HW01: Programátorská kalkulačka

Odevzdávání úkolu je ukončeno.
Autoři zadání Veronika Hanulíková Dávid Šutor Juraj Marcin Vojtěch Škaroupka
Odevzdávané soubory main.c
Začátek odevzdávání viz diskusní fórum
Bonus za brzké odevzdání 2022-03-06 24:00
Konec odevzdání 2022-03-09 24:00
Vzorová implementace /home/kontr/pb071/hw01/calc

Představení úkolu

V této domácí úloze si vyzkoušíte vytvořit základní programátorskou kalkulačku s pamětí.

Zadání

Vaším úkolem je napsat program, který se bude chovat jako jednoduchá programátorská kalkulačka, tedy kalkulačka, která pracuje pouze s nezápornými čísly.

Vstup vaší kalkulačky bude řetězec čísel a operací. Každá operace, kterou kalkulačka podporuje, je označena právě jedním ASCII znakem. Všimněte si, že v příkazech se rozlišuje mezi velkými a malými písmeny.

Základním registrem na kalkulačce bude akumulátor, ve kterém se bude ukládat aktuální hodnota čísla. Akumulátor reprezentuje také číslo, které je aktuálně na displeji kalkulačky. Kalkulačka bude podporovat 64-bitová čísla, pro jejich reprezentaci zvolte vhodný datový typ.

Dále bude kalkulačka podporovat paměť, která se bude chovat stejně jako na stolní kalkulačce. Bude tedy možné do ní uložit číslo, číslo vyvolat a paměť vymazat. Po spuštění kalkulačky je paměť vynulovaná.

Vaše kalkulačka bude mít i příkaz pro načítání čísla ve zvoleném formátu (binární, desítková, osmičková a šestnáctková soustava). Dále bude možné čísla v těchto formátech také vypsat.

Nezapomeňte svůj kód vhodně dekomponovat na pomocné funkce.

Požadavky

Níže naleznete popis formátu vstupu, výstupu a jednotlivých příkazů. Pro lepší srozumitelnost uvedených příkladů ale nejprve probereme komentáře.

Komentáře a zápis čísel

Komentáře začínají znakem ; a končí znakem odřádkování \n nebo koncem vstupu (pokud nastane dříve než se ukončí řádek). Samotný komentář nepatří mezi příkazy a tedy sám o sobě nezpůsobí vypsání aktuální hodnoty akumulátoru. Může ale posloužit i jako ukončení předchozího příkazu a tedy v důsledku vypsání vyvolat.

; na vstupu se nenachazi zadny prikaz, komentar tedy nevyvola zadny vypis

Na vstupu se může nacházet libovolný (a tedy i nulový) počet bílých znaků a to na jakémkoliv místě. Korektní zápis čísla 1043 je tedy 1 0 4 3, 10 43 i s použitím znaku nového řádku:

10

43

Chování vstupu, kde prázdný řádek nahradíme komentářem, si můžete vyzkoušet na referenční implementaci.

Vstup

Příkazy jsou zadány vždy jedním ASCII znakem, po kterém následují argumenty. Některé příkazy (například pro práci s paměti) nevyžadují žádné argumenty. Jiné, typicky aritmetické operátory, mohou vyžadovat i dva argumenty - pak prvním (levým) argumentem je akumulátor a druhým je číslo následující za operátorem. Výjimkou jsou příkazy pro změnu soustavy, které mohou vystupovat i v roli argumentu jiného příkazu (přičemž samy vyžadují vstup).

 • Příkaz P přiřadí do akumulátoru číslo, případně jej přepíše, pokud už nějaké obsahuje.

 • Příkaz = oproti tomu způsobí pouze vypsání aktuální hodnoty akumulátoru.

 • Příkaz N způsobí vymazání (vynulování) aktuální hodnoty uložené v akumulátoru.

V níže uvedeném příkladu značí # řádek s výstupem kalkulačky. Více o formátu výstupu v sekci Výstup.

P 21
; okamzite provedeni prikazu vyse - ukonceni predchoziho vstupu
# 21

P 22
=
# 22
# 22

; jednotlive prikazy nemusi byt oddeleny novym radkem
P 23 =
# 23
# 23

N
# 0

Vysvětlivka: Akumulátor bude na začátku výpočtu vynulovaný. Nejdříve načteme číslo 21, následný komentář způsobí ukončení příkazu a tedy dojde k vypsání akumulátoru. Ve druhé skupině způsobí ukončení příkazu přiřazení příkaz výpisu akumulátoru. První číslo 22 tedy pochází z příkazu P, druhé z příkazu =. Třetí příkaz je pak identický s příkazem druhým, pouze od sebe nejsou příkazy odděleny odřádkováním. Komentář před třetím příkazem nezpůsobí ukončení vstupu předchozího příkazu, neboť ten nevyžaduje žádné argumenty.

Komentáře zároveň není nutné použít po každé operaci nebo načtení čísla, pouze napomohou k lepší přehlednosti.

Aritmetika

Jednoznakové příkazy operují přímo s akumulátorem. Podporované příkazy jsou + (sčítání), - odčítání, * (násobení), / (celočíselné dělení), % (modulo, tedy zbytek po celočíselném dělení).

Příklad vstupu obsahující aritmetické operace a odpovídající výstup:

P 200 ;
# 200
/ 5 ;
# 40
% 6 ;
# 4
=
# 4

Bitové operace

Další skupinou operací k implementaci budou jednoduché bitové operace - logické bitové posuny. Posun doleva představuje znak < (doprava >), následován bude počtem bitů, o který se má provést.

Příklad:

P 10 ;
# 10
< 3 ;
# 80

Stejný vstup můžeme zapsat úsporněji nahradíme-li znak nového řádku ('\n') mezerou ' ':

P 21 + 43 * 5 =
# 21
# 64
# 320
# 320

Číselné soustavy

Pokud není uvedeno na vstupu jinak, bude kalkulačka pracovat s čísly v desítkové soustavě. Pro změnu číselné soustavy bude potřeba před dané číslo zapsat odpovídající příkaz, avšak platí, že změna číselné soustavy má v kalkulačce dvojí roli:

 • samostatný příkaz, který není následován žádným číslem,

 • modifikátor číselné soustavy, ve které je zadán argument jiné operace.

Tak jako tak, ve chvíli, kdy kalkulačka narazí na změnu soustavy, dojde k vypsání aktuální hodnoty akumulátoru v dané číselné soustavě na samostatný řádek.

Pokud nevystupuje změna číselné soustavy v roli příkazu, ale v roli modifikátoru, bude kalkulačka v této soustavě načítat právě jedno číslo. Pokud vystupuje v roli samostatného příkazu, nenásleduje za ní žádné číslo a slouží pouze pro výpis hodnoty akumulátoru.

Podporované číselné soustavy:

 • binární - příkaz T, např. T 11010 se vyhodnotí jako číslo 26,

 • osmičková - příkaz O, např. O 60 se vyhodnotí jako číslo 48,

 • šestnáctková - příkaz X, např. X AB, X aB i X ab se vyhodnotí jako číslo 171

  • načítání podporuje velká i malá písmena, u výpisu v šestnáctkové soustavě však použijte pouze znaky 0-9 a A-F (tedy velká písmena).

Příklad:

P 15 ;
# 15
* X 1a ;
# F
# 390
O ;
# 606

Vysvětlivka: Nejprve dojde k přiřazení čísla 15 do akumulátoru, které je následně vypsáno díky komentáři ukončujícímu argument příkazu. Následně je zadán příkaz násobení, jehož argument je zadáván v šestnáctkové soustavě. V tuto chvíli dojde k výpisu akumulátoru, který drží hodnotu 15 (v šestnáctkové soustavě F). Kalkulačka načte číslo 1a (ukončeno komentářem), což je šestnáctkově 26. Načtením tohoto čísla dále končí vstup příkazu násobení, tento je tedy jako ukončený dále vypsán. Tedy, 15 (akumulátor) krát 26 (hexa 1a) je 390, což je současně nová hodnota akumulátoru i hodnota vypsaná na displej. Následný příkaz osmičkové soustavy O vypíše hodnotu akumulátoru vyjádřenou v osmičkové soustavě.

Práce s pamětí

Uložení čísla do paměti se děje pomocí příkazu M. Pokud na něj kalkulačka narazí, pak přičte aktuální hodnotu akumulátoru do paměti (na počátku výpočtu je paměť vynulovaná). Samotný obsah akumulátoru není nijak změněn.

Aktuální hodnota v paměti se vynuluje pomocí příkazu R.

Konečně, paměť zpřístupníme příkazem m, který se podobně jako změna soustavy může nacházet v místě argumentu operace. Současně ale platí, že samotný příkaz m hodnotu akumulátoru nemění.

Příkazy pro práci s pamětí nezpůsobí výpis hodnoty akumulátoru. Použití příkazů je ilustrováno v následujícím příkladu:

P 3 ;  akumulator = 3, pamet = 0
# 3
M  ;  akumulator = 3, pamet = 3
R  ;  akumulator = 3, pamet = 0
M  ;  akumulator = 3, pamet = 3
+ m ;  akumulator = 3 + 3 = 6, pamet = 3
# 6
=
# 6

Výstup

Výstupem jsou výsledky jednotlivých operací po každém příkazu, na který kalkulačka narazí (vyjma práce s pamětí), nebo chybová hláška, která vznikla chybou během výpočtu.

Výstup začíná znakem #, následuje právě jedna mezera ' ' a výsledek aktuálního příkazu. Každému provedenému příkazu odpovídá právě jeden řádek. Ve výstupu se již nebudou vyskytovat žádné bílé znaky kromě těch, které jsou explicitně zmíněné v zadání. To stejné platí pro všechny výše uvedené číselné soustavy.

Ze standardního vstupu přestaňte číst, jakmile funkce pro čtení signalizuje konec vstupu hodnotou EOF (End of File). V případě úspěšného výpočtu ukončete program s návratovou hodnotou EXIT_SUCCESS.

Dodržujte přesně požadovaný formát výpisu z důvodu automatické kontroly na shodu výstupu při opravovaní. Pokud si nejste jisti, srovnejte svůj výstup se vzorovou implementací.

Chyby

Během načítání vstupu i samotného výpočtu mohou nastat chyby, které vaše kalkulačka musí umět ošetřit. Pokud narazíte na chybu, ukončete výpočet s chybovou hláškou vytisknutou na chybovém výstupu a návratovou hodnotou EXIT_FAILURE.

K výpisu chyb použijte funkci fprintf, která se volá následovně:

fprintf(stderr, "%s\n", error_message);

Chybové hlášky (error_message v ukázce) jsou následující:

 • "Syntax error" - chyba v syntaxi vstupu, např. chybné pořadí operací, neexistující příkazy, chybný formát čísla, chybějící argumenty,

 • "Division by zero" - pokus o dělení nulou.

Opět přesně dodržujte zmíněný formát a výpis. Všimněte si, že při výpisu chyby se znak # na začátku výstupu vynechává. Pro vyjasnění chování v okrajových případech využijte vzorovou implementaci na Aise.

V případě chybných vstupů není kontrolován standardní výstup programu, ale pouze standardní chybový výstup.

Bonusová rozšíření

Tato část zadání je bonusová, není tedy nutné ji vypracovat. Za její vypracování je však možné získat 2 body navíc nad rámec základních bodů.

Kontrola přetečení a podtečení vstupu (1 bod)

Vhodným způsobem implementujte kontrolu vstupních hodnot na přetečení a podtečení. Pokud k této chybě dojde, vypište na standardní chybový výstup (stderr) chybovou hlášku "Out of range". Formát zůstává stejný jako je uveden v sekci o chybách výše.

P 1 ;
# 1
- 2 ; vypise Out of range na standardni chybovy vystup

Další bitové operace (1 bod)

Implementujte operace bitových rotací o zadaný počet bitů. Příkazy jsou označeny znaky r (rotace doprava) a l (rotace doleva).

Příklady rotací na 64-bitových číslech:

11010001 10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10101100
Bitová rotace doleva o 10 bitů:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000010 10110011 01000110
P 15096065950945902764 ;
# 15096065950945902764
l 10 ;
# 176966
11010001 10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10101100
Bitová rotace doprava o 10 bitů:
00101011 00110100 01100000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
P 15096065950945902764 ;
# 15096065950945902764
r 10 ;
# 3113218795536121856

Poznámky

 • K načítání vstupu vám bude zcela stačit knihovní funkce getchar.

 • Zda je znak bílý, lze ověřit pomocí funkce isspace.

 • K unifikaci velikosti písmene můžete použít funkci toupper.

 • Vhodné datové typy můžete najít v hlavičce stdint.h.

 • Pro testování své implementace můžete na Linuxu použít např. příkaz echo, jehož výstup se stane vstupem vaší implementace:

  echo -en 'P 21 + 43 * 5 =' | ./calc
  echo -en 'P\n21+\t43 * 5 =' | ./calc
  echo -en 'P 10 < 3' | ./calc

  Na Windows doporučujeme použít Windows Subsystem for Linux nebo Git Bash.

  Některé Linuxové distribuce nepodporují všechny přepínače. Pokud u vás echo některý z přepínačů e a n nezná, testujte svůj kód na Aise.

 • Makra EXIT_SUCCESS a EXIT_FAILURE najdete v hlavičce stdlib.h.

 • Vzorovou implementaci najdete na Aise /home/kontr/pb071/hw01/calc.

 • Bystrý čtenář si možná povšiml, že v některých ukázkách dochází k výpisu až po zapsání celého řádku, nikoliv bezprostředně po zadání konkrétního znaku, který měl výpis vyvolat. Je tomu tak proto, že i když vstup čtete po jednotlivých znacích, standardní knihovna programu předává vstup teprve tehdy, kdy má k dispozici celý řádek.