HW03: Analýza sieťového záznamu

Odevzdávání úkolu je ukončeno.
Autoři zadání Patrik Bašo Stanislav Boboň Jindřich Sedláček Imrich Nagy
Odevzdávané soubory capture.h capture.c nft.c
Začátek odevzdávání viz diskusní fórum
Bonus za brzké odevzdání 2022-04-11 24:00
Konec odevzdání 2022-04-14 24:00
Vzorová implementace /home/kontr/pb071/hw03/nft
Opravy v zadání 2022-04-08 20:31 2

Predstavenie úlohy

V tejto domácej úlohe si vyskúšate naimplementovať malú aplikáciu s názvom nft – network filtering tool. Tento program dokáže načítať záznam sieťovej komunikácie uložený v súbore pcap a vypísať o ňom rôzne štatistiky.

Pcap je široko používané rozhranie pre prácu so záznamami sieťovej komunikácie. Takýto záznam si na svojom počítači môžete vytvoriť napríklad pomocou programu Wireshark, ktorý vám ho dovolí uložiť do súboru pcap. Pre vyriešenie domácej úlohy však nemusíte formátu pcap súborov úplne rozumieť, všetky dôležité informácie nájdete v zadaní. Knižnicu pre načítavanie dát v tomto formáte vám dodávame v kostre, vašou úlohou bude ju správne použiť.

Ako túto domácu úlohu riešiť?

 1. Prečítajte si informácie o dodanej knižnici a pozrite sa do súboru demo.c. Skúste pomocou funkcie demo1 vypísať informácie z nejakého súboru pcap (jeden máte prichystaný v kostre). Pochopte, čo funkcia robí. Až potom sa pustite do programovania.

 2. Implementujte prvú časť zadania. Skúste použiť riešenie tejto časti vo funkcii demo2 v súbore demo.c.

 3. Implementujte druhú časť zadania a skúste použiť rôzne filtre v demo.c. To isté spravte aj pre tretiu časť.

 4. Implementujte štvrtú časť zadania a otestujte jej funkčnosť ako použitím výsledného programu, tak pomocou testov.

Knižnica pre prácu so súbormi v pcap formáte

K riešeniu úlohy použijete jednoduchú knižnicu pre prácu so súbormi pcap, ktorú nájdete v kostre úlohy – konkrétne v súboroch pcap.h a pcap.c. Na to, aby ste vyriešili túto úlohu, nemusíte súbor pcap.c vôbec otvárať, ani nemusíte rozumieť jeho obsahu.

Prácu s knižnicou začnete volaním funkcie init_context, ktorej predáte cestu k súboru a štruktúru pcap_context, ktorú daná funkcia naplní.

int init_context(struct pcap_context *context, const char *filename);

Naplnenú štruktúru pcap_context si treba držať, až kým práca so súborom neskončí, pretože ju budú potrebovať funkcie na načítavanie dát zo zadaného súboru. Pre každý súbor pcap, ktorý chcete otvoriť, si stačí vytvoriť a nainicializovať novú štruktúru pcap_context, takže môžete mať otvorených niekoľko súborov pcap naraz. Na vyriešenie úlohy vám však vždy bude stačiť mať otvorený nanajvýš jeden. O obsah štruktúry pcap_context sa nemusíte zaujímať, akurát ju na konci programu musíte správne uvoľniť pomocou volania funkcie destroy_context, ktorá sa postará o zavrenie súboru, ku ktorému daná štruktúra patrí.

void destroy_context(struct pcap_context *context);

Súbor pcap začína hlavičkou, ktorú musíte načítať ako prvú. Na to použijete funkciu load_header, ktorá hlavičku načíta do pamäte, na ktorú jej dáme ukazovateľ.

int load_header(struct pcap_context *context, struct pcap_header_t *header);

V hlavičke súboru je jedna dôležitá položka – magické číslo (Magic Number). Táto 32 bitová konštanta môže nadobúdať jednu z dvoch hodnôt (hexadecimálne):

 1. 0xA1B2C3D4 – znamená, že časové známky v hlavičkách paketov sú uložené v sekundách a mikrosekundách.

 2. 0xA1B23C4D – znamená, že časové známky v hlavičkách paketov sú uložené v sekundách a nanosekundách.

Následne môžete začať čítať pakety pomocou funkcie load_packet, ktorá zo súboru prečíta práve jeden paket a uloží ho na určené miesto v pamäti. Na vytvorenie kópií paketov používajte nami dodanú funkciu copy_packet. Každý paket, ktorý vznikol volaním ľubovoľnej z týchto funkcií, musíte pred uvoľnením dať funkcii destroy_packet, ktorá uvoľní dodatočnú pamäť alokovanú samotnou knižnicou.

int load_packet(struct pcap_context *context, struct packet_t *packet);
int copy_packet(struct packet_t *src, struct packet_t *dest);
void destroy_packet(struct packet_t *packet);

Funkcie s návratovým typom int vracajú v prípade úspechu 0, v prípade zlyhania vrátia nenulový návratový kód.

Môže sa vám tiež hodiť pomocná funkcia z knižnice, pomocou ktorej môžete vypísať informácie o danom pakete.

Môžete si všimnúť, že dodaná zjednodušená knižnica ignoruje a preskakuje v načítavaných súboroch všetky pakety, ktoré nemajú protokol IPv4. V tejto úlohe sa budeme zaoberať iba IPv4 paketmi.

Demo

V kostre úlohy nájdete súbor demo.c a v ňom funkciu main. V tomto súbore sa môžete hrať s vašim doterajším riešením a testovať ho. Obsahuje tiež funkciu demo1, ktorá s použitím dodanej knižnice načíta hlavičku súboru pcap, potom načíta prvé 2 pakety a vypíše informácie o nich. Ak sa zamyslíte nad obsahom tejto funkcie, implementáciu prvej časti úlohy by ste mali zvládnuť bez väčších problémov.

V kostre nájdete aj jednoduchý súbor pcap (test.pcap), ktorý obsahuje 10 paketov. Nad ním sú postavené testy nanečisto. Na prehliadanie, vytváranie a editáciu vlastných súborov pcap môžete použiť program Wireshark – internety sú plné návodov na prácu s ním.

Zadanie

1. Načítanie celého záznamu

V prvej časti budete implementovať načítanie kompletného obsahu súboru pcap pomocou dodanej knižnice. V súbore capture.h sú deklarácie niekoľkých funkcií, ktorých implementácie budete písať do súboru capture.c. Počet a hlavičky funkcií v capture.h nesmiete nijak meniť. V súbore sa nachádza štruktúra capture_t, ktorú máte za úlohu navrhnúť vy sami. Funkcia load_capture načíta hlavičku a potom všetky pakety zo zadaného súboru. Spôsob, akým si budete ukladať dopredu neznámy počet paketov v štruktúre capture_t je vo vašej réžii. Dôležité je, aby bola po zavolaní destroy_capture korektne uvoľnená všetka pamäť alokovaná v priebehu načítavania.

V prípade použitia spájaného zoznamu môžte potrebné štruktúry pridať do súboru capture.h.

struct capture_t {
  /* Sem vložte implementáciu štruktúry */
}

int load_capture(struct capture_t *capture, const char *filename);
void destroy_capture(struct capture_t *capture);
Zamyslite sa nad tým, či pcap_context musí nutne byť súčasťou capture_t. K volaniu funkcie destroy_context by malo dôjsť ešte vo funkcii load_capture.

Ak volanie funkcie load_packet zlyhá v priebehu načítavania, funkcia load_capture korektne uvoľní všetku doteraz alokovanú pamäť a vráti -1. Inak povedané, aj keď sa podarí zo súboru s 50 paketmi korektne načítať 49 paketov a posledné volanie load_packet zlyhá, load_capture musí tento stav zvládnuť a pred ukončením sa postarať o uvoľnenie všetkých doteraz načítaných paketov.

Pakety ukladajte v poradí, v ktorom sú uložené v pcap súbore – teda v rovnakom, v akom vám ich bude vracať postupné volanie funkcie load_packet. Funkcie get_header a get_packet iba vracajú ukazateľ na hlavičku pcap alebo paket uložený vnútri štruktúry capture_t, žiadne dáta ani nekopírujú, ani nevytvárajú. Funkcia packet_count vracia počet paketov vnútri štruktúry capture_t. Funkcia data_transfered potom vracia súčet veľkostí všetkých paketov v zázname (pričom vás zaujíma hodnota orig_len v packet_header_t).

struct pcap_header_t* get_header(const struct capture_t *const capture);
struct packet_t* get_packet(const struct capture_t *const capture, size_t index);

size_t packet_count(const struct capture_t *const capture);
size_t data_transfered(const struct capture_t *const capture);

2. Filtrovanie

V druhej časti úlohy budete implementovať funkcie na filtrovanie paketov na základe ich vlastností.

Naimplementujte všetky funkcie deklarované v hlavičke capture.h v tvare:

int filter_<niečo>(const struct capture_t *const original, struct capture_t *filtered, <ďalšie parametre pre filtrovanie>);

Tieto funkcie sa budú správať veľmi podobne: každá vytvorí kópiu pôvodnej štruktúry original a naplní novú štruktúru filtered tými paketmi zo štruktúry original, ktoré vyhovujú danému kritériu. Štruktúra original musí zostať nezmenená, filtrovacia funkcia všetky vyhovujúce pakety skopíruje do novej štruktúry filtered. Neskoršie zmazanie ľubovoľnej z týchto 2 štruktúr nesmie nijak ovplyvniť tú druhú. Podobne, pokiaľ neskôr dôjde k zmene obsahu paketu v jednej zo štruktúr, nijak sa tým nezmení paket v tej druhej.

Nezabudnite, že novo vzniknutá štruktúra filtered musí byť plnohodnotnou kópiou pôvodnej štruktúry (okrem nevyhovujúcich paketov), takže to stále musí byť validná štruktúra capture_t. Musí byť použiteľná vo všetkých funkciách z tejto domácej úlohy, napríklad v ďalších filtrovacích funkciách (a tiež na nej musí korektne fungovať volanie funkcie get_header😉). Tiež sa predpokladá, že bude neskôr uprataná pomocou funkcie destroy_capture, rovnako ako štruktúry, ktoré vznikli volaním load_capture.

Pokiaľ dôjde v priebehu filtrovania ku problému v niektorej z funkcií knižnice pcap.h, filtrovacia funkcia vráti -1 a pre štruktúru filtered platí to isté, čo pre štruktúru vo funkcii load_capture – nesmie po nej zostať žiadna neuvoľnená pamäť. Štruktúra original však zostane nezmenená aj v prípade zlyhania.

Ako na masky?

Masku definujeme ako počet prvých n bitov počiatočnej IP adresy v tvare IP/n. Adresy vyhovujúce zadanej maske sú tie, ktoré sa zhodujú s počiatočnou adresou v prvých n bitoch. Ako príklad môžeme použiť adresu/masku 127.0.0.1/8:

127.0.0.1 = 01111111 00000000 00000000 00000001
Mask  /8 = 11111111 00000000 00000000 00000000
IP & Mask = 01111111 00000000 00000000 00000000

Tejto maske budú teda vyhovovať všetky adresy, ktoré po aplikácii bitovej operácie & s maskou /8 dajú rovnaký výsledok ako počiatočná adresa. Teda adresy, ktoré majú v prvých 8 bitoch 01111111, napríklad 127.0.1.1.

Ak nerozumiete formátu dát, ktoré funkcie na filtrovanie pomocou masiek používajú, nahliadnite do priložených testov.

3. Štatistiky a analýza tokov

Teraz sa dostávame k jadru domácej úlohy – k analýze dátových tokov. Pre potreby tejto úlohy budeme zjednodšene predpokladať, že dátový tok sú všetky pakety s unikátnou dvojicou zdrojovej a cieľovej IP adresy. V nasledujúcom príklade každý riadok zodpovedá jednému paketu, kde sa na ľavej strane nachádza jeho zdrojová adresa a na pravej jeho cieľová adresa.

N. ip_from -> ip_to
-----------------------
1. 11.0.0.0 -> 22.0.0.0
2. 22.0.0.0 -> 11.0.0.0
3. 33.0.0.0 -> 44.0.0.0
4. 11.0.0.0 -> 22.0.0.0
5. 11.0.0.0 -> 44.0.0.0
6. 33.0.0.0 -> 44.0.0.0
7. 33.0.0.0 -> 11.0.0.0
8. 11.0.0.0 -> 22.0.0.0
9. 11.0.0.0 -> 22.0.0.0

Pakety 1, 4, 8 a 9 tvoria jeden tok. Paket 2 tvorí samostatný tok (teda komunikácia v rámci jedného toku je vždy iba jednosmerná). Pakety 3 a 6 patria k ďalšiemu toku. Pakety 5 a 7 patria k tokom, ktoré sú tvorené iba jedným paketom.

Vašou úlohou bude naimplementovať dve funkcie.

int print_flow_stats(const struct capture_t *const capture);
int print_longest_flow(const struct capture_t *const capture);

Funkcia print_flow_stats vypíše informácie o všetkých tokoch. Pre každý tok vypíše presne jeden riadok v tvare

<ip_from> -> <ip_to> : <packet_count>

kde <ip_from> je zdrojová IP adresa, <ip_to> je cieľová adresa a <packet_count> je počet paketov, ktoré sa v tomto toku nachádzajú. Riadky budú vypísané v poradí, v akom sa v zázname vyskytujú prvé pakety patriace jednotlivým tokom. Uvedenému príkladu by teda zodpovedal výsledok:

11.0.0.0 -> 22.0.0.0 : 4
22.0.0.0 -> 11.0.0.0 : 1
33.0.0.0 -> 44.0.0.0 : 2
11.0.0.0 -> 44.0.0.0 : 1
33.0.0.0 -> 11.0.0.0 : 1

Funkcia print_longest_flow vypíše presne jeden riadok v tvare

<ip_from> -> <ip_to> : <start_seconds>:<start_microseconds/nanoseconds> - <end_seconds>:<end_microseconds/nanoseconds>

a to pre najdlhší tok, ktorý sa v zázname nachádza. Za začiatok toku sa považuje časová známka jeho prvého paketu a za koniec časová známka jeho posledného paketu. Pokiaľ sa v zázname nachádza viac tokov s rovnakou dĺžkou v sekundách, je rozhodujúca dĺžka toku v rozlíšení mikrosekúnd alebo nanosekúnd. Ak bude aj takýchto tokov viac, funkcia vypíše ten, ktorý sa v zázname objavil ako prvý.

Môžete predpokladať, že pakety sú v zázname v správnom poradí, teda pre ľubovoľnú dvojicu paketov P1 a P2, kde P2 bol funkciou load_packet načítaný neskôr než P1, platí, že časová známka T paketu P2.T >= P1.T.

Obe funkcie v prípade zlyhania uvoľnia všetku vlastnú doposiaľ naalokovanú pamäť (postarajú sa iba o alokácie, ku ktorým došlo v rámci aktuálneho volania funkcie). Pri zlyhaní skončia s nenulovou návratovou hodnotou a na štandardný chybový výstup vypíšu práve jeden riadok s ľubovoľnou zmysluplnou chybovou hláškou. V tomto prípade nebudeme testovať, či došlo k nejakému výpisu na stdout.

Prázdny záznam s počtom paketov rovný nule považujte pri funkcii print_longest_flow za nekorektný vstup a zareagujte naň ako na zlyhanie funkcie.

4. CLI program

Na záver naimplementujete jednoduchý program, ktorý pomocou knižnice capture.h vykoná analýzu súboru pcap a vypíše zvolenú štatistiku. Volanie programu vyzerá nasledovne:

./nft <input_file> <from+mask> <to+mask> <statistic>

argumenty:

 • <input_file> cesta k pcap súboru

 • <from+mask> adresa a maska zdrojovej podsiete zapísaná v tvare a.b.c.d/bits

 • <to+mask> adresa a maska cieľovej podsiete zapísaná v tvare a.b.c.d/bits

 • <statistic> bude flowstats alebo longestflow

Program načíta záznam zo súboru <input_file>, vyfiltruje jeho obsah na základe <from+mask> a <to+mask> a následne nad výsledným záznamom zavolá funkciu print_flow_stats alebo print_longest_flow podľa toho, čo obsahuje argument <statistic>.

Napríklad volanie s dodaným súborom

./nft test.pcap 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 flowstats

pri správnej implementacii vypíše:

172.16.11.12 -> 74.125.19.17 : 3
74.125.19.17 -> 172.16.11.12 : 2
216.34.181.45 -> 172.16.11.12 : 3
172.16.11.12 -> 216.34.181.45 : 2

Môžete očakávať, že argumenty pre IP adresu budú v správnom tvare. Inak povedané, na načítanie celej jednej masky z argumentu bude stačiť jedno volanie sscanf s formátovacím reťazcom, ktorý obsahuje značku % práve 5-krát 😉. Nie je ale na škodu aj tak ošetriť nesprávne vstupy – pozrite sa do dokumentácie, čo funkcia sscanf vracia.

V prípade nesprávneho počtu argumentov program vráti nenulový návratový kód a vypíše na štandardný chybový výstup jeden riadok s ľubovoľnou zmysluplnou chybovou hláškou. Podobne v prípade nesprávnych argumentov (napríklad bits > 32, nesprávny názov štatistiky). Čísla v zadanej IP adrese mimo rozsahu 0-255 pre zjednodušenie testovať nebudeme. Funkcie pre štatistiky v prípade zlyhania už na štandardný chybový výstup niečo vypisujú – v tomto prípade samotný program na stderr nepridá nič ďalšie, ale stále skončí s nenulovým návratovým kódom.

V programe sa nespoliehajte na vami definovaný obsah štruktúry capture_t! So záznamami narábajte iba pomocou funkcií deklarovaných v capture.h. Váš program bude pri testovaní kompilovaný aj s nami dodanými capture.h/capture.c, ktoré si štruktúru nadefinujú inak ako vy!

Požiadavky

Nesmiete sa spoliehať na vlastné úpravy súborov pcap.h a pcap.c. Pri testovaní budú použité pôvodné súbory a vaše zmeny v nich teda budú ignorované.

V súbore capture.h nesmiete upraviť existujúce deklarácie funkcií. Nepridávajte do súboru žiadne pomocné funkcie, tie patria len do súboru capture.c. Môžete do súboru pridať include, pokiaľ to vyžaduje nejaký typ, ktorý chcete v štruktúre použiť. Vzorová implementácia sa zaobíde aj bez toho.

Váš program z časti 4 sa musí pri práci so záznamami spoliehať len a len na funkcie definované v súbore capture.h. Pokiaľ si v capture.c definujete pomocné funkcie, v programe ich nebude možné použiť. V tejto časti sa taktiež nespoliehajte na vami definovaný obsah štruktúry capture_t. K obsahu tejto štruktúry by mali pristupovať iba funkcie definované v súbore capture.h. Pri testovaní vášho programu v súbore nft.c môžu a budú súbory capture.h a capture.c nahradené vzorovým riešením.

Program musí pred ukončením správne uvoľniť všetku naalokovanú pamäť.

Poznámky

Tipy a triky

 • Na vyrešenie úlohy súbor nft.c vôbec nemusí obsahovať #include "pcap.h" (a ani by nemal).

 • Využívajte dodaný súbor demo.c a testy čo najviac. Nepúšťajte sa do programovania ďalšej časti úlohy, pokiaľ si poriadne neotestujete použitie predchádzajúcej časti. Chyby v načítavaní a funkciách get_header a get_packet negatívne ovplyvnia správanie aj testy filtrovacích funkcií a štatistík.

 • Dokumentáciu k funkciám, ktoré sa nachádzajú v hlavičkových súboroch, považujte za súčasť zadania.

 • Správne ošetrujte chybové stavy nielen v dodaných funkciách, ale aj pri volaniach štandardných funkcií jazyka C. Program musí uvoľniť pamäť aj pri zlyhaní týchto funkcií.

 • Pozor na umiestnenie súboru test.pcap vzhľadom ku skompilovaným binárkam. Testy aj demo ho očakávajú v rovnakom adresári, takže ak kompilujete programy do build adresárov, nezabudnite do nich súbor test.pcap skopírovať.

Vzorová implementácia

Vzorovú implementáciu nájdete v /home/kontr/pb071/hw03/nft. Na nej si môžete vyskúšať očakávané správanie CLI programu.

V rovnakom adresári nájdete aj program filterer, pomocou kterého môžete otestovať správne chovanie filtrovacích funkcií. Pre viac informácií si na Aise spustite /home/kontr/pb071/hw03/filterer --help.

Testy

V kostre nájdete priložené ukážkové testy. Tie sú zámerne veľmi povrchné, z obsahu načítaného paketu napríklad kontrolujú len jeho dĺžku. Ich obsah vám však veľmi dobre poslúži ako návod, ako si podľa nich napísať vlastné a komplexnejšie testy.

V súbore tests/tests-unit.c nájdete ukážky unit testov na testovanie jednotlivých funkcií. Súbor tests/tests-e2e.c potom obsahuje ukážky testov, ktoré otestujú váš kompletný program.

Testy nanečisto

Z dodaných testov vám nanečisto musia prejsť iba load_capture_basic a filter_from_to_basic. Ostatné testy berte ako pozornosť podniku. Pokiaľ vám však neprechádzajú, veľmi nepočítajte s veľkým počtom bodov z ostrých testov.

Okrem toho sa bude v testoch nanečisto kontrolovať, či ste neupravili v súbore capture.h nič okrem zadanej štruktúry a takiež, či sa váš nft.c skompiluje s našimi capture.h/capture.c a naopak, či sa náš nft.c skompiluje s vašimi capture.h/capture.c.

Opravy v zadání

Postpone deadline by one day

2eeb6f9 2022-04-08 20:31 Roman Lacko
 -6,4 +6,4 solution-path: /home/kontr/pb071/hw03/nft
 publish: now
-deadline-early: 2022-04-10 24:00
-deadline-final: 2022-04-13 24:00
+deadline-early: 2022-04-11 24:00
+deadline-final: 2022-04-14 24:00
 authors:

Fix typo

9dff851 2022-03-28 16:28 Juraj Fiala
 -200,3 +200,3 Neskoršie zmazanie ľubovoľnej z týchto 2 štruktúr nesmie nijak ovplyvniť
 Podobne, pokiaľ neskôr dôjde k zmene obsahu paketu v jednej zo štruktúr, nijak
-prpreesa tým nezmení paket v tej druhej.
+sa tým nezmení paket v tej druhej.