SYSTÉM STUDIJNÍ EVIDENCE "H E L L A"
Subsystém: Rozvrh hodin

Autor: RNDr. Vladimír Šmíd, CSc.

Rok vytvoření: 1993


ÚVODNÍ OBRAZOVKA SUBSYSTÉMU

Obsahuje název systému a název uživatelské organizace.

Stiskem libovolné klávesy lze vstoupit do vlastního systému.


NABÍDKOVÁ OBRAZOVKA SUBSYSTÉMU

K volbě požadované činnosti dojde po zadání příslušného znaku z klávesnice.
K vyvolání hlavní nápovědy obsahující celkový popis systému dojde stiskem klávesy F1.


FUNKCE SUBSYSTÉMU

A. Aktualizace základních údajů

Základní údaje pro zpracování rozvrhu jsou soustředěny na jedné obrazovce. Obsahuje data potřebná pro stanovení rozsahu souboru, stanovení začátků vyučovacích hodin, rozsahu doby pro oběd i koeficienty vah pro automatické sestavení rozvrhu. Veškeré údaje lze přímo přepisovat.


 

B. Aktualizace seznamu areálů

Jedná se o seznam areálů, t.j. územních lokalizací, kde jsou soustředěny jednotlivé výukové prostory (učebny) s tím, že jednotlivé areály jsou od sebe vzájemně vzdáleny o standardní časový úsek jedné vyučovací hodiny. Veškeré údaje lze přímo přepisovat.


 

C. Aktualizace seznamu kateder

Jedná se o seznam kateder, jakožto organizačních jednotek, k nimž náležejí jednotliví učitelé (každý učitel musí patřit k právě jediné katedře. Veškeré údaje lze přímo přepisovat.


 

D. Aktualizace typů invalidity

Jedná se o seznam kategorií, do nichž lze podle stupně tělesného postižení studentě, resp. podle stavebně-technické dostupnosti výukových prostor, rozdělovat studijní skupiny a učebny. Veškeré údaje lze přímo přepisovat.


 

E. Aktualizace seznamu učeben

Jedná se o seznam výukových prostor, do nichž lze podle umístit jednotlivé předměty. Veškeré údaje lze přímo přepisovat.
U položek "Areál" a "Typ invalidity" lze využít již dříve vytvořených číselníků a vybírat z nich pomocí kláves   a  . V tabulce hodin, které v dané učebně nejsou pro rozvrh k dispozici, lze tyto hodiny označovat stiskem libovolné klávesy; opačná akce se provádí mezerníkem.


 

F. Aktualizace seznamu typů učeben

Jedná se o seznam typů výukových prostor, které jsou vzájemně zaměnitelné. Pouze údaje o kódu typu učeben a jeho názvu lze přímo přepisovat. Po stisku klávesy "Enter" je vyvolán seznam učeben, které k danému typu náležejí. Tyto učebny lze také vybírat ze seznamu učeben pomocí kláves   a  .


 

G. Aktualizace seznamu skupin

Jedná se o seznam studijních skupin, pro které bude rozvrh vytvářen. Veškeré údaje lze přímo přepisovat.
U položky "Typ invalidity" lze využít již dříve vytvořeného číselníku a vybírat z nich pomocí kláves   a  . V tabulce hodin, které daná skupina nemá pro rozvrh k dispozici, lze tyto hodiny označovat stiskem libovolné klávesy; opačná akce se provádí mezerníkem.


 

H. Aktualizace seznamu celků

Jedná se o seznam souborů studijních skupin, které mohou mít společnou výuku. Pouze údaje o kódu celku a jeho názvu lze přímo přepisovat. Po stisku klávesy "Enter" je vyvolán seznam skupin, které k danému celku náležejí. Tyto skupiny lze také vybírat ze seznamu skupin pomocí kláves   a  .

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
 

I. Aktualizace seznamu učitelů

Jedná se o seznam učitelů, pro které bude rozvrh vytvářen. Veškeré údaje lze přímo přepisovat. První dva znaky kódu učitele tvoří kód příslušné katedry.
U položky "Katedra" lze využít již dříve vytvořeného číselníku a vybírat z něj pomocí kláves a   . V tabulce hodin, kdy daný učitel není k dispozici, lze tyto hodiny označovat stiskem libovolné klávesy; opačná akce se provádí mezerníkem.

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
 

J. Aktualizace seznamu skupin učitelů

Jedná se o seznam skupin učitelů, kteří mohou vést výuku současně. Pouze údaje o kódu skupiny učitelů a jeho názvu lze přímo přepisovat. Po stisku klávesy "Enter" je vyvolán seznam učitelů, kteří k danému typu náležejí. Tyto učitele lze také vybírat ze seznamu učitelů pomocí kláves   a  .


 

K. Aktualizace zadání výuky

Jedná se o veškeré požadavky na zařazení předmětů do rozvrhu.
Na počátku lze zvolit výběr určené části souboru požadavků: všechny, jen připravené, jen již zařazené či jen blokované.

Veškeré údaje lze přímo přepisovat. Téměř u všech položek je možné využít již dříve vytvořených číselníků a vybírat z nich pomocí kláves   a  .
V případě zadání typu učeben či skupiny učitelů, je nutné systému sdělit, zda se jedná o výběr jednoho prvku z této množiny nebo mají být v požadavku přítomny všechny její prvky.
V položce "Stav požadavku" lze volit hodnoty "P" (připraven) nebo "B" (blokován, t.j. nebude k dispozici k automatickému zařazení).
V tabulce hodin doporučeného zařazení lze pro jednotlivé hodiny volit hodnoty od "0" (nesmí být zařazeno) do "9" (nejvhodnější zařazení).


 

L. Sestavený rozvrh

Na obrazovku lze zobrazit podle zadání rozvrhy pro příslušnou učebnu, studijní skupinu či učitele. Kromě výuky jsou hvězdičkami zobrazovány i hodiny, kdy pro daný subjekt nebylo povoleno výuku zařadit. Současně je touto cestou možné již zařazenou výuku zrušit.


 

M. Přímé zařazování výuky

Jedná se o veškeré změny v zařazení požadavků, t.j. zrušení stávajícího nasazení, jeho přesun na jiné místo v rozvrhu či nové nasazení dosud nezařazeného požadavku.
Nové nasazení proběhne zápisem nového požadového čísla dne a hodiny. Před vlastním zařazením systém kontroluje správnost zařazení požadavku, ohlásí veškeré kolize a vyžádá si rozhodnutí uživatele o jejich šešení.

Před vlastním zařazením je možné nechat si nabídnout volné místo v rozvrhu vhodné pro konkrétní požadavek.


 

X. Rekonstrukce souborů

Vypouští zrušené věty a znovuvytváří indexové soubory.
Má smysl použít po delší práci zahrnující doplňování mnoha nových vět, resp. jejich rušení, či po náhlém výpadku proudu. Má za následek zpravidla zmenšení souborů a zrychlení práce s nimi.
 

Y. Bezpečnostní kopie

Kopíruje všechny základní soubory na diskety a vytváří tak záložní kopie pro případ zničení dat na pevném disku.
 

R. Sestavení rozvrhu

Systém všechny požadavky připravené pro zařazování automaticky zařazuje do rozvrhu. Před vlastní prací oznámí, kolik požadavků je připraveno a ptá se, po jakých intervalech má přepočítávat váhy předmětů, které tvoří jejich pořadí při sestavování.


 

S. Speciální funkce

Umožňují zpravidla globální práci s požadavky:


 

1. Tisk požadavků

Podle výběru tiskne příslušné seznamy či soubor požadavků.


 

2. Tisk rozvrhu

Podle výběru tiskne příslušné rozvrhy pro učebny, skupiny, učitele či katedry.


STRUKTURY DATABÁZÍ

1. ZAKLAD.DBF ... základní parametry
 
jméno typ délka des. obsahuje
SKOLROK Char 7   školní rok
SEMESTR Char 5   semestr
DNY  Num 1   počet dnů v týdnu
HODINY Num 2   počet hodin ve dni
HODINA1 Num 5 2 začátek 1.hodiny
HODINA2 Num 5 2 začátek 2.hodiny
HODINA3 Num 5 2 začátek 3.hodiny
HODINA4 Num 5 2 začátek 4.hodiny
HODINA5 Num 5 2 začátek 5.hodiny
HODINA6 Num 5 2 začátek 6.hodiny
HODINA7 Num 5 2 začátek 7.hodiny
HODINA8 Num 5 2 začátek 8.hodiny
HODINA9 Num 5 2 začátek 9.hodiny
HODINA10 Num 5 2 začátek 10.hodiny
HODINA11 Num 5 2 začátek 11.hodiny
HODINA12 Num 5 2 začátek 12.hodiny
HODINA13 Num 5 2 začátek 13.hodiny
HODINA14 Num 5 2 začátek 14.hodiny
HODINA15 Num 5 2 začátek 15.hodiny
OBEDZAC Num  2   počáteční hodina oběda
OBEDKON Num 2   poslední hodina oběda
KDELKA Num 3   koeficient délky požadavku
KPOCSTUD Num 3   koeficient počtu studentů
KPOCSKUP Num 3   koeficient počtu skupin
KPOCUCEB Num 3   koeficient počtu učeben
KPOCUCIT Num 3   koeficient počtu učitelů
KZACTYD Num 3   koeficient začátku týdne
KRANO Num 3   koeficient ranních hodin
KDOPOR Num 3   koeficient doporučeného zařazení
KPRUCEB Num 3   koeficient volného prostoru učeben
KPRUCIT Num 3   koeficient volného prostoru učitelů
KPRSKUP Num 3   koeficient volného prostoru skupin
KNAVAZ Num 3   koeficient návaznosti

2. AREAL.DBF ... areály
 
jméno typ délka des. obsahuje
KOD Char 1   kód areálu
NAZEV Char 20   název areálu

3. KATEDRY.DBF ... katedry
 
jméno typ délka des. obsahuje
KOD Char 2   kód katedry
CISLO Num 5   číslo katedry
NAZEV Char 25   název katedry

4. TYPINV.DBF ... typy invalidity
 
jméno typ délka des. obsahuje
KOD Char 1   kód typu invalidity
NAZEV Char 20   název typu invalidity

5. UCEBNY.DBF ... učebny
 
jméno typ délka des. obsahuje
KOD Char 3   kód učebny
NAZEV Char 20   název učebny
AREAL Char 1   umístěna v areálu
KAPACITA Num 4   kapacita učebny
OBS1 Char 15   disponibilní čas v 1.dnu
OBS2 Char 15   disponibilní čas v 2.dnu
OBS3 Char 15   disponibilní čas v 3.dnu
OBS4 Char 15   disponibilní čas v 4.dnu
OBS5 Char 15   disponibilní čas v 5.dnu
OBS6 Char 15   disponibilní čas v 6.dnu
OBS7 Char 15   disponibilní čas v 7.dnu
TYPINV Char 1   typ dostupnosti učebny

6. TYPY.DBF ... typy učeben
 
jméno typ délka des. obsahuje
KOD Char 6   kód typu učeben
NAZEV Char 20   název typu učeben
JEDEN Log 1   typ = jedna učebna ?
POCET Num 3   počet učeben v typu
SOUCET Num 4   počet míst v učebnách typu
TYPINV Char 1   typ invalidity typu učeben

7. TYP_UCEB.DBF ... učebny v typech učeben
 
jméno typ délka des. obsahuje
KODTYP Char 6   kód typu učeben
KODUCEB Char 3   kód učebny

8. SKUPINY.DBF ... studijní skupiny
 
jméno typ délka des. obsahuje
KOD Char 3   kód skupiny
OBOR Num 4   číslo studijního oboru
KOMB Char 4   označení kombinace
ZAMSUP Char 2   kód zaměření studijního plánu
VARSUP Char 2   kód varianty studijního plánu
ST_SKUP Num 2   číslo skupiny
NAZEV Char 20   název skupiny
POCET Num 4   počet studentů ve skupině
STUPINV Char 1   stupeň invalidity skupiny
OBS1 Char 15   disponibilní čas v 1.dnu
OBS2 Char 15   disponibilní čas v 2.dnu
OBS3 Char 15   disponibilní čas v 3.dnu
OBS4 Char 15   disponibilní čas v 4.dnu
OBS5 Char 15   disponibilní čas v 5.dnu
OBS6 Char 15   disponibilní čas v 6.dnu
OBS7 Char 15   disponibilní čas v 7.dnu

9. CELKY.DBF ... celky
 
jméno typ délka des. obsahuje
KOD Char 6   kód celku
NAZEV Char 20   název celku
JEDEN Log 1   celek = jedna skupina ?
POCET Num 3   počet skupin v celku
SOUCET Num 4   počet studentů v celku
STUPINV Char 1   stupeň invalidity

10. CEL_SKUP.DBF ... studijní skupiny v celcích
 
jméno typ délka des. obsahuje
KODCEL Char 6   kód celku
KODSKUP Char 3   kód skupiny

11. UCITELE.DBF ... učitelé
 
jméno typ délka des. obsahuje
KATEDRA Char 2   kód katedry
KOD Char 2   kód učitele
OS_CISLO Char 5   osobní číslo učitele
NAZEV Char 20   jméno učitele
OBS1 Char 15   disponibilní čas v 1.dnu
OBS2 Char 15   disponibilní čas v 2.dnu
OBS3 Char 15   disponibilní čas v 3.dnu
OBS4 Char 15   disponibilní čas v 4.dnu
OBS5 Char 15   disponibilní čas v 5.dnu
OBS6 Char 15   disponibilní čas v 6.dnu
OBS7 Char 15   disponibilní čas v 7.dnu

12. SKUC.DBF ... skupiny učitelů
 
jméno typ délka des. obsahuje
KOD Char 8   kód skupiny učitelů
NAZEV Char 20   název skupiny učitelů
JEDEN Log 1   skupina učitelů = jeden učitel ?
POCET Num 3   počet učitelů ve skupině

13. SK_UCIT.DBF ... učitelé ve skupinách učitelů
 
jméno typ délka des. obsahuje
KODSKUC Char 8   kód skupiny učitelů
KODUCIT Char 4   kód učitele

14. PREDMETY.DBF ... předměty k zařazení do rozvrhu
 
jméno typ délka des. obsahuje
CIS_KOD Char 5   pořadové číslo předmětu
CISLO Num 5   číslo předmětu
KOD Char 4   označení předmětu
CEL Char 6   celek
SKUC Char 8   požadovaná skupina učitelů
ALTSKUC Char 1   zařadit všem učitelům ?
SKUCVYS Char 8   výsledná skupina učitelů
TYP Char 6   požadovaná skupina učeben
ALTTYP Char 1   zařadit do všech učeben ?
TYPVYS Char 6   výsledná skupina učeben
DOPOR1 Char 15   doporučená zařazení v 1.dnu
DOPOR2 Char 15   doporučená zařazení v 2.dnu
DOPOR3 Char 15   doporučená zařazení v 3.dnu
DOPOR4 Char 15   doporučená zařazení v 4.dnu
DOPOR5 Char 15   doporučená zařazení v 5.dnu
DOPOR6 Char 15   doporučená zařazení v 6.dnu
DOPOR7 Char 15   doporučená zařazení v 7.dnu
DELKA Num 2   délka požadavku
DEN  Num 1   zařazeno na den
HODINA Num 2   zařazeno na hodinu
BLOKOVANI Char 1   stav požadavku
KOEF Num 10   váhový koeficient

15. KONTROL.DBF ... kontrolní soubor sestaveného rozvrhu
 
jméno typ délka des. obsahuje
CIS_KOD Char 5   pořadové číslo předmětu
DEN Num 1   pořadí dne v týdnu
HODINA Num 2   pořadí hodiny ve dni
SKUP Char 3   kód skupiny
UCIT Char 4   kód učitele
UCEB Char 3   kód učebny

16. SKOLA.DBF ... základní informace o fakultě
 
jméno typ délka des. obsahuje
VS Num 2   číslo vysoké školy
FAK Num 2   číslo fakulty
NAZEVVS Char 45   název vysoké školy
NAZEVFAK Char 45   název fakulty

17. CISPDEN.DBF ... číselník předmětů
 
jméno typ délka des. obsahuje
CISLO Num 5   číslo předmětu
FORMA_ST Num 2   forma studia
NAZEV Char 20   název předmětu (1. část)
NAZEV1 Char 20   název předmětu (2. část)
NAZEVA Char 20   alternativní název předmětu (1. část)
NAZEV1A Char 20   alternativní název předmětu (2. část)

18. OB_DEN.DBF ... číselník studijních oborů
 
jméno typ délka des. obsahuje
FAK Num 4   číslo fakulty
OBOR Num 4   číslo oboru
KOMB Char 4   označení kombinace
NAZEV Char 20   název oboru
NAZEV Char 20   alternativní název oboru
ZAMSUP Char 2   zaměření učebního plánu
VARSUP Char 2   varianta učebního plánu 

19. PRACDUMP.DBF ... pracovní soubor pro bezpečnostní kopie
 
jméno typ délka des. obsahuje
JMENO Char 9   jméno souboru
EXTEN Char 3   rozšíření jména
DELKA Char 10   délka souboru

20. PRACTISK.DBF ... pracovní soubor pro tisk rozvrhu
 
jméno typ délka des. obsahuje
DEN Num 1   pořadí dne v týdnu
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 1.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 1.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 2.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 2.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 3.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 3.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 4.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 4.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 5.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 5.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 6.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 6.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 7.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 7.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 8.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 8.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 9.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 9.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 10.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 10.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 11.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 11.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 12.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 12.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 13.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 13.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 14.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 14.hodině
ZNAK1 Char 4   znak předmětu v 15.hodině
OBJ1 Char 6   obsah řádku v 15.hodině

21. ROZ_POM.DBF ... příručka pro uživatele
 
jméno typ délka des. obsahuje
TEXT Char 60   text příručky