I.

Prameny práva v ČR

 

1.      Právo psané

 

a.      právní předpis

·        je nositelem právních norem

·        právní norma vyjádřená právním předpisem je dotvářena aplikační činností soudů, jiných státních orgánů a vědeckou interpretací

·        formální znaky právního předpisu jsou

-       pravomoc orgánu, který právní předpis vydal

-       zákonný postup

-       náležitá forma publikace

 

b.      právo smluvní - smlouvy:

·        mezinárodní

-       v některých případech jsou pramenem vnitrostátního práva (Ústava, článek 10)

-       mohou mít i přednost před zákonem

·        vnitrostátní

 

2.      Právo nepsané

 

a.      soudcovské právo - soudní rozhodnutí

·        judikatura působí de facto právotvorně (konstantní judikatura vyšších soudů)

·        obdobné působení ústavního soudu (ruší předpis – působí jako zákonodárce negativně a vymezuje meze legislativy )

 

b.      obyčejové právo

·        není vytvářeno legislativně, ale je státem pouze uznáváno a je používáno velice málo

 

c.      obecné zásady právní

·        nenormativní význam (pouze interpretační pravidla).

           

 

 

II.

Forma právních norem v ČR

 

Právo je společenským informačním systémem. Je nezbytné, aby jazyk takové systému byl sdělný, přístupný a srozumitelný. Jazyk právních textů je charakteristický:

·      vymezenou slovní zásobou a ustálenými výrazy

·      stylistickou přesností, jasností a citovou neutrálností

·      terminologickou přesností – užívání zákonných definic, omezení homonymie, synonymie

·      potřebou užívání neurčitých výrazů.

 

Pravidla pro tvorbu právních norem jsou stanovena v současnosti platných Legislativních pravidlech vlády ČR (usnesení vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 188 ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534). Tato pravidla sama o sobě nejsou obecně závazným předpisem. Jsou však závazná pro ministerstva a jiné ústředních orgánů státní správy při přípravě právních předpisů a přispět ke zvýšení úrovně tvorby právního řádu.

 

Základními legislativními pravidly jsou:

 

·      Právní předpis má obsahovat pouze ustanovení normativní povahy.

·      Obsah rozsáhlého právního předpisu je vhodné k dosažení jeho přehlednosti členit na části nebo hlavy, popřípadě dále na díly a oddíly.

·      V témže předpisu, pokud výjimečně nejde o novelu jiného právního předpisu, nelze upravovat věci různorodé, které spolu bezprostředně nesouvisejí.

·      Právní předpis musí být terminologicky jednotný. Zároveň je třeba dbát souladu s terminologií použitou v navazujících a souvisejících právních předpisech různé právní síly.

·      Je-li nutné uvést nový právní termín, je třeba jej v právním předpise blíže vymezit. Při tvorbě právního předpisu je nutno respektovat všeobecně uznaný význam slov. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více významy, musí být z právního předpisu jasné, v jakém významu se slovo používá.

·      Výjimečně lze za navrženým pojmem vložit do závorek bližší vysvětlení použitého pojmu nebo jeho synonymum.

·      Cizích slov lze použít jen výjimečně, jsou li součástí užívané právní terminologie, nebo užívá-li se jich běžně v jazyce upravovaného oboru a nelze je dost vhodně nahradit českým pojmem.

·      V textu právního předpisu se používá oznamovacího způsobu přítomného času, zpravidla jednotného čísla; pozorně je třeba používat výrazů, které mají totožný tvar ve dvou, popřípadě více pádech.

·      Pokud je do právního předpisu zařazeno úvodní ustanovení, musí i toto ustanovení mít normativní povahu. V úvodním ustanovení lze v případě potřeby například vymezit rozsah právní úpravy, její hlavní předmět, na který pak navazují další ustanovení právního předpisu, nebo vysvětlit pojmy, kterých se používá v řadě ustanovení právní úpravy. Jde-li o pojmy, kterých se v právní úpravě používá pouze ojediněle, je namístě vysvětlit je až v ustanovení, v němž jsou poprvé použity.

·      Legislativní zkratky lze použít pro pojem, který se v právním předpisu vícekrát opakuje. Legislativní zkratka se zavede za pojmem, který nahrazuje, a to na místě, kde je tento pojem v právním předpisu použit poprvé; legislativní zkratku však nelze zavést v textu nadpisu nebo poznámky pod čarou. Po jejím zavedení je však nutno legislativní zkratky v dalším textu téhož právního předpisu důsledně používat.

·      Do právního předpisu se zpravidla nepřejímá ustanovení jiného právního předpisu (recepce). Vhodnější je odkázat na ustanovení jiného právního předpisu v poznámce pod čarou. Poznámka pod čarou obsahuje citaci právního předpisu, na který se v právním předpisu odkazuje, anebo citaci pouze určitého ustanovení právního předpisu, na který se v právním předpisu odkazuje. Odkazuje-li se na právní předpis nebo jeho jednotlivé ustanovení, uvede se v poznámce, v níž je právní předpis citován poprvé, úplná citace tohoto právního předpisu.

·      Text jiné povahy se do poznámek pod čarou neuvádí. Poznámky pod čarou nemají normativní povahu.

 

 

III.

Právní řád ČR

 

Právní řád je uspořádaný soubor platných norem objektivního práva. Vztahuje se vždy k určitému státu. Jedná se otevřený, dynamický a cílený systém.

 

Struktura právního řádu České republiky

 

1.      právní předpisy

·      ústavní pořádek České republiky (Ústava, článek 112), tj. Ústava, Listina základních práv a svobod a ústavní zákony

·      zákony (Ústava, článek 39) a zákonná opatření Senátu (Ústava, článek 33)

·      nařízení vlády (Ústava, článek 78)

·      právní předpisy vydávané ministerstvy, jinými správními orgány a orgány územní samosprávy (Ústava, článek 79)

·      obecně závazné vyhlášky zastupitelstev obcí a vyšších samosprávných celků (Ústava, článek 104)

 

2.      normativní právní smlouvy

·      mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách v ČR, které mají přednost před zákonem (Ústava, článek 10)

·      kolektivní smlouvy jako subsidiární pramen práva

 

3.      právní precedenty

·      nálezy Ústavního soudu mají quasi precedenční charakter

 

4.      právní obyčeje

·      výjimečné a podpůrné uplatnění

 

5.      principy právního státu

·      odkaz v preambuli a článku 9 Ústavy.

 

 

IV.

Hierarchie právních norem v ČR

 

Právní silou se rozumí vlastnost právní normy právně zavazovat své adresáty. Právní síla normy činí určitou normu nadřazenou jiné právní normě s tím, že právní norma nižší nesmí odporovat právní normě vyšší.

 

Rozeznáváme právní sílu

1.      absolutní – právní normy různé úrovně z definitorického pohledu

2.      relativní – vzájemný vztah právních norem.

 

Dle absolutní právní síly se právní předpisy člení na

 

1.      primární (zákonné) právní předpisy

·      ústavní zákony (Ústava, článek čl.39)

·      ostatní zákony (Ústava, článek čl.39)

·      zákonná opatření senátu (Ústava, článek čl.33)

 

2.      sekundární (podzákonné) právní předpisy

·      nařízení vlády (Ústava, článek 78)

·      právní předpisy vydané ministerstvy resp. jinými správními orgány, orgány územní samosprávy (Ústava, článek 79)

·      vyhlášky zastupitelstev územních samosprávných celků (Ústava, článek 104)

 

Dle relativní právní síly se právní předpisy člení na

 

1.      právní normy originální (původní)

·      právní předpisy primární (zákonné)

·      vyhlášky zastupitelstev územních samosprávných celků v samostatné působnosti

 

2.      právní normy derivátní (odvozené, delegované), tj. jsou vydávané jen na základě právní normy originální, na základě výslovného zmocnění (delegace)

·      nařízení vlády

·      právní předpisy ministerstev, jiných správních orgánů a orgánů samosprávy v přenesené působnosti.    

 

 

V.

Platnost právní normy

 

Přijatá právní norma se stává platnou tím, že byla náležitě vyhlášena (např. v případě zákonů dle Ústava, článek 52), resp. publikována.

Nabytím platnosti se právní norma se stává součástí právního řádu

Vyhlášení zákona se provádí ve Sbírce zákonů ČR, přičemž v záhlaví každé částky je uvedeno datum rozeslání, které je dnem publikace (vyhlášení).

Vyhlášení právního předpisu kraje se provede tak, že se uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje v tištěné podobě, pokud právní předpis nestanoví jinak.

Vyhlášení právního předpisu obce se provede jeho vyvěšením na úřední desce.

 

Vyhlášení právní normy může být provedeno formou:

·      promulgace (otištění celého textu) – povinné u primárních právních předpisů

·      registrace (uvedení názvu, identifikačních dat, adresy a místa publikace celého textu) – přípustné u některých sekundárních právních předpisů.

 

 

VI.

Účinnost právní normy

 

Nabytí účinnosti právní normy znamená, že právní norma se stala závaznou pro své subjekty.

Právní norma obecně nabývá účinnosti v den, kdy je toto v právní normě stanoveno.

Není-li v právním předpisu den účinnosti stanoven, platí obecná patnáctidenní legisvakanční lhůta.

Pouze výjimečně může právní norma stanovit za den nabytí své účinnosti den nabytí platnosti.

 

 

VII.

Sbírka zákonů ČR

 

Pravidla pro vydávání sbírky stanoví zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

 

Ve Sbírce zákonů se v plném znění vyhlašují:

·        ústavní a jiné zákony

·        zákonná opatření Senátu

·        nařízení vlády

·        právní předpisy ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a České národní banky (vyhlášky)

 

Dále se uveřejňuje v plném znění nebo oznámením:

·        nálezy Ústavního soudu, pokud tak stanoví zákon,

·        sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne,

·        usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,

·        rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou,

·        sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů nebo České národní banky o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon,

·        úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ústavní zákon nebo zákon.

 

Ve Sbírce mezinárodních smluv se v plném znění vyhlašují:

·        platné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána,

·        oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv,

·        rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány a orgány mezinárodních organizací, jimiž je Česká republika vázána.VIII.

Právní informatika


Informace
– obecný nedefinovaný pojem („význam přisouzený datům“, „sdělení, zpráva“).

 

Charakteristické vlastnosti informace:

·        pravdivost

·        přesnost

·        aktuálnost

·        původnost

·        relevance

·        srozumitelnost

·        úplnost

·        formální správnost a důležitost

 

Teorie informace (informatika) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti vzniku, sběru, přenosu a zpracování informací i možnost jejich užití.

Z hlediska aplikace se člení na jednotlivá specializovaná odvětví, zejména na matematickou, lingvistickou, kognitivní, technickou, sociální, právní aj.

 

Data (též údaje) vyjadřují skutečnosti v podobě číslicových, abecedních nebo jiných grafických znaků, jimž lze přisoudit určitý význam a které lze přenášet a uchovávat v paměti a jinak je zpracovávat.

 

Informační systém je celek zabezpečující systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací. Zahrnuje informační základnu, technické a programové prostředky, postupy, technologie, pracovníky.

 

Vyhledávání a přiřazování formálních pramenů práva k uvažovaným pravidlům a zejména vyhledávání textů norem je úkol, který je jen obtížně zvládnutelný klasickými metodami, jakými je přímé vyhledávání ve sbírkách předpisů a judikatury (soudních rozhodnutí), či v nejrůznějších příručkách a rejstřících. Schopnost vyhledat a přečíst právní pramen či pramen poznání práva chápeme jako praktickou dovednost, která má již v současnosti u nás dobrou podporu v aplikovaných prostředcích právní informatiky.

 

Předmět právní informatiky:

·        právo a související právní jevy a právně relevantní fakta,

·        informace o právu

·        prameny právních informací (zabývá se jejich významem, vnitřní strukturou a informačním charakterem)

·        právně-informatické instituce

·        způsoby uchovávání a zpracování právní informace (automatizované/neautomatizované)

·        technické pomůcky

specifické právně-informatické produkty (zejména právní informační systémy)

 

Právní informační systém – jedná se o systém uspořádaných právních předpisů, který

·        umožňuje zpracování, uskladnění, vyhledávání a podání informací,

·        zpravidla je založen na využití informačních technologií.


Základní funkce právních informačních systémů:

·        indikativní – zjišťuje existenci právního dokumentu, sděluje jeho umístění a umožní jej vyhledat

·        reproduktivní – umožňuje seznámit se s obsahem právního dokumentu

·        deduktivní – podává informaci quid iuris (co je „po právu“), tj. ve spojení s prvky umělé inteligence na bázi expertních systémů

 

Hlavní problém právních informačních systémů:

·        zajištění úplnosti informací (koeficient úplnosti vyjadřuje, v jaké míře byly uživateli vydány dokumenty, které z hlediska jeho požadavku být vydány měly),

·        vydání jen takových odpovědí, které souvisejí s problémem (koeficient přesnosti vyjadřuje vztah mezi počtem uživateli vydaných relevantních dokumentů a celkovým počtem vydaných jak relevantních tak nerelevantních dokumentů, tj. kolik bylo nadbytečných).

 

Struktura právních informačních systémů:

·        rejstříková část – zvláštní data o právních dokumentech (název, základní identifikace, charakteristika, umístění, kdy byl vydán, účinnost, změny, rušení, velikost apod.),

·        textová část – plný text (případně fragmenty).

 

Typy dokumentů v právních informačních systémech:

·        právní předpisy,

·        judikatura,

·        odborná literatura.

 

Členění právních informačních zdrojů:

 

1.      dle obsahu

·        právní informační systémy

-       všeobecné

-       specializované (odvětvové)

 

·        další zdroje informací

-       veřejné rejstříky

-       úřední věstníky

-       odborná literatura

-       specializované pomůcky

 

2.      dle přístupu

·        písemné dokumenty

·        instalované databáze

·        přístupné on-line. 

IX.

Právní informační systémy

 

Všeobecné:

 

Název

Zaměření

Kontakt

LexDATA

 

 

LEGSYS Galaxy

 

 

ASPI

 

 

PRÁVNÍ InfoDISK

 

 

EPiS

 

 

PROFIDATA

 

 

JURISYS

 

 

České zákony PLUS

 

 

Zákony na PC

 

 

Sbírka zákonů ČR

 

MRP Electronics

JURIS

 

 

………..

 

 

…………

 

 

………..

 

 

 

 

Specializované:

 

Název

Zaměření

Kontakt

KONZULTANT

 

 

ÚČETNÍ PORADCE

 

MP Soft

Účetnictví a daně

 

Adore

WINLEX

 

 

ALFA CD

 

 

SEPI

 

 

……….

 

 

…………

 

 

…………

 

 

 

 

 

X.

Další zdroje právních informací

 

Přehled legislativních zdrojů:

 

Instituce

Dokumenty

Adresa

Poslanecká sněmovna Parlamentu

ústavní zákony, zákony, usnesení

www.psp.cz

Senát Parlamentu

ústavní zákony, zákony, zákonná opatření

www.senat.cz

Prezident republiky

ústavní zákony, zákony, rozhodnutí

www.hrad.cz

Ústavní soud

nálezy Ústavního soudu

www.concourt.cz

Vláda ČR

nařízení vlády

www.vlada.cz

Ministerstvo dopravy

vyhlášky

www.mdcr.cz

Ministerstvo financí

vyhlášky, opatření a oznámení

www.mfcr.cz
www.cs.mfcr.cz

Ministerstvo informatiky

vyhlášky

www.micr.cz

Ministerstvo kultury

vyhlášky

www.mkcr.cz

Ministerstvo obrany

vyhlášky

www.army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

vyhlášky a oznámení

www.mpsv.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

vyhlášky a sdělení

www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

vyhlášky

www.mpo.cz

Ministerstvo spravedlnosti

vyhlášky

www.justice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

vyhlášky

www.msmt.cz

Ministerstvo vnitra

vyhlášky a sdělení

www.mvcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí

vyhlášky a sdělení o uzavírání mezinárodních smluv

www.mzv.cz

Ministerstvo zdravotnictví

vyhlášky

www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství

vyhlášky

www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí

vyhlášky

www.env.cz

Česká národní banka

vyhlášky a oznámení

www.cnb.cz

Český báňský úřad

vyhlášky

www.cbusbs.cz

Český statistický úřad

vyhlášky a opatření

www.czso.cz

Český telekomunikační úřad

vyhlášky a sdělení

www.ctu.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

vyhlášky

www.cuzk.cz

Energetický regulační úřad

vyhlášky

www.eru.cz

Komise pro cenné papíry

vyhlášky

www.sec.cz

Národní bezpečnostní úřad

vyhlášky

www.nbu.cz

Správa státních hmotných rezerv

vyhlášky

www.sshr.cz

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

vyhlášky

www.sujb.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

vyhlášky

www.compet.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů

vyhlášky

www.uoou.cz

Úřad průmyslového vlastnictví

vyhlášky

www.upv.cz

Nejvyšší soud

judikatura

www.nsoud.cz

Nejvyšší správní soud

judikatura

www.nssoud.cz

Sbírka zákonů ČR

 

http://www.mvcr.cz/sbirka/

 

 

Příklady dalších internetových zdrojů:

 

·        www.epravo.cz

·        www.ipravnik.cz

·        www.itpravo.cz

·        www.juristic.cz

·        www.sagit.cz

·        www.sbirka.cz
 

 

Příklady dalších elektronických zdrojů:

 

·        Elektronický obchodní věstník (Economia)

·        ProfiinfoDisk (Business Data Service)

·        Směnka, Šek (ECON)

·        TAX EDIT (Konzulta), Form Filler - (Magicware)

·        Daňová kancelář (Atlas Consulting)

·        Vzory smluv (Beck, Dashöfer, Sklenda… )

·        CD verze právnických publikací, Podnikový a domácí právník, Ekonomický poradce…