HW05: Disk Usage

Odevzdávání úkolu je ukončeno.
Autoři zadání Miroslav Jaroš Miroslav Cambel Matej Dujava
Odevzdávané soubory *.h *.c
Začátek odevzdávání viz diskusní fórum
Další odevzdání navíc do 2023-05-03 24:00
Konec odevzdání 2023-05-10 24:00
Vzorová implementace /home/kontr/pb071/hw05/dt

Představení úkolu

Jednou z běžných činností při správě počítače je zjišťování stavu souborového systému, zvláště pak jeho využití. Existuje mnoho různých nástrojů, které takovou činnost umožňují. Pro běžné použití existuje široká škála programů pracujících v GUI, nicméně pro použití na serveru nebo při řešení kritických selhání stroje (jako je například nemožnost spustit Xserver) je konzolové rozhraní poměrně velkou výhodou.

Vaším cílem bude vytvořit program, který kombinuje příkazy du a tree, tedy vypíše pěkně formátovaný podstrom souborového systému společně s informací o velikosti. Zároveň budete tuto informaci o velikosti vypisovat v nejrozumnější jednotce, tak aby byla tato informace dobře interpretovatelná člověkem.

Zadání

Vaším úkolem bude napsat program, který vypočítá kumulativní velikost všech položek v podstromě souborového systému zadaném cestou na příkazové řádce a vypíše aktuální stav tohoto podstromu.

./dt [OPTIONS] PATH

Kde OPTIONS jsou následující přepínače:

 • -a počítá s nastavenou velikostí souboru místo reálně užité velikosti na disku (alokované bloky * 512),

 • -s setřídí potomky v podsložce dle velikosti místo jména,

 • -d NUMBER omezí hloubku vypisovaného stromu (hloubku zanoření ve výpisu) do úrovně určené číslem NUMBER,

  • NUMBER je celé nezáporné číslo,

  • pokud byl přepínač -d zadán, musí být toto číslo uvedeno jako přímo následující argument příkazové řádky,

  • pokud argument NUMBER předán nebyl, nelze jej jako číslo reprezentovat, nebo je záporný, musí program vypsat chybovou hlášku a okamžitě se ukončit,

 • -p přepne na vypisování procentuálního využití místo velikosti.

Váš program vypíše všechny nalezené složky a soubory, každý na samostatný řádek ve formátu popsaném níže. Váš program bude vypisovat pouze běžné soubory a složky, speciální soubory ignorujte. Položky složky (nebo-li adresáře, v cizích jazycích též priečinku či directory) budou vypsány v lexikografickém uspořádání dle jména, nebo velikosti celého podstromu.

Jména souborů jsou porovnána bez ohledu na velikost písmen (ignore case, tedy řetězce "ab" a "AB" jsou nerozlišitelné), velikost písmen bude brána v potaz, až v okamžiku shody. Následující seznam ukazuje vlastnost takto definované relace uspořádání (X < Y znamená X vypiš před Y):

 • Aa < aa

 • aa < Ba

 • AA < Aa < aA < aa < Ba

Předpokládejte, že v rámci jedné složky mají všechny soubory v ní obsažené unikátní jméno, tedy situace, kdy jsou dvě jména shodná, nemusíte řešit.

V případě uspořádání dle velikosti váš program vypíše soubory uspořádané sestupně dle zvolené velikosti (buď reálně využitých bloků, nebo nastavené), v případě kolize, tedy souborů se stejnou velikostí, rozhoduje jméno souboru (dle stejných pravidel jako v případě lexikografického uspořádání).

Výpočet velikosti podstromu

Cílem vašeho programu je vypsat všechny soubory nalezené v předaném podstromě souborového systému, společně s nalezenou velikostí, kde velikost chápeme jako:

 • součin počtu bloků, které daný soubor obsadil, a velikosti bloku (512 B) u běžného souboru, pokud není přepínačem určeno jinak,

 • v případě zadání přepínače -a bereme za velikost informaci o velikosti v bytech uloženou u i-uzlu,

 • pro složky je velikost součtem:

  • velikosti souboru v němž je struktura složky uložena, která je určena dle stejných pravidel jako u souboru,

  • velikosti všech souborů obsažených v dané složce (v případě složek jde o velikost vypočítanou dle stejných pravidel), tedy velikost všech souborů v podstromě definované danou složkou.

Výpis velikosti

V případě že byl váš program spuštěn s přepínačem -p, bude vypisovat procentuální zastoupení daného potomka v celku, přesněji tedy stonásobek podílu velikosti potomka ku velikosti celku. Kořen stromu je tedy nezbytně 100%.

Pokud byl program spuštěn s přepínačem -a, budou procenta vypočítána z nastavené velikosti a součtu nastavených velikostí u kořene, jinak bude použita reálná velikost na disku (počet bloků vynásobených 512).

Velikosti bude váš program vypisovat přepočítané na nejbližší jednotku binárního prefixu Byte. Binární prefix se od klasického dekadického (používaného v systému SI) liší tím, že místo mocnin $10^3$ počítá s mocninami $2^{10}$.

Rozmezí a jednotky jsou vyjádřeny v následující tabulce:

Jméno Rozsah Koncovka

Byte

$ \langle 0; 1023 \rangle $

B

Kibibyte

$\langle 1024; 2^{20} - 1 \rangle $

KiB

Mibibyte

$\langle 2^{20}; 2^{30} - 1 \rangle $

MiB

Gibibyte

$\langle 2^{30}; 2^{40} - 1 \rangle$

GiB

Tebibyte

$\langle 2^{40}; 2^{50} - 1 \rangle $

TiB

Pebibyte

$\langle 2^{50}; 2^{60} - 1 \rangle$

PiB

Velikost se vypočítá následujícím postupem:

 1. Určíme nejbližší menší jednotku (tedy jednotku, do jejíhož rozsahu přímo spadá velikost).

 2. Velikost vydělíme spodní hranicí nalezeného rozsahu (tedy pro KiB vydělíme $1024$, pro MiB vydělíme $2^{20}$).

 3. Výsledek vypíšeme jako desetinné číslo doplněné určenou jednotkou.

Formát řádku

Výpis prohledávaného podstromu bude podobný výpisu utility tree. Tedy:

{ERROR}{SIZE}{SUFFIX} {TREE_PREFIX} {FILE_NAME}
 • {ERROR} je příznak chyby v podstromu, pokud se při načítání nepodaří některý ze souborů otevřít (viz níže).

  • U složky s chybou a všech nadřazených složek se vypíše ? následovaný mezerou.

  • U složek, ve kterých se žádná chyba nevyskytla, se vypíšou dvě mezery za sebou (znaky 0x20).

  • Pokud se žádná chyba nevyskytla po přečtení celého podstromu, nevypisuje se nic (ani otazník, ani mezery).

 • {SIZE} je reprezentace vypisovaného čísla.

  • Všechna velikost se vypisuje jako desetinné číslo s přesností na jedno desetinné místo.

  • V případě procent je toto číslo z rozmezí <0.0; 100.0>.

  • V případě velikosti z rozmezí <0.0; 1024.0>.

  • Velikost bude vždy zarovnaná vpravo a bude zleva doplněna mezerami v případě potřeby:

   • u procent na 5 znaků,

   • u velikostí na 6 znaků.

 • {SUFFIX} reprezentuje jednotku vypsaného čísla.

  • V případě, že bylo požádáno o výpis procentuálního zastoupení, bude výpis zakončen značkou %, která bude vypsána těsně za číslem (bez mezer).

  • Jinak bude vypsána mezera a správná jednotka dle výpočtu uvedeného výše.

 • Po jednotce je vypsána mezera.

 • {TREE_PREFIX} je předpona, která vykresluje strom a skládá se ze dvou typů elementů:

  • "|   ", "    " jsou možné oddělovače hloubky zanoření, které jsou vysvětleny níže. Může jich být $<0; n>$.

  • "|--", "\\--" jsou možné předpony názvu souboru:

   • Před kořenovým uzlem (počáteční element) se nevypisuje nic, tedy "",

   • Před posledním uzlem ve složce se vypíše "\\--",

   • Jinak se před každým uzlem vypíše "|--".

 • Za předponou názvu souboru se vypíše mezera, pokud se nejedná o kořen.

 • {FILE_NAME} je jméno souboru:

  • V případě kořenového uzlu se jméno vypisuje tak, jak bylo předáno na příkazové řádce.

  • U všech nalezených souborů/složek se vypisuje pouze jméno samotného souboru/složky.

Nastavení prefixu

Každá složka nastavuje pro všechny své potomky určitý prefix, za kterým následuje vodící čára dané úrovně, která je tvořená prefixem při výpisu samotného uzlu. Pro určení jaký prefix má být nastaven lze použít následující pravidla:

 • Pokud není složka poslední (tedy sama složka byla vypsána jako |-- dir), nastaví se prefix na "|   ", svislítko a tři mezery.

 • Pokud je složka poslední (tedy byla vypsána jako \-- dir), tak se prefix nastaví na "    ", čtyři mezery.

 • Kořenová složka (předaná jako argument programu) nenastavuje žádný prefix.

Omezení hloubky výpisu

V případě, že byl program spuštěn s přepínačem -d, omezí váš program hloubku výpisu.

 • Přepínač se netýká prohledávání souborového systému, ten musíte projít celý.

 • Přepínač omezuje, kolik úrovní potomků bude od kořene vypsáno.

 • Kořen je brán jako úroveň 0.

  • Pokud je předáno -d 0, potom váš program vypíše samotný kořen a vypočítanou velikost.

 • Všichni přímí potomci kořene jsou úrovně 1.

 • Pro libovolný element platí, že jeho úroveň se rovná úroveň rodiče + 1.

  • Pokud tedy je potomek úrovně vyšší než předané, tak se nevypíše (včetně svých vlastních potomků).

Ošetření chyb

Jako první dobrou zprávu, než začnete cokoliv řešit, vězte, že všechny testované cesty, budou vždy validní z pohledu dané gramatiky. Můžete se tedy spolehnout, že bude platit následující:

 • každá vám předaná cesta bude nejvýše 4095 B dlouhá,

 • každé jméno souboru bude nejvýše 255 B dlouhé (včetně elementů mezi / v předané cestě),

 • pokud předaná cesta povede na existující složku v souborovém systému, nepřesáhne délka cesty ke všem listům daného podstromu 4095 B.

POZOR!

To ovšem neznamená, že všechny předané cesty budou platnými soubory. Tuto kontrolu musíte implementovat!

Pokud při procházení podstromu narazíte na složku, u které některá z vámi prováděných akcí selže (zjištění vlastností, otevření), musí na to váš program korektně zareagovat:

 • vypište na standardní chybový výstup libovolnou srozumitelnou zprávu,

 • ve finálním výpisu označte (viz formát výpisu) tento uzel a všechny jeho předky značkou otazníku,

 • kvůli zachování formátování vypište u všech ostatních řádků (tedy u těch, jejichž skenování proběhlo bez chyby) dvě mezery na počátku řádku.

Ukázka výpisu

  1.6 MiB testDir
 300.0 KiB |-- a
 68.0 KiB |  |-- a
 16.0 KiB |  |  |-- e.txt
 16.0 KiB |  |  |-- f.txt
 16.0 KiB |  |  |-- g.txt
 16.0 KiB |  |  \-- h.txt
 72.0 KiB |  |-- b
 17.0 KiB |  |  |-- e.txt
 17.0 KiB |  |  |-- f.txt
 17.0 KiB |  |  |-- g.txt
 17.0 KiB |  |  \-- h.txt
 76.0 KiB |  |-- c
 18.0 KiB |  |  |-- e.txt
 18.0 KiB |  |  |-- f.txt
 18.0 KiB |  |  |-- g.txt
 18.0 KiB |  |  \-- h.txt
 80.0 KiB |  \-- d
 19.0 KiB |    |-- e.txt
 19.0 KiB |    |-- f.txt
 19.0 KiB |    |-- g.txt
 19.0 KiB |    \-- h.txt
 364.0 KiB |-- b
 84.0 KiB |  |-- a
 20.0 KiB |  |  |-- e.txt
 20.0 KiB |  |  |-- f.txt
 20.0 KiB |  |  |-- g.txt
 20.0 KiB |  |  \-- h.txt
 88.0 KiB |  |-- b
 21.0 KiB |  |  |-- e.txt
 21.0 KiB |  |  |-- f.txt
 21.0 KiB |  |  |-- g.txt
 21.0 KiB |  |  \-- h.txt
 92.0 KiB |  |-- c
 22.0 KiB |  |  |-- e.txt
 22.0 KiB |  |  |-- f.txt
 22.0 KiB |  |  |-- g.txt
 22.0 KiB |  |  \-- h.txt
 96.0 KiB |  \-- d
 23.0 KiB |    |-- e.txt
 23.0 KiB |    |-- f.txt
 23.0 KiB |    |-- g.txt
 23.0 KiB |    \-- h.txt
 428.0 KiB |-- c
 100.0 KiB |  |-- a
 24.0 KiB |  |  |-- e.txt
 24.0 KiB |  |  |-- f.txt
 24.0 KiB |  |  |-- g.txt
 24.0 KiB |  |  \-- h.txt
 104.0 KiB |  |-- b
 25.0 KiB |  |  |-- e.txt
 25.0 KiB |  |  |-- f.txt
 25.0 KiB |  |  |-- g.txt
 25.0 KiB |  |  \-- h.txt
 108.0 KiB |  |-- c
 26.0 KiB |  |  |-- e.txt
 26.0 KiB |  |  |-- f.txt
 26.0 KiB |  |  |-- g.txt
 26.0 KiB |  |  \-- h.txt
 112.0 KiB |  \-- d
 27.0 KiB |    |-- e.txt
 27.0 KiB |    |-- f.txt
 27.0 KiB |    |-- g.txt
 27.0 KiB |    \-- h.txt
 492.0 KiB \-- d
 116.0 KiB   |-- a
 28.0 KiB   |  |-- e.txt
 28.0 KiB   |  |-- f.txt
 28.0 KiB   |  |-- g.txt
 28.0 KiB   |  \-- h.txt
 120.0 KiB   |-- b
 29.0 KiB   |  |-- e.txt
 29.0 KiB   |  |-- f.txt
 29.0 KiB   |  |-- g.txt
 29.0 KiB   |  \-- h.txt
 124.0 KiB   |-- c
 30.0 KiB   |  |-- e.txt
 30.0 KiB   |  |-- f.txt
 30.0 KiB   |  |-- g.txt
 30.0 KiB   |  \-- h.txt
 128.0 KiB   \-- d
 31.0 KiB     |-- e.txt
 31.0 KiB     |-- f.txt
 31.0 KiB     |-- g.txt
 31.0 KiB     \-- h.txt

Požadavky

 • Program musí korektně ošetřovat předávané parametry a v případě chyby se ukončit.

 • Za chybu se považuje:

  • předání nerozpoznaného přepínače,

   • můžete se spolehnout, že v základní verzi budeme testovat pouze přepínače, které nekolidují s případnými bonusovými rozšířeními.

  • nezpracovatelný argument pro přepínač -d, tedy nečíselný nebo záporný,

  • vícenásobné zadání libovolného přepínače,

  • neexistující, nebo nepovolená cesta k prohledání.

 • V případě kterékoliv z těchto chyb se musí váš program ukončit s nenulovou návratovou hodnotou a vypsat chybovou hlášku na standardní chybový výstup.

 • Váš program by měl pracovat s rozumnou efektivitou, tedy

  • načítání informací ze souborového systému by mělo mít lineární složitost vzhledem k počtu souborů,

  • výpis výsledného stromu by měl mít složitost $\mathcal{O}(n \log n)$.

  • s paměťovou složitostí $\mathcal{O}(n \log_k n)$, kde $k$ je průměrný počet potomků ve složce v prohledávaném podstromě.

 • V případě, že se vám nepodaří některou z nalezených složek při procházení otevřít, vypište na standardní chybový výstup libovolnou chybovou hlášku a pokračujte v procházení dále.

  • Ideálně vypište alespoň druh chyby a soubor, kterého se chyba týkala.

  • Testy nebudou ověřovat obsah vašeho sdělení, pouze počet řádků na standardním chybovém výstupu, ale váš cvičící vám může vaši implementaci vrátit, pokud vaše výpisy nebudou dávat žádný smysl.

 • Všechny speciální soubory ignorujte, tedy pokud se při prohledávání objeví soubor, jehož typ není ani složka, ani běžný soubor, tak jej ignorujte jak ve výpisu, tak při výpočtu.

 • Můžete se spolehnout, že maximální délka jména souboru je 255 B a největší délka cesty i s jménem souboru nepřesáhne 4095 B.

 • Pokud je předána cesta cestou k obyčejnému souboru, vypíše váš program pouze jeho velkost ve vhodných jednotkách (nebo 100.0% pokud byl předán přepínač -p) a jeho jméno.

 • Pokud je předána cesta ke speciálnímu souboru, váš program nevypíše nic a skončí s nulovou návratovou hodnotou.

Bonusová rozšíření

Symbolické odkazy [5 bodů]

Upravte svůj program tak, aby korektně pracoval se symbolickými odkazy. Symbolický odkaz je speciální druh souboru, který je operačním systémem interpretován jako odkaz na jiný soubor nebo složku v souborovém systému. Váš program by měl nalezený symbolický odkaz interpretovat jako obyčejný soubor, nikoliv jako skok na jiné místo.

Při důkladném prostudování manuálových stránek relevantních funkcí zjistíte, že celá magie tohoto bonusu je dosažitelná změnou volání jedné funkce.
Pozor, na pozici lomítka záleží.

Pokud bude vaší implementaci předána na vstupu cesta končící lomítkem, neberte ohled na typ daného souboru, ale vždy jej interpretujte jako složku (pokud to není možné, nechť to vaše implementace považuje za neexistující cestu). Pokud nekončí znakem /, tak je potřeba určit o jaký druh souboru se jedná, v případě speciálních nic nevypíšete, v případě obyčejných souborů či symbolických odkazů vypíšete pouze informace o daném souboru a v případě složky budete postupovat standardním způsobem.

Výpis pouze jednoho zařízení [5 bodů]

Rozšiřte svůj program o přepínač -x, který:

 • pokud byl předán, omezí procházení pouze na položky nacházející se na stejném zařízení,

 • v případě, kdy naleznete soubory/složky, které leží na jiném zařízení než kořen, tak je ignorujte,

 • pokud se jedná o složku, potom ji ani neotevírejte.

Unicode strom [10 bodů]

Rozšiřte svůj program o přepínač -u, který přepne výpis prefixů z ASCII do Unicode znaků.

 • Tyto znaky vytvoří dojem spojitých čar v terminálu a pěkné odbočky pro nalezené položky.

 • Tedy nahradíte prefixy

  • "|   "

  • "|-- "

  • "\-- "

 • Protože se jedná o bonusové rozšíření, nebudeme vám dávat přímo použité znaky, ale jejich získání je na vás.

 • Získat je můžete jak z programu tree, tak i z referenční implementace.

 • POZOR, své řešení zkontrolujte proti výpisu referenční implementace. Program tree totiž používá i unicode mezery (tedy znak mezery na více bytech), kterým se referenční implementace vyhýbá a testy je nepředpokládají.

Testování

Jako u předchozích domácích úloh máte k dispozici sadu testů, které odpovídají obsahem i provedením těm, které jsou vykonány v rámcí testování nanečisto, nicméně tím, že testujeme proti reálnému soborovému systému, mají tyto testy několik zásadních omezení.

Ve kostře máte standardně dostupný CMakeLists.txt který obsahuje běžné definice na které jste zvyklí, tedy popis pro překlad projektu (včetně povinných maker), připravené soubory pro jednotkové testy v CUT (které jako vždy velmi doporučujeme vytvořit) a nově také sadu integračních testů, která odpovídá postupu testování nanečisto v kontru. Bohužel vzhledem k široké různorodosti souborových systémů je pravděpodobné, že tyto testy nebudou plně fungovat na vašich lokálních strojích, kvůli různým vypsaným velikostem - což se může stát například kvůli různé implementaci složek, nebo velikosti bloků - tedy jako rozumný kompromis jsme se rozhodli, že tyto tyto testy jsou implementovány specificky pro aisu, kde víme, že fungují a kde se bude vaše řešení samo testovat kontrem.

Integrační test je popsán na dvou místech, nejdřive popíšete testovací scénář (tedy jaké soubory vygenerovat v jaké adresářové struktuře) a následně přidáte soubor s očekávaným výstupem (doporučujeme si jej vygenerovat pomocí referenční implementace). Testovací skript bude tento vygenerovaný soubor porovnávat s vaší implementací na shodu a v případě nesouladu vám zobrazí rozdíl ve formátu diff. Pokud byste chtěli, nebo potřebovali tyto testy nějakým způsobem upravit například pro běh na vašem lokálním počítači, můžete použít příkaz du s přepínačem -h, který by měl ve většině případů počítat stejným způsobem jaký je vyžadován v této úloze a zobrazovat v korektních jednotkách.

Samotný popis toho jakým způsobem v tomto formátu testovat najdete již v kostře zadání a tedy z tohoto místa na ní pouze odkazujeme.

Prosím mějte také na paměti, že z úplně stejných důvodů nebude fungovat ani gitlab-ci pro tyto integrační testy. Nicméně jednotkové testy, které popíšete v CUT budou fungovat tak, jak jste zvyklí - pokud v nich nebudete popisovat scénáře pracující na souborovém systému.

Poznámky

Při testování na aise využívejte složku /data/$(whoami) místo /home/$(whoami).

Tato úloha se zabývá prací na souborovém systému a tedy pravděpodobně budete potřebovat vytvářet soubory různých velikostí a vlastností, proti kterým budete spouštět jak svoji implementaci, tak i tu referenční. Mějte ale na mysli, že /home/ je sdílený souborový systém ve vzdáleném úložišti, který je používaný všemi uživateli sítě FI MU. CVT tento disk pravidelně zálohuje a jeho výpadek by mohl ohrozit například funkčnost klientských počítačů v síti. Tedy /home/ není pro takové testování vhodný. Naproti tomu, máte přístupný i souborový systém v /data/, který není zálohovaný a je na něm výrazně vyšší kvóta.

Více informací o kvótách a úložišti síti FI si můžete přečist zde https://www.fi.muni.cz/tech/unix/quotas.html.cs

 • Své řešení zkoušejte proti referenční implementaci na /home/kontr/pb071/hw05/dt.

 • Při řešení používejte na ukládání velikostí celá čísla, převod do desetinných čísel proveďte až v okamžiku výpisu.

 • Pokud narazíte na nejasnost v zadání, zkuste si nejdříve zjistit odpověď pomocí referenční implementace.

  • Pokud vám její chování nepomůže, napište na diskuzní fórum předmětu.

 • Referenční implementace umožňuje spojování přepínačů do jednoho řetězce, tedy situaci -aux rozumí stejným způsobem jako -a -u -x. Toto chování nemusíte implementovat a můžete předpokládat, že vaše implementace nebude tímto způsobem testována.

 • Váš program může implementovat přepínač -h pro vypsání nápovědy. Stejně jako spojování přepínačů, nebude tento přepínač předán při testování správného ošetření chybných vstupů.

 • Váš program bude kompilován s definovanými makry _BSD_SOURCE a _XOPEN_SOURCE, tedy ve své implementaci můžete využívat všechny funkce, které vyžadují tato feature test macros. Žádná další z těchto maker nepoužívejte, protože jejich užití může vést k chybě kompilace, případně k neuznání vaší implementace cvičícím, a tedy potenciálně ke ztrátě bodů.

 • Taktéž bude k vašemu řešení přilinkována matematická knihovna, můžete tedy využívat všechny výhody math.h.

 • U této úlohy jsme se rozhodli, že necháme rozdělení funkcionality do zdrojových souborů na vás. Testovány budou všechny soubory s koncovkami .h a .c. Máte tedy naprostou volnost v tom jak problém dekomponovat a rozdělit do nezávislých komponent.

  • Doporučujeme si před odevzdáním nanečisto přeložit vaše řešení ve složce hw05 v repozitáři pro domácí úlohy příkazem:

gcc -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic -Werror -D_BSD_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE *.c -lm
 • Příkaz by měl vytvořit spustitelný soubor a.out a neměl by produkovat žádný výstup.