Metody distribuce masívní databázové zátěže na
produkčním informačním systému


---

Tato práce se zabývá problematikou masívní zátěže, ke které může při provozu rozsáhlých informačních systémů docházet. Úvodní dvě kapitoly popisují a hodnotí známé metody distribuce zátěže a vliv architektury systému na jeho zatížení. Čtvrtá kapitola se věnuje autorem navržené metodě distribuce zátěže pomocí databázových klastrů realizovaných nad síťovým sdíleným diskovým subsystémem a detailně popisuje způsob jejího zavedení. Kapitola patá vysvětluje jednotlivé metody testování zátěže, které byly použity v pokusném provozu. Ten je popsán v šesté kapitole. Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení použité metody a jejího přínosu pro informační systém školy. Práce je doplněna o přílohu, ve které jsou uvedeny grafy ilustrující dosažené výsledky.


Text ve formátu PDF


---