Tisk

Jan Pavlovič
xpavlov@fi.muni.cz

Tisk v linuxu probíha na principu tiskových front. Jednotliví uživatelé posílají své tiskové úlohy na tiskový server ať už lokální nebo vzdálený. To umožňuje uživatelům tisk i z několika různých aplikací, aniž by museli čekat na dokončení předešlých tiskových úloh. Samozřejmě lze provést zpracování tisku na jednom počítači a samotný tisk provést na jiném místě v síti, kde je připojena tiskárna. Takto lze i v případě, že nemáme k dispozici přímo postscriptovou tiskárnu, realizovat její softwarovou emulaci. Asi nejvetším problémem při konfigurování tisku, je nastavení tiskáren pro které nejsou pod linuxem dostupné kvalitní a ověřené drivery. Informace o dostupných driverech pro jednotlivé diskárny jsou na: http://www.linuxprinting.org


Obsah

 1. LPR
 2. LPRng
 3. Ostatní
 4. a2ps
 5. Reference

 

LPR

Tištěné dokumenty nejsou odesílány přímo na tiskárnu, ale ukládají se do adresáře pro souběžný tisk (spool directory). V systému by měl běžet démon lpd (line printer daemon), který kontroluje, zda ve spool adresáři nejsou nějaké soubory pro tisk. V případě, že jsou, je pro tento spool directory nastartován nový program lpd, který zajistí uložení dokumentů ze spool directory do tiskové fronty, a tedy ve většině případů jejich vytištění. Po vyprázdnění aktuálního spool directory se související lpd ukončí.

Přístup na tiskárnu má v Linuxu typicky pouze root. (a lpd démon, suid root).

Data pro tisk mají podobu tzv. tiskových úloh (jobs). Každá úloha se skládá de facto ze dvou souborů - jeden se samotnými daty, druhý s instrukcemi pro tiskárnu, filtry, formátování...


Soubory

 • /etc/printcap - konfigurační soubor popisující vlastnosti tiskárny, umístění adresářů pro tiskové úlohy.

  Formát /etc/printcap
  - řádek začínající znakem # (nebo posloupností bílých znaků a #) se považuje za komentář
  - každý řádek definuje jednu tiskárnu. Řádek ukončený zpětným lomítkem pokračuje na dalším řádku. Pozor! Zpětné lomítko již nesmí být na stejném řádku následováno jinými znaky (mezera, tabelátor apod...).
  - jednotlivé položky řádku jsou od sebe odděleny dvojtečkou
  - první položka každého záznamu obsahuje název tiskárny, případně více názvů oddělených znakem |
  - musí zde existovat alespoň jeden záznam pro implicitní tiskárnu. Má-li tiskárna jméno "lp", považuje se za implicitní. Toto jméno se doporučuje uvádět raději jako alias (jedno z dalších jmen za znakem |).
  - každá LOKÁLNÍ tiskárna musí mít nastavenu proměnnou lp na zařízení (typicky z adresáře /dev), přes které se na tiskárnu přistupuje, např. lp=/dev/lp0.


  Příklad /etc/printcap :
  # lokalni laserova tiskarna
  ljet|lp|ps|LPT1:\
  	:lp=/dev/lp0:\
  	:rw:\
  	:sd=/var/spool/lpd/ljet4:\
  	:mx#0:\
  	:mc#0:\
  	:if=/usr/local/cap/ljet4:
  
  # vzdalena inkoustova tiskarna na stroji pc2.lab.fi.muni.cz
  # jmenuje se bublina
  
  deskjet:\
  	:rp=bublina:\
  	:rm=pc2.lab.fi.muni.cz:\
  	:mx#0
  

  Proměnné v /etc/printcap
  lp - line printer, typicky /dev/lp0, /dev/lp1, či jiné zařízení, pod kterým je tiskárna přístupná
  sd - spool directory, je dobré pro každou tiskárnu mít jiný spool directory nazvaný stejně jako tiskárna
  if - input filter, tj. cesta ke spustitelnému souboru, kterému jsou na vstup předána data tiskové úlohy a který tato data přeformátuje (typicky do tvaru vhodného pro tiskárnu).
  of - output filter, pokud není současně nastaven if, použije se tento filtr pouze jednou při otevření zařízení. Všechny úlohy ve frontě se pak odesílají bez aplikace tohoto filtru. (není-li nastaven ani of ani if, použije se implicitní /usr/sbin/lpf.
  rw - otevření zařízení pro čtení i zápis. Může být užitečné, pokud tiskárna dokáže vracet informace (např. chybové hlášky).
  rp - remote printer, název vzdálené tiskárny
  rm - remote machine, název vzdáleného počítače, který provádí tisk.
  mc - maxim. copies, maximální počet kopií. mc#0 značí, že počet kopií není omezen.
  mx - maximální velikost úlohy. mx#0 značí neomezenou velikost
  další položky viz. man printcap


 • /etc/hosts.lpd - seznam strojů, ze kterých je povolen vzdálený tisk
 • Programy


  LPD a Samba

  Je možné směrovat tiskovou frontu přes program smbclient na TCP/IP SMB tiskovou službu.
  ukázka souboru /etc/printcab:
  lp|remote-smbprinter:\
    :sh:\
    :lp=/dev/null:\
    :sd=/var/spool/lpd/lp:\
    :if=/usr/local/sbin/smbprint:
  


  Filtry

  K tomu, aby tiskárna porozuměla tištěné úloze, je často třeba data úlohy přeformátovat do jazyka, který tiskárna zná. Tiskneme-li ascii text nebo postscript na postscriptové tiskárně, není to většinou problém a text můžeme posílat i přímo na tiskárnu (s oprávněním root, samozřejmě).

  Ovšem ve všech ostatních případech je zpravidla nutné používat před tiskem patřičné filtry. Přičemž filtrem se rozumí spustitelný soubor, který provádí (zpravidla) nějaké transformace textu do jiné podoby.

  Pro převod postscriptů do jazyka tiskárny se používá většinou ghostscript.

  Příklad jednoduchého filtru:

  #!/bin/sh
  
  
  DEVICE=ljet4
  
  RESOLUTION=600x600
  
  PAPERSIZE=letter
  
  SENDEOF=
  
  
  gs -q -sDEVICE=$DEVICE \
  	-r$RESOLUTION \
  	-sPAPERSIZE=$PAPERSIZE \
  	-dNOPAUSE \
  	-dSAFER \
  	-sOutputFile=- -
  
  
  exit 0

  Poznámky:

   


  Magické filtry

  Magický filtr je v podstatě filtr, který se pokusí analyzovat typ souboru, který chceme tisknout a až podle toho zařídí patřičné transformace. Příkladem jsou filtry APSfilter, Magic-Filter, gslp.ps . Posledně jmenoný je dodávaný s kompletní distribucí Ghostscriptu.


  LPRng

  LPRng je následníkem BSD softwaru pro tisk. Používá soubory s identickými názvy, ovšem podle autora s odlišnou implementací. Umožňuje rozsáhlejší kontrolu oprávnění, authentifikaci, kryptování, sofistikovanější konfiguraci tiskáren a větší kontrolu nad tiskovými službami.

  LPRng

  Při startování systému se nastartuje i lpd, a to s efektivním UID 0. Ovšem všechny operace se soubory provádí s efektivními právy neprivilegovaného uživatele (implicitně uživatel daemon, skupina daemon). Toto lze změnit v konfiguraci --with-userid=UID, --with-groupid=GID.

  printcap
  Systémový printcap je uložen v adresáři specifikovaném při kompilaci jako ${sysconfdir}. Kromě toho si může každý uživatel vytvořit ve svém domovském adresáři svůj vlastní .printcap. Pokud takový existuje, používá se přednostně. Pokud neexistuje při instalaci /etc/printcap, pak je defaultně jako systémový printcap nainstalován soubor:

  # dummy printcap file
  lp:cm=Dummy Printcap Entry:
  	:lp=/dev/null
  	:sd=/var/spool/lpd/%P
  
  Formát printcap

  Formát lpd.conf
  Podobně jako pro printcap platí, že proměnné (options) v záznamu mohou být nastaveny buď na logickou hodnotu nebo string:

  	# komentář
  	# set option value to 1 or ON
  	ab
  	:ab
  	# set otion value to 0 or OFF
  	ab@
  	:ab
  	#set option value to string
  	str=name
  
  
  

  Příklad:

  # ENG LPRng sample Configuration
  #--------------------------------------------------------
  # nazev implicitni tiskarny
  default_printer	lp1
  # nazev pocitace
  default_host		%H
  # cesta k lock. souboru
  lockfile					/usr/spool/LPD/lpd.lock
  # cesta k log souboru
  logfile					/usr/adm/lpd.log
  # port, na kterem posloucha lpd
  lpd_port				4000
  # porty, ze kterych jsou akceptovane pozadavky
  originate_port		721 731
  user						daemon
  group						daemon
  # cesta k systemovemu printcapu
  printcap_path		/tmp/LPD/printcap.%H
  # cesta k souboru s opravnenimi
  printer_perms_path	/tmp/LPD/printer_perms.%H
  .
  .
  .
  

  lpd.perms
  Soubor s nastavením přístupových a výkonných práv pro tiskové služby. Je zpracováván sekvenčně, proto záleží na pořadí pravidel!!! Podrobnější popis možných pravidel je uveden v samotném lpd.perms na začátku...


  Příklad:

  	# allow root on server to control jobs
  	ACCEPT SERVICE=C SERVER REMOTEUSER=root
  	REJECT SERVICE=C 
  	#
  	# allow same user on originating host to remove a job
  	ACCEPT SERVICE=M SAMEHOST SAMEUSER
  	# allow root on server to remove a job
  	ACCEPT SERVICE=M SERVER REMOTEUSER=root
  	REJECT SERVICE=M
  	# all other operations allowed
  	# DEFAULT ACCEPT
  
  Klíčová slova
  DEFAULTdefaultní výsledek
  SERVICEpodle služby lpC, lpR, lprM, lpQ a Print
  USERP (login) pole z tiskové úlohy
  REMOTEUSERjméno vzdáleného uživatele
  HOSTDNS a(nebo?) IP adresa počítače, na kterém je umístět lpd.perm
  REMOTEHOSTDNS a(nebo?) IP adresa vzdáleného počítače.
  IPalias pro HOST
  REMOTEIPalias pro REMOTEHOST
  REMOTEPORTTCP port na vzdáleném počítači (ze kterého je požadován tisk nebo jiná služba)
  SAMEUSERstejný uživatel jako USER či REMOTEUSER (match)
  SAMEHOSTstejný počítač jako HOST či REMOTEHOST (match)
  SERVERpožadavek z lpd serveru
  FORWARDcíl požadavku není (tento) počítač
  REMOTEGROUPREMOTEUSER je ve specifikované skupině či síťové skupině databáze skupin lpd serveru
  GROUPUSER je ve specifikované skupině či síťové skupině databázeskupin lpd serveru
  LPCpříkaz zaslaný prostřednictvím lpc
  CONTROLLINE shoda s řádkem v control souboru tiskové úlohy
  AUTHtyp autentikace
  AUTHUSERautentikovaný uživatel
  AUTHFROMautentikovaný zdroj v případě forwardu
  AUTHJOBautentikovaná tisková úloha ve frontě

   

  LPRng a SAMBA

  Pro použití linuxové tiskárny windowsovskými klienty by mělo stačit nakonfigurovat sekci [printers] v samba.conf. Viz. následující příklad:

  [printers]
  	 path = /var/spool/lpd/samba
   	 # --- do not use the Samba default path = /tmp
   	 print ok = yes
    printing = lprng  # TOTO JE PODSTATNE
    load printers = yes
    guest ok = no
    printcap name = /etc/printcap
    print command = /usr/bin/lpr -P%p -r %s
    lpq command = /usr/bin/lpq -P%p
    lprm command = /usr/bin/lprm -P%p %j
    lppause command = /usr/sbin/lpc hold %p %j
    lpresume command = /usr/sbin/lpc release %p %j
    queuepause command = /usr/sbin/lpc -P%p stop
    queueresume command = /usr/sbin/lpc -P%p start

  Adresář specifikovaný v option path by měl mít stejná přístupová práva jako /tmp . Doporučuje se jeho obsah periodicky čistit od starších souborů, například příkazem spousteným cronem:

  find /var/spool/lpd/samba -type f -mtime 2d -exec rm -f {} \;
  
  
  

  Program checkpc

  Při volání bez parametrů zkontroluje přístupová práva všech adresářů souvisejících s tiskem, formát printcap souboru, apod. Při použití přepínače -f zároveň opravuje chyby, vytváří chybějící adresáře definované v printcap souboru... V takovém případě je dobré použít i přepínač -V (verbose).  Ostatní  a2ps

  a2ps (Any to PostScript) je GNU filtr generující postscript z mnoha různých formátů. Umožňuje široké nastavování parametrů pro tisk i třeba lokalizaci výstupního hlášení.

  použití: a2ps soubor.html -4 -o vystup.ps

  vytiskne html soubor do formátu ps, parametr -4 znamená použití 4 virtuálních stran tj. na jednu fizickou stranu se vytiskou 4 viruální.

  viz: man a2ps
  aktuální verze na: http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps  Reference