Bakalářské práce - jaro 1999

 1. Vedoucí: Jiri Sochor
  Název :3D prototyp pro tvorbu polynomiálních plátů
  Zadání: Navrhněte a v prostředí OpenGL realizujte jednoduchý systém, který umožní vizualizovat a editovat řídící body v prostoru s využitím stínových promítacích bodů. V editoru využijte promítací technologii "trackball". Výstupem bude otevřený program, který poslouží jako základ pro tvorbu různých typů prostorových plátů.
  Student - jméno,login: Martin Černý, xcerny

 2. Vedoucí: Jiri Sochor
  Název : Osové deformace prostorových objektů
  Zadání: Navrhněte a realizujte jednoduchý systém pro osové deformace povrchových modelů těles metodou deCAsteljau. Systém implementuje v prostředí OpenGL. V textové části popište stručně metodu a použití systému.
  Student - jméno,login: Jakub Neubauer, xneub

 3. Vedoucí: Jiri Sochor
  Název : Plochy v OpenGL
  praci s polynomialnimi parametrickymi plochami. System vyvinte v prostredi OpenGL + GLUT ve variantach UNIX / Win95. Cilem je poskytnout jednak demonstracni program pro interaktivni manipulaci s plochami, jednak vzorove reseni ve forme zdrojoveho programu, ktery mohou studenti pouzit pri reseni projektu.
  Student - jméno,login: Martin Ševčík, xsevcik

 4. Vedoucí: Jiri Sochor
  Název : Splajny v OpenGL
  Zadání: Pripravte otevreny vyukovy system pro praci s polynomialnimi parametrickymi krivkami. System vyvinte v prostredi OpenGL + GLUT ve variantach UNIX / Win95. Cilem je poskytnout jednak demonstracni program pro interaktivni manipulaci s krivkami, jednak vzorove reseni ve forme zdrojoveho programu, ktery mohou studenti pouzit pri reseni projektu.
  Student - jméno,login: : Petr Chocholáč, xchoch

 5. Vedoucí: Jiri Sochor
  Název : Rastrova grafika v OpenGL
  Zadání: Pripravte otevreny vyukovy system pro prezentaci a tvorbu zakladnich algoritmu rastrove pocitacove grafiky. System vyvinte v prostredi OpenGL + GLUT ve variantach UNIX / Win95. Cilem je poskytnout jednak demonstracni program pro interaktivni manipulaci s primitivnimi rastrovymi objekty (usecka, kruznice, elipsa, vyplnena oblast), jednak vzorove reseni ve forme zdrojoveho programu, ktery mohou studenti pouzit pri reseni projektu.
  Student - jméno,login: : Jan Šafránek, xsafran2

Bakalářské práce - zima 1999

 1. Vedoucí: Jiří Sochor, sochor
  Název: Šumové textury
  Zadání: V prostředí OpenGL/MS Visual C++ realizujte program pro tvorbu prostorových šumových textur podle metody K.Perlina. Realizujte a popište několik experimentů s různými odvozenými texturami. V písemné zprávě popište stručně princip metody, realizovaný program a ukázky experimentů.
  Kód projektu: I995
  Student - jméno, login: Radek Běhavý, xbehavy
 2. Vedoucí: Jiří Sochor, sochor
  Název: Prostředí pro testování kolizních metod
  Zadání: V prostředí OpenGL/MS Visual C++ realizujte program pro testování kolizních metod. Program umožní vizualizovat testovanou scénu a kolidující objekty, měřit kolizní časy a zobrazovat pomocné modely a kolizní obaly. Realizujte a popište několik experimentů s různými scénami a poskytnutým kolizním systémem. V písemné zprávě popište stručně společné principy kolizních metod, realizovaný program a ukázky experimentů.
  Kód projektu: I995
  Student - jméno, login: Zbyněk Vlach, xvlach

DP zadané 1. semestrem v jarním semestru 1999

 1. Vedoucí: Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.
  Ped.vedoucí: Jiří Sochor
  Název: Počítačem podporované vyhodnocování interferogramů
  Zadání: Téma práce je zaměřené na vytvoření software pro počítačové vyhodnocování interferogramů získaných při interferometrické vizualizaci nehomogenit v transparentním prostředí s cílem zjistit rozložení teplot, hustot, entalpií, rychlostí, nebo koncentrací látek ve sledované oblasti. Obrazy interferogramů zaznamenané do počítače videokamerou je nutné nejdříve upravit (zlepšit jejich kvalitu) a pak provést vyhodnocení, které spočívá především ve stanovení rozložení interferenčních proužků (dále pak v určení interferenčního řádu a v určení rozložení požadovaných stavových veličin). Systém bude aplikován na interferometrická měření teplotních polí v různých prvcích vytápěcích či klimatizačních zařízení. Výsledky práce přispějí k rozvoji interferometrie a umožní progresivní a efektivní využití této vizualizační měřicí metody při řešení stávajících i dalších výzkumných projektů. Technicko-materiální zabezpčení: Na pracovišti je k dispozici Machův-Zehnderův interferometr a zařízení pro počítačový záznam interferogramů. Práce bude podporována projektem COST G3 "Industrial ventilation" a výzkumným záměrem MŠMT ČR.
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace: Návrh a realizace programových systémů
  Student - jméno,login: Tomáš Pavelek, xpavelek

 2. Vedoucí: Jiří Sochor
  Název: Manipulace s tělesy pomocí gest a pozičních senzorů
  Zadání: Prostudujte systém pro rozpoznávání gest (Glove Grasp) a způsoby použití prostorových senzorů v sestavách počítačů řady PC a SGI. Navrhněte systém pro manipulaci s prostorovými tělesy, který umožní realizovat experimenty s různými kombinacemi ovládacích prvků - gest, údaje o prostorové poloze a orientaci, vizuální zpětná vazba se stereo projekcí apod. Realizované experimenty popište a zhodnoťte v textové části práce.
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace: Návrh a realizace programových systémů
  Student - jméno,login: Petr Dannhofer, xdannhof

 3. Vedoucí: Jiří Sochor
  Název: Virtuální ruka
  Zadání: Prostudujte publikované modely ruky a zhodnoťte jejich vlastnosti. Navrhněte model lidské ruky, který dovolí přibližně realizovat základní pohyby ruky a jejích částí. Model realizujte jako hierarchickou sestavu , jejích jednotlivé prvky lze ovládat primitivními i složenými povely. Při volbě modelu respektujte zároveň požadavek na snadnou detekci kolize jednotlivých částí mezi sebou a s jinými předměty ve virtuálním prostoru. Při realizaci využijte prostředky systému Maya, knihovnu OpenGL a jazyk C++.
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace: Návrh a realizace programových systémů
  Student - jméno,login: Jaromír Vítek, xvitek

 4. Vedoucí: Jiří Sochor
  Název: Silová zpětná vazba s vizualizací trojúhelníkových sítí
  Zadání: Navrhněte a realizujte systém pro silovou zpětnou vazbu aplikovanou na hraniční modely prostorových těles. Základem systému budou modely tvořené trojúhelníkovýmni sítěmi. Aplikaci silové zpětné vazby vizualizujte pomocí OpenGL. Systém navrhněte modulárním způsobem tak, aby bylo možné využít knihoven pro detekce kolizí.
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace: Návrh a realizace programových systémů
  Student - jméno,login: Jan Bečvář, xbecvar

 5. Vedoucí: Jiří Sochor
  Název: Reprezentace 3D scény pomocí 2D obrazů
  Zadání: Prostudujte metody používané pro přibližné vyjádření plenoptické funkce. Zaměřte se na rekonstrukci plenoptické funkce z obrazů získaných pomocí kamery pohybující se po známé dráze. V písemné práci porovnejte publikované přístupy, v praktické části práce naprogramujte zvolenou metodu ve vhodném programovacím jazyku a prostředí. V příloze práce dokumentujte funkčnost metody na jednoduchých testovacích scénách.
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace: Návrh a realizace programových systémů
  Student - jméno,login: Michaela Vávrová, xvavrova

 6. Vedoucí:Jiří Sochor
  Název: Vizualizace rastrových obrazů pomocí silové zpětné vazby
  Zadání:
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace: Navr a realizace PS
  Student - jméno,login: Dita Němcová, xnemcova

 7. Vedoucí: Jiří Sochor
  Název: Zařízení HCI v systému MAYA
  Zadání: Prostudujte prostředky systému MAYA pro komunikaci s externími zařízeními. Navrhněte systémové řešení pro připojení vybraných zařízení typu HCI k systému MAYA. Řešení realizujte pomocí jazyka MEL a C++ v prostředí UNIX.
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace: Návrh a realizace programových systémů
  Student - jméno,login: Jaroslav Bělohoubek, xbeloh

DP zadané 1. semestrem v zimním semestru 1999

 1. Vedoucí: Jiří Sochor
  Název: Manipulace s virtuálními objekty v prostoru
  Zadání: Navrhněte systémové řešení pro připojení vybraných zařízení typu HCI k systému MAYA. Zaměřte se zejména na připojení rukavice 5thGlove a Polhemus. Pomocí těchto zařízení navrhněte metody a nástroje pro manipulaci s objekty v prostoru ovládané např. gesty. Řešení realizujte pomocí jazyka MEL a C++ v prostředí UNIX.
  Studijní program: Informatika
  Zamýšlená specializace: Návrh a realizace programových systémů
  Student - jméno,login: Jan Flasar, flasar