LDAP

Jiří Novosad, xnovosa1@fi.muni.cz


Obsah


LDAP


DIT

Directory Information Tree Ldap strom:
            o dc=shire,dc=org
            / \
           /  \
     ou=hobbits o   o ou=dwarves
          / \   \
 cn=Bilbo Baggins o  o   o cn=Thorin Oakenshield
         cn=Frodo Baggins 

LDIF

Lightweight Directory Interchange Format

př:
# LDIF entry for shire
dn: dc=shire,dc=org
dc: shire
objectClass: dcObject
objectClass: organizationalUnit
ou: Shire ltd.

# LDIF entry for hobbits
dn: ou=hobbits,dc=shire,dc=org
ou: hobbits
objectClass: organizationalUnit

# LDIF entry for "Bilbo Baggins"
dn: cn=Bilbo Baggins,ou=hobbits,dc=shire,dc=org
cn: Bilbo Baggins
objectClass: inetOrgPerson
sn: Baggins
mail: bilbo_baggins@shire.org
mail: bilbo@gmail.com
userPassword: {plain}smaug


LDAP Schema

LDAP Schema


LDAP - nástroje

ldap-utils - často používané parametry:
-D "cn=Bilbo Baggins,ou=hobbits,dc=shire,dc=org"  # DN, které použiji na připojení (odp. uživ. jménu)
-x                         # použití jednoduché (simple) autentizace (ne SASL)
-W                         # zeptá se na heslo
-f file.ldif                    # čte LDIF záznamy ze souboru místo stdin
-H ldap://ldap.shire.org/              # adresa LDAP serveru
vyhledávání:
ldapsearch -b "dc=shire,dc=org" -xW -D "cn=sauron,dc=shire,dc=org" (&(objectClass=inetOrgPerson)(cn=*Baggins)) cn mail
přidávání záznamu:
ldapadd -xW -D "cn=admin,dc=shire,dc=org" << EOF
dn: cn=Balin,ou=dwarves,dc=shire,dc=org
cn: Balin
objectClass: inetOrgPerson
sn: Balin
EOF
modifikace existujícího záznamu:
ldapmodify -xW -D "cn=admin,dc=shire,dc=org" << EOF
dn: cn=Bilbo Baggins,ou=hobbits,dc=shire,dc=org
changetype: modify
add: telephoneNumber
telephonNumber: 379-111-111
-
delete: mail
mail: bilbo@gmail.com
EOF
mazání záznamů:
ldapdelete -D "cn=sauron,dc=shire,dc=org" -xW "cn=Frodo Baggins,ou=hobbits,dc=shire,dc=org"
ldapdelete -r "ou=hobbits,dc=shire,dc=org"
konfigurace - soubor ldap.conf (~/.ldaprc) (TLS_REQCERT allow)

Implementace LDAP


OpenLDAP

# ldap schema vytvoříme z již předdefinovaných schemat, závislosti
include   /etc/ldap/schema/core.schema
include   /etc/ldap/schema/cosine.schema
include   /etc/ldap/schema/nis.schema
include   /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema

# bitová maska říkající, co zapsat do logu
loglevel   1368
pidfile   /var/run/slapd/slapd.pid
argsfile   /var/run/slapd/slapd.args

# default formát ukládání hesel
password-hash   {SSHA}
# kde hledat moduly
modulepath   /usr/lib/ldap
# nahrání modulů pro BerkeleyDB
moduleload   back_bdb

# databázová sekce
database bdb
suffix   "dc=shire,dc=org"
directory  /var/lib/ldap/shire.org
mode    0600

cachesize  1000
checkpoint 512   10 # kb min

rootdn   "cn=sauron,dc=shire,dc=org"
rootpw   {SSHA}nYM6fcLapXnTfwBGVaqIt6sZ88IQHYpd

# povinný
index    objectClass     eq
index    cn,sn,mail     eq,sub


#ACL
access to *
  by * read
(DB_CONFIG)

offline nástroje - pracují přímo se soubory na disku: slapadd, slapcat, slaptest, slapacl, slapauth, slapdn, slapindex, slappasswd


Jednoduchá autentizace, ACL

Při použití jednoduché autentizace (přepínač -x) dochází k připojení tak, že se zašle heslo (cleartext) a porovná se s atributem userPassword v DN, které jsme zadali přepínačem -D. Pokud nezadáme DN, jedná se o anonymní připojení.

Autorizace je řízena pomocí ACL zadaných v slapd.conf. syntax: access to _what_ by _who_ _access_, kde

direktivy access se uplatňují postupně odvrchu, první vyhovující se použije př:
access to dn="cn=Frodo Baggins,ou=hobbits,dc=shire,dc=org"
  by dn="cn=Bilbo Baggins,ou=hobbits,dc=shire,dc=org" write
  by dn="cn=sauron,dc=shire,dc=org" search
  by dn.children="ou=dwarves,dc=shire,dc=org" compare

# povolí čtení všeho všem (i neautentizovaným)
access to * 
  by * read
# umožní autentizaci
access to attrs=userPassword
  by self write
  by anonymous auth
# umoznuje pristup 
access to dn.base=""
  by * read
viz slapd.access(5)

LDAP a Unix

Databázi uživatelů je možno mít uloženou v LDAP stromě. K tomu se používají třídy posixAccount, shadowAccount a posixGroup, definované v souboru nis.schema:

objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.0 NAME 'posixAccount'
    DESC 'Abstraction of an account with POSIX attributes'
    SUP top AUXILIARY
    MUST ( cn $ uid $ uidNumber $ gidNumber $ homeDirectory )
    MAY ( userPassword $ loginShell $ gecos $ description ) )

objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.1 NAME 'shadowAccount'
    DESC 'Additional attributes for shadow passwords'
    SUP top AUXILIARY
    MUST uid
    MAY ( userPassword $ shadowLastChange $ shadowMin $
       shadowMax $ shadowWarning $ shadowInactive $
       shadowExpire $ shadowFlag $ description ) )

objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.2 NAME 'posixGroup'
    DESC 'Abstraction of a group of accounts'
    SUP top STRUCTURAL
    MUST ( cn $ gidNumber )
    MAY ( userPassword $ memberUid $ description ) )
Modul nss_ldap umožňuje prohledávání databáze s ůčty atd. v LDAPu:

# /etc/nsswitch.conf
passwd:     files ldap
group:     files ldap
shadow:     files ldap
...

# /etc/libnss-ldap.conf (Debian, jinde mozna /etc/ldap/ldap.conf)
host ldap.shire.org
base dc=shire,dc=org
bind_policy soft

Modul pam_ldap zase umožnňuje používání LDAPu pro autentizaci. Příklad konfigurace služby ssh:

# /etc/pam.d/ssh
auth    required   pam_nologin.so
auth    sufficient  pam_ldap.so
auth    required   pam_unix.so shadow use_first_pass

account   sufficient  pam_ldap.so
account   required   pam_unix.so

password  sufficient  pam_ldap.so
password  required   pam_unix.so

# /etc/pam_ldap.conf (Debian)
host ldap.shire.org
base dc=shire,dc=org
rootbinddn cn=admin,dc=debhome,dc=lan
pam_password crypt

NSCD

Name Service Cache Daemon - cache pro password, group a host dotazy. Konfigurace:

# /etc/nscd.conf
enable-cache      passwd     yes
positive-time-to-live  passwd     600
negative-time-to-live  passwd     20
suggested-size     passwd     211
check-files       passwd     yes

SASL

Simple Authentication and Security Layer (RFC 4422)


TLS

(RFC 4346)

# /etc/ldap/slapd.conf
...
TLSCipherSuite     HIGH
TLSCertificateFile   /etc/ldap/slapd-cert.pem
TLSCertificateKeyFile  /etc/ldap/slapd-key.pem
...
$ /usr/lib/ssl/misc/CA.pl -newcert
$ openssl rsa -in newkey.pem -out newkey_plain.pem
cn certifikatu = fqdn serveru
# /etc/ldap/ldap.conf
TLS_REQCERT allow

# /etc/pam_ldap.conf
ssl start_tls
tls_checkpeer no

# /etc/libnss-ldap.conf
ssl start_tls
tls_checkpeer no
viz tls

Replikace

# /etc/ldap/slapd.conf - master
replogfile   /var/spool/slurpd/replica
replica     host=ldap_rep.shire.org:389
        suffix="dc=shire,dc=org"
        binddn="cn=replica,dc=shire,dc=org"
        credentials=heslo
        bindmethod=simple #(sasl)
        tls=yes
# /etc/ldap/slapd.conf - slave
suffix   "dc=shire,dc=org"
rootdn   "cn=replica,dc=shire,dc=org"
rootpw   {SSHA}aSZ50g8aDMj85MeEqkljKIfb7qKraQG8
updatedn  "cn=replica,dc=shire,dc=org"
updateref  ldap://ldap.shire.org

Zdroje