Přejít na:

Seznam použité literatury (bibliografie) je nepostradatelnou a zásadní součástí vědecké publikace. Pro sazbu seznamu použité literatury můžeme v LaTeXu použít standardní prostředí thebibliography, anebo využít služeb externího programu typu BibTeX.

Při použití externího programu typu BibTeX využijeme výhod oddělení obsahu od formátování. Informace o odkazovaných dílech jsou uloženy v samostatné bibliografické databázi a formátování probíhá nezávisle na ní dle stylového souboru až při překladu konkrétního dokumentu. Jednou vytvořenou databázi děl pak můžeme velmi snadno použít při tvorbě bibliografií ve více dokumentech. Je-li potřeba změnit vizuální podobu seznamu literatury, pak stačí jen změnit použitý formátovací styl.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Pravidla tvorby bibliografie

Citování použitých zdrojů má svá pravidla a zvyklosti, které by autoři odborných textů měli znát a dodržovat. Na MU proto vznikla elektronická publikace Metodika tvorby bibliografických citací o citování, která tyto zvyklosti shrnuje.

Vedle „zvykových“ citačních stylů existují i mezinárodní normy, které citování upravují. Jejich respektování může být v některých případech vyžadováno. Relevantní normy (zejména ČSN ISO 690ČSN ISO 690-2) jsou členům akademické obce MU k dispozici v INETu (přihlášení stejné jako do IS MU). Jejich užití je však možné výhradně pro vaši vlastní nekomerční potřebu v rámci studia/práce na MU!

Pořizování a formátování citačních záznamů si můžete o něco usnadnit využitím správného nástroje. Např. český server Citace.com poskytuje praktický generátor citačních záznamů formátovaných dle ČSN ISO 690, který vám v přehledném formuláři poradí, jak jednotlivé položky citačního záznamu vyplnit. (Po registraci je možné záznamy uchovávat přímo na serveru a exportovat je i v BibTeX formátu.) Záznamy v různých formátech (včetně BibTeXu) poskytuje také Google Scholar (pozor, možnost exportu je třeba zapnout v dolní části stránky s nastavením služby), discovery služba informačních zdrojů MU, repositář vědeckých prací IS MU, citační manager Mendeley, správce referencí JabRef atd.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Postup při vytváření bibliografie

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Čistý LaTeX

Přímo ve formátu LaTeX je vestavěná minimalistická podpora pro tvorbu bibliografií – prostředí thebibliography a makra pro sazbu odkazů do tohoto seznamu.

Použití demonstruje jednoduchý ukázkový dokument. Povšimněte si odkazů \cite{návěští} v textu a danému návěští odpovídajícímu záznamu v prostředí thebibliography na konci zdrojového textu.

Samotný překlad dokumentu se seznamem literatury je třeba provést dvojitým překladem dokumentu kompilátorem TeXu: pdflatex bez-bibtexu.tex
pdflatex bez-bibtexu.tex
Po prvním překladu dokumentu jsou do souboru bez-bibtexu.aux poznamenány údaje nutné pro sazbu bibliografie, a zejména sazbu křížových odkazů v textu. Tyto údaje jsou pak využity při druhém překladu pro vytvoření konečné podoby dokumentu.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

BibTeX

Při sazbě bibliografie můžeme využít služeb externího programu pro seřazení a vytvoření formátovaného LaTeXového prostředí s bibliografií. Klasickým nástrojem vytvořeným k tomuto účelu je BibTeX.

Zásadní výhodou je, že BibTeX ctí princip oddělení vzhledu od obsahu. V případě použití BibTeXu tedy krom samotného zdrojového textu budete potřebovat:

  1. Seznam literatury v BibTeX formátu (obsah),
  2. BibTeX formátovací styl (definici vzhledu).

BibTeX formátovací styly jsou standardní součástí TeXových distribucí a vzhledem ke složitosti jazyka používaného pro jejich definici si pravděpodobně nebudete chtít tvořit vlastní. Pro české normy ČSN ISO 690:1996 a ČSN ISO 690-2:2000 existuje neoficiální formátovací styl czechiso, který můžete při přípravě dokumentů v češtině využít.

Samotné záznamy ve své bibliografické databázi budete pravděpodobně pořizovat ručně, případně využijete BibTeX exportu nějakého externího zdroje.

Po prvním překladu dokumentu následuje spuštění externího programu – zde BibTeXu – který zformátuje data a vytvoří externí soubor s LaTeXovým zdrojovým textem, který je načten z hlavního zdrojového textu při druhém a třetím překladu dokumentu TeXem.

Postup si můžete prakticky vyzkoušet na komentovaném ukázkovém dokumentubibliografické databázi v BibTeX formátu: pdflatex s-bibtexem.tex
bibtex s-bibtexem.aux
pdflatex s-bibtexem.tex
pdflatex s-bibtexem.tex

Pokud namísto stylu unsrt použijete např. styl plain, který bibliografické záznamy třídí abecedně podle jména autora a následně podle roku vydání, můžete narazit na problém s nesprávným seřazením záznamů obsahujících znaky mimo anglickou abecedu. Možným řešením je použít program bibtex8 a definice latin2cs.csf, které umožňují české řazení u bibliografických databází v osmibitovém kódování ISO-8859-2: pdflatex s-bibtexem.tex
bibtex8 --csfile latin2cs.csf s-bibtexem.aux
pdflatex s-bibtexem.tex
pdflatex s-bibtexem.tex

Povšimněte si, že:

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

BibLaTeX

Výrazně modernější a flexibilnější alternativou k BibTeXu je LaTeXový balíček BibLaTeX.

Pro formátování seznamu literatury používá BibLaTeX výhradně prostředků LaTeXu, což je oproti obskurnímu jazyku BibTeX stylů značná výhoda. BibLaTeX navíc pro řazení a textové transformace jednotlivých položek nepoužívá sedmibitový BibTeX (i když i to je v režimu zpětné kompatibility možné), ale v Perlu napsaný nástroj Biber, který zajišťuje bezproblémovou podporu práce s Unicode.

Pro mezinárodní citační normu ISO 690:2010 a její českou mutaci ČSN ISO 690:2011 existuje formátovací styl biblatex-iso690 popsaný v bakalářské práci Dávida Luptáka, který můžete při přípravě dokumentů v češtině využít.

Překlad dokumentu při použití BibLaTeXu je obdobný jako při použití BibTeXu. Místo bibtex však voláme biber, a navíc je třeba drobně upravit značkování v TeXovém dokumentu (zejména hlavičku, zobrazte si změnyukázkovém dokumentu). Na rozdíl od BibTeXu nám při použití biberu stačí dva překlady TeXem: pdflatex s-biblatexem.tex
biber s-biblatexem.bcf
pdflatex s-biblatexem.tex
Vše potřebné se dozvíte v podrobné dokumentaci balíčku biblatex.

Dalším silným argumentem pro použití BibLaTeXu místo BibTeXu je podpora rozšířeného formátu bibliografických databází (původní BibTeX např. nepodporoval dnes elementární pole url pro evidenci webových odkazů). Navíc je tento formát přesně a podrobně dokumentován, což značně usnadňuje tvorbu BIB souborů korektních nejen syntakticky, ale i sémanticky.

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Praktické úkoly k procvičení

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky