Podmínky ukončení předmětu
UNIX – Programování a správa systému

K ukončení předmětu je třeba vyplňovat průběžné odpovědníky a absolvovat závěrečný test. Cílem je, aby výborné výsledky u průběžných odpovědníků stačily bez dalšího na zápočet, a naopak minimální výsledky ještě nebránily při nadstandardním výsledku závěrečného testu složení zkoušky aspoň s hodnocením E.

Průběžné odpovědníky

Odpovědníky budou zveřejňovány typicky týdně po přednášce, celkem jich bude 10 až 13. Odpovědník bude mít čtyři otázky (výběr z možností i doplňovací). Za správnou odpověď budou +2 body, za chybnou −1 bod, za nezodpovězenou 0 bodů. Limit pro splnění odpovědníku jsou 4 body. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit všechny odpovědníky s výjimkou nejvýše tří. Nesplnění více než tří odpovědníků znamená hodnocení X.

Časový limit na splnění je pět dní od otevření odpovědníku. Odpovědník nicméně bude v ISu otevřený po dobu minimálně dvanácti dní. V případě požadavku na omluvení po uzavření odpovědníku bude třeba doložit neschopenku pokrývající posledních sedm dní otevření odpovědníku. Cílem je pokud možno nemuset řešit omluvenky a nenadálé překážky (nefunguje mi síť, nemůžu se dostat do ISu, ...). Pokud něco takového v prvních pěti dnech nastane, řešte odpovědník případně později. Na vlastní nebezpečí je tedy možné odpovědník splnit kdykoli během celé doby otevření. Procházet odpovědník poslední hodinu před uzavřením nicméně není doporučovaná strategie.

Průběžné odpovědníky nemají časový limit na vypracování od okamžiku, kdy si poprvé odpovědník otevřete v ISu. Mohou obsahovat i dotazy na něco, co v přednášce nebylo explicitně řečeno – úkolem může být dohledat informaci související s probíraným tématem z volně dostupných zdrojů.

Závěrečný test

Závěrečný test bude písemný, výběr z možností, kde je u každé otázky právě jedna možnost správná. Test bude obsahovat patnáct otázek s hodnocením +8 bodů za správnou, −4 body za nesprávnou a 0 bodů za žádnou odpověď (více zaškrtnutých odpovědí se pro tento účel považuje také za žádnou odpověď). Na vypracování testu bude 30 minut čistého času. V testu můžou být i otázky na porozumění problematice, na něco co není doslova napsané na slajdech, ale co jen z řečeného vyplývá. Celkem bude možno získat až 120 bodů.

Celkové hodnocení

Bodové limity se budou odvíjet od maxima získatelných bodů. Záleží zejména na skutečném počtu průběžných odpovědníků a výjimečně může dojit k anulování nejednoznačně nebo jinak chybně zadané otázky.

UkončeníPotřebných bodů
Zápočetmaximum − 140
Kolokviummaximum − 110
Zkouška Emaximum − 80
Zkouška Dmaximum − 65
Zkouška Cmaximum − 50
Zkouška Bmaximum − 35
Zkouška Amaximum − 20

Tedy například bude-li 11 průběžných odpovědníků, bude maximum 11×8 + 120 = 208 bodů a limit na zkoušku za C bude 158 bodů.