ERASMUS+

Studijní pobyty

Tento program umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Studenti jsou na zahraničních institucích zproštěni placení školného. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je od 3 do 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě.

Výběrové řízení pro studijní pobyty 2014/15

Vyhlašujeme výběrového řízení pro studijní pobyty Erasmus+ pro akademický rok 2014/15. V rámci tohoto kola výběrového řízení je možno se přihlásit na níže uvedené univerzity.

FI provádí výběr studentů podle následujících kritérii:

 • Studijní prospěch
 • Znalost cizího jazyka
 • Motivační dopis v AJ (rozsah 1/2 - 1 strana A4)
 • Posouzení oborového koordinátora
 • Předchozí účast na zahraničním studijním pobytu
Opakované studijní pobyty studentů jsou v rámci programu Erasmus+ možné, avšak vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, mohou být studenti (za splnění ostatních výběrových kritérií) ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně:
1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus v letech 2007-2013, případně programu Socrates v letech 2000-2006
2. studenti, kteří v daném akademickém roce (2014/2015) plánují uskutečnit pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+
3. ostatní

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus podávají studenti od akademického roku 2014/15 elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. Přihláška bude pro FI otevřena od 12.2.2014 do 3.3.2014 .

Všichni studenti, kteří se chtějí výběrového řízení zúčastnit a nemohou doložit znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 mezinárodně uznávaným certifikátem (ZSJZ, FCE,...), absolvují test z angličtiny.

Termíny testů z anglického jazyka
 • čtvrtek 27.2.2014 od 12.00 - učebna D3
 • pondělí 3.3.2014 od 14.00 - učebna D2
 • úterý 4.3.2014 od 8.00 - učebna D3
Na test se hlaste prostřednictvím aplikace Doodle.

Informační schůzka o programu Erasmus+ se koná dne 27. února 2014 v 10.00 hod. v posluchárně D2 !


Výše stipendia

Výše stipendia je určena individuálně, dle výše životních nákladů v jednotlivých zemích EU. Země jsou rozděleny do tří skupin s rozdílnou výší stipendia. Příslušnou částku vyplácí zahraniční oddělení MU studentům na jejich bankovní účet uvedený v ISu. Výše stipendia pokrývá podle dané země více či méně životní náklady na pobyt, účast v programu však předpokládá určitou finanční spoluúčast studenta. V naléhavých případech je možné požádat děkana FI o dodatečnou finanční podporu.

Skupina Země Výše stipendia
1 Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 500 Eur/měsíc
2 Belgie, Holandsko, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko 400 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko 300 Eur/měsíc
Grant může být navýšen až o 200 Eur/měsíc pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty.


ERASMUS+ na FI:

Jelikož všechny smlouvy s univerzitami je třeba pro následující akademický rok znovu uzavřít, jsou zde uvedeny univerzity, u kterých je smlouva oboustranně akceptována. Obnovování smluv pro toto výběrové řízení bude probíhat do konce února 2014, sledujte proto aktualizace údajů.
Univerzita Země Koordinátor Místa Délka (měsíce) Úroveň
Katholieke Universiteit Leuven Belgie Karel Pala 2 6 mgr.
Aalborg Universitet Denmark Mojmír Křetínský 2 6 mgr., Ph.D.
University of Copenhagen Denmark Václav Matyáš 3 6 mgr.
University of Tartu Estonsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., PhD.
University of Tampere Finsko Václav Matyáš 2 6 mgr.
University of Eastern Finland Finsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
Grenoble Institute of Technolgy Francie Václav Matyáš 3 10 mgr.
Paris-Sud University Francie Luboš Popelínský 1 6 mgr., PhD.
University of Pavia Itálie Karel Pala 1 6 bc., mgr.
University of Bolzano Italy Bruno Rossi 3 5 mgr.
University of Vilnius Litva Tomáš Pitner 2 5 mgr.
RWTH Aachen University Německo Antonín Kučera 2 12 bc., mgr., PhD.
Dresden University of Technology Německo Václav Matyáš 2 12 bc., mgr.
University of Potsdam Německo Václav Matyáš 2 6 mgr., PhD.
University of Oslo Norsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
University of Trondheim Norsko Václav Matyáš 3 5 mgr.
University of Porto – Fac. of Engineering Porto Václav Matyáš 2 5 mgr.
University of Porto – Fac. of Science Portugalsko Luboš Popelínský 2 3 bc., mgr., PhD.
University of Porto – Fac. of Economy Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 bc., mgr., PhD.
Vienna University of Technology Rakousko Antonín Kučera 2 5 mgr., Phd.
University of Vienna - bioinformatics Rakousko Matej Lexa 2 6 bc., mgr.
University of Vienna Rakousko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., PhD.
Johannes Kepler University Linz Rakousko Václav Matyáš 1 5 mgr.
Commenius University Slovensko Matej Lexa 2 6 bc., mgr., PhD.
University of Ljubljana Slovinsko Matej Lexa 2 5 bc., mgr.
University of Balearic Islands Španělsko Jiří Sochor 2 5 mgr., PhD.
Technical University of Catalonia Španělsko Karel Pala 3 5 bc., mgr.
University of Cordoba Španělsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., PhD.
University of Madrid Španělsko Václav Matyáš 2 6 bc., mgr.

Instrukce pro vyřízení grantu před odjezdem na studijní pobyt:

 • Přihláška (Erasmus Application) - najdete si ji na webu zahraniční univerzity, vyplníte a odešlete do uvedeného termínu dle pokynů na zahraniční oddělení nebo oborovému koodinátorovi hostitelské univerzity
 • Studijní smlouva (Learning Agreement) - pokud znáte předměty vyučované v daném semestru, můžete odeslat spolu s přihláškou
  - pokud má zahraniční smlouva vlastní formulář LA, používejte zároveň vždy formulář MU
  - LA podepisuje oborový koordinátor (vyučující z FI zodpovědný za smlouvu s danou univerzitou, viz. seznam)
  - pro uznání předmětů uvedených v LA (příp. Changes of LA) do studia na FI je nezbytné mít vybráno minimálně 50% kreditů v informatických předmětech!!!
 • ubytování - zjistíte si, zda daná hostitelská univerzita nabízí zprostředkování ubytování, rezervujte si jej včas dle deadlinu
 • grant - získáte na univerzitním zahraničním oddělení (CZS), žádejte minimálně 3 týdny před odjezdem, detailní informace na webu CZS

Další informace o programu najdete také na webových stránkách Centra zahraničních studií


Pracovní stáže

Student v rámci studia vyjíždí na pracovní stáž do podniku, školícího nebo výzkumného střediska nebo do jiné organizace. Stáž nesmí být vykonávána v institucích EU a organizacích, které spravují programy EU. Délka stáže musí být v rozsahu 2 - 12 měsíců.


Univerzitní CZS vypisuje každoročně termíny pro podávání žádostí o grant na Erasmus pracovní stáže:
 • 10. března
 • 5. června
 • 6. listopadu
Studenti FI si stáž musí domluvit se zahraniční institucí sami. Na aktuální nabídky stáží se informujte na OZZ.

Podmínky pro vysílané studenty

 • být zapsán ke studiu na VŠ, která má Extended Erasmus University Charter,
 • může být v jakémkoliv ročníku studia,
 • může vyjet na pracovní stáž Erasmus na max. 12 měsíců na každém stupni studia na vysoké škole,
 • je občanem jednoho ze států státu LLP nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států LLP v akreditovaném studijním programu

Finanční zajištění pracovní stáže
Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Podnik může, ale nemusí studentovi vyplácet mzdu.

Skupina Země Výše stipendia
1 Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 600 Eur/měsíc
2 Belgie, Holandsko, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko 500 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko 400 Eur/měsíc

Podmínky pracovní stáže

 • musí být nedílnou součástí studijního programu na domácí VŠ
 • plný pracovní úvazek
 • musí být podložena smlouvou (Training Agreement) uzavřenou mezi vysílající VŠ, přijímající institucí a studentem.
 • pracovní plán stáže - souhlas VŠ a podniku, obsahem je pracovní program, očekávané výsledky a podmínky uznání
 • pracovní plán podepisuje za FI proděkan pro zahraničí a vnější vztahy
 • uznání stáže předmětem SPRAC a přidělením ECTS kreditů, uvedením stáže v dodatku k diplomu

Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže studentů


Informace k programu Erasmus - odkazy