DNS

David Šumský, xsumsky@fi.muni.cz


Obsah

1. Co je to DNS
1.1 Historie
1.2 Jak DNS funguje
1.3 Doména
1.4 Reverzní doména
1.5 Doménové jméno
1.6 Zóna
1.7 Resolver
1.8 Jmenný server
1.9 Dotazy (překlady)
1.10 Protokol DNS
1.11 Zdrojové záznamy

2. DNS na Unixu
2.1 BIND
2.2 DJBDNS
2.3 Dents

3. Konfigurace DNS na Linuxu (BIND)
3.1 Instalace
3.2 Nastavení resolveru
3.2.1 Konfigurační soubor /etc/nsswitch.conf (/etc/host.conf)
3.2.2 Konfigurační soubor /etc/resolv.conf
3.3 Nastavení jmenného serveru
3.3.1 Konfigurační soubor /etc/named.conf
3.3.2 Příklad chaching-only jmenného serveru
3.3.3 Příklad autoritativního jmenného serveru
3.4 Databázové (zónové) soubory systému DNS
3.4.1 Záznam SOA
3.4.2 Záznam A
3.4.3 Záznam CNAME
3.4.4 Záznam NS
3.4.5 Záznam PTR
3.4.6 Záznam MX
3.5 Bezpečnost DNS
3.5.1 Řízení přístupu
3.5.2 Chrootovaný BIND
3.6 Užitečné nástroje pro správu DNS
3.6.1 Ladění (nslookup, dig, ...)
3.6.2 Administrace (rndc)
3.6.3 Signály
3.7 Nejčastější chyby


1. Co je to DNS

Současný Internet je veskrze postaven na bázi protokolové sady TCP/IP, která používá k jednoznačné identifikaci vzájemně komunikujících uzlů v síti IP adresu. Pro člověka jako uživatele je však snažší označovat počítače jménem a ne téměř nic neříkajícím 32 bitovým číslem nazývaným právě IP adresa (resp. 128 bitovým číslem, pokud uvažujeme protokol IPv6). Vznikl tedy systém DNS neboli Domain Name System, který nedokonalost lidského druhu elegantně obchází a který řeší i další, na první pohled ne zcela zřejmé, problémy související s překladem jmen na IP adresy a opačně.


1.1 Historie

První experimentální počítačová síť ARPANET vznikla koncem šedesátých let jako výzkumný projekt pod záštitou amerického úřadu DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a propojovala důležité výzkumné organizace Spojených Států. V rámci tohoto projektu vznikla sada protokolů TCP/IP, která se záhy stala uznávaným standardem, a znamenala skutečný průlom v oblasti síťových technologií, neboť vedla ke vzniku dnešního Internetu.

A jak s tím souvisí systém DNS? Ano, již v době sítě ARPANET bylo zapotřebí překládat jména na IP adresy, jenže tehdy k tomu stačil jediný soubor. Jmenoval se HOSTS.TXT (dnes mu na Unixech odpovídá soubor /etc/hosts) a obsahoval tabulku hostitelů a příslušných IP adres. Obsah souboru spravovala organizace SRI's Network Information Center, která jej distribuovala po síti a to z jediného počítače! Jmenoval se SRI-NIC. A začaly vznikat problémy, na scénu totiž přišel TCP/IP a s ním i masívní rozšíření sítí za hranice malinkatého ARPANETu (tehdy několik stovek stanic). Zátěž na SRI-NIC tak začala být neúnosná a databázi hostitelů bylo stále obtížnější udržet v konzistentním stavu (duplicitní jména, rychlý růst sítě).

Pánové, jež se zasloužili o vznik ARPANETu, se však nevzdávali a pracovali dál. Z jejich společného úsilí vzešel nový a lepší systém, který řešil překlad jmen distribuovaně a ne centrálně jako v předešlém případě. Podporoval lokální správu dat, což rozložilo zátěž po celé síti a jména hostitelů byla uspořádána hierarchicky, což zamezilo vzniku duplicitních jmen. Vznikl tak systém DNS.


1.2 Jak DNS funguje

Systém DNS je celosvětově distribuovanou databází uchovávající záznamy o tom, která IP adresa patří ke kterému doménovému jménu, přitom IP adresa může mít doménových jmen i více. O databázi se starají programy zvané jmenné servery, které data z datábaze poskytují klientům, tzv. resolverům.

Jmenný prostor všech domén je uspořádán do hierarchické struktury podobné struktuře souborového systému na UNIXu. Databázi si lze představit jako strom s kořenovým uzlem, tzv. kořenová doména, která obsahuje všechny domény, na vrcholu, kde každý uzel má přiděleno nějaké jméno, tzv. doménu. Doménové jméno uzlu je seznam všech domén ležících na cestě mezi výchozím uzlem a uzlem kořenovým zapsaných zprava doleva v tečkové notaci. Doménové jméno tedy odráží příslušnost uzlu do určité domény, subdomény atd.

strom


1.3 Doména

Doména je skupina jmen, které spolu logicky souvisejí např. tak, že mají společnou geografickou polohu, společnou přislušnost k nějaké organizaci nebo vytvářejí jistou síť. Domény lze dále členit na menší celky, tzv. subdomény.


1.4 Reverzní doména

V některých případech požadujeme po systému DNS tzv. zpětný překlad tzn. překlad IP adresy na reverzní doménu (doménové jméno). Pro tyto účely byla definována doména in-addr.arpa (v případě protokolu IPv6 ip6.arpa), která má subdomény 0 až 255. Domény jsou tvořeny IP adresami psanými v opačném pořadí. Např. síť 196.168.192.0/24 patří do domény 192.168.196.in-addr.arpa.


1.5 Doménové jméno

Doménové jméno vznikne spojením příslušných řetězců (domén) vzájemně oddělených tečkou, kde první řetězec je jméno počítače, druhý jméno domény, do níž počítač náleží atd. Takové jméno se pak čte zprava doleva. Celé jméno může být maximálně 255 znaků dlouhé, řetězec 63 znaků a může obsahovat pouze číslice, písmena a pomlčky (pomlčky nesmí být na začátku ani na konci řetězce). Např. uzel se jménem aisa.fi.muni.cz. je počítač se jménem aisa ležící v subdoméně fi subdomény muni domény cz kořenové domény (.). Poslední tečka na konci se uvádí z důvodu jednoznačného určení jména a představuje kořenovou doménu (může se téměř vždy vynechat). Takové doménové jméno se pak nazývá plně kvalifikované (FQDN, Fully Qualified Domain Name).

V kořenové doméně jsou definovány tzv. generické domény (TLD, Top Level Domains), např. org, com, edu, net, arpa, a dále dvouznakové domény jednotlivých států, např. cz pro Českou republiku.


1.6 Zóna

Správa domény může být z hlediska jejího rozsahu velice náročná. Jelikož systém DNS člení domény na menší celky, tzv. subdomény, je možné pověřit správou subdomény jiného správce. Hovoříme o tzv. delegaci domény. Zóna je pak část prostoru jmen domény, kterou obhospodařuje konkrétní správce. Je tedy tvořena doménou nebo její částí.


1.7 Resolver

Resolver je část systému, která dokáže nalézt IP adresu k příslušnému jménu a naopak. Je většinou implementován jako soubor knihovních funkcí, který se slinkuje s aplikací požadující tyto služby. Aplikace pak volá příslušné procedury, jako jsou např. gethostbyname(3) nebo gethostbyaddr(3), resolver zformuluje a pošle jmennému serveru dotaz a čeká na konečnou odpověď, kterou pak předá aplikaci.

Pozn.: Knihovna resolveru je součástí standardní knihovny jazyka C.


1.8 Jmenný server

Jmenný server je právě zmiňovaný správce, který dohlíží na data definující příslušnou zónu a zajišťuje překlad jmen počítačů na IP adresy a naopak na žádost resolveru nebo jiného jmenného serveru.

Podle uložení dat rozlišujeme následující typy jmenných serverů:

Pozn.: Aby jmenný server správně fungoval, musí znát kořenové jmenné servery, které má uloženy v databázi na disku. Přitom ale není pro tyto data autoritou, považujeme se to za výjimku.1.9 Dotazy (překlady)

Resolver je klientem systému DNS a zastupuje aplikaci požadující služby DNS. Resolver tak zformuluje dotaz, pošle jej místnímu jmennému serveru a očekává jeho odpověď. Zná-li náš server na příslušný dotaz odpověď (odpověď hledá ve svých autoritativních datech nebo v neautoritativních datech, které si uložil do vyrovnávací paměti z předchozích dotazů), zašle ji nazpět. Pokud ji nezná, kontaktuje další servery, přitom vždy začíná kořenovým jmenným serverem. Uvažujme např. dotaz na jméno aisa.fi.muni.cz. Kořenový jmenný server zjistí, že správou domény cz pověřil jiný server, pošle tedy našemu serveru IP adresu tohoto serveru. Náš server se obrátí na server domény cz a ten pošle adresu serveru domény muni.cz. Proces iterace pokračuje tak dlouho, dokud náš server nedostane IP adresu stroje aisa.fi.muni.cz (za předpokladu, že příslušné jmenné servery jsou funkční). Získané informace náš server ukládá do vyrovnávací paměti pro případ, že by se dotazy mohly opakovat.

Pozn.: Důležité jmenné servery, jako jsou servery generických domén nebo kořenové jmenné servery, nesmí podporovat rekurzivní dotazy z důvodu vyšší zátěže.
1.10 Protokol DNS

Protokol DNS je aplikační protokol využívající k transportu dat protokol UDP a TCP. K jednodušším dotazům, jako je překlad adres, se používá UDP. Pro odpovědi se používá UDP, ale pouze pokud je odpověď kratší než 512B. V opačném případě se použije pro přenos TCP. Protokol TCP se také používá pro přenos zón mezi primárním a sekundárním jmenným serverem. Jmenný server naslouchá dotazům na portu 53 (UDP i TCP).


1.11 Zdrojové záznamy

Autoritativní data zóny jsou uloženy v databázi ve formě tzv. zdrojových záznamů (RR, Resource Records). Každý záznam má přidělen typ, který popisuje druh dat v záznamu, a dále třídu, která vyjadřuje adresovací schéma sítě např. IP adresám odpovídá třída IN, adresám sítí Hesiod třída HS. Záznamy RR se přenáší sítí protokolem DNS a používají se v konfiguračních souborech systému DNS.

Mezi základní typy záznamů RR patří:

TypVýznam
SOA (Start Of Authority)Každá zóna obsahuje právě jeden záznam SOA, viz Záznam SOA
A (A host address)32 bitová IP adresa, viz Záznam A
NS (Authoritative name server)Jméno autoritativního serveru pro zónu, viz Záznam NS
CNAME (Canonical name for an alias)Alias pro doménové jméno, viz Záznam CNAME
PTR (Domain name pointer)Doménové jméno pro reverzní překlad, viz Záznam PTR
MX (Mail exchange)Priorita a doménové jméno poštovního serveru, viz Záznam MX
HINFO (Host information)Popis hardwaru a softwaru, viz Záznam HINFO a TXT
TXT (Text string)Textový popis, viz Záznam HINFO a TXT2. DNS na Unixu

2.1 BIND

BIND neboli Berkeley Internet Name Domain je referenční implementací DNS serveru na Unixu, který vznikl jako studentský projekt na Kalifornské univerzitě. Dnes je jeho vývoj sponzorován různými organizacemi, zejména pak Internet Software Consorcium, a je portován i na jiné operační systémy.

Součástí BINDu je:


Aktuální verze BINDu je:
Pokud používáte BIND verze 4.x a nechcete jej nahradit novější řadou 8.x nebo 9.x, je doporučena aktualizace na verzi 4.9.9. Vývoj BINDu řady 4.x je zastaven.

BIND od verze 8.x je zcela přepracován, hlavními změnami oproti verzi 4.x jsou:
Změny BINDu verze 9.x oproti verzi 8.x:


2.2 DJBDNS

DJBDNS (D.J.Bernstein Domain Name System) je sada DNS nástrojů, která zahrnuje:


DJBDNS je bezpečnější než BIND. Všechny programy poskytující služby DNS běží implicitně v chrootovaném prostředí. DJBDNS je jednodušší než BIND. Zatímco zdrojový kód DJBDNS tvoří asi 7000 řádek, BIND verze 9 jich má řádově 100000. DJBDNS je snažší konfigurovat.

Pozn.: Mimochodem, pokud si chcete vydělat 500$, stačí vám najít jedinou bezpečnostní chybu v kódu DJBDNS :-).
2.3 Dents

Dents patří mezi novější implementace systému DNS. Jelikož je projekt ve stadiu alfa testování, nedoporučuje se nasazovat na produkční systémy.


3. Konfigurace DNS na Linuxu (BIND)

Veškerá konfigurace uvedená v této části se bude týkat BINDu verze 8.x a vyšší, tzn. že se budeme konkrétně zabývat obsahem souboru /etc/named.conf. Pokusíme se nastavit knihovnu resolveru a jmenný server realizovaný programem named, probereme záludnosti zónových souborů, řekneme si něco o bezpečnosti DNS a nakonec poznáme pár užitečných nástrojů, které nám správu DNS systému určitě v mnohých ohledech ulehčí.


3.1 Instalace

Základní instalace BINDu je celkem přímočará. Po stažení a rozbalení balíku vystačíme s klasickým trojhmatem:


Za zmínku snad jen stojí následující volby pro konfigurační skript:
Pozn.: Podpora IPv6 je zahrnuta automaticky (pokud tento protokol operační systém podporuje).
3.2 Nastavení resolveru

Nastavení resolveru, který se dodává na Linuxu jako součást standardní knihovny jazyka C GNU Libc verze 2, se opírá o konfigurační soubor /etc/nsswitch.conf (ve starších verzích Linuxu se používal soubor /etc/host.conf). Tento soubor resolveru říká, které služby a v jakém pořadí má používat.
Nakonfigurujeme-li knihovnu resolveru tak, aby k překladu jmen používala systém DNS, je ještě nutné uvést seznam dostupných jmenných serverů do souboru /etc/resolv.conf.


3.2.1 Konfigurační soubor /etc/nsswitch.conf

Chceme-li, aby např. resolver dal přednost vyhledání adresy v databázi hostitelů /etc/hosts před systémem DNS, stačí do souboru /etc/nsswitch.conf vložit řádek:

Služby se postupně používají zleva doprava a standardně končí při úspěšném překladu. Novinkou souboru /etc/nsswitch.conf oproti starému /etc/host.conf je, že umožňuje předefinovat způsob chování v závislosti na výsledku předchozího překladu.

Více se dozvíte příkazem man nsswitch.conf.
3.2.2 Konfigurační soubor /etc/resolv.conf

V souboru /etc/resolv.conf lze resolveru určit, na které jmenné servery se mají dotazy zasílat, a dále lze specifikovat jedno nebo více místních doménových jmen.

Obsah volby domain najde uplatnění v případě, kdy uživatel požaduje překlad nekvalifikovaného doménového jména bez tečky na konci. Resolver pak přidá k zadanému jménu místní doménu (volba domain) a požaduje překlad po jmenném serveru. Pokud se překlad nezdaří, pokusí se ještě dotázat na překlat zadaného jména.

Více se dozvíte příkazem man resolv.conf.
3.3 Nastavení jmenného serveru

Běh a činnost programu named lze ovlivnit konfiguračním souborem /etc/named.conf, pokud přepínačem -c neuvedeme soubor jiný (původní verze 4.x používala soubor /etc/named.boot). Při startu si program přečte obsah souboru a načte odpovídající databáze DNS z disku do vyrovnávací paměti.


3.3.1 Konfigurační soubor /etc/named.conf

Soubor /etc/named.conf obsahuje příkazy, které určují globální chování jmenného serveru a dále definují umístění a typ zónových souborů.

Mezi základní příkazy patří:

PříkazVýznam
aclDefinuje seznam IP adres pro řízení přístupu, viz Řízení přístupu
includeVkládá soubor
loggingDefinuje události, které se mají zaznamenávat
optionsGlobální nastavení serveru
zoneDefinice zóny

Možnosti příkazu options jsou velice bohaté. Příkaz může být v konfiguračním souboru uveden pouze jednou (platí i např. pro příkaz options) a mezi jeho základní volby patří:
Seznam jednotlivých typů zón pro příkaz zone:
Více se dozvíte příkazem man named.conf.


3.3.2 Příklad chaching-only jmenného serveru

options {
   directory "/var/named"; //pracovní adresář
   pid-file "named.pid";
};

zone "." {
   type hint;
   file "root.hints";
};

// každý jmenný server je autoritou pro reverzní doménu 0.0.127.in-addr.arpa, tj. i chaching-only server je primárním pro tuto doménu!!!
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
   type master;
   file "127.0.0.zone";
};


3.3.3 Příklad autoritativního jmenného serveru

options {
   directory "/var/named"; //pracovní adresář
   pid-file "named.pid";
   recursion no; // bez rekurzivních dotazů
};

zone "." {
   type hint;
   file "root.hints";
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
   type master;
   file "127.0.0.zone";
};

// jmenný server je primární pro zónu xyz.cz
zone "xyz.cz" {
   type master;
   notify yes;
   file "xyz.cz.zone";
};

// jmenný server je sekundární pro zónu abc.cz
zone "abc.cz" {
   type slave;
   masters { 194.149.105.18; };
   file "abc.cz.zone";
};


3.4 Databázové (zónové) soubory systému DNS

Databáze DNS jsou na primárním jmenném serveru uloženy v zónových souborech, které si server při startu nahraje do paměti.

Zónové soubory mohou obsahovat následující typy data:


3.4.1 Záznam SOA

Záznam typu SOA určuje autoritativní jmenný server pro zónu, je vždy právě jeden a to na počátku souboru.

Příklad záznamu pro server zóny xyz.cz:
@ IN SOA ns.xyz.cz. hostmaster.xyz.cz. (
      1   ; Serial
      8H ;  Refresh after 8 hours
      2H ;  Retry after 2 hours
      1W ;  Expire after 1 week
     1D) ; Minimum TTL of 1 dayPro TLD domény dle RFC-1537 se doporučuje používat následující hodnoty:
Pro ostatní domény:


3.4.2 Záznam A

Záznam A přiřazuje doménovému jménu IP adresu.

Příklad záznamu typu A:
xyz.cz. IN SOA ns.xyz.cz. hostmaster.xyz.cz. (
      ...
www              IN A 172.17.14.1
server.xyz.cz.    IN A 10.1.1.3
      ...


3.4.3 Záznam CNAME

Záznam CNAME definuje synonyma doménových jmen.

Příklad záznamu CNAME:
xyz.cz. IN SOA ns.xyz.cz. hostmaster.xyz.cz. (
      ...
mail     IN A 192.1.1.2
www    IN CNAME mail.xyz.cz.
      ...


3.4.4 Záznam NS

Záznam NS definuje autoritativní jmenný server pro doménu.

Záznam NS je vždy ve dvou databázích:


Příklad záznamu NS:
xyz.cz. IN SOA ns.xyz.cz. hostmaster.xyz.cz. (
      ...
            IN NS ns.xyz.cz.
abc        IN NS ns.abc.xyz.cz.
ns.abc    IN A 11.2.2.2.
      ...


3.4.5 Záznam PTR

Záznam PTR slouží k překladu IP adresy na doménové jméno (reverzní překlad).

Příklad záznamu PTR:
xyz.cz. IN SOA ns.xyz.cz. hostmaster.xyz.cz. (
      ...
3.1.1.10.in-addr.arpa.    IN PTR server.xyz.cz.
      ...


3.4.6 Záznam MX

Záznam MX specifikuje jméno poštovního serveru. K tomuto jménu se ještě dodává číselná priorita serveru. Nejdříve se zkouší odeslat poštu na server s nejvyšší prioritou. Pokud se odeslání nezdaří, zkouší se další server atd.

Příklad záznamu MX:
xyz.cz. IN SOA ns.xyz.cz. hostmaster.xyz.cz. (
      ...
      IN MX       20 mail1.xyz.cz       IN MX       10 mail.xyz.cz       ...

Bez uvedení záznamu MX by poštovní adresa uživatele vypadala jinak než jsme zvyklí:


3.5 Bezpečnost DNS

3.5.1 Řízení přístupu

BIND od verze 8.x poskytuje prostředky pro omezení přístupu k DNS službám (příkaz acl v souboru /etc/named.conf). Ve verzi 9.x byly navíc ještě přidány tzv. pohledy (views, příkaz view v souboru /etc/named.conf), které umožňují nastavit jmenný server tak, že na stejný dotaz odpovídá různě podle toho, kdo se dotazuje.


3.5.2 Chrootovaný BIND

Jedním ze způsobů, jak jmenný server zabezpečit, je spouštět program named bez oprávnění superuživatele a změnit mu kořenový adresář. Tento postup pak omezí, při zneužití nějaké bezpečnostní chyby serveru, přístup pouze na vyhrazený kořenový adresář.

Jak tedy spustit chrootovaný BIND?

  1. Vytvoříme si nového uživatele v souboru /etc/passwd, např. named.
  2. Vytvoříme nový kořenový adresář (např. /chroot/named), který by měl obsahovat jen to nejnutnější pro běh programu named:
  3. Spustíme /usr/sbin/named -u named -t /chroot/named.
  4. Mrkneme se, jak to dopadlo, do /var/log/messages.


3.6 Užitečné nástroje pro správu DNS

Po spuštění nakonfigurovaného jmenného serveru je vhodné si ověřit, zda-li server pracuje tak, jak má. Z těchto důvodů je součástí BINDu spousta užitečných nástrojů pro administraci a ladění DNS systému.

Pozn.: Každý z těchto programů má příslušnou manovou stránku, pro další informace proto stačí zadat příkaz man jméno_programu.


3.6.1 Ladění (nslookup, dig, ...)


3.6.2 Administrace (ndc, rndc)


3.6.3 Signály

Program named lze ovládat rovněž signály (programem kill), které zvládnou téměř totéž co programy ndc a rndc.

SignálVýznam
SIGHUPServer znovu načte data z disku
SIGINTVypíše všechna data z paměti do souboru (/tmpnamed_dump.db)
SIGTERMUkončí server


3.7 Nejčastější chyby