FTP, Rsync

Vladimír Lapáček, < xlapacek@fi.muni.cz>


Obsah


Úvod

FTP (File Transmission Protocol) je protokol typu klient/server určený pro přenos souborů mezi vzdáleným serverem a lokální stanicí. Je velmi jednoduchý a proto také velmi používaný. Tento protokol je definovaný v RFC 959. Má přiděleny 2 well-known porty: 20 (datový) a 21 (řídící). Nasledující schéma znázorňuje způsob komunikace mezi serverem a klientem:


                      -------------
                      |/---------\|
                      ||  User ||  --------
                      ||Interface|<--->| User |
                      |\----^----/|  --------
         ----------        |   |   |
         |/------\| FTP Commands |/----V----\|
         ||Server|<---------------->|  User ||
         || PI ||  FTP Replies ||  PI  ||
         |\--^---/|        |\----^----/|
         |  |  |        |   |   |
   --------  |/--V---\|   Data   |/----V----\|  --------
   | File |<--->|Server|<---------------->| User  |<--->| File |
   |System|  || DTP ||  Connection  ||  DTP  ||  |System|
   --------  |\------/|        |\---------/|  --------
         ----------        -------------
PI zde znamená protocol interpreter a DTPdata transfer process.

Server poslouchá na řídícím portu (obvykle 21), kde čeká na příchozí spojení od klienta (z nějakého vyššího portu). Pro komunikaci klienta se serverem se používají krátké příkazy maximálně čtyřpísmenné většinou doplněné parametrem. Server na ně odpovídá trojciferným číslem určujícím kód odpovědi doplněným dalším popisem. Přihlášení klienta zajišťují příkazy USER a PASS, kterými se klient identifikuje vůči serveru. Použité přihlašovací jméno určuje, ke kterým souborům získá klient práva. Zvláštní postavení má přihlašovací jméno anonymous, pro které FTP démon pracuje obvykle v chrootovaném prostředí a místo hesla požaduje emailovou adresu.Pro přenos dat se na serveru otevře datový port (řídící-1), stejně tak na klientském počítači. Samotný přenost dat je realizován TCP spojením nad datovými porty příjemce a odesílatele. Po zkončení přenosu jsou datové porty uzavřeny.
Další důležité příkazy jsou:

Funkčnost běžícího FTP serveru lze snadno ověřit npříklad telnetem na port 21. Server by měl vypsat úvodní pozdrav a čekat na další příkazy. Nalogujeme se příkazy USER login, PASS password a server by měl odpovědět kladným kódem a ohlásit User login logged in. Nyní můžeme použít například příkaz stat, který nám vypíše info o připojení a nastavení přenosu. Spojení se ukončuje příkazem QUIT.

FTP Klienti

Pro komunikaci se serverem potřebujeme klientský program. Z těch nejpoužívanějších:

FTP Servery

Naopak pro zřízení FTP serveru potřebujeme nějakého FTP démona.

ProFTPD

Základní vlastnosti:

Instalace

Instalace probíhá obvyklým
./configure
make
make install
Základní instalace však zahrnuje jen zlomek možností, které ProFTPD obshauje. Pokud potřebujeme některý z volitelných modulů pouřijeme
./configure --with-modules=mod_name1:mod_name2

Konfigurace

ProFTPD čte své nastavení standartně z /etc/proftpd.conf. Tento soubor je velmi podobný konfiguračnímu souboru www serveru Apache. Dělí do několika sekcí.

Sekce <Global> slouží k nastavení "defaultních hodnot". Toto nastavení lze později změnit v jednotlivých sekcích.

V sekci <Anonymous> se definuje základní konfigurace anonymního FTP serveru. Implicitně server pracuje v chrootovaném prostředí. Jako login použijeme "anonymous", jako heslo emailovou adresu.

V sekci <Directory> se definují přístupová práva pro uvedený adresář.

Sekce <Limit> se používá pro stanovení omezení, kdo a jaké příkazy se mohou používat.

Sekce <VirtualHost> slouží k vytvoření a knfiguraci virtuálního FTP serveru.

Příklad konfiguračního souboru:
 ServerName       "My ProFTPD server"

 ServerType       standalone

 Port          21

 #standartni umaska, tak aby nove adresare nebyly zapisovatelne pro group a others
 Umask         022

 TimeoutLogin      120
 TimeoutIdle      600
 TimeoutNoTransfer   900
 TimeoutStalled     3600

 #maximalni pocet potomku (funguje jen ve stadnalone modu) 
 MaxInstances    	30

 User        	nobody
 Group         nogroup
 
 #koren ftp stromu
 DefaultRoot      korenovy_adresar/

 ScoreboardPath		/var/run/proftpd
 
 TransferLog      /var/spool/syslog/proftpd/xferlog.legacy

 LogFormat     	default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
 LogFormat       auth  "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
 LogFormat       write  "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"

 #ve sech adresarich je mozne prepisovat soubory
 <Directory /*>
  	AllowOverwrite    on
 </Directory>

 #neni-li receno jinak, je vsude zakazano zapisovani
 <Limit WRITE>
    dENYall
 </Limit>

 <Global>
    DisplayLogin      welcome.msg
    DisplayFirstChdir    readme
    
    ExtendedLog       /var/spool/syslog/proftpd/access.log WRITE,READ write,read
    
    ExtendedLog       /var/spool/syslog/proftpd/auth.log AUTH auth
    
    #ExtendedLog  	/var/spool/syslog/proftpd/paranoid.log ALL default
 </Global>

 #zakladni konfigurace anonymniho FTP serveru as jednim upload adresarem
 <Anonymous korenovy_adresar/pub>
 	<Limit LOGIN>
  		AllowAll
 	</Limit>

 	MaxClients	5 "Sorry, max %m users -- try again later"

	User   	ftp
 	Group     	ftp
 
 	UserAlias 	anonymous ftp

 	<Directory uploads/*>
  		<Limit READ>
   			DenyAll
  		</Limit>
  		<Limit STOR>
   			AllowAll
  		</Limit>
 	</Directory>
 
 </Anonymous>
 
#a priklad jednoho virtualniho FTP serveru
 <VirtualHost ftp.virtual.cz>
    ServerAdmin       ftp_admin@virtual.cz
    ServerName       "Jinde FTP server"
    MaxLoginAttempts    2
    RequireValidShell    no
    TransferLog       /var/spool/syslog/proftpd/xferlog.www
    MaxClients       50
    DefaultServer      on
    DefaultRoot       jiny_koren/

    TimeoutLogin          240
    TimeoutIdle           900
    TimeoutNoTransfer        1200
 	
   	<Limit ALL>
     	Order Allow,Deny
     	Allow .evil.net, .evil2.net
     	Allow .dangerous.net
     	Deny ALL
   	</Limit>

    	#private adresar jen pro hodne kamarady :-)
    <Directory jiny_koren/private>
        <Limit ALL>
            AllowUser kamarad1
            AllowUser kamarad2
            DenyAll
        </Limit>
    </Directory>
</VirtualHost>

Rsync

Tento program slouží pro efektivní přenos souborů mezi dvěma počítači na síti. Chová se podobně jako rcp, ale poskytuje mnohem více možností a pro urychlení přenosu používá remote-update protokol. Pomocí tohoto protokolu rsync nepřenáší celé soubory, ale pouze odlišnosti v nich. Pro hledání těchto rozdílů je použito checksum-search algoritmu. Rsync umí přenášet nejen obyčejné soubory, ale také odkazy, soubory z adresáře /dev a zároveň zachovává jejich práva, vlastníka a skupinu. Pro přenos souborů můžeme použít na vzdáleném počítači rsync démona nebo remoteshell - ssh. Druhá varianta nám zajistí šifrované spojení. Pokud cílová cesta obsahuje jen jeden oddělovač : použije se ssh, pokud dva, použije se pro příjem dat rsync.

Příkazem rsync lze spustit jak démona (volba --daemon), tak klientský program. Opět můžeme zvolit mezi spuštěním ze super-serveru inetd nebo jako stand-alone démonem. V prvním případě je nutno přidat do souboru /etc/services přidat záznam

rsync	873/tcp

K běžícímu rsync serveru se lze připojit pomocí příkazu rsync (tentokrát bez volby --daemon). Obecný příkaz pro kopírování souborů ze vzdáleného počítače může vypadat následově

rsync [OPTIONS] [USER@]HOST::SRC [DEST]
Pro kopírování souborů se zachováním linků, práv a vlastníků lze použít příkaz:
rsync -avz foo:src/bar/ /tmp
Volba -v (--verbose) nám vypíše více informací, -z (--compress) zajistí, že bude použita komprese a -a (--archive) dovolí zachovat přístupová práva atd.

Konfigurace

Konfigurační soubor je standartně v /etc/rsyncd.conf a je podobný konfiguračnímu souboru samby.
Příklad konfigurace
motd file = /etc/motd
max connections = 25
syslog facility = local3

[ftp]
    comment = ftp area
    path = /home/ftp
    read only = yes
    list = yes
    uid = nobody
    gid = nobody
[tmp]
    comment = temporary file area
    path = /tmp
    read only = no
    list = yes
    hosts allow = 10.0.0.0/8 127.0.0.0/8 *.fi.muni.cz
    auth users = tridge, susan
    secrets file = /etc/rsyncd.secrets      

Více viz rsync.samba.org