Povinné řízení přístupu

Obsah

1 Discretionary Access Control1

 • tradiční řízení přístupu tak jak ho známe
 • vlastník souboru rozhoduje o tom kdo k souboru může přistupovat
 • základná práva: read(r), write(w), execute(x)
 • setuid(s)/setgid(s)/sticky(t) bit
 • příkazy chmod, chown, chgrp

2 Rozšířené atributy souboru2

 • dodateční informace o soubory ve style jméno:hodnota
 • čtyři třídy atributů: security, system, trusted a user
 • umožnili implementovat ACL a Capabilities v Linuxu
 • jsou používány i v SELinuxu
 • příkazy setfattr, getfattr

2.1 Access Control Lists3

 • více flexibilní nastavování práv
  • možnost nastavení zvlášť pro libovolného uživatele či skupinu
 • souborový systém musí být připojen pomocí mount -o acl
  • lze nastavit permanentně v /etc/fstab
  • výchozí parametr pro Btrfs, Ext2/3/4
 • příkazy setfacl, getfacl

2.2 Capabilities4

 • náhrada za setuid bit
 • většina programů nepotřebuje plná root práva
 • umožňuje podrobněji nastavit práva programů
 • příkazy setcap, getcap
 • pomocí capsh lze spustit program s určitými capabilities

3 Linux Auditing System5

 • umožňuje sbírat informace o systému týkající se bezpečnosti
 • součástí jádra (parametr CONFIG_AUDIT)
 • aby běžel i při spuštění systému je třeba nastavit audit=1
 • démon se spouští jako auditd.service
 • zapisuje do souboru /var/log/audit/audit.log
 • možná integrace s AppArmorem a SELinuxem
 • nástroje auditctl, aureport, ausearch, autrace

4 Mandatory Access Control6

 • přístup k objektům (souborům, složkám, portům apod.) neurčuje vlastník, ale administrátor
 • zda je přístup subjektu (procesu či vlákna) k objektu povolen určují autorizační pravidla
  • subjekty a objekty mají sadu bezpečnostních atributů
 • v Linuxu implementováno pomocí knihovny Linux Security Modules7 (součástí jádra)
  • LSM používá hákování (hooks) funkcí jádra
  • spouští se v případech kdy je třeba rozhodnout zda se povolí/zamítne přístup
  • nenahrazuje, ale doplňuje DAC

4.1 Labels MAC

 • používá rozšířené atributy souborů
 • objekty i subjekty mají nastaveny značky týkající se bezpečnosti

4.1.1 SELinux8

 • podpora ve Fedoře, RHELu, CentOS, Debianu, Ubuntu, Androidu
 • při kompilaci kernelu potřeba nastavit CONFIG_SECURITY_SELINUX=y a CONFIG_AUDIT=y
 • dále také je třeba nastavit následující parametr kernelu lsm=landlock,lockdown,yama,selinux,bpf
 • lze se jej naučit pomocí omalovánek
  • značky jsou ve tvaru user:role:type:level
   • složka .ssh má značku system_u:object_r:ssh_home_t:s0
   • proces sshd má značku system_u:system_r:sshd_t:s0
   • soubor /usr/sbin/sshd má značku system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
   • port 22 má značku system_u:system_r:sshd_t:s0
  • politiky říkají co je v systému možné na základě značek
  • co není povoleno je zakázáno (výjimkou je unconfined)
  • objekty mohou patřit do kategorií9
   • k nim pak může přistupovat pouze SELinux uživatelé patřící do stejné kategorie
   • tomuto se říká Multi-Category Security
  • podporuje i Multi-Level Security
 1. Nastavení
  • nastavuje se v /etc/selinux/config
  • tři různé stavy: enforcing, permissive, disabled
   • příkazy setenforce, getenforce, sestatus
   • pokud se přechází z disabled do permissive, tak je třeba udělat touch /.autorelabel
  • tři různé typy ochrany: targeted, minimum, mls
 2. Přepínač -Z
  • mnohé programy přidávají podporu SELinuxu pomocí přepínače -Z
  • nastavení defaultního kontextu při přesunu: mv -Z
  • nastavení defaultního kontextu při kopírování: cp -Z
  • vypsání bezpečnostního kontextu uživatele: id -Z
  • vypsání značek portů: netstat -Z
  • vypsání značek u souborů: ls -Z
  • vypsání značek procesů: ps Z
  • přidání značky container_file_t k volume: docker run -v /dir:/dir:Z
 3. Booleans
  • politiky mohou definovat tzv. booleans
   • umožňují nastavit funkcionalitu bez nutnosti tvorby zcela nové politiky
   • nejsou to čistě jen hodnoty typu boolean
  • nastavení na určitou hodnotu: setsebool
  • získání hodnoty: getsebool či semanage boolean -l
 4. Vytváření politik
  • nová politika pro daný spustitelný soubor se vytvoří pomocí sepolicy generate10
   • vznikne soubor NAME.te s definicí politiky
   • soubor NAME.if definuje jak mohou přistupovat k vygenerovaným typům ostatní moduly
   • soubor NAME.fc definuje defaultní kontext pro dané cesty
   • vygeneruje se skript NAME.sh jenž slouží ke kompilaci a instalaci politiky
    • dokáže i opravit značky
  • soubor s politikou může vypadat následovně:11

   policy_module(myapp,1.0)
   
   type myapp_t;
   type myapp_exec_t;
   init_daemon_domain(myapp_t, myapp_exec_t)
   
   # Grant myapp_t the signal privilege
   allow myapp_t self:process { signal };
   
   • příslušný myapp.fc může obsahovat toto: /sbin/myapp -- gen_context(system_u:object_r:myapp_exec_t,s0)
  • můžeme definovat i vlastní značky uvnitř politiky12
   • vytvoříme značku: type app_var_t;
   • deklarujeme že značka je typ souborů: files_type(app_var_t)
   • následně můžeme definovat pravidla s novou značkou:
    • allow app_t app_var_t:dir { add_name remove_name write search};
    • allow app_t app_var_t:file { unlink create open rename write read };
  • nástroj audit2allow vytváří politiky z logů
   • např. ausearch -i -m AVC -sc no -ts recent -se myapp_t | audit2allow -m new_module > new_module.te
  • politiku můžeme zkompilovat manuálně:13
   • vytvoříme politiky v souboru myapp.te
   • zkompilujeme modul: checkmodule -M -m -o myapp.mod myapp.te
   • následně vytvoříme z modulu balíček: semodule_package -o myapp.pp -m myapp.mod
   • načteme balíček do kernelu: semodule -i myapp.pp
  • pro kontejnery existuje nástroj udica14
 5. Změna kontextu
  • automatické nastavení bezpečnostního kontextu dle umístění: restorecon
  • změna bezpečnostního kontextu souboru: chcon
   • změní label ale ne defaultní kontext
  • pythonový nástroj na konfiguraci SELinuxu: semanage
   • nastavení kontextu permanentně: semanage fcontext -a -t myfile_t /path/to/myfile
    • využívá setfiles
 6. Řešení problémů15
  • špatně nastavené labely (viz změna kontextu)
  • atypicky nastavená aplikace (např. httpd používá složku v domovském adresáři)
   • ve většině případu stačí nastavit příslušný boolean
   • někdy nutnost vytvořit novou politiku
  • chyba v politice
   • lze vyřešit přidáním nové politiky (audit2allow)
  • problém může také signalizovat útočníka
 7. Nevýhody
  • aby byl systém chráněn, je třeba velké množství pravidel
  • velmi komplexní systém
   • poměrně složitá konfigurace
   • je třeba aby si některé nástroje byli vědomi SELinuxu
   • může zbrzdit výkon systému až o asi 7 %16

4.1.2 Smack17

 • používán v systému Tizen (pro mobilní telefony), v systémech pro televize a embedded zařízení
 • klade si za cíl jednoduchost
 • podobný SELinuxu
 • v běžných systémech příliš nepoužíván

4.2 Pathname MAC

 • řízení přístupu funguje na základě cesty k souboru
 • jednodušší systém než značkování (na implementaci i používání)
 • nevýhodou je, že se oprávnění nezachovají při přesunu souboru

4.2.1 AppArmor18

 • podpora v Ubuntu, Debianu, openSUSE, Arch Linuxu
 • při kompilaci kernelu potřeba nastavit CONFIG_SECURITY_APPARMOR=y a CONFIG_AUDIT=y
 • dále také je třeba nastavit následující parametr kernelu lsm=landlock,lockdown,yama,apparmor,bpf
 • pro různé aplikace (binárky) jsou definované tzv. profily
  • profil definuje bezpečnostní politiky týkající se daného programu
  • profily jsou uloženy v /etc/apparmor.d/
   • jména souborů jsou většinou pojmenovány podle cesty ke spustitelnému souboru
  • pro načtení všech profilů při startu je třeba povolit apparmor.service
 • typický profil vypadá následovně:18

  #include <tunables/global>
  profile test /usr/lib/test/test_binary {
    #include <abstractions/base>
  
    # Main libraries and plugins
    /usr/share/TEST/** r,
    /usr/lib/TEST/** rm,
  
    # Configuration files and logs
    @{HOME}/.config/ r,
    @{HOME}/.config/TEST/** rw,
  }
  
  • pomocí #include se importuje jiný soubor
  • v profilu se definují práva k jednotlivým souborům
   r
   čtení
   w
   zápis, vytvoření/smazání souboru
   m
   namapování souboru do paměti
   x
   spuštění souboru
   • musí ho předcházet kvalifikátor
   • spuštění s aplikováním příslušného profilu
   • spuštění s aplikováním lokálního profilu
   • spuštění bez aplikace profilu
   • velké písmeno způsobí odstranění nebezpečných proměnných prostředí (Px, Cx, Ux)
  • možnost nastavit capabilities (např. capability dac_override sys_admin,)
  • možnost nastavit přístup k síti (např. network inet tcp,)
  • možnost auditu (např. audit /etc/foo/* w,)
  • mnoho dalších možností (mount, ptrace, signal či rlimit)
 • možnost natavit cachování profilů (v /etc/apparmor/parser.conf)
 1. Užitečné programy
  • zjištění zda AppArmor běží: aa-enabled
  • zjištění informací o AppArmoru: aa-status
  • odnačtení veškerých profilů: aa-teardown
  • spuštění profilu v enforce módu: aa-enforce
  • spuštění profilu v complain módu: aa-complain
 2. Vytváření profilu
  • pomocí manuálního vytvoření souboru s profilem
   • následné použití aa-complain a aa-enforce
  • pomocí aa-genprof
   • v jednom okně se spustí aa-genprof
   • v druhém zkoumaná aplikace
   • aa-genprof (za pomoci aa-logprof) se doptá uživatele jaké akce chce povolit/zakázat
 3. Řešení problémů
  • prozkoumání logů (auditd, systemd journal)
   • aa-notify zobrazí přehled sestavený z logů
  • zjištění zda je problém v natavení profilu pomocí aa-complain
   • následné povolení za pomocí aa-logprof
  • systemd je váš přítel (např. ohlásí syntaktickou chybu v profilu)
 4. Nevýhody
  • pathname MAC
  • nepodporuje MLS
  • nepodporuje MCS
  • špatná podpora kontejnerů
 5. Firejail19
  • AppArmor může běžet společně s Firejail
  • speciální profil pro Firejail
  • je doporučeno nekombinovat AppArmor profil a Firejail profil u jedné aplikace

4.2.2 TOMOYO Linux20

 • lze spustit na Ubuntu, CentOS či Arch Linuxu
  • nemá však podporu v základním distribučním kernelu
 • na rozdíl od AppArmoru se snaží chránit celý systém
 • nejprve se systém spustí v učícím módu
  • defaultní pravidla jsou doplněna o pravidla naučená
  • tyto pravidla jsou následně vynucována v produkčním prostředí

5 Zajímavé zdroje

Poznámky pod čarou:

Autor: Ondřej Kuhejda

Vytvořeno: 2021-11-21 Sun 21:25

Validate