Zadání úlohy 3. (zadává se v týdnu od 13. října)

Cílem třetí úlohy je zvládnutí jednoduchého použití dědičnosti v objektovém programu. Hotovým základem je balík tomp.ucebnice.auta, v něm třídy Auto a Demo. Třídy tohoto balíku si stáhněte k sobě a pracujte s nimi lokálně (i když na UNIXech je teoreticky lze namapovat přímo z cesty /home/tomp/public_html/java/ucebnice/javasrc/ a dále.... Auto představuje třídu vozidel - aut, od této třídy zatím nebudeme vytvářet speciálnější typy aut - osobní, nákladní. Demo je třída, která musí fungovat, jakmile jí poskytneme/dopíšeme níže uvedené třídy.

Do balíku tomp.ucebnice.auta.mycky napište třídy Mycka, RucniMycka a MyckaSUdrzbou tak, aby potomkem - podtřídou třídy Mycka byla RucniMycka a jejím potomkem MyckaSUdrzbou.

Třída Mycka musí umět auto umýt (metoda s hlavičkou public double umyj(Auto a) - vrací cenu za umytí jako hodnotu typu double - cenu si zvolte sami dle uvážení...), obdobně navoskovat (metoda navoskovat) a musí nabízet "kompletní program" (metoda kompletniProgram) se slevou 20 % součtu cen jednotlivých služeb v rámci programu.

Třída RucniMycka musí umět totéž jako Mycka a navíc musí umět čištění interiéru (metoda s hlavičkou public double vycistiInterier(Auto a)). Její "kompletní program" (metoda kompletniProgram) bude dostupný za cenu podobně spočtenou jako v předchozí třídě a bude obsahovat navíc čištění interiéru.

Třída MyckaSUdrzbou musí umět totéž jako RucniMycka a navíc musí umět údržbu spodku vozidla (metoda s hlavičkou public double provedUdrzbuSpodku(Auto a)). Její "kompletní program" (metoda kompletniProgram) bude dostupný za cenu podobně spočtenou jako v předchozí třídě a bude obsahovat navíc údržbu spodku.

Výsledkem - Vašim řešením - jsou tedy dopsané třídy umístěné v balíku tomp.ucebnice.auta.mycky.

Pozn: ve třídách balíku tomp.ucebnice.auta.mycky budete v metodách používat třídu Auto - parametr typu Auto. Abyste jej v tomto místě zpřístupnili (je totiž v jiném balíku), musíte napřed deklarací třídy (po package, před class...) uvést import tomp.ucebnice.auta.Auto; - blíže viz slidy.