Kerberos, Synchronizace času v síti

Michal Merta, 374015@mail.muni.cz

Obsah

Kerberos

Základní popis: Kerberos je autentizační protokol pro důvěryhodné stroje na nedůvěryhodné síti. Autentizační server v Kerberovi je označován jako Key Destribution Center (KDC). Tento se skládá ze tří hlavních částí: databáze, Autentication Server (AS) a Ticket Granting Server (TGS). Cílem Kerbera je poskytování autentizačních služeb klientům, přičemž žádné klientské heslo není v rámci protokolu přenášeno (ani v šifrované podobě). Pro komunikaci mezi KDC a klienty je v Kerberovi použita pouze symetrická kryptografie. Kerberos vyžaduje zadání hesla po klientovi jen jednou za session (tzv. single sign on)

Autentizace

Proces ověření identy, např prokázání znalosti hesla, vlastnicví privátního klíče apod

Třístraná autentizace

Autentizace dvou stran prostřednictím důvěryhodné třetí strany. V našem případě je onou důvěryhodnou stranou právě Kerberos.

Realm

Autentizační doména. Server může přímo autentizovat pouze klienty v rámci svého realmu. Autentizace může probíhat i mezi objekty v různých realmech prostřednictím cross authentication. Uživatel/služba patří do realmu právě když sdílí heslo s autentizačním serverem. Název realmu je citlivý na velikost písmen, podle konvencí bývá obvykle psán pouze velkými písmeny.

Principal

Název uživatele nebo služby uložený v databázi autentizačního serveru ve tvaru:
jméno[/Instance]@REALM.
Např user@EXAMPLE.COM imap/mbox.example.com@EXAMPLE.COM

Lístek

Lítek je část zprávy, kterou se klient autentizuje vůči aplikaci. Tato část je šifrována klíčem, který mezi sebou sdílí aplikace a KDC - klient není schopen jeho obsah číst nebo ovlivnit. Pro aplikaci je správný lístek zárukou, že identitu klienta ověřil autentizační server. Obsahem lístku je session key, principal klienta, principal aplikace, čas vystavení, doba platnosti a volitelne adresy, ze kterých se klient může přihlásit.


Komunikační protokol

AS_REQ - klient žádá autentizační server o TGT (Ticket granting ticket). Součástí requestu je principal klienta a služby ke které se chce autentizovat. Volitelně klient uvádí IP adresy, ze kterých bude službu využívat. Poslední částí zprávy je lifetime. Tato zpráva není šifrovaná.

AS_REP - odpověď KDC klientovi. KDC nejprve ověřuje existenci klienta a služby v databázi. Potom vygeneruje náhodný klíč SK_TGS, který bude sdíleným tajemstvím mezi klientem a TGS. Dále server vytvoří TGT, obsahuje (principal klienta a krbtgt/REALM@REALM, časovou známku, lifetime, IP adresy). Klientovi je odeslán SK_TGS, časová známka, životnost a principal služby, o kterou žádal. Tato část je šifrována klíčem K_USER, který spolu sdílejí klient a KDC. Zbytek zprávy tvoří TGT, který je šifrován klíčem K_TGS, který zná TGS, ale nikoliv klient.

Po obdržení AS_REP je po klientovi vyžádáno zadání hesla. Z tohoto hesla a soli uložené na disku je odvozen klíč K_USER, klient dešifruje část zprávy AS_REP a získá klíč SK_TGS

TGS_REQ - žádost klienta o lístek. Klient vytvoří tzv Authenticator (pricipal, časové razítko) šifrovaný klíčem SK_TGS. Odeslaná zpráva obsahuje Authenticator, pricipal služby, životnost a TGT.

TGS ověří validitu TGT (requset přišel od stejného klienta jako je uvedený v TGT, sedí IP adresy, časová razítka jsou platná). Poté vygeneruje lístel složený z: pricipal klienta a služby, čaasové razítko, životnost a nově vygerovaný klíč SK_Service. Tento lístek je zašifrován klíčem K_Service - sdílený klíč mezi TGS a službou.

TGS_REP - obsahuje SK_Service, pricipal služby, časové razítko a životnost. Vše je šifrováno klíčem SK_TGS. Zbytek zprávy tvoří lístek.

Klient dešifruje TGS_REP a získá klíč SK_Service

AP_REQ - nyní už klient prokazuje svou totožnost aplikaci. Vytvoří Authenticator (principal klienta, časová známka) zašifrovaný pomocí SK_Service. Aplikaci pošle tento Authenticator společně s razítkem.

Aplikace dešifruje lískek klíčem K_Service, který je jejím sdíleným tamjemstívm s TGS. Ověří, že principal klienta v Authenticatoru odpovídá obsahu lístku. Dále ověřuje platnost časových razítek a případně IP adresu klienta. Toto je


Kerberos a synchronizace času

Jak již bylo uveden, v protokolu jsou využívána časová razítka a doby platnosti. Slouží k zabránění útoku přehráním (útočník odposlechne komunikaci, později ji odešle znovu a vydává se za odesílatele). Pro používání časových razítek je potřeba čas mezi stroji synchronizovat. K tomu Kerberos využívá protokol NTP, v MIT implementaci je defaultně povolený maximální časový posun mezi stroji 5 minut.

Vazba Kerbera na DNS

Ve verzi 5 Kerberos využívá pro lokalizaci KDC v pro daný realm SRV záznamů v DNS, které upřesňují informace o službách. Principiálně jsou podobné MX záznamům. Příklad:
$ORIGIN foobar.com.
   _kerberos        TXT    "EXAMPLE.COM"

   kerberos        CNAME   daisy
   kerberos-1       CNAME   use-the-force-luke
   kerberos-2       CNAME   bunny-rabbit
   _kerberos._udp     SRV    0 0 88 daisy
               SRV    0 0 88 use-the-force-luke
               SRV    0 0 88 bunny-rabbit
   _kerberos-master._udp  SRV    0 0 88 daisy
   _kerberos-adm._tcp   SRV    0 0 749 daisy
   _kpasswd._udp      SRV    0 0 464 daisy
Poznámka: podle doporučení MIT by se primární KDC měl jmenovat 'kerberos' a sekundární 'kerberos-x', jako v příkladu.

Uživatelsé utility

krb5_newrealm - inicializace nového realmu
kadmin - konsole pro správu
kadmin.local: add_principal pv090
kadmin.local: list_principles
kinit - nástroj pro získání TGT
klist - nástroj pro zobrazení ticketů v umístěných v ticket cache
#klist
Valid starting  Expires      Service principal
08/11/2014 16:39 09/11/2014 16:39 krbtgt/PROTO08.LAB.FI.MUNI.CZ@PROTO08.LAB.FI.MUNI.CZ
kdb5_util - nástroj pro údržbu databáze Kerbera
kdb5_util dump /root/dump
kprop - nástroj pro propagaci databáze kpass - nástroj pro změnu uživatelova hesla

Konfigurace je umístěna na v etc/krb5.conf, konfigurace KDC potom v /etc/krb5kdc (na Debianu).

Stash

Aby nebylo nutné při každém spuštění zadávat master password, kterým je šifrovaná databáze principalů, je tento klíč uložen v souboru stash

Replikace databáze

V situaci, kdy existuje jeden primární server a více sekundárních, je potřeba jejich databáze udržovat konzistentní. V terminologii Kerbera se tomuto procesu říká propagace. Pro propagaci je nutné vytvořit na obou serverech principal pro vzájemnou autentizaci (host service). Dále je nutné přenést master key, kterým jsou položky v databázi šifrovány. To lze udělat například šifrovaným přenosem souboru stash nebo vytvoření nové databáze se stejným heslem na slave serveru (při první propagaci bude přepsána).

#master
kadmin: add_principal -randkey host/masterkdc.example.com
kadmin: ktadd host/masterkdc.example.com

#slave
kadmin: add_principal -randkey host/slavekdc.example.com
​kadmin: ktadd host/slavekdc.example.com@EXAMPLE.COM

echo host/masterkdc.example.com@EXAMPLE.COM > /etc/krb5kdc/kpropd.acl 

Testování propagace databáze

kdb5_util dump /etc/krb5kdc/slave_datatrans
kprop slavekdc.example.com

Cross-realm trust

Kerberos 5 umožňuje autentizovat uživatele i v jiném realmu. Jeden realm může důvěřovat druhému přímo, funguje zde i tranzitivita.
~]# kadmin -r A.EXAMPLE.COM
kadmin: add_principal krbtgt/B.EXAMPLE.COM@A.EXAMPLE.COM

~]# kadmin -r B.EXAMPLE.COM
kadmin: add_principal krbtgt/B.EXAMPLE.COM@A.EXAMPLE.COM
Klienti realmu A.EXAMPLE.COM se niní mohou autentizovat ve službách z B.EXAMPLE.COM. Tato vazba je pouze jednosměrná. Cross-realm authentication také může fungovat hierarchicky.

Synchronizace času v síti

Cílem synchronizace je, jak název napovídá, snížit rozdíly v systémovém čase synchronizovaných strojů na akceptovatelnou úroveň.

Protokol NTP (Network Time Protocol)

Jde o hierarchický protokol pro synchrozaci času v počítačové síti. Jednotlivé úrovně se nazývají stratum X, kde X je celé číslo označující úroveň. NTP za maximální únosnou úroveń považuje stratum-15. Stratum-0 je tzv. referenční čas, podle kterého se synchronizují počítače na stratum-1 atd. S rostoucí úrovně roste nepřesnost. Úrovně se používají pro snížení zátěže. Na lokální síti lze dosáhnout přesnosti kolem 10 ms, v internetu potom do 100 ms. V české republice provozuje stratum-1 server například cesnet (ntp.cesnet.cz ).

NTP a změna času

Pokud NTP zjistí, že je potřeba provést korekci systémové času, mohou nastat při případy. Pokud je rozdíl jen malý, systémový čas upraví na referenční. Pro větší rozdíly na nějakou dobu začne NTP synchronizaci odmítat a upraví tik vnitřních hodin tak, aby se čas po malých kouscích přiblížil k referenčnímu. Pro ještě větší rozdíly dojde ke skokové korekci. Speciální případ nastává při obrovských nepřesnostech, které NTP vyhodnotí jako chybu.

NTP komunikuje přes TCP/UDP na portu 123. Pro synchronizaci NTP odesílá časové známky, které jsou tvořeny dvěma 32-bitovými čísly. Prvních 32 bitů značí počet sekund od počátku epochy (pozn. NTP epocha začala 1.1.1900, ne 1970), zbylých 32 bitů reprezentuje desetinou část sekundy.

NTP pool

NTP pool je dynamická množina NTP veřejně dostupných NTP serverů (aktuálně asi 2900 ipv4 a 970 ipv6), které lze využít pro synchronizaci. Tyto servery patří do domény pool.ntp.org. Existují i subdomény obsahující servery podle geografické polohy (např. cz.pool.ntp.org). V DNS daného poolu se používá algoritmus Round Robin, který zajišťuje roznoměrné rozložení zátěže na všechny stroje zapojeného do poolu.

Konfigurace NTP

Konfiguraci NTP lze nalézt v souboru /etc/ntp.conf. Pro použití českáho poolu je třeba přidat do souboru /etc/ntp.conf
server 0.cz.pool.ntp.org
server 1.cz.pool.ntp.org
server 2.cz.pool.ntp.org
server 3.cz.pool.ntp.org

# ntpq -p
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
*mort.cihar.com 195.113.144.201 2 u 350 512 377  5.616 -18.163 13.905


Literatura