Závěrečná zpráva projektu „Rozvoj informačních technologií v celoživotním vzdělávání na CDV MU v Brně“

 

 

 

Číslo projektu

 

  792 / 2003

Tem. okruh, případně podokruh a specifikace

 A a

Řešitel

 

 RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.

1. spoluřešitel

PhDr. Jan Beran, Ph.D.

2. spoluřešitel

RNDr. Petr Pištěk

3. spoluřešitel

Ing. Jiří Uličný, CSc.

 

 

 

 

Cíle řešení:

 

1. Využívání informačních technologií  v kurzech  dalšího vzdělávání

2. Připojení vzdělávacího střediska ve Šlapanicích u Brna k celouniverzitní počítačové síti  (přípojný uzel na  Fakultě informatiky Botanická 68a)

3. Vybavení počítačové učebny 15 osobními počítači se standardní multimediální výbavou

 

Postup řešení:

 

1. Připojení vzdělávacího střediska  ve Šlapanicích u Brna k celouniverzitní  síti

 

Vzhledem k vzdálenosti obou lokalit, které bylo třeba propojit, tj. cca 10 km lomenou vzdušnou čarou a neexistenci jejich přímé viditelnosti, bylo zvoleno rádioreléové propojení pomocí mikrovln s jednou retranslační stanicí (stožár Eurotel na východním okraji Brna). V čase mezi podáním projektu a přidělením finančních prostředků došlo k zásadní změně v politice rozdělení frekvenčního spektra. Použitelnost původně projektovaných zařízení by v důsledku plánovaného volného pásma 10,5 GHz byla omezena horizontem roku 2006. Příznivý cenový pohyb na trhu mikrovlných spojů umožnil místo původního AL10D použít pro realizaci rádioreléového propojení mikrovlnné spoje Alcoma AL 18E  v pásmu 18 GHz. Radioreléový spoj je složen z:

-         anténní soustavy s parabolou, ozařovačem a úchytem

-         vnější mikrovlnné jednotky (přijímač a vysílač)

-         vnitřní jednotky s datovým rozhraním a napájecím zdrojem

Spoje pracují ve vyhrazeném kmitočtovém pásmu, které je podle Generálního povolení MH-ČT č. 02/1994 bez kmitočtového plánování a zpoplatňování.

 

 

 

2. Vybavení počítačové učebny

 

        Učebna byla vybavena 13 osobními počítači v této konfiguraci: Intel Celeron 2,4 GHz, RAM 256 MB, HD 40 GB/7200 ot/min., FDD 1,44 MB, CD 52 x, 17 “ monitor, Windows XP Professional. Server obsahuje 2 procesory Intel Xeon 2,7 GHz, RAM 1024 MB DDR ECC, HDD 2 x 36 GB SCSI, Windows Server 2003. UPS APC Smart 700 Inet. Laserová tiskárna HP 2300d. Počet počítačů byl snížen z původně plánovaných 15 na 13, aby byla dodržena rozpočtová skladba.

 

 

Poznámka: O výše uvedené změny v konkretizaci technických parametrů projektu bylo požádáno prostřednictvím hlavního řešitele vedení univerzity a následně výbor Fondu rozvoje VŠ, který těmto požadavkům vyhověl (viz přílohy). Celkový kapitálový náklad ve smyslu listu E zůstal zachován.

 

3. Využití informačních technologií v kurzech dalšího vzdělávání v roce 2004 a

    v následujících letech

 

Kurzy jsou zaměřeny na 3 prioritní cílové skupiny:

a) Kurzy pro pracovníky státní správy

Jde o významný projekt, kterým CDV MU přispívá k přípravě pracovníků státní správy pro výkon jejich funkce v rámci reformy veřejné správy. Přípravy na vykonání zvláštní odborné způsobilosti se účastní v CDV každým rokem cca 600 úředníků.

 

b) Další vzdělávání učitelů v cizích jazycích

 

Cílem kurzů je naučit učitele cizích jazyků základních a středních škol také pracovat s Internetem, aby mohl být úspěšně využíván nejen jako zdroj informací, ale i jako pomocník při vytváření vlastních výukových materiálů pro práci se žáky ve třídě, projektové práci a při přípravě žáků na maturitu (sestavování pracovních materiálů, vlastních domovských stránek, off-line a on-line materiály, praktická práce s programy na přípravu cvičení, Hot Potatoes, Word Search Factory, Puzzlemaker, KeeBook Creator a další ).

         Účastníci kurzů budou seznamování s možnostmi využití Internetu při zapojení do mezinárodních projektů (granty EU, projekty organizace I*earn).

 

c) Kurzy informačně komunikačních technologií

V počítačové učebně vzdělávacího střediska CDV MU ve Šlapanicích budou konány zejména specializované  kurzy  počítačové gramotnosti  pro pokročilejší účastníky, které jsou časově i obsahově náročnější a pro něž soustředěná internátní forma slibuje vyšší efektivitu výuky.

       Níže jsou uvedeny příklady takových kurzů:

 

·        MS Excel II. 

 

Dosažené výsledky a výstupy z řešení projektu

 

                        Vybudováním počítačové učebny a jejím připojením k počítačové síti univerzity jsou vytvořeny předpoklady pro realizaci připravených kurzů pro učitele a pracovníky veřejné správy, které budou podle projektu realizovány počínaje rokem 2004. Těchto kurzů se podle předpokladů účastní  1500 až 2000 účastníků. Učebny bude využito i k přípravě na testy ECDL a jejich vykonávání, dále bude plně využita  také v rámci celouniverzitních aktivit a akcí naduniverzitního významu. Tento projekt pomohl významnou měrou zhodnotit efektivní využívání univerzitního vzdělávacího střediska, které prošlo v roce 2003 celkovou rekonstrukcí.

                        Přidělené finanční prostředky byly využity efektivně a hospodárně.

 

 

Seznam příloh:

1. Změna použití kapitálové dotace u projektu č. 792/A (Č.j.: 1543/2003)

2. Změna použití kapitálové dotace u projektu č. 792/A (Č.j.: 1615/2003)

3. Faktura č. 9919/464/03 (2 strany)

4. Faktura č. 9919/453/03 (3 strany)

5. Příloha k výkazu hospodaření

 

 

 

 

Hlavní řešitel:

RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spoluřešitelé:

PhDr. Jan Beran, Ph.D.                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RNDr. Petr Pištěk                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Jiří Uličný, CSc.                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V Brně dne 28. 1. 2004