Automatizovaná správa systémov

Dominik Rehák, xrehak2@fi.muni.cz

Prečo?

Nástroje

CFEngine

Ukážka 1: konfigurácia CFEngine (vytvorenie lokálnych uživateľov)

body common control
{
 inputs => { "$(sys.libdir)/stdlib.cf" };
}

bundle agent main
{
 vars:
 "users" slist => { "adam", "eva" };
 users:
  "$(users)"
  policy => "present",
  home_dir => "/home/$(users)",
  group_primary => "users",
  groups_secondary => { "security", "webadmin" },
  shell => "/bin/bash/",
  home_bundle => setup_home_dir("$(users)");
}

bundle agent setup_home_dir(user)
{
 vars:
  "keys" slist => { "id_rsa", "id_rsa.pub" };
 files:
  "/home/$(user)/." create => "true";
  "/home/$(user)/.ssh/." create => "true";
  "/home/$(user)/.ssh/$(keys)" copy_from => local_cp("/tmp/$(keys)");
}

synctool

Puppet

Ukážka 2: konfigurácia Puppet (pravidlá pre firewall)

class my_firewall::pre {
 Firewall {
  require => undef,
 }
   firewall { '000 accept all icmp':
    proto => 'icmp',
    action => 'accept',
   }
   firewall { '001 accept all to lo interface':
    proto  => 'all',
    iniface => 'lo',
    action => 'accept',
   }
   firewall { '002 reject local traffic not on loopback interface':
    iniface   => '! lo',
    proto    => 'all',
    destination => '127.0.0.1/8',
    action   => 'reject',
   }
   firewall { '003 accept related established rules':
    proto => 'all',
    state => ['RELATED', 'ESTABLISHED'],
    action => 'accept',
   }
  }

Chef

Ansible

Proprietárne nástroje

Ansible (detailne)

Štruktúra

Najčastejšie príkazy

ansible(1) - spustí jeden task na zadaných systémoch

ansible-playbook(1) - spustí playbook na zadaných systémoch

ansible-galaxy(1) - spravuje lokálne kolekcie

Ukážka 3: inventár Ansiblu, formát YAML (/etc/ansible/hosts)

all: # implicitná skupina, nie je nutné ju definovať
 children: # definuje podskupiny v skupine
  redhat:
   hosts: # definuje systémy v skupine
    199.19.225.75: # IP / FQDN
    209.141.43.37: # každá položka musí byť slovník - ak treba, aj prázdny (':' na konci)
  debian:
   hosts:
    debian1: # alias pre IP adresu - môžeme ním v rámci Ansiblu adresovať stroj
     ansible_host: 205.185.115.4
    debian2:
     ansible_host: 205.185.116.236

Ukážka 4: playbook pre uvedený inventár (playbook.yml)

- name: Prologue # názov "playu" - jednej sekvencie taskov v playbooku
 hosts: all
 tasks:
 - name: Greet # názov tasku
  command: echo ahoj :) # modul, ktorý sa spustí a jeho argumenty
 # command v playbookoch sám o sebe nevypíše nič
 # ak nutne potrebujeme vidieť výstup, je treba uložiť si ho do premennej...
 - name: Get the time
  command: date
  register: date
 # ...a z tej vybrať štandartný výstup a vypísať ho modulom "debug"
 - name: Tell the time
  debug:
   var: date.stdout

- name: RedHat
 hosts: redhat # spustí play iba na systémoch v skupine "redhat"
 tasks:
 - name: Update all packages
  dnf:
   name: "*" # ekvivalent `dnf -y update`
   state: latest
 - name: Ensure EPEL is installed
  dnf:
   name: epel-release
   state: present # ak balík nie je nainštalovaný, pokúsi sa ho nainštalovať

- name: Debian
 hosts: debian
 tasks:
 - name: Update all packages
  apt:
   update_cache: yes # nie je default
   name: "*" # ekvivalent `apt-get update`
   state: latest

- name: Services
 hosts: all
 tasks:
 - name: Ensure cups is installed
 # package je všeobecný wrapper nad špecializovanejšími modulmi (apt, dnf, pacman...)
 # v porovnaní s nimi vie oveľa menej, prakticky len nainštalovať/odstrániť balíky
  package:
   name: cups
   state: present # ak balík nie je nainštalovaný, pokúsi sa ho nainštalovať
 - name: Ensure cups is running
  systemd:
   name: cups
   state: started

Použité zdroje a užitočná dokumentácia