Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!

HW03: Emulátor 32-bit CPU

Odevzdávání úkolu je ukončeno.
Autor zadání Desana Daxnerová
Úprava Lukáš Ručka Jozef Mikušinec
Odevzdávané soubory cpu.h cpu.c
Začátek odevzdávání viz diskusní fórum
Bonus za brzké odevzdání 2020-04-23 02:00
Konec odevzdání 2020-04-26 02:00

Doplnenie zadania:

 • Opravený názov enum cpuStatus v zadaní. Začiatočné písmeno má byť malé. Kostra je a bola v poriadku.

 • Premenovaný parameter funkcie cpuPeek z register na reg.

 • Odstránenie nezrovnalosti pri návratovej hodnote cpuStep, keď vykoná halt. Má vrátiť 0.

 • Pridaný prázdny struct cpu do cpu.h.

 • Popis cpuPeek v prípade neexistujúceho registru.

 • Ak nastane chyba pri vykonávaní inštrukcie, instructionPointer sa nemení.

 • 2020-04-13 19:32: Explicitne spomenutý typ atribútu status v struct cpu.

 • 2020-04-14 22:22: Pridaný príklad na návratovú hodnotu funkcie cpuRun.

 • 2020-04-15 16:16: Upravené názvy registrov pri cmp z REG_A|B na REG_X|Y.

 • 2020-04-16 17:34: Upresnené chovanie inštrukcií ret, load (a store).

 • 2020-04-21 02:30: Posun deadline

Predstavenie úlohy

Predstavme si jednoduchý procesor spracovávajúci aritmetické operácie. Náš procesor má k dispozícii pamäť s inštrukciami, ktoré spracováva. Medzivýsledky spracovávaných inštrukcií si ukladá do malej a rýchlej pamäte — registrov. Okrem toho si môže výsledky uložiť aj na vrchol zásobníka (stack), ktorý sa nachádza na konci pamäte.

Emulátor procesora postupne číta jednotlivé inštrukcie z pamäte a vykonáva ich.

Pri spustení programu sa načíta súbor s inštrukciami, ktorého cesta (path) sa predá programu ako argument. Následne program vytvorí emulátor (procesor a pamäť), ktorý tieto inštrukcie vykoná.

Formát súboru aj inštrukcií je popísaný nižšie. Súčasťou kostry je zdrojový kód kompilátora compiler.c, ktorým si môžete skompilovať program z textovej verzie inštrukcií (assembleru) do binárnej verzie akceptovanej procesorom.

Zadanie

Implementujte funkcie z kostry úlohy, ktoré emulujú jednoduchý procesor.

Požiadavky

NULL parameter

Pokiaľ nie je explicitne uvedené inak, všetky funkcie preberajúce argument ukazateľom predpokladajú, že im predané ukazatele nie sú NULL. To, že tomu tak naozaj je, overujte makrom assert!

 • Číselné atribúty ukladajte do premenných typu int32_t, ktorý nájdete v hlavičkovom súbore stdint.h.

 • Nevyužité atribúty všetkých štruktúr udržujte na vhodne zvolenej hodnote, teda čísle 0 či ukazateli NULL.

 • Pre dvojicu hlavičkového (.h) a implementačného (.c) súboru platí, že pomocou .h zverejňujete funkcie poskytované .c. Teda, že hlavičkový súbor udáva verejné rozhranie implementačného súboru. To samozrejme neznamená, že si nemôžete zavádzať pomocné funkcie. Tie ale majte iba v .c súbore a musia byť označené kľúčovým slovom static (príklad nižšie).

 • Dodržujte požadované rozhranie hlavičkových súborov. Musia obsahovať len štruktúry a funkcie špecifikované v zadaní. Niektoré testy sa kompilujú s hlavičkovými súbormi referenčného riešenia. Pokiaľ by ste si vytvorili vlastné deklarácie, ktoré nie sú zadaním požadované, alebo deklarácie v hlavičkovom súbore upravili, napríklad pridaním vlastných argumentov alebo atribútov, Váš program sa nemusí vôbec skompilovať!

// Somewhere in a `.c` file...
static int helperFunction(void);
...
static int helperFunction(void)
{
  return 42;
}

Typ struct cpu

Reprezentuje 32-bitový procesor. Nachádza sa v cpu.h. Obsahuje nasledujúce atribúty:

 • celočíselné registre A, B, C, D slúžiace k ukladaniu medzivýpočtov,

 • register status typu enum cpuStatus popisujúci stav procesora (pozri sekcia 'Stavové kódy'),

 • register stackSize obsahujúci aktuálny počet uložených hodnôt v zásobníku,

 • register instructionPointer obsahujúci index inštrukcie, ktorá má byť vykonaná v nasledujúcom kroku výpočtu,

 • atribút memory, obsahujúci ukazateľ na pamäť emulovaného programu,

 • atribúty stackBottom a stackLimit, obsahujúce ukazatele do pamäte emulovaného programu, ktoré vymedzujú priestor, v ktorom sa zásobník v pamäti nachádza.

Štruktúra pamäte

Aby sme odlíšili kontext pamäte programu a pamäte emulátoru, budeme adresou nazývať hodnotu premennej typu ukazateľ v jazyku C, indexom (ktorý je číslo, nie ukazateľ) budeme nazývať adresu buniek v pamäti emulovaného programu. Jedna bunka emulovanej pamäte má veľkosť ako int32_t v reálnej pamäti.

Inštrukcie programu sa nachádzajú na začiatku pamäte. Zásobník sa nachádza na konci, a plniť sa bude smerom od konca pamäte (stackBottom vrátane) k začiatku, až po stackLimit nevrátane. Pamäť medzi inštrukciami a zásobníkom (ak nejaká existuje) musí byť vynulovaná.

Indexom inštrukcie rozumieme počet buniek typu int32_t, ktoré sa nachádzajú pred ňou. Napríklad, ak program tvoria dve inštrukcie a prvá má jeden operand, potom na indexe 0 je prvá inštrukcia, na indexe 1 je jej operand, nakoniec na indexe 2 je druhá inštrukcia.

Vizualizácia pamäte

memory layout

Funkcie na prácu s procesorom

Úloha spočíva prevažne v implementácii nasledujúcich funkcií. Ich hlavičky sa nachádzajú v cpu.h.

int32_t* cpuCreateMemory(FILE *program, size_t stackCapacity, int32_t **stackBottom);

Funkcia prečíta binárny program pre procesor zo súboru program (napríklad pomocou funkcie fgetc() z knižnice stdio.h (dokumentácia)) a uloží ho do bloku pamäte P, ktorú naalokuje. Súbor do pamäte skopíruje až do konca (EOF).

P musí za inštrukciami obsahovať dostatok voľného miesta pre zásobník veľkosti stackCapacity (počet int32_t buniek, nie bajtov). Na adresu, na ktorú ukazuje stackBottom (tj. do *stackBottom) funkcia uloží adresu posledného prvku (typu int32_t) v P, s ktorým je ešte možné pracovať. Vráti ukazateľ na začiatok P, alebo NULL pri chybe. Za chybu sa tiež považuje prípad, ak počet bajtov vo vstupnom súbore nie je násobkom veľkosti typu int32_t.

Veľkosť vstupu nemusí byť dopredu známa, preto je nutné pamäť podľa potreby zväčšovať. Aby nebola alokácia pamäte zbytočne neefektívna, táto funkcia musí alokovať pamäť po blokoch veľkosti 4 KiB.

Súbor môžete prečítať len raz. Nepredpokladajte, že program reprezentuje regulárny súbor, tj. funkcie ftell() a fseek() nemusia na program dávať zmysel.
void cpuCreate(struct cpu *cpu, int32_t *memory, int32_t *stackBottom, size_t stackCapacity);

Funkcia inicializuje premennú cpu. Parameter memory ukazuje na pamäť emulovaného programu, ktorý prečítala funkcia cpuCreateMemory.

Atribút stackBottom je parameter, ktorý sa získa volaním cpuCreateMemory(…​, &stackBottom). cpuCreate musí nastaviť atribút stackLimit tak, aby ukazoval presne stackCapacity prvkov (typu int32_t) pred stackBottom. Priestor medzi týmito ukazateľmi bude slúžiť ako zásobník programu. Je v poriadku, ak medzi inštrukciami a zásobníkom nie je voľné miesto (tj. stackLimit ukazuje na poslednú inštrukciu), pretože stackLimit sa nikdy prepisovať nebude.

void cpuDestroy(struct cpu *cpu);

Uvoľní zdroje procesora a nastaví ukazatele v štruktúre na NULL. Takisto vynuluje všetky registre.

void cpuReset(struct cpu *cpu);

Vynuluje všetky registre (vrátane status) a vyprázdni a vynuluje zásobník. Nedealokuje žiadnu pamäť.

int cpuStatus(struct cpu *cpu);

Vráti stavový kód procesora (atribút status).

Pre cpuStep a cpuRun platí, že pokiaľ stavový kód procesora je iný, než cpuOK, vrátia 0 a nerobia nič iné.
int cpuStep(struct cpu *cpu);

Vykoná jednu inštrukciu procesora. Ak je úspešná, vráti nenulový kód, inak vráti 0.

int cpuRun(struct cpu *cpu, size_t steps);

Vykoná steps inštrukcií. Vráti -K, ak sa procesor dostal vykonaním K inštrukcií do chybového stavu, inak vráti skutočný počet vykonaných inštrukcií. Ten môže byť menší ako steps, ak došlo k vykonaniu inštrukcie halt.

Napríklad pre nasledujúci program:

movr C 42 ; Make loop jump.
loop -112 ; Jump to an invalid address.

…​ funkcia cpuRun najprv úspešne vykoná movr, potom úspešne vykoná loop, následne sa pri vykonávaní nasledujúcej (neexistujúcej, ale to nevadí) "inštrukcie" stane chyba kvôli zápornej hodnote instructionPointer - dohromady 3 kroky. Funkcia teda vráti -3.

int32_t cpuPeek(struct cpu *cpu, char reg);

Vráti hodnotu registra (AD). Pre hodnotu 'S' vráti obsah registra stackSize, pre hodnotu 'I' vráti instructionPointer. Pre neexistujúci register vráti 0.

Inštrukcie

Inštrukcie sú v binárnom súbore, ako aj v pamäti programu reprezentované ako 32-bitové čísla. Môžu mať (32-bitové) parametre typu REG (číslo registra 0 (A) až 3 (D)), INDEX (index inštrukcie) a NUM (celé číslo). Endianita inštrukcií a operandov je little-endian.

Stavové kódy

Inštrukcie môžu v istých prípadoch nastavovať stavový kód. V kostre sa nachádza enum cpuStatus s nasledujúcimi hodnotami (v poradí):

 • cpuOK,

 • cpuHalted,

 • cpuIllegalInstruction,

 • cpuIllegalOperand,

 • cpuInvalidAddress,

 • cpuInvalidStackOperation,

 • cpuDivByZero,

 • cpuIOError.

Okrem cpuOK a cpuHalted sú všetky ostatné stavy chybové. Pre vykonávanie všetkých inštrukcií platí:

 • Ak je stavový kód emulátora iný, než cpuOK, inštrukcia sa nevykoná.

 • Ak je kód inštrukcie neznámy, nastaví sa kód cpuIllegalInstruction.

 • Ak je register inštrukcie neznámy, nastaví sa kód cpuIllegalOperand.

 • Ak je index inštrukcie v instructionPointer mimo pamäte emulovaného programu, alebo ukazuje do zásobníka, nastaví sa kód cpuInvalidAddress.

 • Ak počas vykonávania inštrukcie nastane chyba, instructionPointer sa nemení.

Register status procesora je iniciálne vo funkcii cpuCreate nastavený na cpuOK.

Zoznam inštrukcií

Číselné hodnoty inštrukcií sú definované poradím v tomto zozname.

 1. nop, nerobí nič.

 2. halt, zastaví vykonávanie programu a nastaví stav procesora na cpuHalted. Funkcia cpuStep() po jej vykonaní vráti 0.

 3. add REG, pripočíta k registru A hodnotu registra REG.

 4. sub REG, odpočíta z registra A hodnotu registra REG.

 5. mul REG, vynásobí register A hodnotou registra REG.

 6. div REG, vydelí register A hodnotou registra REG. Ak je jeho hodnota 0, operáciu nevykoná, ale nastaví statový kód na cpuDivByZero.

 7. inc REG, inkrementuje register REG.

 8. dec REG, dekrementuje register REG.

 9. loop INDEX, ak register C je nenulový, skočí na inštrukciu s indexom INDEX, inak neurobí nič.

 10. movr REG NUM, uloží do registra REG číslo NUM.

 11. load REG NUM, uloží do registra REG číslo zo zásobníka, ktoré sa v ňom nachádza na indexe D + NUM od konca. Teda pokiaľ register D aj NUM sú rovné nule, uloží do registra hodnotu na vrchole zásobníka (tj. poslednú vloženú). Zásobník ostane nezmenený. V prípade, že D + NUM je index mimo zaplnenej časti zásobníka, operácia sa nevykoná a nastaví sa stavový kód cpuInvalidStackOperation.

 12. store REG NUM funguje podobne ako load, ale hodnotu na zásobník ukladá. Veľkosť zásobníka ostáva nezmenená.

 13. in REG, prečíta zo vstupu 32-bitové číslo a uloží ho do registra REG. Ak bajty na vstupe nereprezentujú 32-bitové číslo, inštrukcia neurobí nič a nastaví stav procesora na cpuIOError. Ak na vstupe už žiadne čísla nie sú (EOF), nastaví register C na 0 a do REG uloží hodnotu -1 (aj v prípade, že REG je C).

 14. get REG, prečíta zo vstupu jeden znak (bajt) a uloží ho do registra REG. V prípade, že na vstupe už žiadne byty nie sú (EOF), sa inštrukcia chová rovnako ako in.

 15. out REG, vypíše hodnotu registra REG ako číslo na štandardný výstup.

 16. put REG, ak je hodnota registra REG striktne menšia než 256, vypíše túto hodnotu ako znak na štandardný výstup. Inak neurobí nič a nastaví statový kód cpuIllegalOperand.

 17. swap REG REG, vymení hodnoty registrov.

 18. push REG, pridá hodnotu registra REG na zásobník, ak nie je plný. Inak nastaví statový kód cpuInvalidStackOperation. Inštrukcia pracuje s registrom stackSize.

 19. pop REG, ak je na zásobníku aspoň jeden prvok, odoberie ho a jeho hodnotu uloží do registra REG. Inak neurobí nič a nastaví stavový kód cpuInvalidStackOperation. Inštrukcia pracuje s registrom stackSize.

Inštrukcie in a get v prípade EOF vynulujú register C, aby pri čítaní vstupu v cykle (inštrukciou loop) spôsobilo EOF ukončenie cyklu.

Assembler

Programy pre procesor môžete napísať v textovej podobe - assembleri, a ten si následne skompilovať pomocou kompilátora v súbore compiler.c z kostry, alebo pomocou referenčnej implementácie.

Assembler môže obsahovať okrem inštrukcií aj deklaráciu návestí (alfanumerický ASCII identifikátor začínajúci písmenom nasledovaný dvojbodkou, napr. here:). Inštrukcie, ktoré berú argument typu INDEX, môžu použiť namiesto číselnej konštanty tieto návestia.

Na každom riadku sa môže nachádzať najviac jedna inštrukcia, ktorá je od svojich operandov oddelená práve jednou medzerou. Pred a za ňou môže byť ľubovolný počet medzier. Komentáre začínajú znakom ;.

Príklad

Assembler:

; simple homework assembly excercise
 dec 1   ; Decrement register B, same as `dec B`.
 loop here ; Same as loop 6.
 push 0
here:
 halt

Binárny súbor (hodnota v prvom stĺpci (index) sa v súbore nenachádza, služí len pre názornejšiu ukážku):

index 1 2 3 4  význam
0   07 00 00 00  ( 7) dec
1   01 00 00 00       (operand register B)
2   08 00 00 00  ( 8) loop
3   06 00 00 00  ( 6)   (operand index 6)
4   11 00 00 00  (17) push
5   00 00 00 00  ( 0)   (operand register A)
6   01 00 00 00  ( 1) halt

Rozhranie v príkazovom riadku

Táto časť je implementovaná kostrou.

Program akceptuje dva až tri argumenty: prvým je run alebo trace, druhý nepovinný je stackCapacity, posledný je cesta k súboru s inštrukciami. run vykoná všetky inštrukcie a vypíše stav CPU, trace vypíše stav po každej inštrukcii a počká na Enter pred vykonaním ďalšej.

Bonusové rozšírenia

Inštrukcie skokov [2b]

Kód súvisiaci s touto rozšířenou instrukčnou sadou obaľte príkazmi preprocesora (každý na samostatnom riadku). Pre účely testovania pridajte k prepínačom prekladača (pre cmake obsah premennej CMAKE_C_FLAGS) prepínač -DBONUS_JMP.

#ifdef BONUS_JMP
  // Bonus code.
#endif // BONUS_JMP

Rozšírte struct cpu o register result, ktorý bude obsahovať výsledok poslednej aritmetickej operácie (add, sub, mul, div, inc, dec) alebo operácie cmp.

Rozšírte všetky relevantné funkcie o register result. Funkcia cpuPeek ho bude vracať pri zadaní parametra 'R'. Tento register bude ako operand dostupný pod indexom 4.

Inštrukčnú sadu rozšírte o nasledujúce inštrukcie:

 1. cmp REG_X REG_Y, do registra result zapíše REG_X - REG_Y. Hodnoty registrov REG_X ani REG_Y sa nezmenia.

 2. jmp INDEX, skočí na INDEX.

 3. jz INDEX, skočí na INDEX, ak result sa rovná nule.

 4. jnz INDEX, skočí na INDEX, ak result nie je nula.

 5. jgt INDEX, skočí na INDEX, ak result je striktne väčší ako nula.

Do registra R zároveň uložia svoj výsledok všetky aritmetické operácie (napr. add do R skopíruje nakoniec hodnotu A, inc do R skopíruje hodnotu operandu po jeho inkrementácii atď.) Ostatné inštrukcie (napr. load, swap, in) môžu tento register len čítať. Pri pokuse o zápis procesor nastaví stavový kód cpuIllegalOperand.

Procedúry [2b]

Tento bonus povoľte makrom BONUS_CALL:

#ifdef BONUS_CALL
  // Bonus code.
#endif // BONUS_CALL
 1. call INDEX, ak je na zásobníku dosť miesta, uloží na ňom index nasledujúcej inštrukcie a skočí na INDEX. Inak nastaví stavový kód cpuInvalidStackOperation,

 2. ret, vyberie z vrcholu zásobníka index inštrukcie (ktorú, ak bol program korektne napísaný, tam vložila inštrukcia call) a skočí na ňu. Ak je zásobník prázdny, nastaví stavový kód cpuInvalidStackOperation.

Ak sa rozhodnete implementovať len druhý bonus, uistite sa, že inštrukcia call má vo vašom riešení rovnaký kód, aký by mala, ak by existovali aj inštrukcie cmpjgt!

Poznámky

 • Program kompilujte príkazom

  gcc -o hw03 main.c cpu.c -std=c99 -Wall -Wextra -Werror -pedantic
 • Vzorové riešenie môžete spustiť na aise:

  /home/kontr/pb071/hw03/compiler
  /home/kontr/pb071/hw03/cpu
  /home/kontr/pb071/hw03/cpu-bonus
 • POZOR! Vzorové riešenie vyžaduje argument!

 • Nezabúdajte na vhodnú dekompozíciu. Vyrobte si pomocné funkcie, kde treba.