SNMP - Simple Network Management Protocol a monitoring siete

Matej Dujava, xdujava@fi.muni.cz

Obsah

Úvod

Simple Network Management Protocol (SNMP) je protokol na získavanie a nastavovanie rôznych parametrov sieťových zariadení. Každé zariadenie, o ktorom chceme získavať informácie, musí mať spusteného snmp agenta. Zariadenie ktorým iniciujeme požiadavku musí mať tzv. snmp manažéra. Agent počúva na UDP porte 161. Okrem odpovedania na požiadavky agent môže upozorniť (napr. pri veľkom využití RAM) Manažéra na UDP porte 162.

MIB

Management Information Base (MIB) je stromová štruktúra v ktorej každý list reprezentuje konkrétnu veličinu (napr. počet sekúnd od naštartovania systému).

Do prvotného MIB bol pridaný podstrom MIB-II a prehodnotený význam už existujúcich listov/podstromov, pričom niektoré boli označené ako zastaralé a nedoporučuje sa ich používať.

Object IDentifier (OID) je jedinečné označenie uzlu v strome MIB. Na preklad OID na meno a naopak slúži program snmptranslate

Example of OID:
  OID value: 1.3.6.1.2.1.4.1

  OID description:

  ipForwarding OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER {
              forwarding(1),
              not-forwarding(2)
            }
        ACCESS read-write
        STATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "The indication of whether this entity is acting
            as an IP gateway in respect to the forwarding of
            datagrams received by, but not addressed to, this
            entity. IP gateways forward datagrams. IP hosts
            do not (except those source-routed via the host).

            Note that for some managed nodes, this object may
            take on only a subset of the values possible.
            Accordingly, it is appropriate for an agent to
            return a `badValue' response if a management
            station attempts to change this object to an
            inappropriate value."
        ::= { ip 1 }
  
citované z: http://www.alvestrand.no/objectid/1.3.6.1.2.1.4.1.html

Verzie

SNMPv1

Akcie:

Overenie prístupu je len pomocou "community" reťazca, ktorý je v textovej podobe spolu s každým UDP paketom.

SNMPv2

Pridáva tieto akcie:

Zvýšenie bezpečnosti autentifikácie. Tento systém sa neujal.

SNMPv2c

Používa bezpečnostný systém z SNMPv1. Využíva nové akcie z SNMPv2. Je to de facto štandard SNMPv2

SNMPv3

Pridaná autentifikácie a šifrovania, ktoré boli voliteľné.

Použitie

Potrebné programy sú v balíku net-snmp. Konfigurácia agenta je v /etc/snmp/snmpd.conf a /etc/snmp/snmptrapd.conf.

Monitoring

Multi router trafic grapher (MRTG) je nástroj na zber a a vykreslovanie nielen zataženia sieťových liniek ale všetkých SNMP veličín.

Využitím icmp a snmp je možné sledovať stav zariadení a linkek medzi nimi, okrem toho sa može sledovať priamo služba ako je napr. http, dns a iné. Najpoužívanejšie programy na monitorovanie sú Nagios a Zabbix. Pri odhalení anomálie, chyby program informuje požadované osoby mailom, SMS alebo inou formou.

Literatura