PB009: Základy počítačové grafiky - jaro 2018

Jiří Sochor


"I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand." Confucius

Přednášky

St 12:00--13:40 D2 PB009 Základy počítačové grafiky PDF soubory slajdy ve verzi "4/A4 landscape" a "1/A4 landscape" jsou umístěny v IS. Videozáznamy nejsou k dispozici.

Cvičení a domácí úlohy - modelování nebo programování

1.varianta - Modelování a animace scény

Registrace v IS: skupiny 01, 02, 03, 04

Modelovací úlohy jsou řešeny výhradně pomocí CINEMA 4D. Software ja naistalován v B311, kde probíhají cvičení pod vedením asistentů. O bezplatné studentské licence CINEMA 4D Studio je možné individuálně zažádat na stránkách firmy MAXON. Informaci poskytnou cvičící asistenti. Požadovaná forma odevzdání úloh: Určí cvičící asistent. Popis pracovního postupu, kterým jste k výsledku dospěli, rozhodně není na závadu a výrazně podpoří důvěru v unikátnost a autorství vašeho řešení. Vyvarujte se řešení, která nápadně připomenou výsledek odevzdaný v předchozích letech. Inspiraci pro originální řešení naleznete v archivu uloh z předchozích let.

2.varianta: Programování - domácí úlohy v programu Processing, VS c++/opengl, java/opengl

Registrace v IS: skupina 05

Během semestru budou zadány jednoduché programátorské úlohy. Vyřešení 4 úloh je alternativou ke splnění domácích úloh modelování pomocí CINEMA 4D. Cílem je vyzkoušet si implementace základních algoritmů PG. Úlohy tohoto typu jsou určeny zejména pro studenty, kteří jsou zběhlí v modelování v jiných programech (3D Studio Max, Rhino3D, apod.) a nechtějí se učit další obdobný modelovací program. Zadání jsou publikována zde.

Termíny zkoušek

T.B.A.L
Upozornění pro studenty:

Hodnocení

Podmínkou pro absolvování předmětu je získání zápočtu a složení písemné zkoušky. Pro získání zápočtu je nutné odevzdat poctivě zpracované úlohy v předepsaných termínech. Pozdní odevzdání úloh po termínu penalizace se v závěrečném hodnocení zkoušky projeví jako -5 bodů, za obě DU lze tedy "získat" -10 bodů. Pokud není úloha odevzdána nejpozději 2 dny před posledním řádným zkouškovým termínem, je hodnocena jako nesplněná a celkové hodnocení předmětu je "F".
Písemná zkouška obsahuje 5 otázek, max. 50 bodů. Záporné body lze "umořit/smazat" pomocí kladných bodů získaných na písemné zkoušce. Jinak řečeno - pokud se student/ka přihlášený na zkoušku nedostaví a nepíše písemku, dostane hodnocení "-"(pokud se neomluví), záporné body jsou zachovány pro další pokusy. Pokud má 5 záporných bodů a napíše písemku za 3 body, pak mu zůstávají na další termín 2 záporné body.
Stupnice hodnocení podle bodů za písemku + záporných bodů.

 0 - 19 - F 
20 - 25 - E
26 - 30 - D
31 - 35 - C
36 - 41 - B
42 - 50 - A
Hodnocení písemné zkoušky bude zadáno do IS až poté, co bude provedeno hodnocení domácích úloh cvičícími asistenty. Příklady otázek pro písemnou zkoušku jsou uvedeny v učebních materiálech PB009 v IS. Seznam je revidován na konci semestru s ohledem na odpřednášená témata a jejich měnící se obsah.

Ukončení kolokviem nebo zápočtem

Předmět není možné zakončit kolokviem, ani zápočtem.

Aplikace záporných bodů

   Příklad (-5 bodů):
    1.písemka   18 "F", záporné body zrušeny
    2.písemka   21 "E"
   Příklad (-5 bodů):
    1.písemka   34 
    body     -5 
    výsledek   29 "D"
   Příklad (-10 bodů):
    1.písemka   8 "F", 2 záporné body zůstávají !
    2.písemka   27 
    body     -2
    výsledek   25 "E"

Literatura

Titulní strana knihy

Žára J., Beneš B., Sochor J., Felkel P.: Moderní počítačová grafika.
2.vydání, Computer Press, 2005
počítadlo.abz.cz