Environmentalistika

1. Životní prostředí a jeho ochrana

1.1. Úvod

1.1.1. Základní pojmy

1.1.2. Složky ŽP

1.1.3. Environmentální činitelé

1.1.4. Environmentální problémy

1.2. Historický vývoj nauky o životním prostředí

1.2.1. Starověk a středověk

1.2.2. Novověk

1.3. Odkazy

1.3.1. Další relevantní VŠ kurzy

2. Složky životního prostředí

2.1. Využívání a ochrana vodních zdrojů

2.1.1. Voda

2.1.2. Vodní zdroje Země

2.1.3. Koloběh vody

2.1.4. Voda člověkem využívaná

2.1.5. Znečištění vody

2.1.6. Zásoby, kvalita a spotřeba vod v ČR

2.1.7. Problémy hospodaření s vodou (obecně)

2.1.8. Problémy hospodaření s vodou (v ČR)

2.1.9. Čištění vody

2.2. Znečišťování a ochrana ovzduší

2.2.1. Atmosféra Země

2.2.2. Ozonová vrstva

2.2.3. Ukazatele kvality ovzduší

2.2.4. Monitoring znečištění

2.2.5. Vliv jednotlivých aktivit na znečišťování ovzduší

2.2.6. Situace v ČR

2.3. Litosféra a pedosféra

2.3.1. Půdy na Zemi

2.3.2. Vznik a složení půdy

2.3.3. Využívání a ochrana půdy

2.3.4. Procesy degradace půdy

2.4. Ochrana přírody a krajiny, nerostného bohatství

2.4.1. Historie

2.4.2. Předmět ochrany

2.4.3. Vlivy na přírodu a krajinu

2.4.4. Legislativní a institucionální problémy

2.5. Biosféra

2.5.1. Život, vztahy mezi živými organismy a prostředím

2.5.2. Klasifikace živých organismů

2.5.3. Biologická diverzita

2.6. Odkazy

2.6.1. Další relevantní VŠ kurzy

3. Člověk a životní prostředí

3.1. Planeta Země, její vývoj

3.2. Člověk, jeho původ a vývoj

3.2.1. Osídlování Země

3.2.2. Změny ve způsobu zajištění výživy

3.2.3. Negativa přechodu k zemědělskému způsobu zajišťování výživy

3.2.4. Starověk: První civilizace

3.2.5. Středověk: Rozvoj feudální společnosti

3.2.6. Novověk: Průmyslová výroba

3.2.7. Postmoderní kultura

3.3. Vliv jednotlivých hospodářských aktivit na ŽP

3.4. Průmysl a jeho vliv na ŽP

3.5. Vliv zemědělství na životní prostředí

3.5.1. Zemědělství ve vyspělých a rozvojových zemích

3.5.2. Zemědělství jako ekostabilizující faktor

3.5.3. Potravinářství, výživa člověka

3.5.4. Vlivy zemědělství

3.5.5. Odkazy - další relevantní kurzy

3.6. Sektor služeb a jeho vliv na ŽP

3.7. Odpady a odpadové hospodářství

3.7.1. Úvod do odpadového hospodářství

3.7.2. Příklady

3.7.3. Recyklace

3.7.4. Odpadové hospodářství obcí

3.7.5. Průmyslové odpoady a jejich využití

3.8. Energetika

3.8.1. Energie, její formy, produkce, distribuce a spotřeba

3.8.2. Neobnovitelné zdroje energie

3.8.3. Jaderná energetika

3.8.4. Vliv energetiky na ŽP

3.8.5. Alternativní zdroje

3.8.6. Možnosti energetických úspor

3.9. Doprava

3.9.1. Silniční doprava

3.9.2. Železniční doprava

3.9.3. Letecká doprava

3.9.4. Lodní (říční a námořní) doprava

3.9.5. Ostatní

3.9.6. Shrnutí vlivu dopravy na ŽP

4. Globální environmentální problémy

4.1. Ekonomika

4.1.1. Ekonomický růst

4.1.2. Modely spotřeby

4.1.3. Problémy charakteru ekonomického růstu

4.2. Životní prostředí

4.2.1. Globální environmentální problémy

4.2.2. Neobnovitelné zdroje

4.3. Lidský a sociální rozvoj

4.4. Další zdroje informací o globálních enviromentálních problémech

4.4.1. Nabídka dalších relevantních kurzů

5. Trvale udržitelný rozvoj

5.1. Úvod

5.2. Trvale udržitelný rozvoj u tradičních společenství

5.2.1. Typy osídlení

5.2.2. Typy hospodaření

5.2.3. Ekologická etika

5.2.4. Místní obyvatelstvo a ochrana ŽP

5.2.5. Možné přístupy

5.3. Mezníky ve snaze o trvale udržitelný rozvoj

5.3.1. Agenda 21

5.3.2. Rámcová dohoda o změně klimatu

5.3.3. Úmluva o biologické rozmanitosti

5.3.4. Následné mezinárodní aktivity

5.4. Nástroje k měření TUR

5.4.1. Indikátory trvale udržitelného rozvoje

5.4.2. Ekologická stopa (Ecological Footprint)

5.5. Nástroje k dosažení TUR

5.5.1. Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

5.5.2. Nástroje IPPC

5.5.3. Ekologické značení (eco-labelling)

5.5.4. EMAS

5.6. Aktivity EU v oblasti TUR

5.7. Stav v ČR

5.7.1. Státní politika životního prostředí pro 2001

5.7.2. Zpráva o stavu ŽP za r. 2000

5.8. Odkazy

5.8.1. Další relevantní VŠ kurzy

5.8.2. Udržitelný rozvoj - vybrané tištěné publikace a nosiče CD-ROM

6. Úlohy veřejných a soukromých subjektů v ochraně ŽP

6.1. Role subjektů v ochraně ŽP

6.1.1. Stát, veřejná správa

6.1.2. Podnikatelské subjekty

6.1.3. Nevládní organizace

6.1.4. Občané

6.2. Environmental Impact Assessment (EIA)

6.2.1. Smysl EIA

6.2.2. Rozsah EIA

6.2.3. Pojmy z oblasti EIA

6.2.4. Zakotvení EIA v právním systému ČR a v mezinárodních úmluvách

6.2.5. Strategická EIA

6.3. Financování ochrany přírody a krajiny v mezinárodním měřítku

6.3.1. Mezinárodní finanční prostředky

6.3.2. Národní fondy ŽP

6.3.3. Rozvojové projekty

6.3.4. Debt-for-nature

6.3.5. Půjčky

6.4. Financování ochrany přírody a krajiny v ČR

6.4.1. Prostředky státní sféry v tuzemsku

6.4.2. Prostředky státní sféry ze zahraničí

6.4.3. Prostředky nevládní

7. Ekonomické aspekty ochrany ŽP

7.1. Ekonomika a životní prostředí

7.1.1. Makroekonomie a ŽP

7.2. Metody hodnocení ŽP

7.2.1. Ekonomické indikátory trvale udržitelného rozvoje

7.2.2. Environmentální účetnictví

7.2.3. Mimotržní oceňování ŽP

7.3. Ekonomické nástroje ochrany ŽP

7.3.1. Výdaje na ochranu ŽP

7.3.2. Cenové regulace

7.3.3. Environmentální daně

7.3.4. Spotřební daň

7.3.5. Environmentální pojištění

8. Vybrané sociální aspekty v souvislosti s ŽP

8.1. ŽP a bezpečnost

8.1.1. Pojmy

8.1.2. ŽP a konflikty

8.2. Environmentální migrace

8.2.1. Migrace ve světovém měřítku

8.2.2. Povaha migrace

8.2.3. Vnitřní migrace

8.2.4. Specifika environmentální migrace

8.2.5. Perspektivy, řešení a rizika

9. "Mikroenvironmentalistika"

9.1. Ekologie bydlení, domácností a pracovišť

9.2. Dohody o dobrém sousedství

9.3. Lokální Agendy 21

10. Vstup ČR do EU a životní prostředí, Agenda 2000

10.1. Evropská unie

10.2. Životní prostředí v zemích EU

10.3. Evropská environmentální politika

10.4. Evropská environmentální legislativa

10.5. Asociační dohoda ČR a EU

10.5.1. Přístupové partnerství

10.6. Procesy a legislativa pro vstup do EU

10.6.1. Ochrana ŽP v kontextu Národního programu příprav na vstup do EU

10.6.2. Aproximační strategie v oblasti ŽP

10.6.3. Pozice EU pro vyjednávání s ČR (v oblasti ŽP)

10.6.4. Dopady vstupu

10.7. Aktuální stav příprav ČR na vstup do EU

10.7.1. Environmentální politika ostatních mezinárodních organizací

11. Environmentální informace

11.1. Informační potřeby trvale udržitelného rozvoje

11.2. Environmentální informace

11.2.1. Environmentální data podle způsobu aplikace

11.2.2. Úrovně abstrakce v environmentálních datech

11.3. Právo na přístup k environmentálním informacím ve světě a v ČR

11.3.1. Východiska práva na informace o ŽP

11.3.2. Základní principy

11.3.3. Legislativa ve světě

11.3.4. Legislativa v ČR

11.3.5. Realita

11.4. Právo rozhodovat ve věcech ŽP

11.5. Odkazy

11.5.1. Další relevantní VŠ kurzy

12. Vliv informačních technologií na utváření ŽP

12.1. Pozitivní dopady IT

12.1.1. Změna modelů výroby

12.1.2. Změna stylu práce

12.1.3. Změna modelů spotřeby

12.1.4. Lepší informovanost

12.1.5. Lepší možnosti (participace na) rozhodování

12.2. Negativní dopady a potíže s IT

12.2.1. Přímé negativní dopady

12.2.2. Vliv IT na zdraví

12.2.3. Nepřímé negativní důsledky

12.3. Shrnutí

13. Environmentální vzdělávání

13.1. Evropská strategie environmentálního vzdělávání

13.2. Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

13.2.1. Akční plán Státního programu

13.3. Cíle environmentálního vzdělávání na vysokých školách

13.3.1. Vývoj environmentálního vzdělávání v ČR

13.3.2. Horizontální integrace environmentálního vzdělávání mezi VŠ

13.4. Cíle environmentálního vzdělávání na FI a školách srovnatelného typu

13.4.1. Náplň předmětů

14. Literatura

14.1. Vhodná literatura (v češtině)

14.2. Nová literatura dostupná v knihovně FI

14.3. Pomocná literatura (pro zájemce dostupná u přednášejícího)

14.4. Literatura odkazovaná v textu

14.5. Internetové zdroje

14.5.1. Web přednášejícího...

14.5.2. Další zdroje

14.5.3. Adresy vládních organizací

14.5.4. Adresy nevládních organizací (NGOs)


Copyright (C)2000 by Tomáš Pitner