcich operácií implementovať, urobte si obrázok.

Každá dátová štruktúra má nejaký počiatočný stav, do ktorého sa musí dostať predtým, než sa s ňou začne pracovať. V tomto prípade bude týmto stavom prázdny zoznam.

Implementujte inicializačnú funkciu:

void list_init(struct list *list, size_t element_size);
 • požiadavky nájdete v dokumentácii v hlavičkovom súbore list.h

 • element_size je veľkosť prvkov, ktoré sa budú v zozname ukladať

Úloha 2: Vkladanie prvkov do zoznamu

bool list_push_back(struct list *list, const void *data);

Funkcia vytvorí nový uzol vrátane miesta pre kópiu pamäte, na ktorú ukazuje data. Veľkosť tohto bloku dostal zoznam ako parameter funkcie list_init().

Vráti true, ak sa operácia úspešne dokončí, inak vráti false.

Ak ste si zapli LLIST_ENABLE_FAM, alokujte uzol spolu s pamäťou. Inak musíte použiť alokácie dve, prípadne môžete použiť nejaký trik, ktorý FAM simuluje.

Úloha 3: Veľkosť a test prázdnosti zoznamu

Teraz, keď už viete do zoznamu pridávať prvky, ukážeme si jednoduché funkcie na zisťovanie informácií o zozname:

size_t list_size(const struct list *list);
bool list_is_empty(const struct list *list);

Prvá funkcia vráti počet prvkov v zozname. Druhá vráti false, práve ak v zozname existuje aspoň jeden prvok; inak vráti true.

Implementácia nesmie byť zbytočne neefektívna!

Hoci triviálna implementácia list_is_empty() volá list_size(), takáto implementácia by zmenila zložitosť funkcie z konštantnej na lineárnu.

Úloha 4: Výber zo začiatku zoznamu

bool list_pop_front(struct list *list, void *data);

Funkcia zmaže prvý uzol zoznamu. Ak parameter data nie je NULL, potom na adresu data skopíruje pred zrušením uzla hodnotu prvku.

Vráti false, ak sa funkcia zavolala na prázdnom zozname, inak vráti true.

IB002 Strikes Back

Viete, ktorú abstraktnú dátovú štruktúru môžete funkciami list_push_back() a list_pop_front() simulovať?

Úloha 5: Rušenie zoznamu

Ak už nie je dátová štruktúra potrebná, je potrebné ju zrušiť tak, aby pritom uvoľnila všetky alokované zdroje.

void list_destroy(struct list *list);

V prípade zoznamu to znamená uvoľniť všetky jeho uzly.

Bonus 1: Vkladanie a výber z ostatných koncov

Na povolenie testov tejto časti si povoľte makro LLIST_ENABLE_ALL_ENDS na začiatku list.h. Tieto funkcie sú za normálnych okolností vypnuté, aby ste na cvičení nemali príliš veľa výpisu z testov.

bool list_push_front(struct list *list, const void *data);
bool list_pop_back(struct list *list, void *data);

Operácie sú analogické k list_push_back() a list_pop_front().

Ak implementujete riešenie bez LLIST_ENABLE_TWO_LINKS, rozmyslite si, či a ako sa dá list_pop_back() implementovať v $\mathcal{O}(1)$ a ak nie, čo iné musíte urobiť.

Bonus 2: Pokročilé operácie nad zoznamom

Túto časť riešte len vtedy, ak všetky testy v základnej časti a Bonus 1 prechádzajú.

Predchádzajúce operácie úplne stačia na plnohodnotné používanie zoznamu. Pri častom používaní by ste však zistili, že niektoré kusy kódu pracujúce so zoznamom sa začnú opakovať. Preto implementujte pomocné funkcie, ktoré rozšíria operácie nad zoznamom.

V súbore list_utils.h sú deklarované funkcie a pomocné typy vrátane ich dokumentácie, z ktorej vyčítajte požadované chovanie funkcií. Implementáciu píšte do list_utils.c. Môžete znova používať playground alebo testy, tentokrát nastavením cieľa tests-bonus (súbor bonus_tests.c).

Zhrnutie teórie

Jednosmerný spájaný zoznam

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako implementovať jednosmerný spájaný zoznam. Na tomto cvičení bude zoznam tvorený uzlami typu struct node, začiatok a koniec zoznamu bude udržovať štruktúra struct list. Pospájané uzly vytvárajú štruktúru podobnú tejto (obrázok bol prevzatý z článku Linked list na Wikipédii):

Singly Linked List

Rozdiel je v tom, že uzol neobsahuje hodnotu priamo, ale obsahuje ukazovateľ na pamäť s hodnotou (špecialita pre C99 Flexible Array Member umožňuje uložiť variabilne veľké dáta priamo v uzli).

Vlastnosti

Aby nedošlo k chybám z nepozornosti, musia pre každú korektnú štruktúru struct list platiť tieto pravidlá:

 1. list->head == NULL vtedy a len vtedy, ak list->tail == NULL (ak head aj tailNULL, považujeme zoznam za prázdny)`

 2. ak má zoznam aspoň jeden uzol, potom list->tail->next == NULL (tj. posledný prvok nemá následníka)

 3. pre dva ľubovoľné (ale rôzne) uzly zoznamu a a b platí, že cesta z a do b existuje práve vtedy, ak neexistuje cesta z b do a (cestou myslíme postupné prechádzanie node->next).

Všetky operácie okrem list_init() predpokladajú na vstupe zoznam, ktorý tieto podmienky splňuje a operácie musia tieto vlastnosti zachovávať.

Popis operácií

K tomuto popisu je najlepšie urobiť si obrázok počas toho, ako ho čítate.
Inicializácia

Nový zoznam je iniciálne prázdny, takže stačí nastaviť list->head a list->tail na NULL podľa 1.

Vkladanie prvku na koniec

Predpokladajme, že nový uzol zoznamu node je alokovaný.

Ak je zoznam prázdny podľa 1, potom list->head a list->tail nastavíme na tento uzol. V opačnom prípade nastavíme list->tail->next na node. Následne zmeníme list->tail na nový uzol a v ňom ukazovatele upravíme tak, aby platilo 2.

Výber prvku zo začiatku

Ak má zoznam len jeden prvok, v zozname nastavíme list->head a list->tail na NULL. Ak je v zozname viac uzlov, potom list->head posunieme na ďalší uzol. Ak sa list->head vynulovalo, vynulujeme aj list->tail.

Starý uzol dealokujeme.

Vkladanie a výber z ostatných koncov funguje analogicky. Treba si však dať pozor, že výber z konca vyžaduje lineárny prechod zoznamom, aby sme našli predposledný prvok.

Zmazanie zoznamu

V cykle odstraňujeme uzly z jedného konca, až kým sa zoznam nevyprázdni. Uložené dáta je však potrebné uvoľniť pomocou dealokačnej funkcie.

Dvojsmerný spájaný zoznam

Na rozdiel od jednoduchého má navyše každý uzol odkaz na svojho predchodcu. Takto je možné zoznam prechádzať oboma smermi jednoduchšie a všetky operácie výberu alebo vkladania prvkov na oboch koncoch sa dajú implementovať v $\mathcal{O}(1)$.

Pospájané uzly vytvárajú štruktúru podobnú tejto (obrázok bol prevzatý z článku Doubly linked list na Wikipédii):

Doubly Linked List

Flexible Array Member

Ak potrebujeme v štruktúre odkazovať na pamäť vopred neznámej veľkosti, môžeme to urobiť jednoducho pridaním ukazovateľa:

struct person {
  unsigned age;
  char *name;     // <- pointer (address of another block)
};

struct person *new_person(unsigned age, const char *name)
{
  struct person *person = malloc(sizeof(struct person));
  if (person == NULL) {
    error(/* Allocation failed. */);
  }

  person->name = malloc((strlen(name) + 1) * sizeof(char));
  if (person->name == NULL) {
    error(/* Allocation failed */);
    /* Do not forget to free(person) somewhere around here! */
  }

  person->age = age;
  strcpy(person->name, name);

  return person;
}

Od jazyka C99 je však možné ako posledný atribút štruktúry deklarovať tzv. Flexible Array Member, ktorý predstavuje pamäť za štruktúrou, do ktorej je možné pristupovať.

Pre tento atribút nie je nutné alokovať pamäť samostatne, ale môžeme ju vytvoriť rovno s pamäťou pre flexibilný atribút:

struct person {
  unsigned age;
  char name[];    // <- flexible array member
};

struct person *new_person(unsigned age, const char *name)
{
  size_t name_length = strlen(name);

  struct person *person = malloc(sizeof(struct person) + name_length + 1);
  if (person == NULL) {
    error(/* Allocation failed. */);
  }

  person->age = age;
  strcpy(person->name, name);

  return person;
}

V prípade, že atribút nie je reťazec, je potrebné si veľkosť alokovaného bloku často pamätať inak, napr. v atribúte štruktúry.