Soutěže v informatice a programování

Pro studenty středních škol

Matematická olympiáda, kategorie P

je tradiční soutěží zaměřenou na řešení algoritmicky náročných problémů "na papíře" a na počítači.
Soutěž probíhá každý rok ve třech kolech (domácí, krajské a celostátní). Vítězové celostátního kola reprezentují Českou republiku na zahraničních soutěžích (IOI, CEOI).

Mezinárodní olympiáda v informatice (IOI)

je základní mezinárodní soutěží v informatice pro středoškolské studenty.

Středoevropská olympiáda v informatice (CEOI)

Středoevropská olympiáda v informatice je soutěží týmů středoevropských zemí (CZ, D, H, HR, SK, SI, RO) v programování. První ročník Středoevropské olympiády v informatice se konal v roce 1994 v rumunské Cluji. Důvodem jejího vzniku bylo umožnit většímu počtu talentovaných středoškolských studentů v informatice setkávat se, srovnat svoje schopnosti a prohlubovat profesionální styky. Tyto skutečnosti byly i důvodem vzniku Mezinárodní olympiády v informatice v roce 1989. Obě soutěže mají podobné schéma i filozofii. Jde o soutěž jednotlivců. Olympijský výbor, který je složen z vedoucích delegací ze zakládajících zemí a který rozhoduje o všech zásadních otázkách CEOI, rozhodl ve shodě s pravidly platnými i pro Mezinárodní olympiádu v informatice (IOI), že nebude vyhlašovat výsledky družstev s poukazem na fakt, že mohou vést k národnostním kontroverzím. Tím se soutěž liší od podobných mezinárodních předmětových olympiád. Jednacím jazykem soutěže je angličtina. Každá zúčastněná země vysílá na soutěž maximálně čtyřčlenné soutěžní družstvo. Soutěžícími jsou vítězové národních kol matematické olympiády v programování nebo v informatice. Delegaci dále tvoří vedoucí delegace, který je členem olympijského výboru a mezinárodní jury a jeho zástupce, který se po dobu soutěže stará o soutěžící. Účast dalších členů v delegaci je již pořadatelům placená. Výjimku tvoří delegace země, která bude organizovat příští ročník soutěže, která vysílá na soutěž jednoho pozorovatele.
Soutěž probíhá podle stálých pravidel, které každý rok hostující země doplňuje specifickými dodatky, platnými pro příslušný rok.
Na základě bodových ohodnocení softwarových produktů jsou udělovány zlaté, stříbrné a bronzové medaile v poměru 1:2:3 s tím, že medaile získá přibližně 50% soutěžících.
V loňském roce probíhala soutěž v České republice, zde na Fakultě informatiky MU v Brně.
Kompletní zpráva (vč. zadání problémů, výsledků, atd.) z ročníku 1999 (ve formátu MS Word) je k dispozici zde.

Internetová soutěž
Stalo se již pravidlem, že během vlastní soutěže probíhá paralelně soutěž na Internetu (remote competition, internet contest,...) - se stejnými soutěžními problémy. Internetová soutěž je vyhodnocovaná zvlášť. Opět vhodné pro tréninkové účely.

Předchozí ročníky CEOI

Balkánská olympiáda v informatice (BOI)

je dlouholetou soutěží balkánských států, zaměřenou na přípravu pro IOI. Na webu jednotlivých ročníků jsou vždy uvedena zadání soutěžních úloh - vhodné pro trénink!

Pro vysokoškolské studenty

ACM International Collegiate Programming Contest

důležitou prestižní soutěží tříčlenných studentských týmů z vysokých škol je ACM International Collegiate Programming Contest, pořádaný celosvětově každý rok.

USACO

Americká organizace USACO (USA Computing Olympiad) pořádá především pro výběr reprezentantů USA na mezinárodních soutěžích internetovou soutěž, otevřenou i pro všechny zájemce ze zahraničí. Letošní ročník je dosažitelný zde. Jelikož však všechna letošní kola proběhla, jde spíše o informace, než možnost registrace pro letošní rok...

Made with 1st Page 2000 - Professional tools for real minds.