Základní pojmy


Tato kapitola vysvětluje základní pojmy, jejichž zvládnutí je nutné pro pochopení dalších informací v této práci.

Krok: 1

Počítač:

Stroj na zpracování ..........

Krok: 2

Informace:

  1. data, která se .......... zpracovávají
  2. vše co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech, které se staly nebo které nastanou

Krok: 3

Data:

.........., hodnoty, čísla, znaky, symboly, grafy, ...

Krok: 4

Program: .......... zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí.

Krok: 5

Instrukce:

Předpis k provedení nějaké (většinou jednoduché) činnosti realizovatelný přímo technickým vybavením .......... (např. přičtení jedničky, uložení hodnoty do paměti apod.)

Krok: 6

Hardware

.......... vybavení počítače - souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven.

Krok: 7

Software:

.......... vybavení počítače - souhrnný název pro veškeré programy, které mohou na počítači pracovat. Software je možné rozdělit do dvou skupin:

Krok: 8

Firmware:

Programové vybavení, které tvoří součást technického ........... Toto programové vybavení až na naprosté výjimky nemůže být uživatelem modifikováno.

Krok: 9

bit:

1 bit (binary digit - dvojková číslice) je základní jednotka ........... Poskytuje množství informace potřebné k rozhodnutí mezi dvěma možnostmi. Jednotka bit se označuje b a může nabývat pouze dvou hodnot - 0, 1.

Krok: 10

Byte:

Jednotka informace, která se označuje B a platí 1 B = .......... b.

Krok: 11

Word:

Jednotka informace. Platí 1 W = 2 B = .......... b. Kromě této jednotky se také někdy užívá ještě 1 doubleword (DW), pro který platí 1 DW = 2 W = 4 B = 32 b.

Krok: 12

Paměť:

Zařízení, které slouží pro uchování .......... (konkrétně binárně kódovaných dat). Množství informací, které je možné do paměti uložit, se nazývá kapacita paměti a udává se v bytech. Protože byte je poměrně malá jednotka, používá se často následujících předpon:

Předpona Značka Zápis Mocnina (B) Převod (B)
kilo k, K 1 kB 210 B 1024 B
mega M 1 MB 220 B 1048576 B
giga G 1 GB 230 B 1073741824 B
tera T 1 TB 240 B 1099511627776 B

Paměť bývá rozdělena na buňky určité velikosti, z nichž každá je jednoznačně identifikována svým číslem. Toto číslo se nazývá .......... paměti a velikost takovéto buňky, která má svou vlastní adresu, se označuje jako nejmenší adresovatelná jednotka. Paměti je možné rozdělit do následujících základních skupin:

Krok: 13

Registr:

Velmi rychlé paměťové místo .......... kapacity (jednotky bytů) umístěné většinou uvnitř procesoru počítače.

Krok: 14

Řadič (Controller):

Zařízení převádějící příkazy v symbolické formě (instrukce) na posloupnost signálů ovládajících připojené zařízení. Jedná se tedy o zařízení, které .......... činnost jiného zařízení.

Krok: 15

Diskrétní režim práce počítače:

Způsob práce počítače, kdy je do paměti počítače zaveden program, data a pak probíhá výpočet. V průběhu výpočtu již není možné s počítačem dále interaktivně ........... Tento způsb práce byl charakteristický pro počítače první generace.

Krok: 16

Integrovaný obvod

Elektronická .......... realizující určité množství obvodových prvků neoddělitelně spojených na povrchu nebo uvnitř určitého spojitého tělesa, aby se dosáhlo ucelené funkce elektronického obvodu

Krok: 17

Multitasking:

Současný provoz .......... úloh na jednom počítači, kdy jedna úloha probíhá na popředí a ostatní probíhají na pozadí. Dovoluje lepší využití CPU. V případě, že uživatel pracuje interaktivně s nějakým programem, který většinu času čeká na zadání jeho požadavků, je možné, aby procesor prováděl např. nějaký náročný matematický výpočet. Je-li na počítači s jedním procesorem provozováno více programů, je procesor přidělován postupně vždy na určitou dobu, tzv. časové kvantum (asi 0.1 s), všem provozovaným programům. Podle způsobu práce rozlišujeme dva druhy multitaskingu:

Krok: 18

Vstupní / výstupní zařízení (I/O devices - Input / Output):

Zařízení určená pro .......... i výstup dat. Např.:
  1. disky (pevné, pružné)
  2. páskové mechaniky

Krok: 19

BIOS (ROM BIOS) (Basic Input Output System):

Programové vybavení uložené v paměti ROM (EPROM, EEPROM, Flash) zajišťující .......... funkce (např. zavedení OS).

Základní pojmy: strana 1