|| Výchozí || Bezpečnost IT || Čipové karty || Ke stažení || Odkazy || switch_to_en

Témata

Analýza komunikaèního protokolu èipových karet s technologií .NET
Analýza komunikaèního protokolu èipových karet s technologií .NET(více...).

Kryptografické vlastnosti .NET karet
Základní informace o podporovaných algoritmech na .NET kartách mohou být získány ze souboru CardConfig.xml umístìného v koøenovém adresáøi na kartì (více...).

Reimplementace kryptografických algoritmu pro JavaCard
Pouze v anglickem jazyce. (více)

SecureFW : Ochranné rozhraní
Projekt se zabývá možností zvýšení bezpecnosti behu softwarového agenta využitím programovatelné kryptografické cipové karty s podporou JavaCard a kombinací s metodami mobilní kryptografie. Popisuje ochranné rozhraní, umožnující presun citlivých cástí kódu do prostredí cipové karty, vzdálene spravovatelné príkazy ve formátu XML. Výsledný systém lze použít pro implementaci DRM architektur nebo kontroly prístupu k uživatelovým privátním informacím umísteným na cipové karte, napríklad pri využití podpisového klíce. (více)

Test podporovaných algoritmu dle specifikace JavaCard
Podmnožinu podporovaných kryptografických algoritmu danou cipovou kartou definovaných ve specifikaci JavaCard muže být obtížné získat pouze z rekladmních brožur výrobce. S dalšími revizemi daného typu karty navíc muže být podpora postupne pridávána (základní kryptografická primitiva jako konkrétní bloková šifra nebo asymetrický kryprografický algoritmus se typicky nemení, nebot jsou vetšinou implementovány v hardware (práve tyto jsou vetšinou v brožure výrobce k nalezení), ale kryptografické konstrukce jako konkrétní MAC algoritmus nebo velikost podporovaných klícu se menit muže. Aplikace JCSuppTest umožní zjištení podporovaných algoritmu JavaCard 2.2.2 a drívejších primo pro konkrétní kartu. (více...)

Logování APDU príkazu rozhranní PC/SC and jejich manipulace v reálném case
Nástroj pro zachytávání APDU príkazu vymenovaných mezi aplikací na PC a cipovou kartou, jejich visualizaci a manipulaci v reálném case dle pred-definovaných pravidel. (vice...)


contact
OpenPGP klíč : 0x89CEB31C