HW05: Permissions check

Odevzdávání úkolu je ukončeno.
Autor zadání Mgr. Lubomír Sedlář
Úprava Martin Bendel Tamara Čierniková Ladislav Burgr Adam Štěpánek
Odevzdávané soubory main.c *.c *.h
Začátek odevzdávání viz diskusní fórum
Bonus za brzké odevzdání 2022-06-10 24:00
Konec odevzdání 2022-06-13 24:00
Vzorová implementace /home/kontr/pb071/hw05/checkperms
Opravy v zadání 2022-06-07 01:44 5

Predstavenie úlohy

Každý súbor v počítači má stanovené prístupové práva, pomocou ktorých vieme určovať kto a akým spôsobom môže s daným súborom manipulovať. Existuje veľa rôznych spôsobov ako ich implementovať. Táto úloha je zameraná na prístupové práva v Unixe, ktoré výsledný program bude čítať a vypisovať. K tomu vám uľahčuje prácu rozhranie POSIX, keďže implementuje väčšinu potrebných funkcií.

UNIX práva

Práva v UNIX-ových systémoch sú rozdelené na tri kategórie:

 • Možnosť čítať súbor (read).

 • Možnosť prepisovať súbor (write).

 • Možnosť spustiť súbor ako aplikáciu (execute).

Triedy práv

Práva udeľujeme individuálne trom rôznym triedam:

 • Vlastník (user).

 • Skupina vlastníkov (group).

 • Všetci ostatní (others).

Príznaky (flags)

Každý súbor môže mať nastavené tri druhy príznakov:

 • Možnosť spustiť súbor s právami vlastníka súboru (setuid).

 • Možnosť spustiť súbor s právami skupiny súboru (setgid).

 • Povolenie mazať/premenovať súbory v označenom adresári len vlastníkovi adresára, vlastníkovi mazaného súboru alebo používateľovi s root právami (sticky bit).

Každá trieda má tri rôzne prístupové práva. Dohromady má teda každý súbor 3x3 práv a dodatočne tri možné príznaky (viď sekciu Poznámky).

Zadanie

Vytvorte program, ktorý bude rekurzívne čítať všetky súbory v určenom adresári. Podľa prepínača buď

 • vypíše do špecifikovaného súboru všetky prístupové práva súborov a adresárov, alebo

 • všetkým súborom a adresárom nastaví prístupové práva podľa špecifikovaného súboru.

Požiadavky

Program checkperms, ktorý očakáva 2 až 3 argumenty:

checkperms <-e|-i> <PERMISSIONS_FILE> [DIRECTORY_TO_CHECK]
 1. Prepínač, ktorý určí správanie programu:

  1. -e, ktorý nastaví program tak, aby do súboru v druhom argumente zapisoval práva súborov v kontrolovanom adresári.

  2. -i, ktorý nastaví program tak, aby podľa súboru v druhom argumente nastavil práva všetkým súborom v kontrolovanom adresári.

 2. Cesta k súboru určenému na zapisovanie/čítanie záznamov prístupových práv (PERMISSIONS_FILE). Cesta môže byť v absolútnej aj relatívnej forme (napríklad /some_dictionary/readable_file, /file.read, ~/write_into_me, .././here).

 3. Voliteľná cesta k adresáru, ktorý chceme čítať (DIRECTORY_TO_CHECK). Cesta môže byť v absolútnej aj relatívnej forme (napríklad /, /var/tmp, ~, .././test). Pokiaľ tento argument necháme prázdny, tak program začína čítať v aktuálnom adresári (getcwd(3); viď sekciu Manuálové stránky).

Správanie programu, kde prepínač nie je prvým argumentom, nie je špecifikované a nebudeme ho testovať.

Režim exportu

V prípade, že je program spustený s prepínačom -e, teda napríklad

checkperms -e ./cwd_permissions.txt

tak do súboru ./cwd_permissions.txt zapisuje záznamy všetkých súborov v aktuálnom pracovnom adresári (keďže nie je špecifikovaný argument DIRECTORY_TO_CHECK).

Pokiaľ je špecifikovaný aj DIRECTORY_TO_CHECK, teda napríklad

checkperms -e ./tmp_permissions.txt /var/tmp

tak do súboru ./tmp_permissions.txt program zapisuje záznamy súborov z /var/tmp.

 • Záznamy musia byť zoradené lexikograficky a tak, aby adresáre a ich obsah predchádzali ostatným druhom súborov (program teda prečíta a vypíše obsah podadresárov predtým, než vypíše záznamy ostatných druhov súborov v aktuálnom adresári). Pre lepšie pochopenie radenia záznamov si vyskúšajte referenčnú implementáciu.

 • Ku každému súboru program vypíše jeho vlastníka, skupinu a príznaky. Všetky tieto informácie nájdete uložené v poli typu mode_t štruktúry stat.

 • Prístupové práva program rozdelí poďla user, group a others a zapíše r/w/x, pokiaľ daná trieda má určité právo, alebo -, pokiaľ dané právo nemá.

 • Prvým záznamom v súbore PERMISSIONS_FILE bude záznam pre DIRECTORY_TO_CHECK, teda exportovaný adresár samotný, s relatívnou cestou ..

 • Všetky ostatné výskyty . a .. v obsahu adresárov program ignoruje a nevytvára pre ne záznamy.

 • Cesty všetkých ostatných súborov sú tiež relatívne, začínajúce bez . (viď sekciu Možný výstup).

Formát výstupu:

Formát každého záznamu vo výslednom súbore bude nasledovný:

# file: <relatívna cesta k súboru>
# owner: <meno vlastníka súboru>
# group: <meno skupiny vlastníkov súboru>
# flags: <setuid, setgid, sticky bit>
user::<práva vlastníka vo formáte rwx>
group::<práva skupiny vo formáte rwx>
other::<práva ostatných vo formáte rwx>
-- voľný riadok

V prípade, že setuid, setgid a sticky bit sú všetky nastavené na 0, tak je riadok s príznakmi vynechaný.

Možný výstup:

# file: .
# owner: xstepan1
# group: student
user::rwx
group::r-x
other::r-x

# file: dir
# owner: xstepan1
# group: student
# flags: --t
user::rwx
group::---
other::---

# file: dir/test
# owner: xstepan1
# group: student
# flags: ss-
user::rwx
group::r-x
other::r-x

# file: dir/test/b.txt
# owner: xstepan1
# group: student
user::rw-
group::r--
other::r--

# file: dir/a.txt
# owner: xstepan1
# group: student
user::rw-
group::r--
other::r--

Všimnite si radenie adresárov a ich obsahu pred súbormi - dir/a.txt je síce abecedne pred dir/test, ale keďže je dir/test adresár, tak je vo výpise skôr. Zároveň je vo výpise skôr aj jeho obsah, teda dir/test/b.txt.

Režim importu

V prípade, že je program spustený s prepínačom -i, teda napríklad

checkperms -i ./tmp_permissions.txt /var/tmp

tak zo súboru ./tmp_permissions.txt číta a postupne nastavuje prístupové práva a príznaky všetkým súborom v adresári /var/tmp.

 • Očakávame, že súbor ./tmp_permissions.txt má rovnaký formát, v akom by bol generovaný pomocou prepínača -e.

 • Vlastníka a skupinu program nenastavuje. V prípade nezhody vlastníka alebo skupiny s importovanými program vypíše na stderr chybovú hlášku: <User/Group> of file <file_name> is incorrect

 • V prípade, že sa nezhoduje vlastník aj skupina, tak na stderr program vypíše dve chybové hlášky - prvú ohľadom vlastníka, druhú ohľadom skupiny. Za nezhodu sa považuje aj prípad neexistujúcej skupiny.

Po ukončení programu sú prístupové práva všetkých súborov v /var/tmp nastavné rovnako ako v súbore ./tmp_permissions.txt a na stderr sú vypísané informácie o potenciálnych nezhodách medzi vlastníkmi a skupinami.

Chybové hlášky

Váš program by mal ďalej vypisovať relevantné chybové hlášky aj v prípadoch, keď

 • nevie prečítať súbor,

 • nedokáže alokovať dostatok pamäte,

 • narazí na špeciálny súbor (viď sekciu Poznámky),

 • používateľ zadá nesprávny počet argumentov

a v ostatných podobných prípadoch, na ktoré počas svojho behu narazí. Ak sa nepodarí v režime importu nastaviť súboru práva, ide o priepustnú chybu - program vypíše chybovú hlášku, ale neskončí.

Medzi kontrolovaným adresárom a súborom s právami sa súbory môžu líšiť. Priepustnou chybou je prípad v režime importu, keď v DIRECTORY_TO_CHECK chýbajú súbory so záznamom v PERMISSIONS_FILE (opačný prípad, teda keď sú v DIRECTORY_TO_CHECK súbory naviac, nie je chybou).

Ak používateľ zadal nesprávny počet argumentov, program okrem hlášky na sdterr vypíše aj ľubovoľnú zrozumiteľnú nápovedu na stdout.

V prípade akejkoľvek chyby počas behu, či už fatálnej alebo priepustnej, je návratovou hodnotu programu 1. Chybové hlášky sa pre každý typ chyby musia líšiť a každá musí byť na jednom riadku.

Bonusové rozšírenia

Globovanie (2 body)

Implementujte možnosť globovania v cestách súborov v PERMISSIONS_FILE. Pre získanie plného bonusu je treba pridať podporu pre najviac jednu hviezdičku pre každý segment1 v ceste. Hviezdička v danom segmente predstavuje ľubovoľný podreťazec. Globovanie pre iné znaky nebude testované.

 • Hviezdičky v názve súboru musia byť uniknuté spätným lomítkom2 (\*).

 • Spätné lomítko v názve musí byť tiež uniknuté spätným lomítkom (\\).

 • Ak sa spätné lomítko nachádza pred akýmkoľvek iným znakom, je to chyba, o ktorej program musí používateľa informovať.

 • Skryté adresáre . a .. sú pri globovaní ignorované.

Príklady vzorov ciest s využitím globovania:

 • Vzor /home/* sa namapuje na ľubovoľný neskrytý súbor v zložke /home/.

 • Vzor /home/pb071* sa namapuje na všetky súbory v /home s názvom obsahujúcim prefix pb071, napríklad /home/pb071 a /home/pb071_best_subject, ale nie súbor /home/pb07.

 • Vzor /home/*/hw05 sa namapuje napríklad na /home/pb071/hw05 a /home/pb173/hw05, ale nie na /home/pb071/hw/hw05 (pretože hviezdička sa vzťahuje len k jednému segmentu).

 • Vzor /home/*\\ sa namapuje iba na súbor /home/*\. Znaky * a \ sú uniknuté, takže strácajú svoj špeciálny význam.

 • Vzor /home/.* sa namapuje na ľubovoľný skrytý súbor, ale nie na . a ...

 • Cesty /ho*me* alebo /home/hello\o sú chybné (kvôli viac než jednej hviezdičke v segmente a nesprávne použitému spätnému lomítku).

1 Segmentom cesty je reťazec s názvom jedného súboru medzi znakmi /.

2 Nespisovný výraz. V spisovnej slovenčine je znak nazývaný lomka, ale pre príjemnejšie čítanie ponechávame použitie slova lomítko.

Dlhé verzie prepínačov (1 bod)

Implementujte podporu dlhých verzií prepínačov:

 • --export, ktorý predstavuje rovnaké správanie ako -e

 • --import, ktorý predstavuje rovnaké správanie ako -i

Bude sa vám hodiť funkcia getopt_long(3). Pri jej použití nezabudnite pri kompilácii pomocou gcc pridať prepínač -D_GNU_SOURCE, alebo v prípade kompilácie pomocou CMake odkomentovať príkaz target_compile_definitions v súbore CMakeLists.txt.

Poznámky

Váš program bude vedieť prečítať celý adresár (opendir(3), closedir(3), readdir(3)) a pre každý súbor

 • zistí jeho prístupové práva (fstat(2)), vlastníka (getpwuid(3)) a skupinu (getgrgid(3)),

 • nastaví prístupové práva (chmod(2)).


Program počas svojho behu môže naraziť na rôzne typy súborov. Zaujímajú nás len bežné súbory (regular files) a adresáre (viď makrá S_ISREG a S_ISDIR v inode(7)). Pri nájdení iného typu súboru program vypíše chybovú hlášku a skončí.


Rovnako ako . a .., aj ~ je špeciálnym znakom shellu. Po expanzii sa ~ nahradí domovským adresárom /home/<user> (obsahom premennej $HOME). Špeciálne spracovanie tohto znaku teda nie je nutné implementovať.


Vyskúšajte si príkaz ll(1)/ls -l(1) v UNIX-ovom termináli:

drwxr-xr-x. 2 xbendel1 student 10 13. pro 15.01 test-directory
-rwxr--r--. 1 xbendel1 student 0 13. pro 15.01 test.exe
-rw-r--r--. 1 xbendel1 student 0 13. pro 15.00 test.subor

Prístupové práva sú vypísané na začiatku každého riadku. Prvý znak je d, ak je súbor adresár, inak je prvým znakom -. Nasledujú tri triedy reprezentované trojicami prístupových práv: r = read, w = write, x = execute v poradí uuu = user, ggg = group, ooo = others. Znak - v trojici naznačuje, že triedy dané právo nemá.

V prípade použitia príznakov sa mení vždy tretí znak príslušnej trojice. Ak je nastavený setuid, v prvej trojici je znak x nahradený za s a - za S. V prípade nastaveného setgid sa znaky x a - menia rovnako v druhej trojici. Pre nastavený sticky bit sa mení znak x za t a znak - za T v tretej trojici.

Napríklad drwxr-xr-x znamená, že súbor je adresár a iba vlastník má právo do neho zapisovať, ale každý má právo ho čítať a spúštať (v prípade adresára otvoriť); nie je nastavený žiaden príznak.

-rwsr-Sr-t znamená, že vlastník môže čítať, zapisovať a spúšťať; skupina môže len čítať; ostatní môžu čítať a spúšťať; všetky príznaky sú nastavené.

Manuálové stránky

Manuálové stránky sú na Lixových systémoch rozdelené do viacerých sekcií. Názvy niektorých dokumentovaných položiek sa nachádzajú vo viacerých sekciách, preto sa pri spúšťaní príkazu man definuje aj číslo sekcie. Napríklad manuálové stránky man printf dokumentujú shellový príkaz, zatiaľ čo man 3 printf dokumentuje funkciu štandardnej knižnice jazyka C. man 3 printf je v texte referované ako printf(3).

Manuálové stránky POSIX-u nájdete tu. Ak pracujete na Ubuntu, môžete si stiahnuť balíček manpages-posix.

Na Aise môže man 3 referovať na manuálové stránky jazyka Perl - v takom prípade je treba použiť man 3p.

Kompilácia

Ak svoj program kompilujete bez použitia CMake, budete musieť pri kompilácii pridať prepínač pre povolenie používania funkcií knižnice POSIX. Kompilácia s povoleným štandardom POSIX.1-2008 vyzerá nasledovne:

gcc -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic -D_POSIX_C_SOURCE=200809L ...
POZOR

POSIX je UNIX-ové rozhranie a niektoré jeho funkcie nemusia fungovať na Windows úplne správne. Pouvažujte nad použitím jednej z týchto možností:

 • SSH terminál a pripojenie na Aisu. Napríklad Putty. Veľmi dobre sa kombinuje s SFTP/SCP klientom, ako je napríklad WinSCP.

 • Virtual machine s Linuxom. Napríklad Virtual Box.

 • Pracovať v PC hale na počítačoch so systémom Linux alebo macOS.

V prípade, že sa rozhodnete pracovať na Windows, nemôžeme zaručiť plne správne správanie programu. Môže v ňom nastať chyba, ktorú na Windows neodhalíte, ale na Aise a v testoch ju nájdeme.

Opravy v zadání

Set final deadlines

9a13296 2022-06-07 01:44 Roman Lacko
 -6,4 +6,4 solution-path: /home/kontr/pb071/hw05/checkperms
 publish: now
-deadline-early: 2022-05-15 24:00
-deadline-final: 2022-05-18 24:00
+deadline-early: 2022-06-10 24:00
+deadline-final: 2022-06-13 24:00
 authors:

Fix note about argument order

6f126d8 2022-05-06 15:05 xciernik
 -90,3 +90,3 checkperms <-e|-i> [DIRECTORY_TO_CHECK]
 
-Správanie programu je testované len na vstupe vo vyššie uvedenom tvare (tj. prípad v tvare ` \<-e|-i> ` testovaný nie je a je na vás, ako sa program s takým poradím argumentov vysporiada).
+Správanie programu, kde prepínač nie je prvým argumentom, nie je špecifikované a nebudeme ho testovať.
 

Specify correct usage

d253a3f 2022-05-06 09:59 xciernik
 -71,3 +71,3 Program `checkperms`, ktorý očakáva 2 až 3 argumenty:
 ----
-checkperms <-e/-i> [DIRECTORY_TO_CHECK]
+checkperms <-e|-i> [DIRECTORY_TO_CHECK]
 ----
 -90,2 +90,4 checkperms <-e/-i> [DIRECTORY_TO_CHECK]
 
+Správanie programu je testované len na vstupe vo vyššie uvedenom tvare (tj. prípad v tvare ` \<-e|-i> ` testovaný nie je a je na vás, ako sa program s takým poradím argumentov vysporiada).
+
 === Režim exportu

Fix special files error behavior

f82131a 2022-05-06 15:43 xciernik
 -225,2 +225,3 Váš program by mal ďalej vypisovať relevantné chybové hlášky aj v prípa
 * nedokáže alokovať dostatok pamäte,
+* narazí na špeciálny súbor (viď sekciu Poznámky),
 * používateľ zadá nesprávny počet argumentov
 -307,4 +308,3 Program počas svojho behu môže naraziť na rôzne typy súborov. Zaujímajú
 bežné súbory (regular files) a adresáre (viď makrá `S_ISREG` a `S_ISDIR` v
-`inode(7)`). Pre ostatné typy súborov program vypíše chybovú hlášku a pokračuje
-vo svojom behu.
+`inode(7)`). Pri nájdení iného typu súboru program vypíše chybovú hlášku a skončí.
 

Allow to submit arbitrary sources and headers

2991c09 2022-04-28 01:01 Roman Lacko
 -3,3 +3,3 title: "HW05: Permissions check"
 layout: "homework"
-list-of-files: ["main.c"]
+list-of-files: ["main.c", "*.c", "*.h"]
 solution-path: /home/kontr/pb071/hw05/checkperms