256/1992 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 30. dubna 1992
    o ochraně osobních údajů v informačních systémech

   Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
se usneslo na tomto zákoně:

              Část první

            Rozsah působnosti

                § 1

   Zákon upravuje ochranu osobních údajů, zejména povinnosti
související s ochranou informací při provozování informačního
systému,  který  nakládá  s  osobními  údaji  a odpovědnost
provozovatele  informačního  systému  a  dalších  fyzických
a právnických  osob,  které  se  účastní  provádění činností
souvisejících s provozováním takového informačního systému. 

                § 2

   Tento zákon se vztahuje i na informační systémy založené
zvláštním zákonem1).
------------------------------------------------------------------
1) Např.  zákon č.  244/1991 Sb.,  o Federální bezpečnostní
  informační službě, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
  podnikání  (živnostenský zákon),  zákon č.  563/1991 Sb.,
  o účetnictví, zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního
  shromáždění, ve znění pozdějších předpisů. 


              Část druhá
   Vymezení některých pojmů pro účely tohoto zákona

                § 3

               Informace

   Informace, které se vztahují k určité osobě, jsou osobními
údaji. 

                § 4

             Informační systém

   Informačním systémem se rozumí funkční celek zabezpečující
cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání
a zpřístupňování informací. Každý  informační systém zahrnuje
informační  základnu,  technické  a  programové  prostředky,
technologie a procedury a pracovníky. 

               § 5

         Provozování informačního systému

   Provozováním  informačního systému  se rozumí  provádění
činností směřujících ke shromažďování (sběru) informací, jejich
vstupnímu zpracování, ukládání informací do údajové základny,
zpracování informací  pro vnitřní potřeby  systému nebo pro
poskytování informační služby. Provozování zahrnuje všechny nebo
jen některé z uvedených činností. 

                § 6

             Informační služba

   Informační službou se rozumí provádění činností směřujících
k poskytování informací z informačního systému, obvykle spojené se
zpracováním informací uchovávaných v informačním systému. 


                § 7

            Zpracování informace

   Zpracováním informace se rozumí
a) technická nebo obsahová úprava informace,
b) automatizované  zpracování,  zahrnující  operace  prováděné
  v úplnosti nebo částečně pomocí automatizačních prostředků,
  zejména uchovávání informací a dat, provádění logických nebo
  aritmetických operací s informacemi a daty, jejich úpravy
  a výmaz,
c) začlenění informace bez fyzické nebo obsahové změny do souboru
  informací nebo jiného sdělení, které může být určeno k jiným
  účelům, než je poskytnutí informační služby. 

                § 8

            Likvidace informace

   Likvidací informace se rozumí  její výmaz nebo fyzické
rozložení takovým způsobem, aby informace nemohla být znovu
sestavena, nebo fyzické zničení hmotného nosiče, na nějž je
vázána. 

                § 9

          Účastníci výměny informací

   Účastníky  výměny  informací  se  rozumí  provozovatel
informačního  systému (dále  jen "provozovatel")  , uživatel
informačních služeb (dále jen "uživatel") a zprostředkovatel
informací (dále jen "zprostředkovatel"). 

                § 10

              Dotčená osoba

   Dotčenou osobou se rozumí jednotlivá fyzická osoba, o které
informace vypovídá. 

               § 11

              Provozovatel

   (1) Provozovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba,
která  zabezpečuje  zpracování  informací  nebo  poskytování
informačních služeb a vystupuje vůči ostatním fyzickým nebo
právnickým osobám jako nositel  práv a povinností spojených
s provozováním informačního systému.

   (2) Za provozovatele se nepovažují
a) fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného
  poměru přicházejí do styku s informacemi, s nimiž nakládá
  příslušný informační systém,
b) právnické osoby, které vykonávají činnosti při provozování
  informačního  systému  na  základě  smlouvy  uzavřené
  s provozovatelem. 

               § 12

               Uživatel

   Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která
využívá informace získané z informačního systému nebo o tyto
informace  žádá  v  rámci  informačních služeb poskytovaných
informačním systémem. 

               § 13

             Zprostředkovatel

   Zprostředkovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba
zjišťující,  shromažďující,  zpracovávající  nebo  poskytující
informace pro provozovatele nebo uživatele. 

               § 14

         Náležitý způsob sběru informací

   Náležitým  způsobem  sběru  informací  se rozumí jejich
zjišťování, které není maskováno  jiným účelem, kryto jinou
činností a nenarušuje práva a svobody občanů. 

               § 15

            Zveřejněná informace

   Za zveřejněnou informaci se považuje informace uvedená na
veřejnost prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo
prostřednictvím elektronických veřejně přístupných informačních
služeb. 


              Část třetí
   Povinnosti související s provozováním informačního systému

               § 16

   Provozovat informační systém, který nakládá s informacemi,
které vypovídají o osobnosti a soukromí dotčené osoby, jejím
rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství
v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její
trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech,
lze pouze, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo se souhlasem žijící
dotčené osoby, pokud je možné, aby tento projev vůle učinila.
Jestliže nelze podmínku souhlasu  splnit, lze s informacemi
nakládat jen za předpokladu, že bude zachována lidská důstojnost,
osobní čest, dobrá pověst a chráněno dobré jméno dotčené osoby. 

               § 17

   Povinností provozovatele je
a) provozovat informační systém v souladu s účelem, pro který je
  systém zřízen,
b) získávat informace rozsahem přiměřené účelu, pro který je
  systém zřízen, zejména vystříhat se shromažďování nadbytečných
  údajů,
c) ověřovat, zda informace, s nimiž informační systém nakládá,
  jsou přesné, a podle potřeby je aktualizovat,
d) označit náležitým způsobem v informačním systému nepřesné nebo
  neověřené informace,
e) neuchovávat v informačním systému nepravdivé informace,
f) zamezit sdružování informací a informačních systémů sloužících
  k rozdílným účelům, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
g) získávat informace pro informační systémy náležitým způsobem;
  získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností
  lze pouze, pokud tak stanoví zvláštní zákon,
h) uchovávat informace, umožňující identifikaci dotčené osoby
  pouze po dobu přiměřenou účelům informačního systému, pokud
  zvláštní zákon nestanoví jinak,
i) zajistit ochranu informací i celého systému před náhodným nebo
  neoprávněným zničením, náhodným  poškozením, jakož i před
  neoprávněným přístupem nebo zpracováním,
j) stanovit práva a povinnosti fyzických a právnických osob, které
  mají přístup k informačnímu systému,
k) učinit opatření, aby po skončení pracovního nebo obdobného
  poměru mezi fyzickou osobou a provozovatelem nemohly být
  informace, s nimiž nakládá příslušný informační systém, touto
  osobou využity; obdobná opatření je povinen učinit i vůči
  osobám, které při plnění svých úkolů u provozovatele přicházejí
  nebo mohou přicházet do styku s informacemi, s nimiž nakládá
  příslušný informační systém,
l) poskytnout jednou do roka bezplatně, nebo za přiměřenou úplatu
  kdykoli, každé dotčené osobě na požádání zprávu o informacích
  o ní uchovávaných v informačním systému, pokud zvláštní zákon
  nestanoví jinak. 

               § 18

   (1) Při ukončení provozu informačního systému je provozovatel
povinen provést taková opatření, aby informace, s nimiž informační
systém nakládal, nemohly být zneužity.

   (2) V případě porušení povinnosti  podle odstavce 1 má
oprávněná osoba nárok na zadostiučinění, odstranění závadného
stavu, vydání bezdůvodného obohacení od osoby, která jej získala,
a dále nárok upravený v § 20 písm. d) a e). 

               § 19

   (1) Zprostředkovatel je povinen
a) ověřovat, zda informace, které zprostředkovává, jsou přesné,
b) nepřesné nebo neověřené informace náležitě označit, popřípadě,
  je-li to možné, tuto nepřesnost odstranit,
c) získávat informace pro informační systémy náležitým způsobem;
  získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností
  lze pouze, pokud tak stanoví zvláštní zákon,
d) zajistit ochranu zprostředkovávaných informací před náhodným
  nebo neoprávněným zničením, náhodným poškozením, jakož i před
  neoprávněným přístupem nebo zpracováním.

   (2) Při   zprostředkování  informací   pro  uživatele
i provozovatele je zprostředkovatel povinen uchovávat informace
získané v souvislosti s výkonem zprostředkovatelské činnosti pouze
po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu oprávnění provozovatele. 

               § 20

   V případě porušení povinností provozovatele uvedených v § 17
vzniká oprávněné fyzické osobě vůči provozovateli nárok na
a) zdržení se takového jednání, odstranění závadného stavu, vydání
  bezdůvodného obohacení tomu subjektu, na jehož úkor bylo toto
  obohacení získáno, a poskytnutí zadostiučinění (omluvy, opravy)
  tomu,  jehož  porušení  povinností  poškodilo, na náklady
  provozovatele.  Nárok  poskytnout  zadostiučinění nevzniká,
  jedná-li se o porušení povinnosti podle § 17 písm. d) a e),
  pokud provozovatel neporušil svoji povinnost podle § 17 písm.
  c) nebo pokud prokáže, že s informací bylo nakládáno v mezích
  souhlasu  dotčené osoby  nebo jedná-li  se o zveřejněnou
  informaci,
b) likvidaci  informace;  tento  nárok  vzniká,  porušil-li
  provozovatel povinnosti uvedené v § 17 písm. a), b), d), e),
  g), h). Tento nárok též vzniká, jedná-li se o informační systém
  nakládající se zveřejněnými informacemi, pokud se ukáže, že
  tyto informace byly zveřejněny neoprávněně nebo pokud tyto
  informace byly opraveny,
c) doplnění informace, jedná-li se o informaci, která byla do
  informačního systému vložena se souhlasem dotčené osoby, nebo
  jestliže se jedná o zveřejněnou informaci,
d) zaplacení přiměřené peněžní úhrady, jestliže bylo porušeno její
  právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré
  pověsti a na ochranu jejího jména, pokud není postižitelná
  stávajícími občanskoprávními a obchodněprávními instituty,
e) zamezení přístupu k informacím v průběhu sporu, pokud orgán
  příslušný pro rozhodnutí sporu výjimečně nestanoví jinak; nárok
  se týká pouze sporem dotčených informací. 

               § 21

   Zprostředkovatel odpovídá za činnosti, které vykonává pro
provozovatele  nebo  uživatele  v  rozsahu  odpovědnosti
provozovatele. 

               § 22

   (1) Fyzické osoby v rámci svého pracovního nebo obdobného
poměru nebo v rámci své  veřejné či jiné funkce (např. funkce
soudního znalce, auditora) anebo další osoby, které při plnění
svých úkolů u provozovatele přicházejí do styku s informacemi,
s nimiž nakládá příslušný informační systém (dále jen "povinné
osoby") mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích a nesmí
je bez souhlasu provozovatele zpřístupnit jiným subjektům nebo je
využít pro sebe, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

   (2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 přetrvávají i po skončení
pracovního  nebo  obdobného  poměru  mezi  povinnou  osobou
a provozovatelem nebo po skončení výkonu funkce povinné osoby.

   (3) V případě porušení  povinností uvedených v odstavci
1 vzniká oprávněné osobě vůči povinné osobě nárok na
a) zdržení se takových jednání, odstranění závadného stavu, vydání
  bezdůvodného obohacení a poskytnutí zadostiučinění (omluvy,
  opravy) na náklady povinné osoby,
b) likvidaci informací, které byly neoprávněně zpřístupněny nebo
  využity,
c) zaplacení přiměřené peněžní úhrady, jestliže povinná osoba
  nesplněním  těchto  povinností  způsobila  újmu, především
  nemateriální  povahy, která  není postižitelná stávajícími
  občanskoprávními a obchodněprávními instituty a která není
  spojena s plněním ostatních nároků podle tohoto odstavce,
d) zamezení zpřístupnění informací v průběhu sporu, pokud orgán
  příslušný pro rozhodnutí výjimečně nestanovil jinak; tento
  nárok se týká pouze sporem dotčených informací.

   (4) Jestliže jsou tyto povinnosti porušeny povinnou osobou,
která je v pracovním nebo obdobném poměru k provozovateli,
odpovídá provozovatel za  poskytnutí peněžitého plnění podle
odstavce 3 písm. c) a za poskytnutí zadostiučinění podle odstavce
3 písm. a).

   (5) Získá-li  někdo  informace  z  informačního  systému
protiprávním jednáním, vztahují se na něj obdobně odstavce 1 a 3. 

               § 23

   Spory vyplývající z uplatňování práv a povinností podle
tohoto zákona řeší soud. 


              Část čtvrtá
         Registrace informačního systému
     a dozor nad provozováním informačního systému

               § 24

   K provedení registrace a provádění dozoru nad provozem
informačních systémů jsou příslušné orgány, zřízené zvláštními
zákony. 

               § 25

            Žádost o registraci

   (1) Orgán uvedený v § 24 eviduje registrované informační
systémy po dobu jejich provozu. Evidence je veřejně přístupná
a úředně zveřejňována tímto orgánem vždy k 31. prosinci.

   (2) Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat
orgán uvedený v § 24 o ukončení provozu informačního systému
s uvedením data, ke kterému  se provoz informačního systému
ukončuje. Toto  se netýká informačních systémů,  na něž se
nevztahuje povinnost registrace. 

               § 26

   Povinnosti registrovat se podléhají pouze informační systémy
nakládající s informacemi uvedenými v § 16, pokud neslouží
výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele; výjimky z povinnosti
registrace  stanoví  zvláštní  zákon.  Registraci nepodléhají
informační  systémy  nakládající  výhradně  se  zveřejněnými
informacemi. 


               Část pátá
        Přechodná a závěrečná ustanovení

               § 27

   Provozovat informační systém zřízený po dni účinnosti tohoto
zákona lze pouze při splnění podmínek uvedených v tomto zákoně;
jeho provozovatel je povinen požádat o registraci do tří měsíců po
nabytí účinnosti zákona, kterým se zřizuje orgán uvedený v § 24. 

               § 28

   Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může výjimečně
stanovit  podmínky provozování  již fungujícího  informačního
systému, který není v souladu s tímto zákonem, na období ne delší
tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Tímto není dotčena
povinnost provozovatele požádat orgán podle § 24 o registraci
v období do tří měsíců po nabytí účinnosti zákona, kterým se tento
orgán zřizuje. 

               § 29

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

              Havel v.r.
              Dubček v.r.
              Čalfa v.r.