Cvičení

Náplň cvičení
Informace a materiály ke cvičení v konkrétním týdnu naleznete na stránce Cvičení.

Před cvičením

Na cvičení se řeší praktické příklady zaměřené na téma v daném týdnu. Cvičící může podle časových možností zopakovat nějaké klíčové části přednášky a vysvětlit nejasnosti, očekává se však vlastní příprava. Zejména se předpokládá, že studeni před cvičením viděli záznam přednášky pro daný týden.

Kompletní obsah přednášky se na cvičení neopakuje.

Průběh cvičení

Kromě prvního cvičení se na začátku vypracuje bodovaný odpovědník. Odpovědníky mají nastavenou malou toleranci, obecně však pozdní příchod na cvičení nebude akceptován jako důvod pro náhradní termín vypracování.

 • V hlavní části cvičení se zadávají příklady z materiálů.

  Očekává se aktivní práce na zadaných příkladech.

 • Cvičící upozorňují na použití dobrých programovacích návyků. Využijte jejich přítomnost ke konzultaci problémů.

 • Pokud je zveřejněno nové zadání domácího úkolu, může cvičící zadání vysvětlit na cvičení. Zadání si však nejlépe přečtěte již před cvičením a na cvičení se zeptejte na věci, kterým nerozumíte.

Vývojové přostředí

Studenti mohou používat prostředí dle vlastního uvážení nebo dostupnosti na počítačích v učebně. Předpokládají se pouze následující nástroje (podle OS) nebo jejich ekvivalenty:

Linux
 • Git klient

 • Překladač GCC

 • doporučeno GDB, CMake, Valgrind

 • doporučeno Integrované vývojové prostředí

  např. QtCreator (s CMake), CLion

Mac OS
 • Git klient

 • Překladač GCC

 • doporučeno GDB, CMake, Valgrind

  Valgrind vyžaduje XCode CLI Tools.

 • doporučeno Integrované vývojové prostředí

  např. QtCreator (s CMake), XCode, CLion

Microsoft Windows
 • Git klient

 • Překladač ekvivalentní GNU C Compiler

  požaduje se plná podpora C99

 • doporučeno Integrované vývojové prostředí

  např. QtCreator (s CMake), Visual Studio, CLion

 • doporučeno Windows Subsystem for Linux

  Pokud máte Windows 10, vyzkoušejte Windows Subsystem for Linux, díky kterému získáte téměř stejné prostředí jako na Linuxových stanicích.

 • alternativa Vzdálená práce na Aise

  Pokud máte starší Windows bez WSL, zkuste WinSCP, PuTTY nebo Windows 10 OpenSSH Client

Clang a jiné překladače

Překlad domácích úkolů používá pro překlad GCC. Z toho důvodu výrazně nedoporučujeme používat jiné překladače, protože se mohou lišit v detekci chyb nebo při výpisech varování.

CLion od JetBrains

Pokud jste na jiných předmětech (např. IB111 Základy programování) používali nástroje společnosti JetBrains (PyCharm), můžete zkusit používat CLion od stejné společnosti.

KontrCoins

KontrCoins uděluje cvičící za aktivitu na cvičení, dopracování bonusových částí cvičení a další aktivity, které nejsou předepsané v pravidlech pro hodnocení předmětu. Plní rolu „měkkých bodů“ z jiných předmětů.

Protože bodový zisk se mezi skupinami obvykle výrazně liší, KontrCoins se nezapočítávají do součtu bodů potřebných na splnění semestrových povinností. Na konci semestru se přepočítají na plnohodnotné body pomocí normalizace, a lze je použít k vylepšení úspěšného hodnocení zkoušky (tj. známku EB).

Mechanizmus přepočtu KontrCoins na body bude upřesněn během semestru podle toho, jak velké budou rozdíly mezi seminárními skupinami.

Odpovědníky

Organizační pokyny

Na začátku semestru bude zpřístupněn odpovědník z organizačních pokynů. Tento odpovědník není bodovaný a studenti jej mohou vyplnit opakovaně. Doporučujeme odpovědník vypracovat již před prvním cvičením.

Bez úspěšného vyplnění odpovědníku nebude studentům povoleno odevzdávání domácích úkolů.

Detekce splnění odpovědníku probíhá automaticky každý den v časech 11:00 a 23:00. Žádostem o manuální povolení odevzdávání nebude vyhověno. Tedy pokud odpovědník vyplníte méně než hodinu před koncem termínu pro odevzdávání prvního úkolu, nebude jej lze odevzdat vůbec.

Odpovědník z přednášky

Od druhého týdne semestru se na začátku cvičení bude vypracovávat odpovědník z přednášky. Bude obsahovat otázky primárně zaměřené na téma přednášky v daném týdnu. Výjimečně ale může obsahovat opakovací otázky z důležitých konceptů předchozích týdnů, pokud jsou důležité pro náplň cvičení.

Pokyny

 • Odpovědník lze vypracovat pouze na začátku vlastního nebo náhradního cvičení.

 • Odpovědníků z přednášek bude 10.

 • Za každý odpovědník lze získat -3 až 3 body.

  Maximální dosažitelný počet bodů může být vyšší, pokud odpovědník obsahuje bonusovou otázku.

 • Na vypracování odpovědníku bude 6 minut.

 • Odpovědník bude mít 6 otázek a nanejvýš 1 bonusovou otázku.

  Každá otázka bude mít více možností, právě jedna bude správná.

Pozdní příchod na cvičení

Přestože budou mít odpovědníky malou toleranci na otevření, přijďte na cvičení včas. Pozdní příchod ruší cvičící i ostatní studenty. Abychom od takového chování odradili, pozdní příchod nebude akceptován jako důvod pro náhradní vypracování odpovědníků.

Bodování

 • Každá správná odpověď bude hodnocena +0.5 body.

 • Každá nesprávná odpověď bude hodnocena -0.5 body.

 • Nezodpovězené otázky budou hodnocené 0 body.

Pokud odpovědník obsahuje bonusovou otázku, pak se tato otázka hodnotí stejně jako výše, pouze s tímto rozdílem:

 • Nesprávná odpověď u bonusové otázky bude hodnocena 0 body.

Zpětná vazba

K domácím úkolům a na závěr semestru budou zpřístupněné odpovědníky pro sběr zpětné vazby. Vyplnění těchto odpovědníků může být hodnoceno bonusovými body.

Zápočtový odpovědník
Pro odpovědník na zkouškovém testu platí speciální pravidla, které naleznete na stránce Hodnocení předmětu.

Absence a nahrazování

Povoleny jsou nanejvýš dvě studijním oddělením neomluvené absence.

Náhrada cvičení

Neomluvenou (i omluvenou) absenci lze nahradit účastí na jiném cvičení ve stejném týdnu, ale pouze se souhlasem cvičících skupiny, ve které má k nahrazení dojít. Cvičící mohou tuto žádost zamítnout např. z důvodu nedostatečné kapacity učebny, nebo mohou vyžadovat vlastní notebook.

Studenům, kteří o souhlas s náhradou dopředu nepožádají, může být náhrada cvičení na místě zamítnuta. Stejně tak nelze nahrazovat cvičení v jiném týdnu.

Náhrada odpovědníku

Odpovědník lze nahradit pouze dvěma způsoby:

 • Pokud máte neomluvenou absenci na cvičení, můžete si nahradit odpovědník jako součást náhradního cvičení.

 • Pokud máte omluvenou absenci, můžete si domluvit s cvičícími náhradní termín vypracování na dalším cvičení.

Náhrada odpovědníku po pozdním příchodu

Odpovědník, který jste zameškali kvůli pozdnímu příchodu na cvičení nelze nahradit. I pokud přijedete na náhradní cvičení do jiné skupiny a po odpovědníku odejdete, vypracování bude anulováno.

Miniúkoly

Kromě materiálů ke cvičení bude každý týden zveřejněná sada jednoduchých úkolů, které mají za cíl procvičit základní koncepty z přednášky a pomoci s vypracováním domácího úkolu.

Miniúkoly lze vypracovávat nezávisle na cvičení a nejsou hodnocené. Ve stažené sadě naleznete testovací vstupy i vzorové řešení.